159 ICm 4592/2017
Č.j.159 ICm 4592/2017-23 (MSPH 59 INS 9218/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobkyně: Insolvenční společnost v.o.s., IČO 045 06 227, se sídlem Vlasákova 1419/21, Praha 5-Stodůlky, insolvenční správkyně dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Pankráci 994/36, Praha 4,

pr. zast. JUDr. Anitou Pešulovou, advokátkou, se sídlem Klimenstská 36, Praha 1,

proti žalované: CP Inkaso s.r.o., IČO 290 27 241, se sídlem Opletalova 1603/57, Praha 1- Nové Město,

pr. zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, se sídlem Antonína Slavíka 1313/7, Brno,

o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, že se určuje, že pohledávka žalované ve výši 9 792,28 Kč není po právu, s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

1. Včasně podanou žalobou na určení pravosti a výše přihlášené pohledávky se žalobkyně domáhala vyloučení částečně popřené pohledávky z upokojení v insolvenčním řízení resp. určení, že pohledávka není poprávu. Dle žalobkyně nebyla pohledávka v části popření ve isir.justi ce.cz (MSPH 59 INS 9218/2017)

výši 17.495,00 Kč, představující zákonný úrok z prodlení z částky 67.015,39 Kč za období od 16.01.2010 do 14.06.2013 přihlášená po právu. Domnívá se, že je promlčená, neboť i když bylo právo pravomocně přiznáno, na úroky, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí, dopadá obecná promlčecí doba. Má tak za to, že předmětný nárok v rozsahu popření je promlčen. Z tohoto důvodu nejsou přihlášené úroky po právu.

2. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, neboť dle platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10.06.2011 č.j. 42 EC 68/2011-10, který nabyl právní moci dne 05.07.2011, byla žalované pohledávka za dlužníkem přiznána. Uvedla, že úroky, které jsou pravomocně přiznány, se promlčují v promlčecí době, která činí 10 let. Tříletá promlčecí doba se vztahuje na úroky, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí. Měla tak za to, že žaloba je co do částky ve výši 7.703,09 Kč představující zákonný úrok z prodlení z částky 61.015,39 Kč od 16.01.2010 do 05.07.2011, tedy do právní moci rozhodnutí, nedůvodná, když přihlášený úrok je po právu, neboť se jedná o úroky, splatné do právní moci rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4, kterým byly přiznány.

3. Usnesením zdejšího soudu ze dne 2.2.2018 na čl. 17, které nabylo právní moci dne 20.2.2018, bylo řízení ohledně částky 7 703,09 Kč zastaveno před jednáním o věci samé, neboť žalobkyně o tuto částku vzala žalobu zpět.

4. Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. MSPH 59 INS 9218/2017 bylo zjištěno že:

-usnesením ze dne 15.06.2017 na čl. A-13 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení, insolvenční správkyní byla ustanovena Insolvenční společnost v.o.s., -přihláškou pohledávky ze dne 28.06.2017, vedenou pod č. P4 přihlásil věřitel č. 4 své tři vykonatelné pohledávky v celkové výši 149 366,19 Kč, -dle protokolu z přezkumného jednání dne 26.09.2017 byla insolvenční správkyní částečně popřena pohledávka věřitele č. 4 ve výši 17 495,00 Kč představující úroky z prodlení, pro pravost a výši z důvodu promlčení

5. Z příloh přihlášky založených žalovanou bylo zjištěno, že: -dne 10.06.2011 byl Obvodním soudem pro Prahu 4 vydán elektronický platební rozkaz č. j. 42 EC 68/2011-10, jímž soud uložil dlužníku Martinu Rejzkovi, anonymizovano zaplatit společnosti Alfa Inkaso s.r.o., IČO 290 50 910, částku ve výši 66 095,39 Kč s příslušenstvím. -dne 28.11.2011 bylo Obvodním soudem pro Prahu 4 vydáno usnesení č. j. 68 EXE 5225/2011-14, kterým byla nařízena exekuce na majetek dlužníka Martina anonymizovano k uspokojení pohledávky oprávněné Alfa Inkaso s.r.o., IČO 290 50 910, a pro náklady předcházejícího řízení, jakož i pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu exekuce stanoveny. -dle výpisu z obchodního rejstříku na společnost CP Inkaso s.r.o., IČO 290 27 241, jako na společnost nástupnickou přešlo, jmění zanikající společnosti Alfa Inkaso s.r.o. IČO 290 50 910 v důsledku fúze sloučením (MSPH 59 INS 9218/2017)

6. Dle ust. § 110 zákona č. 40/1964 Sb., odst. 1, bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty. Dle odst. 3 se úroky a opětující se plnění promlčují ve třech letech; jde-li však o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato promlčecí doba, jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání.

7. Dle ust. § 111 zákona č. 40/1964 Sb., změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá na běh promlčecí doby vliv.

8. Dle ust. § 112 zákona č. 40/1964 Sb., uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje nebo je-li ohledně jeho práva zahájena mediace podle zákona o mediaci, promlčecí doba neběží od tohoto uplatnění po dobu řízení nebo od tohoto zahájení po dobu mediace. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí.

9. S poukazem na citovaná ustanovení, výsledky dokazování a skutečností z nich vyplývající dospěl soud k závěru, že je na místě žalobu zamítnout. Žalovaná resp. její právní předchůdkyně v řízení před Obvodním soudem pro Prahu 4 dosáhla vydání exekučního titulu-elektronického platebního rozkazu proti dlužníkovi, který nabyl právní moci dne 05.07.2011, a jímž bylo uloženo zaplatit právní předchůdkyni žalované požadovanou částku. Žalovaná si svá práva střežila, a podala návrh na výkon rozhodnutí, kterému bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 68 EXE 5225/2011-14 ze dne 28.11.2011 vyhověno, exekuce byla nařízena a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika LL.M. Soud dospěl k názoru, že v daném případě nemohlo dojít k promlčení, když věřitelka byla dbalá práva a poté, co dosáhla vykonatelného titulu, v následujících čtyřech měsících řádně zahájila a pokračovala i v řízení exekučním, kdy k promlčení nemohlo dojít. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku,

10. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 163 a § 202 odst. 1. IZ, neboť žalované nelze přiznat náhradu nákladů řízení ve sporu o pravost, výši nebo pořadí proti insolvenčnímu správci. Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

Praha 12. března 2018 JUDr. Zuzana Svobodová samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Kateřina Šenfeldová