159 ICm 4773/2016
Č.j.159 ICm 4773/2016-63 (MSPH 59 INS 11224/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobkyně: Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, adresa pro doručování Územní pracoviště Brno, Příkop 11, Brno,

proti žalovanému: JUDr. Jan Langmeier, IČO 866 09 823, se sídlem Na Bělidle 997/15, Praha 5, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Lužná 744/13, Praha 6

pr. zast. Mgr. Ludmilou Šturmovou, advokátkou, se sídlem Na Bělidle 997/15, Praha 5,

o určení pravosti, pořadí a výše pohledávky,

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobkyně ve výši 3 605 396,72 Kč přihlášená do insolvenčního řízení z titulu směnky vlastní vystavené dlužníkem ve Zlíně dne 20.12.2010, evidovaná pod číslem přihlášky 8, je pohledávkou pravou, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Včasně podanou žalobou o určení pravosti, pořadí a výše popřené pohledávky ve výši 7 980 198,11 Kč věřitele vůči dlužníkovi, doručenou zdejšímu soudu dne 21.12.2016, tj. ve lhůtě 30 dnů ode dne 28.11.2016, kdy se konalo přezkumné jednání, na kterém byla

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Šenfeldová isir.justi ce.cz (MSPH 59 INS 11224/2016)

pohledávka v celkové výši 8 126 011,23 Kč (směnečná suma 8 099 014,51 Kč tvořená: jistinou 3 000 000,00 Kč, smluveným úrokem ve výši 787 511,12 Kč od 21.12.2010 do 20.10.2016, smluveným úrokem z prodlení od 22.3.2011 do 20.10.2016 ve výši 3 672 000,00 Kč, z níž dlužník dobrovolně penále z prodlení uhradil 327 600,00 Kč a 331 200,00 Kč, zákonným úrokem z prodlení od 22.3.2011 do 20.10.2016 ve výši 1 298 303,39 Kč, a směnečná odměna 26 996,72 Kč) popřena z důvodu chybně vyplněné směnečné sumy do blankosměnky, se žalobkyně domáhala určení, že má za dlužníkem pohledávku z titulu směnky vlastní, vystavené dlužníkem bez protestu, kterou se zavázal dlužník zaplatit věřiteli (majiteli) částku bez uvedení výše, a bez uvedení data splatnosti. V souladu s vyplňovacím oprávněním, obsaženým ve smlouvě o půjčce, vyplnila žalobkyně do směnky směnečnou sumu a datum splatnosti, čímž se blankosměnka stala úplnou. Žalobkyně byla oprávněna vyplnit blankosměnku a přihlásit pohledávku z této směnky, protože usnesením státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Brně, ze dne 25.2.2013 čj. 3 VZV 5/2012 bylo rozhodnuto podle ust. § 347 tr.ř. o zajištění majetku Radka anonymizovano , který byl ze směnky oprávněným. Protože popření bylo důvodné do výše 145 813,12 Kč, tedy úroky přirostlé v době od 30.8. do 20.10.2016, určení této částky žalobkyně nepožadovala. Na smluvený úrok z prodlení lze pohlížet jako na smluvní pokutu, protože obojí má stejnou funkci a v čl. VI. se o smluvní pokutě hovoří. Účastníci smlouvy byli podnikatelé, proto je třeba posuzovat smlouvu o půjčce dle obchodního zákoníku.

2. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a uvedl, že byla popřena jistina i příslušenství přihlášené pohledávky z titulu blankosměnky co do pravosti, pořadí i výše. Blankosměnka zajišťovala smlouvu o půjčce, uzavřenou podle tehdy platného občanského zákoníku. Dlužník ve vztahu vystupoval jako nepodnikatel, smluvený úrok z prodlení je tak neplatný a v rozporu s § 517 odst. 2 zmíněného zákona. Směnečná suma tak v sobě zahrnuje jak jistinu a úrok, tak i neplatný smluvní úrok z prodlení, je z tohoto důvodu vyplněna chybně a tuto skutečnost již nelze zhojit. Uvádí dále, že směnka byla vyplněna až po rozhodnutí o úpadku, a směnečná suma obsahuje úroky, které přirostly až okamžikem vyplnění, tj. po úpadku. Účastníci smlouvy nebyli podnikatelé, proto je třeba posuzovat smlouvu o půjčce dle tehdy platného občanského zákoníku.

