159 ICm 364/2013
č.j.159 ICm 364/2013-96

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Svobodovou v právní věci žalobce: Ing. Richard Jasinský, se sídlem v Praze 10, Moskevská 215/32, insolvenční správce dlužníka: HGF DEVELOPMENT s r.o., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 705/16, IČO 272 30 392, zastoupeného JUDr. Janem Tryznou, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 2, Botičská 4, proti žalovanému: GOODFIRE s.r.o., se sídlem Trnová 75, o odpůrčí žalobě,

takto:

I. Určuje se, že smlouva o zprostředkování prodeje nemovitostí uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným dne 10.10.2006 a finanční plnění dlužníka spočívající v převodu částky 196.350,00 Kč dne 23.1.2007 žalovanému jsou vůči majetkové podstatě dlužníka neúčinná právní jednání.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci na nákladech řízení 13.600,00 Kč k rukám AK JUDr. Tryzny do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,00 Kč v kolcích na připojeném tiskopise do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu dne 6.2.2013 a doplněnou na výzvu soudu podáním doručeným soudu dne 15.8.2013 domáhal určení, že smlouva o zprostředkování ze dne 10.10.2006 uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným a finanční plnění dlužníka spočívající v převodu částky ve výši 196.350,00 Kč žalovanému dne 23.1.2007 jsou vůči majetkové podstatě dlužníka neúčinnými právními úkony. Předmětnou žalobou se žalobce ve výroku II. též domáhal povinnosti žalovaného zaplatit do majetkové podstaty dlužníka k rukám žalobce částku 196.350,00 Kč, přičemž ve svém doplnění k žalobě navrhl, aby zdejší soud žalobu v části, ve které se požaduje po žalovaném zaplacení 196.350,00 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení, vyloučil do samostatného řízení a poté postoupil věcně a místně příslušnému soudu. Dle tvrzení žalobce uzavřel dlužník dne 10.10.2006 se žalovaným smlouvu o zprostředkování, na jejímž základě měl žalovaný zprostředkovat prodej pozemku parc. č. 139/196 v k.ú. Trnová za provizi ve výši 196.350,00 Kč vč. DPH. Dne 23.1.2007 byla částka ve výši 196.350,00 Kč z bankovního účtu dlužníka odeslána na bankovní účet žalovaného. Dlužník byl s žalovaným v rozhodné době navíc personálně propojen, když za dlužníka jednal Mikhail Kindler a za žalovaného jeho manželka Natalia Kindler. Smlouva o zprostředkování prodeje předmětné nemovitosti byla uzavřena s úmyslem vyvést ze společnosti dlužníka finanční prostředky. Dlužník žádného zájemce nalézt nepotřeboval, jelikož byl schopen si zájemce vyhledat sám a také tak učinil. Dne 18.10.2006 byla uzavřena kupní smlouva mezi dlužníkem jako prodávajícím a společností RED Estate Alfa, s.r.o., jako kupujícím, přičemž dlužník znal kupujícího ze své dřívější podnikatelské činnosti a žádného zprostředkovatele ke koupi nepotřeboval. Jednatel dlužníka Mikhail Kindler byl také jednatelem společnosti FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o., a tato společnost prodala dne 18.1.2005 pozemek parc. č. 139/95 v k.ú. Trnová společnosti SAVELLO, s.r.o., jejímž jednatelem byl od počátku pan Viacheslav Yanovskiy, který byl také do 3.2.2006 jednatelem právě společnosti RED Estate Alfa, s.r.o. Původně jednotný pozemek parc. č. 139/196 byl rozdělen geometrickým plánem zhotoveným dne 10.10.2006, kdy jedna část pozemku byla dne 29.12.2006 prodána společnosti SAVELLO, s.r.o. a zároveň sloučena s pozemkem parc. č. 139/95 a druhá část pozemku byla prodána společnosti RED Estate Alfa, s.r.o. Kupní cena za pozemek parc. č. 139/196 prodaný společnosti RED Estate Alfa, s.r.o., byla navíc uhrazena z účtu Viacheslava Yanovskiyeho, tedy ze stejného účtu, z něhož byla uhrazena kupní cena společností SAVELLO, s.r.o., za druhou část pozemku, kterou prodala společnost FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. jednající M. Kindlerem. Jednatel dlužníka M. Kindler tedy musel znát pana V. Yanovskiyeho nejméně od ledna 2005. Navíc prodej celého pozemku parc.č. 139/196 byl proveden tak, že v prodeji vždy vystupuje osoba V. Yanovskiy. Dlužník tak neměl důvod uzavírat žádnou smlouvu o zprostředkování, protože jednatel dlužníka znal pana V. Yanovskiyeho, a žalovaný tudíž nemusel vyvíjet žádnou činnost k zajištění kupce, resp. k zprostředkování prodeje, které pro dlužníka ani nemělo žádný hospodářský význam. Dlužník jednající M. Kindlerem se tak vědomě zbavoval svého majetku bez adekvátního protiplnění a v konečném důsledku zkrátil své věřitele, přičemž již v době učiněného právního úkonu měl věřitele, kteří své pohledávky z roku 2005 následně přihlásili do insolvenčního řízení, konkrétně s pohledávkou č. P-1 a P-4 ve výši47,847.835,99 Kč.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, jelikož napadený právní úkon byl učiněn v roce 2006, kdy nebyl dlužník v úpadku a neměl žádné věřitele, které by krátil, pohledávky věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení ve věci dlužníka jsou splatné od roku 2011, výjimečně od roku 2009. Odporovatelnost právního úkonu navíc vyžaduje úmysl dlužníka krátit věřitele a toto musí být druhé straně známo. Tvrzení žalobce, že dlužník a žalovaný jsou osobami blízkými je zcela nepřesné. Paní Natalia Kindler vykonávala funkci jednatelky čistě formálně. Zakladatel společnosti žalovaného pan Anatoly Grishchenin jako ruský občan nemohl být v rozhodné době zapsaný v obchodním rejstříku jako jednatel, ač vykonával faktické vedení společnosti, a proto byl čistě formálně nahrazen paní Natalií Kindler. Tímto způsobem se běžně obcházely devizové předpisy. Ihned po získání občanství se však A. Grishchenin stal jednatelem a vykonával obchodní vedení a řízení společnosti. Úvahy žalobce o propojenosti společností RED Estate Alfa, s.r.o a SAVELLO, s.r.o. jsou pro meritum věci nerozhodné. Žalovaný obchod zprostředkoval, obchodní transakce proběhla bezvadně, dlužníkovi to přineslo nemalý zisk a žalovanému odměna náleží po právu. Skutečnost, že kupujícím byla společnost, ve které se v minulosti ve funkci jednatele objevila osoba vykonávající dříve funkci jednatele i v jiné společnosti nabývající nemovitosti od dlužníka, nemá na povahu, platnost a účinnost závazkového vztahu mezi žalovaným a dlužníkem žádný vliv. Žalobní tvrzení tedy nenabízí žádné důvody, pro které by bylo možno usuzovat na neúčinnost napadeného právního úkonu.

