159 ICm 363/2013
Č.j.: 159 ICm 363/2013-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: GERENTEA v.o.s., IČO 241 31 717, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Proutěná 400, Praha 4, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 618 60 069, se sídlem Jindřišská 941/24, Praha 1, o popření vykonatelné přihlášky pohledávky,

takto:

I. Žaloba, že vykonatelná pohledávka č. 2 v přihlášce č. 1, insolvenčního věřitele č. 1 , společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 618 60 069, se sídlem Jindřišská 941/24, Praha 1, ve výši 39.765,00 Kč, do insolvenčního řízení Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Proutěná 400, Praha 4, není zjištěna ve výši 38.603,50 Kč, se z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal u zdejšího soudu dne 1.2.2013 žalobu na určení, že vykonatelná dílčí pohledávka č. 2 v přihlášce č. 1, insolvenčního věřitele č. 1, tedy žalovaného ve výši 38.603,50 Kč není po právu. Žalovaný jako věřitel č. 1 do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Petra anonymizovano přihlásil 2 dílčí pohledávky v celkové výši 136.598,00 Kč, přičemž pohledávky uplatnil jako vykonatelné. Při přezkumném jednání dne 15.1.2013 popřel žalobce jeho dílčí pohledávku č. 2 co do pravosti a výše 38.603,50 Kč pro rozpor s dobrými mravy, přičemž zbytek přihlášené pohledávky nepopřel. Vykonatelná pohledávka vyplývá ze

Smlouvy o úvěru č. 9100481110 ze dne 16.12.2011, a to ustanovení o smluvní pokutě, kdy tato pohledávka byla žalovanému přiznána rozhodčím nálezem, vydaným JUDr. Jiřím Kolaříkem, rozhodcem, dne 9.10.2012 pod č.j. 102 Rozh.1784/2012-12, který nabyl právní moci dne 9.11.2012. Žalobce vykonatelnou pohledávku ve výši 38.603,50 Kč popřel, neboť smluvní pokuta v této výši je neplatná dle ust. § 56 ObčZ, protože je s odkazem na sjednanou výši RPSN původního úvěru (115,01%) v rozporu s dobrými mravy požadovat po dlužníkovi další úhradu za totéž.

Žalovaný se k návrhu vyjádřil s tím, že dne 16.4.2013 doručil soudu své částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky, kterým vzal svou přihlášenou pohledávku částečně zpět ve výši 38.603,50 Kč, a navrhl zastavení řízení.

Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. MSPH 59 INS 23789/2012 bylo zjištěno:

-usnesením ze dne 19.11.2012 na čl. A-13 byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení dlužníka, žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem; -v protokolu z přezkumného jednání ze dne 15.1.2013 na čl. B-5 je uvedeno, že insolvenční správce částečně popřel pohledávku věřitele č. 1, tj. dílčí pohledávku č. 2, co do pravosti a výše 38.603,50 Kč s tím, že ve zbylé výši 97.994,50 Kč pohledávku nepopřel; -žalovaný přihláškou pohledávky č. 1 přihlásil svůj nárok v celkové výši 136.598,00 Kč z titulu smlouvy o úvěru a vykonatelnosti rozhodčího nálezu; -žalovaný vzal svým podáním ze dne 16.4.2013 částečně přihlášku pohledávky zpět v rozsahu 38.603,50 Kč s tím, že přihlášená pohledávka zůstává toliko v rozsahu 97.994,50 Kč, -soud usnesením ze dne 15.5.2013 s č.j. MSPH 59 INS 23789/2012-P1-3 vzal toto částečné zpětvzetí na vědomí;

Z příloh založených žalovaným do přihlášky pohledávky sp.zn. MSPH 59 INS 23789/2012-P1( tj. výpočet zákonného úroku z prodlení, předsmluvní formulář ke smlouvě č. 9100481110, návrh na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru/ smlouva o revolvingovém úvěru č. 9100481110 vč. smluvních ujednání, rozhodčí smlouva ze dne 16.12.2011, oznámení o schválení revolvingového úvěru č. 9100481110 vč. splátkového kalendáře, oznámení o zesplatnění úvěru ze dne 16.4.2012+faktury ke smluvním pokutám, návrh na zahájení rozhodčího řízení s návrhem na vydání rozhodčího nálezu, rozhodčí nález rozhodce JUDr. Kolaříka ze dne 9.10.2012, karta klienta Petra anonymizovano ) bylo zjištěno, že žalovaný s dlužníkem uzavřeli předmětnou smlouvu o úvěru, pro porušení předmětné smlouvy na straně dlužníka žalovaný zesplatnil úvěr v celkové výši 109.882,00 Kč a dne 9.10.2012 byl vydán rozhodčí nález č.j. 102 Rozh.1784/2012-12, jenž stanovil dlužníkovi povinnost zaplatit žalovanému částku 109.882,00 Kč a náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 21.980,00 Kč.

Podle ust. § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle ust. § 194 IZ o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka.

Podle ust. § 199 odst. 1 IZ insolvenčnínsolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Podle ust. § 159 odst. 1 písm. a) IZ je incidenčním sporem spor o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobu zamítnout, neboť odpadl předmět sporu a žalobce žalobu neupravil ani ji přes výzvu soudu nevzal zpět. Žalobce se domáhal určení, že vykonatelná dílčí pohledávka č. 2 věřitele č. 1 ve výši 38.603,50 Kč není po právu. Žalovaný vzal následně svou přihlášenou pohledávku v popřené výši 38.603,50 Kč zpět, což vzal soud usnesením na vědomí, a navrhl zastavení řízení. Žalobce na tuto skutečnost nereagoval, přes výzvu soudu zpětvzetí žaloby neučinil a na ústní jednání dne 10.9.2013 nařízené především za účelem zjištění procesního stanoviska žalobce, se žalobce bez omluvy nedostavil. Žalobcův uplatňovaný nárok tedy nyní neodpovídá skutkovému stavu věci v samotném insolvenčním řízení, neboť žalovaný jako věřitel č. 1 má nyní přihlášenou pohledávku ve výši 97.994,50 Kč a tento nárok byl žalobcem nepopřen, je tedy uznán. Vzhledem k tomu, že žalobce na tuto skutečnost nikterak nereagoval, ani nevzal svou žalobu zpět, rozhodl soud, jak je uvedeno ve výroku.

Nad rámec je třeba zdůraznit, že se soud pohoršil nad nedbalým přístupem žalobce jako insolvenčního správce, neboť vyvolal řízení, v němž nepokračoval ani přes urgence soudu, na nařízení jednání se nedostavil, ani se řádně z jednání neomluvil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 161 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalovaný měl ve věci plný úspěch, avšak žádné náklady mu nevznikly, přičemž ve sporu o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky ani právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci nemá.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 10. září 2013

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová