159 ICm 845/2017
Č.j.159 ICm 845/2017-87 (MSPH 59 INS 26062/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobkyně: AS ŽIŽLAVSKY v.o.s., IČO 284 90 738, se sídlem Široká 36/5, Praha 1, insolvenční správkyně dlužnice SHANGHAI MALING (CZECH) a.s., IČO 274 19 762, se sídlem Plzeňská 155/113, Praha 5-Košíře,

pr. zast. JUDr. Zbyňkem Petrem, advokátem, se sídlem Široká 36/5, Praha 1,

proti žalované: JAMBOLAO s.r.o., IČO 247 91 768, se sídlem Na Poříčí 1047/26, Praha 1,

pr. zast. Mgr. Alešem Kocourem, advokátem, se sídlem Gogolova 228/8, Praha 1,

o odpůrčí žalobě na neúčinnost právních úkonů,

takto:

I. Žaloba, že právní úkony dlužnice SHANGHAI MALING (CZECH), IČO 284 90 738, se sídlem Praha 5, Plzeňská 155/113, PSČ 150 00, spočívající v provedení plateb za poradenskou činnost od října 2012 do 12.7.2016 v celkové výši 4,037.213,00 Kč společnosti JAMBOLAO s.r.o., jsou vůči věřitelům uplatňující svá práva v insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 59 INS 26062/2015 neúčinné, že právní úkon dlužnice-smlouva o dílo ze dne 30.12.2013 uzavřená se společností JAMBOLAO s.r.o.-je vůči věřitelům uplatňující svá práva v tomto řízení neúčinná, a že žalovaná je povinna do majetkové podstaty dlužnice zaplatit peněžitou částku ve výši 4,037.213,00 Kč, s e z a m í t á . isir.justi ce.cz (MSPH 59 INS 26062/2015)

II. Žalobkyně je povinna nahradit žalované na nákladech řízení 22 808,50 Kč k rukám Mgr. Kocoura do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Včasně podanou odpůrčí žalobou na neúčinnost právních úkonů dlužnice, se žalobkyně domáhala určení, že právní úkony dlužnice, spočívající v provedení specifikovaných plateb za poradenskou činnost od měsíce října 2012 do 12. července 2016 v celkové výši 4,037.213,00 Kč jsou vůči věřitelům neúčinné. Dlužnice platila žalované za poradenskou činnost, poskytovanou prostřednictvím osoby jednatele a jediného společníka Jiřího Vančury, který byl zároveň předsedou dozorčí rady dlužnice, účastnil se tak na vedení obou společností. Není ani jasné, jaká poradenská činnost byla dlužnici poskytována, když sice byla uzavřena písemná smlouva o dílo, ale konkrétní náplň činnosti nebyla nikdy objasněna. Má tak za to, že právní úkon dlužnice, spočívající v uzavření smlouvy o dílo ze dne 30.12.2013, je vůči věřitelům neúčinný, a z tohoto důvodu je žalovaná povinna do majetkové podstaty dlužnice zaplatit peněžitou částku ve výši 4,037.213,00 Kč.

2. Žalovaná a navrhla zamítnutí žaloby a uvedla, že na základě předmětné smlouvy o dílo pro dlužnici vykonávala po celou dobu rozsáhlou manažerskou činnost, související s provozem závodu dlužnice, kdy zejména jednala s dodavateli surovin nebo obalových materiálů, se státními orgány, a s auditory. Má tak za to, že hodnota, kterou za uvedené období obdržela, byla její činnosti adekvátní.

3. Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. MSPH 59 INS 26062/2015 bylo zjištěno že: usnesením ze dne 03. 02. 2016 na čl. A-21 byl zjištěn úpadek dlužnice a insolvenční správkyní byla ustanovena AS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., usnesením ze dne 21.07.2016 na čl. B-45 byl na majetek dlužnice prohlášen konkurz,

4. Z listin založených žalobkyní bylo zjištěno, že: dne 30.12.2013 byla uzavřena smlouva o dílo mezi společnostmi JAMBOLAO s.r.o. a SHANGHAI MALING (CZECH) a.s., jejímž předmětem je poradenství v oblasti řízení společnosti zabývající se výrobou konzervovaných potravin,

5. Z listin založených žalovanou bylo zjištěno, že: -dle protokolů o kontrolách provedených Krajskou veterinární správou pro Ústecký kraj dne 09.09.2014, dne 02.10.2014, dne 30.10.2014, dne 27.11.2014, dne 02.04.2015, dne se za kontrolovaný subjekt kontroly účastnil Jiří Vančura, -návrh a vývoj nových výrobků platný od 15.10.2014 schválil Jiří Vančura ve funkci executive director , -organizační řád s datem 15.10.2014 schválil Jiří Vančura ve funkci executive director , -protokoly o kontrolách Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj ze dne 20.01.2015 a ze dne 20.04.2015 podepsal za kontrolovanou osobu Jiří Vančura, zaměstnanec kontrolované osoby SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.,

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Murgulová (MSPH 59 INS 26062/2015)

-protokoly o ústních jednáních před Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký a Liberecký kraj dne 18.02.2015 a dne 02.04.2015 podepsal Jiří Vančura, zástupce účastníka řízení SHANGHAI MALING (CZECH) a.s., -na záznamu z interního auditu IFS, BRC verze 6 ze dne 15.10.2014 je označen jako vedoucí úseku p. Vančura, -v nabídce dodávky systému Paxton ze dne 07.12.2010 je jako zadavatel označen SHANHAI MALING CZECH a.s., Jiří Vančura, project manager -v cenové nabídce spol. MD PRAHA s.r.o., ze dne 15.05.2013 je p. Jiří Vančura označen jako executive director -v cenové nabídce spol. FIMEX s.r.o., ze dne 23.09.2013 je p. Jiří Vančura označen jako projekt manager -doplnění informací k žádosti o zařazení na seznam vývozních závodů do ČLR ze dne 01.09.2016 podepsal Jiří Vančura, executive director

6. V doplnění tvrzení žalované ze dne 13.11.2017 žalovaná uvedla, že de facto vedla společnost dlužnice, že za žalovanou poskytoval tyto služby jednatel p. Jiří Vančura. Jako důkazy, které svědčí o jeho permanentní činnosti vykonávané na základě smlouvy o dílo a prokazující výkon činnosti žalované, uvádí audit ze strany veterinární zprávy ze dne 20.03.2012, přezkoumání certifikace BRC a IFS ze dne 18.07.2013, kontroly ze strany Státní veterinární správy ve dnech 27.11.2014, 30.10.2014, 02.10.2014, 09.09.2014 a 22.04.2015, nabídky ze strany společností JVB Engineering s.r.o., MD PRAHA s.r.o., FIMEX s.r.o., ASTON ABORA s.r.o., přítomnost na ústním jednání před Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký kraj ve dnech 18.02.2015, 02.04.2015 a 20.04.2015. Žalovaná dále označila jako důkaz emailovou komunikaci, která byla vedena permanentně po celou dobu výkonu jeho činnosti na základě smlouvy o dílo v rozsahu několika set emailů, přičemž se dle žalované jedná toliko o zlomek emailové komunikace, kterou může soudu předložit. Dodala, že rozsahem se bude jednat o několik tisíc emailů.

7. Při ústním jednání konaném dne 30.01.2018 žalovaná uvedla, že společnost dlužnice neřídila, její jednatel měl uzavřenou smlouvu o dílo, dříve na funkci project manager , pod stejnou smlouvou, ke změně došlo v roce 2012. Zaměstnancem dlužnice byl od roku 2006-2010, pak rok fakturoval jako OSVČ a poté za žalovanou firmu, neboť byl o to požádán místopředsedou dlužnice. Smlouva o dílo vypovězena nebyla, přesto žalovaná práci nefakturovala.

8. Z čl. I.1. a I.2. smlouvy o dílo ze dne 30.12.2013 uzavřené dle § 2586 a násl. NOZ bylo zjištěno, že předmětem této smlouvy je poradenství v oblasti řízení společnosti zabývající se výrobou konzervovaných potravin, které budou poskytovány v rozsahu zastupování společnosti v komunikaci s dodavateli, odběrateli a státní správou, v přípravě podkladů pro strategické řízení společnosti, v návrzích racionalizačních opatření, včetně spoluúčasti na vypracování ekonomického budgetu objednatele, zajištění a udržení certifikací kvality (BRC/IFS) a exportních certifikací, organizaci a řízení vlastních výrobních činností, výrobní logistice a v poradenství v oblasti personálních záležitostí-výběrových řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Murgulová (MSPH 59 INS 26062/2015)

9. Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10490 bylo zjištěno, že p. Jiří Vančura zastával funkci předsedy dozorčí rady od 3. ledna 2011 do 18. července 2016.

10. Ze záznamu z interního auditu IFS, BRC verze 6 ze dne 15.10.2014 bylo zjištěno, že procesy týkající se zákazníka, nakupování-ověření nakupovaného produktu, obchod- hodnocení dodavatelů, komunikace se zákazníkem a jeho spokojenost zastřešuje p. Vančura.

