15 Cmo 20/2016
15 Cmo 20/2016-77 Usnesení

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátu složeněm zpředsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. lvy Novotně a JUDr. Jiřího Goldsteina vprávní věci žalobce: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Kukelská 927/18, Praha 9, zastoupený Mgr. Karlem Bolkem, advokátem, sídlem Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5, proti žalovaněmu: lng. Zdirad Svoboda, sídlem Jednořadá 1051/53, Praha 6, insolvenční správce dlužnice Evy anonymizovano , zastoupený JUDr. Lucií Horčičkovou, advokátkou, sídlem Jednořadá 1051/53, Praha 6, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalovaněho: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Malě Šárce 35, Praha 6, zastoupený JUDr. Hanou Neštickou, advokátkou, sídlem Ječná 1, Praha 2, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 160 Cm 16/2009-55 ze dne 26. května 2016 takto:

Usnesení Městského soudu vPraze č.j. 160 Cm 16/2009-55 ze dne 26. května 2016 se potvrzuje.

Odůvodněnh

Městský soud v Praze jako soud l. stupně ve výroku uvedeným usnesením rozhodl podle § 111 odst. 2 o.s.ř., že pokračuje v řízení přerušeněm usnesením ze dne 31.3.2010 č.j. 160 Cm 16/2009-23, nebot, řízení vedeně u Městskěho soudu v Praze pod sp.zn. 37 Cm 237/2009 (nově sp.zn. 191 Cm 1/2010) bylo pravomocně skončeno, a tedy odpadla překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas odvolání a navrhl vněm, aby odvolací soud napadeně usnesení zrušil a věc vrátil soudu l. stupně, nebo aby sám změnil napadeně usnesení tak, že řízení se přerušuje do doby, než Nejvyšší soud ČR rozhodne o jeho dovolání podaněm proti rozsudku Vrchního soudu vPraze č.j. 10 Cmo 10/2015-373 ze dne 18.2.2016. Má za to, že nelze vtomto řízení pokračovat, i když řízení vedeně u Městskěho soudu vPraze původně pod sp.zn. 37 Cm 237/2009 bylo pravomocně skončeno, nicměně žalobce podal proti rozsudku Vrchního soudu v Praze vydaněho v těto věci dovolání. Lze tak důvodně očekávat zrušení citovaněho rozsudku odvolacího soudu pro jasný rozpor s ustálenou judikaturou.

Odvolací soud přezkoumal podaně odvolání postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a odvolání žalobce neshledal důvodným.

Soud l. stupně pravomocným usnesením rozhodl, že řízení vtěto věci přerušuje do pravomocněho skončení řízení ve věci 37 Cm 237/2009 vedeně u Městskěho soudu v Praze. Je nepochybně, že toto řízení je pravomocně skončeno, a to doručením rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 10 Cmo 10/2015-373 ze dne 18.25.2016, takže nelze než konstatovat shodně se soudem l. stupně, že odpadla překážka, pro kterou řízení vtěto věci bylo přerušeno, a podání dovolání proti pravomocněmu rozsudku odvolacího soudu samo o sobě není důvodem proto, aby toto řízení bylo nadále přerušeno, nebot, podání dovolání samo o sobě vžádněm případě neosvědčuje, že dovolání shledá dovolací soud přípustným a bude se jím věcně zabývat, nehledě na to, že podání dovolání nemá odkladný účinek a nemůže mít za následek závěr, že řízení není pravomocně skončeno.

Ztěchto všech důvodů odvolací soud usnesení soudu l. stupně jako věcně správně podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustně, jestliže na základě dovolání podaněho do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městskěho soudu v Praze dospěje dovolací soud kzávěru, že napadeně usnesení závisí na vyřešení otázky hmotněho nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustáleně rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která vrozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem řešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení:

Zdeňka

Zdeňka

Pokorn

Pokorná

Digitálně podepsal Zdeňka Pokorná I Datum: a 2016.1012 08:56:05 +02'00'