15 Cmo 29/2012
Číslo jednací: 15 Cmo 29/2012-404

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl vsenátu složeněm z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotne a JUDr. lng. Jaroslava Zelenky, Ph.D. vprávní věci žalobce: lng. Lee Louda, insolvenční správce dlužníka AQ SOUTH, s.r.o., zast. JUDr. Miroslavem Houškou, advokátem, sídlem vV Jámě 699/1, Praha 1, proti žalovanemu: JUDr. David Termer, sídlem Opatovická 24/156, Praha 1, oddělený insolvenční správce dlužníka AQ OKNA, s.r.o., zast. Mgr. Kateřinou Termerovou, advokátkou, sídlem Opatovická 24/156, Praha 1, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalovaneho proti rozsudku Městského soud v Praze č.j. 193 Cm 26/2009-305 ze dne 2. dubna 2012 takto:

|. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 193 Cm 26/2009-305 ze dne 2. dubna 2012 se pod body |. a |||.výroku potvrzuje.

||. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodněnh

Městský soud v Praze jako soud prvnn10 stupně ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem l. výroku určil, že žalobce má za dlužnü
Při svem rozhodnutí vyšel soud prvnn10 stupně ze zjištění, že dlužník na straně žalobce a dlužnü< na straně žalovaneho byli obchodními společnostmi, které tvořily

(K.ř.č. 1a-rozsudek) list č. 1 Sp. zn.koncern. Dlužnü< na straně žalobce působil jako výrobní společnost a dlužnü< na straně žalovaného jako společnost prodejní. Dlužnü< na straně žalobce dodával dlužnü
Po provedení důkazů listinami, kterými dlužnü< na straně žalobce prokazoval existenci obchodněprávnho vztahu mezi oběma dlužnky, a to objednávek, faktur a dodacích listů dospěl soud prvnn10 stupně kzávěru, že byla prokázána existence smluvních vztahů z kupních smluv o dodávkách zboží a služeb v celkové výši uvedené ve vyhovujícím výroku ve věci samé pod bodem l., zatímco ohledně pohledávky z kupních smluv ve výši 5.122.352,45 Kč žalobce neprokázal, že by dlužnü< na jeho straně dodal dlužnü
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný včas odvolání, kterým napadl vyhovující výrok ve věci samé pod bodem l. a akcesorický výrok o nákladech řízení pod bodem lll. Žalobce podle názoru žalovaného neunesl důkazní břemeno ohledně pravosti přihlášených pohledávek. Nárok zkupní ceny musí být řádně doložen kupní smlouvou, nebo řádnou objednávkou a její akceptací a obsah smlouvy musí být jasný a nesporný. Dále musí být doloženo předání zboží, a to řádně vyplněným a podepsaným dodacím listem. Žádný zpřihlášených dnčích nároků, které jsou předmětem žaloby, nebyly žalobcem před soudem prvnn10 stupně řádně doloženy, a navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvnn10 stupně vnapadeném rozsahu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalobce vyvracel vývody odvolání a navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvnn10 stupně jako věcně správný potvrdil z důvodů v něm uvedených.

Odvolací soud vrozsahu podaného odvolání přezkoumal napadený rozsudek, jakož i řízení jemu předcházející podle § 212 a 212a o.s.ř. a dospěl kzávěru, že je zhlediska skutkových zjištění soudu i jeho právní argumentace správný, a lze na jeho přesvědčivé odůvodnění odkázat, protože ani ve stadiu odvolacmo řízení nebylo zjištěno nic, co by bylo způsobilé vést odvolací soud k jeho změně či zrušení.

(K.ř.č. 1a-rozsudek) list č. 2 Sp. zn.

Ze skutkových zjištění soudu prvnn10 stupně jednoznačně vyplývá, že sporná pohledávka sestává 2683 dnčích pohledávek na zaplacení ceny zboží a služeb podle jednotlivých kupních smluv uzavřených mezi dlužnü
Důkazy provedené soudem prvnn10 stupně podle názoru odvolacmo soudu postačují pro závěr o existenci obchodněprávnmo vztahu z kupních smluv mezi oběma insolvenčními dlužnü
Odvolací soud proto rozsudek soudu prvnn10 stupně v napadeném rozsahu jako věcně správný podle § 219 o.s.ř. potvrdil včetně akcesorického výroku o nákladech řízení.

Výrok o nákladech odvolacmo řízeníje odůvodněn § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku nenídovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek má ve věci samé po právní stránce zásadnívýznam.

V Praze dne 20. září2012 JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasta Kůtová

(K.ř.č. 1a-rozsudek) list č. 3 Sp. zn.

(K.ř.č. 1a-rozsudek) list č. 4 Sp. zn.