11. Ze skutečností, podávajících se z listin založených žalovanou bylo zjištěno, že z označení jednatele žalované společnosti na těchto listinách vyplývá, že vykonával činnost pro dlužnici v období od měsíce října 2012 do měsíce července 2016 (za žalované období) na pozici executive director , project manager , vedoucí úseku a jako zaměstnanec dlužnice, některé činnosti vykonával jako zástupce dlužnice, a to nejprve na základě smlouvy o dílo ze dne 25.04.2011, a poté na základě smlouvy o dílo ze dne 30.12.2013.

12. Dle ust. § 536 Obch.z. smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

13. Dle důvodové zprávy k ust. § 536 Obch.z. s přihlédnutím k povaze právní problematiky rozlišuje navrhovaná úprava především mezi zhotovením věci na jedné straně a opravou nebo úpravou věci na druhé straně. U jiné činnosti je aplikace § 536 a násl. závislá na tom, zda závazek obsahuje povinnost dosáhnout určitého výsledku hmotně zachyceného (např. odborný posudek, stavební plány apod.). Tím se smlouva o dílo liší pojmově od jiných smluv, zejména od smlouvy mandátní (§ 566 a násl.).

14. Dle ust. § 2586 NOZ se smlouvou o dílo zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

15. Dle ust. § 2587 NOZ se dílem rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

16. Dle důvodové zprávy k ust. §§ 2586-2019 NOZ je dílo pojato jako činnost (práce), přičemž práce jako plnění smlouvy o dílo se od práce poskytované zaměstnancem na základě pracovní smlouvy liší zejména tím, že podle smlouvy o dílo vykonává zhotovitel činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky a na vlastní riziko, nepodléhaje ani soustavnému dozoru, ani řízení objednatele.

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Murgulová (MSPH 59 INS 26062/2015)

17. Dle ust. § 580 odst. 1 NOZ, je neplatné právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

18. Dle ust. § 588 NOZ, soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

19. Dle ust. § 159 odst. 1 NOZ, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

20. Dle ust. § 159 odst. 2 NOZ, člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

21. Dle ust. § 59 odst. 1 ZOK práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí. Dle ust. odst. 2 téhož zákona, se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, a dle ust. odst. 3 platí, že není- li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.

22. Soud je přesvědčen, že má-li dle zákona člen voleného orgánu vykonávat svou funkci osobně, s nezbytnou loajalitou a s péčí řádného hospodáře, nelze zároveň (současně) permanentně vykonávat činnost pro tutéž spol. na základě smlouvy o dílo jako project manager , executive director , zaměstanec společnosti a jako vedoucí úseku. Činnost uvedená v podání žalované ze dne 13.11.2017 zahrnuje v sobě činnosti příslušející executive directorovi či managerovi spíše než společnosti působící na poli poradenství. Nikde ze skutečností, uvedených v tvrzení žalované ostatně ani nevyplývá objednávka či poptávka po poradenské činnosti spol. JAMBOLAO s.r.o., tyto skutečnosti nasvědčují tomu, že jednatel žalované poradenské společnosti působil jako zaměstnanec dlužnice.

23. Soud vidí v uzavření smlouvy o dílo ze dne 30.12.2013 obcházení smyslu a účelu zákona, ale i rozpor s dobrými mravy a veřejným pořádkem. Pakliže totiž žalované p. Vančura zastával u dlužnice funkce project manager , executive director , vedoucí úseku či zaměstnance odpovědného za nákup produktu, hodnocení dodavatelů a komunikaci se zákazníkem, měla být uzavřena smlouva o výkonu funkce popř. pracovní smlouva, nikoli smlouva o dílo, která může mít v tomto případě i dopad na úhrady sociálního a zdravotního pojištění, a odporuje tak i společenským zájmům. Označuje-li se někdo při

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Murgulová (MSPH 59 INS 26062/2015)

obchodním styku jako executive director , přeloženo jako výkonný ředitel, lze v intencích českého práva o takové osobě uvažovat jako o orgánu společnosti (téměř na úrovni statutárního orgánu), disponujícím oprávněním jednat uvnitř i vůči třetím osobám vně společnosti. Projektový manažer je naopak osoba, pověřená společností k vedení určitého projektu za účelem dosažení předpokládaného cíle, a z tohoto titulu je také osobou odpovědnou za vedení projektu a dosažení stanoveného cíle či cílů.