3. Žalobkyně původně žalovala i dlužníka, který rovněž pohledávku žalobkyně popřel, ale posléze podáním ze dne 03.02.2017 vzala žalobu vůči dlužníkovi zpět, což vzal soud na vědomí usnesením ze dne 10.02.2017 č.j. MSPH-15, které nabylo právní moci dne 07.03.2017.

4. Žalovaný podáním ze dne 09.10.2017 na č.l. B-27 insolvenčního spisu vzal své popření pohledávky žalobkyně částečně zpět ve výši 4 374 801,39 Kč, představující jistinu ve výši 3 000 000,00 Kč, úrok 4,5 % za období od 21.10.2010 do 29.08.2016 ve výši 768 330,79 Kč a zákonný úrok z prodlení za období od 22.03.2011 do 29.08.2016 ve výši 606 470,70 Kč, což soud vzal na vědomí usnesením ze dne 11.10.2017 č.j. MSPH 59 INS 11224/2016-B-28, které nabylo právní moci dne 24.10.2017. Žalobkyně pak vzala podáním ze dne 08.11.2017 na č.l. 42 před jednáním ve věci samé žalobu o tuto částku Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Šenfeldová (MSPH 59 INS 11224/2016)

zpět a soud řízení ohledně této částky při ústním jednání dne 6.2.2018 na čl. 49 zastavil písemné vyhotovení na čl. 61), předmětem řízení tak zůstala částka 3 605 396,72 Kč, představující smluvený úrok z prodlení ve výši 0,06 % denně z částky 3 000 000,00 Kč za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni splatnosti půjčky, tedy od 22.03.2011 až do rozhodnutí o úpadku dne 29.08.2016 v celkové výši 3 578 400,00 Kč, a směnečnou odměnu ve výši 26 996,72 Kč. Žalovaný vzal zpět svým podáním ze dne 02.02.2018 i popření částky ve výši 26 996,72 Kč, představující směnečnou odměnu. V tomto případě však žalobkyně na částečné zpětvzetí nereagovala, a v důsledku zpětvzetí popření svou žalobu ohledně předmětné částky částečně zpět nevzala.

5. Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. MSPH 59 INS 26062/2015 bylo zjištěno že: usnesením ze dne 29. 08. 2016 na čl. A-17 byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen konkurz, insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Jan Langmeier, přihláškou pohledávky doručenou soudu dne 24.10.2016, vedenou pod č. P8 přihlásil věřitel č. 7 nevykonatelnou pohledávku ve výši celkem 8 126 011,23 Kč dle protokolu z přezkumného jednání dne 28.11.2016 vedeného na č.l. B-3 byla pohledávka P8 věřitele č. 7 popřena jak dlužníkem tak insolvenčním správcem.

6. Z listin založených žalobkyní bylo zjištěno, že: dne 20.12.2010 byla uzavřena smlouva o půjčce mezi věřitelem Radkem Březinou a dlužníkem Petrem Zavadilem, v níž Březina dlužníkovi půjčil 3 000 000,00 Kč, kterou se dlužník zavázal uhradit do 90 dnů od připsání půjčené částky na účet dlužníka. V čl. II. bylo sjednáno, že smluvní úrok činí 4,5% ročně, do dne splatnosti půjčky pak činí 135 000,00 Kč. V článku IV. se dlužník zavázal v případě prodlení zaplatit na výzvu věřitele smluvní úrok z prodlení ve výši 0,06% denně za každý započatý den prodlení. K zajištění půjčky si v čl. VI. účastníci dohodli vystavení blankosměnky a podmínky jejího vyplnění. V čl. VII se účastníci dohodli na zajišťovacím převodu vlastnictví k nemovitosti dlužníka v katastrálním území a obci Neubuz dne 20.12.2010 byla vystavena směnka bez protestu výstavcem Petrem Zavadilem, která byla žalobkyní vyplněna tak, že výstavce za směnku vlastní zaplatí dne 25. října 2016 na řad pana Radka anonymizovano , anonymizovano , Zlín, Kostelec, U Řadovek 357, částku 8 099 014,51 Kč bez protestu. usnesením státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Brně, ze dne 25.2.2013 čj. 3 VZV 5/2012 bylo rozhodnuto podle ust. § 347 tr.ř. o zajištění majetku Radka anonymizovano ; usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne2.4.2013 čj. 3Nt 1601/2013-27 byl správou věcí odňatých v trestním řízení pověřen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v Brně; výzvou ze dne 20.5.2015 čj. UZSVM/BZL/4401/2015-BZLM byl dlužník vyzván k plnění neuhrazené blankosměnky vystavené dne 20.12.2010.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Šenfeldová (MSPH 59 INS 11224/2016)

7. Dle ust. § 517 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis. Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým byla stanovena výše úroku z prodlení podle občanského zákoníku. Dle § 1 tohoto nařízení, výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

8. Dispozitivnost či kogentnost ust. § 517 odst. 2 OZ byla vyřešena rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1117/2003 ze dne 17.03.2005, publikovaným též jako Rc 26/06.