Usnesením učiněným v průběhu jednání dne 5.11.2013 bylo z důvodu zpětvzetí výroku II. žaloby žalobcem řízení ohledně výroku o povinnosti žalovaného zaplatit do podstaty částku 196.350,00 Kč zastaveno, žádný z účastníků nežádal o písemné vyhotovení předmětného usnesení a oba se vzdali opravného prostředku.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 10401/2011 bylo zjištěno, že: -vyhláškou ze dne 15.6.2011 na č.l. A-2 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka; -usnesením ze dne 6.2.2012 na čl. A-35 byl zjištěn úpadek, prohlášen konkurs na majetek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce; -ze soupisů majetkové podstaty ze dnů 11.4.2012, 31.5.2012, 8.6.2012, 19.6.2012, 5.1.2013 bylo zjištěno, že žalobce nezapsal do soupisu majetkové podstaty dlužníkovo plnění vůči žalovanému; -ze seznamu věřitelů bylo zjištěno, že věřitel č. 1 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku z titulu smlouvy o půjčce z 31.3.2005 ve znění dodatku z 15.7.2009 ve výši 24.087.342,73 Kč a věřitel č. 4 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku z titulu smlouvy o půjčce z 31.3.2005 ve znění dodatku z 15.7.2009 ve výši 23.760.493,26.

Z příloh založených účastníky bylo zjištěno, že dne 10.10.2006 uzavřel dlužník jednající M. Kindlerem jako zájemcem s žalovaným jednající Natalií Kindler jako zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování, jejímž předmětem byl mimo jiné závazek zprostředkovatele vyvíjet ve prospěch zájemce takovou činnost, aby zájemce získal příležitost k uzavření kupní smlouvy ohledně pozemku parc. č. 139/196 v k.ú. Trnová za provizi v celkové výši 196.350,00 Kč, která bude zprostředkovateli zaslána na jeho účet č. 1081010175/5500. Z kopie výpisu z účtu dlužníka č. 1071010606 ze dne 31.1.2007 bylo dále zjištěno, že na účet č. 1081010175/5500, tj. účet zprostředkovatele, tedy žalovaného, byla dne 23.1.2007 zaslaná částka ve výši 196.350,00 Kč. Z kopie kupní smlouvy ze dne 18.10.2006 bylo zjištěno, že dlužník jednající M. Kindlerem jako prodávající prodává žalovanému pozemek parc. č. 139/196 o velikosti po rozdělení geometrickým plánem. Z kopie kupní smlouvy ze dne 29.12.2006 bylo zjištěno, že dlužník jednající M. Kindlerem jako prodávající prodává společnosti SAVELLO, s.r.o. jednající Viacheslavem Yanovskiym část a oddělenou z pozemku parc. č. 139/196. Z kopie výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí bylo zjištěno, že Ing. Miroslav Franzl zhotovil dne 10.10.2006 geometrický plán pro rozdělení pozemku parc. č. 139/196.

Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti GOODFIRE s.r.o. bylo zjištěno, že Natalia Kindler byla jednatelkou společnosti v období: 31.10.2005-4.7.2007.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka bylo zjištěno, že Mikhail Kindler byl jednatelem dlužníka v období: 23.3.2005-22.12.2009, prokuristou od 22.12.2009 do 3.6.2010 a společníkem od 12.6.2008 do 28.12.2010.

Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o., z něhož se konstatuje, že Mikhail Kindler byl jednatelem společnosti v období: 9.1.2004-5.1.2010 a společníkem v období : 9.1.2004-28.2.2011.

Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti SAVELLO, spol. s r.o., z něhož se konstatuje, že Viacheslav Yankovskiy byl jednatelem společnosti v období: 7.11.2001-21.1.2005.

Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti RED Estate Alfa s.r.o., z něhož se konstatuje, že Viacheslav Yankovskiy byl jednatelem společnosti v období: 17.5.2004-20.2.2006.

Dle § 235 odst. 1 a 2 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Dle § 240 odst. 3 IZ právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Dle § 242 odst. 1, 2 a 3 IZ lze odporovat rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobě vyhovět, protože dlužník byl prokazatelně v úpadku zejména formou insolvence, když jeho pohledávky v době uzavření smlouvy o zprostředkování s žalovaným činily nejméně 40 mil. Kč a dlužník nebyl schopen tyto závazky plnit. Soud rovněž dospěl k závěru, že dlužník, resp. jeho jednatel M. Kindler v době uzavření smlouvy o zprostředkování kupujícího již znal a k prodeji předmětného pozemku nepotřeboval žádného zprostředkovatele. S ohledem na osobu jednatele dlužníka, jenž s panem V. Yanovskiyem obchodoval v dřívější době, ač vystupující jako jednatel jiné společnosti, nemusel dlužník logicky využívat služeb zprostředkovatele, aby mu zprostředkoval obchod se společností, kterou jednatel dlužníka z dřívějších obchodních styků znal. Jednatel dlužníka tak ani nejednal s péčí řádného hospodáře, když zamýšlel prodat pozemek dlužníka společnosti jemu osobně známé a využít k takovému úkonu další osobu, tj. zprostředkovatele, za nemalou provizi, navíc jednající jeho vlastní manželkou. Soud se tak ztotožňuje s názorem žalobce, že zprostředkovatelská smlouva je v dané věci jen úmyslně zkracujícím právním úkonem učiněným ve prospěch osoby dlužníku blízké, žalovaný žádné zprostředkování dlužníkovi neposkytl, neboť s ohledem na výše uvedené skutečnosti ani nemusel a dlužník tak zasláním provize žalovanému poskytl plnění bez adekvátního protiplnění, čímž v konečném důsledku došlo ke zkrácení práv věřitelů dlužníka. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 163 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalobce měl ve věci plný úspěch, náklady řízení mu vznikly za právní zastoupení, a to odměna dle tarifní hodnoty dle § 9 odst. 4 písm. c) ve vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění ve výši 12.400,00 Kč za 4 úkony á 3.100,00 Kč a náhrada hotových výdajů za 4 úkony právní služby dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu á 300 Kč, tj. 1.200,00 Kč, tedy vše celkem 13.600,00 Kč. Právní zástupce žalobce není plátcem DPH.

O uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek bylo rozhodnuto dle ust. § 2 odst. 3, zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce, který je osvobozen od placení poplatku dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) cit. zák., měl ve věci plný úspěch, proto povinnost zaplatit poplatek ze žaloby přechází na žalovaného dle ust. § 2 odst. 3 téhož zákona, jehož výše byla stanovena dle položky 13 bodu 1. písm. d) sazebníku k zákonu o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 13. ledna 2014

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á ,v.r. samosoudce

Za správnostvyhotovení: Šenfeldová