24. S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě postupovat dle ust. zák.č.89/2012 Sb., když se tak strany dohodly, a žalobu v plném rozsahu zamítnout. Ustanovení již zrušeného obchodního zákoníku jsou obdobná, takže závěry by byly stejné. Smlouva o dílo ze dne 30.12.2013 je-dle názoru soudu-absolutně neplatná pro obcházení účelu a smyslu zákona, a pro rozpor s dobrými mravy a veřejným pořádkem dle ust. § 1 odst. 2 věta za středníkem, § 4, § 6 odst. 2, § 8 NOZ, neboť zjevným smyslem této dohody bylo další setrvání p. Vančury ve vedení společnosti dlužnice, ale neplacení daní, sociálního a zdravotního pojištění do státního rozpočtu, což muselo být známo oběma účastnicím smlouvy. Z ustanovení §§ 2586-2019 NOZ je zřejmé, že smlouva o dílo se vztahuje na zhotovení věci, ať již hmotné či nehmotné, údržbu, opravu či úpravu věci, a nemůže tak obstát jako právní titul, na základě kterého měla být vykonávána poradenská činnost pro dlužnici s následnou fakturací odměny. Smlouva o dílo jako právní titul nemůže obstát ani při výkonu činností na pozici executive director , neboť z povahy výkonu této funkce plyne, že jsou vykonávána téměř statutární oprávnění, a o smlouvě o díle nemůže být uvažováno ani v případě činnosti project manager , neboť ten nevykonává činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky, a ani na vlastní riziko. Lze si jen stěží takovou situaci představit. Dlužnice měla uzavřít s jednatelem žalované např. manažerskou smlouvu, což by však zřejmě obnášelo souhlas valné hromady s odměnou apod. Soud je tak přesvědčen, že zde došlo ke zneužití autonomie vůle, která je stižena neplatností.

25. Žalobkyně měla žalovat nikoli neúčinnost právních úkonů spočívajících v provedení uvedených předmětných plateb a uzavření smlouvy o dílo ze dne 30.12.2013, na základě které měla být poradenská činnost, respektive činnost project managera či executive directora vykonávána, jak vyplývá z dokumentů založených žalovanou, s následnou fakturací plateb za tuto činnost, ale na absolutní neplatnost právního úkonu-zmíněné smlouvy o dílo a plateb, poskytnutých dlužnicí, resp. měla na základě absolutně neplatné smlouvy zapsat do soupisu majetkové podstaty pohledávku za žalovanou a následně tuto pohledávku vymáhat u obecného soudu, pokud by nedošlo k mimosoudní dohodě. Závěrem soud konstatuje, že žalovanou nebylo doloženo poskytování poradenské činnosti, neboť z listin a emailové korespondence založených žalovanou vyplývá činnost toliko vykonávaná z pozice funkce executive director , project manager , popř. jako zaměstnanec dlužnice.

26. Závěrem soud poukazuje na tvrzení týkající se výkonu funkce člena dozorčí rady jednatelem žalované společnosti pro dlužnici toliko na základě ústní domluvy uvedené

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Murgulová (MSPH 59 INS 26062/2015)

v podání ze dne 10.01.2018, když s ohledem na znění § 59 ZOK smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti, se smlouva sjednává písemně.

27. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 163 IZ ve spojení s ust. 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaná s ohledem na výše uvedené měla ve věci plný úspěch. Náklady řízení jsou žalované přiznány dle jejího vyčíslení ze dne 05.02.2018, avšak v počtu 6 úkonů za právní zastoupení Mgr. Alešem Kocourem, advokátem, a to dle ust. § 11 odst. 1 písm. a), b), d) a g) advokátního tarifu, ve spojení s ustanovením § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 advokátního tarifu, tj. ve výši 15 500,00 Kč bez DPH za 5 úkonů právní služby a 3 100,00 Kč (převzetí a příprava věci včetně porady s klientem, 3x účast na soudních jednáních, konaných dne 30.10.2017, dne 12.12.2017, dne 30.01.2018 (dne 10.01.2018 se žádné jednání ve věci nekonalo), a za vyjádření ze dne 13.11.2017 a ze dne 10.01.2018), dále za 1 úkon dle ust. § 11 odst. 2 písm. f) ve výši 1 550,00 Kč za účast na jednání dne 05.02.2018, a ve výši 1 800,00 Kč bez DPH za 6 režijních paušálů a 300,00 Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, tj. celkem 22 250,00 Kč. K tomu připočtena DPH ve 21 %, jelikož právní zástupce doložil, že je jejím plátcem. Právní zástupce žalované použil při vyúčtování odměny nesprávné ustanovení pro stanovení hodnoty sporu, proto soud odměnu přepočítal a přiznal ji ve správné výši.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotoveních.

Praha 5. února 2018

JUDr. Zuzana Svobodová, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Murgulová