9. Dle ust. § 544 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Dle odst. 2 § 544, lze smluvní pokutu sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

10. Dle ust. § 261 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. Dle ust. § 262 téhož zákona, si strany mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261, se řídí tímto zákonem. Jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná.

11. Dle ust. § 170 písm. a) IZ se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí.

12. S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě upravenou žalobu v plném rozsahu zamítnout. Soud nemá za prokázané, že jak dlužník tak věřitel při uzavírání smlouvy o půjčce vystupovali jako podnikatelé. Věřitel i dlužník jako účastníci smlouvy jsou označeni jménem, příjmením a rodným číslem, s uvedením svého bydliště. Při vystupování v obchodních vztazích vůči sobě navzájem se podnikatelé označují obchodním názvem nebo firmou, IČO a svým sídlem. Žalobkyně v řízení neprokázala, že by poskytnutá půjčka byla vložena do podnikání nebo byla použita při podnikatelské činnosti dlužníka. Soud je tak toho názoru, že při uzavření smlouvy vystupoval dlužník jako spotřebitel a nikoli jako podnikatel. Ani Březina neměl v předmětu podnikání půjčování peněz. Z tohoto důvodu považuje soud smluvní vztah založený smlouvou o půjčce za podřízený tehdy platnému občanskému zákoníku. S ohledem na znění ust. § 517 odst. 2 SOZ, považuje sjednaný smluvní úrok z prodlení ve Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Šenfeldová (MSPH 59 INS 11224/2016)

výši 0,06 % denně za každý započatý dne prodlení za absolutně neplatný. Návrhu žalobkyně, aby soud nahlížel na smluvený úrok z prodlení jako na smluvní pokutu nelze vyhovět poukazem na znění ust. § 544 odst. 2, dle kterého v písemném ujednání o smluvní pokutě musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení. Jelikož lze sjednat smluvní úroky z prodlení, i smluvní pokutu, ujednání o smluvní pokutě ve výši 0,06 % denně ve smlouvě o půjčce chybí. Právě řečené lze dovodit i ze znění čl. VI. smlouvy, kde je dohodnuto, pro případ uplatnění směnky, že majitel směnky má vedle úroků a úroků z prodlení a smluvní pokuty nárok rovněž na směnečný úrok z vymáhané částky, a to jako na smluvní pokutu ve smyslu § 544 a násl. SOZ za nesplnění povinnosti dlužníka včas a řádně zaplatit svůj závazek. Ustanovení o sjednání smluvní pokuty ve výši 0,06 % denně za každý den prodlení ve smlouvě o půjčce tak zcela absentují. Z výše uvedených skutečností je soud přesvědčen, že požadovaný smluvní úrok z prodlení nebyl sjednán po právu, a nelze jej ani považovat za smluvní pokutu a vyplnění této částky do směnky odporuje ujednání stran. Ostatně i sama žalobkyně při ústním jednání připustila pochybnosti, co bylo vlastně úmyslem smluvních stran, a z opatrnosti vyčíslila smluvní úrok z prodlení i úrok zákonný. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Protože žalobkyně nevzala zpět žalobu o částku 26 996,72 Kč přestavující směnečnou odměnu, jejíž popření vzal žalovaný zpět, byla i tato částka jako v tomto řízení bezpředmětná zamítnuta.

13. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 163 a § 202 odst. 1. IZ, neboť žalobkyni, která ani ve věci neměla úspěch, nelze přiznat náhradu nákladů řízení ve sporu o pravost, výši nebo pořadí proti insolvenčnímu správci. Protože původně byla žalovaná celá popřená pohledávka a žalovaný vzal popření zpět více jak z jedné poloviny, bylo o náhradě jeho nákladů rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha 12. února 2018

JUDr. Zuzana Svobodová,v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Šenfeldová