159 ICm 362/2013
č.j. 159 ICm 362/2013-110

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Svobodovou v právní věci žalobce: Ing. Richard Jasinský, se sídlem v Praze 10, Moskevská 215/32, insolvenční správce dlužníka: HGF DEVELOPMENT s r.o., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 705/16, IČO 272 30 392, zastoupeného JUDr. Janem Tryznou, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 2, Botičská 4, proti žalovanému: GOODFIRE s.r.o., se sídlem Trnová 75, o odpůrčí žalobě

takto:

I. Určuje se, že smlouva o zprostředkování prodeje nemovitostí uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným dne 15.6.2006 a finanční plnění dlužníka spočívající v převodu částky 392.700,00 Kč dne 23.1.2007 žalovanému jsou vůči majetkové podstatě dlužníka neúčinná právní jednání.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci na nákladech řízení 13.600,00 Kč k rukám AK JUDr. Tryzny do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,00 Kč v kolcích na připojeném tiskopise do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu dne 1.2.2013 a doplněnou na výzvu soudu podáním doručeným soudu dne 15.8.2013 domáhal určení, že smlouva o zprostředkování ze dne 15.6.2006 uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným a finanční plnění dlužníka spočívající v převodu částky ve výši 392.700,00 Kč žalovanému dne 23.1.2007 jsou vůči majetkové podstatě dlužníka neúčinnými právními úkony. Předmětnou žalobou se žalobce ve výroku II. též domáhal povinnosti žalovaného zaplatit do majetkové podstaty dlužníka k rukám žalobce částku 392.700,00 Kč, přičemž ve svém doplnění k žalobě navrhl, aby zdejší soud žalobu v části, ve které se požaduje po žalovaném zaplacení 392.700,00 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení, vyloučil do samostatného řízení a poté postoupil věcně a místně příslušnému soudu. Dle tvrzení žalobce uzavřel dlužník se spol. TVINEX, s.r.o., IČO 274 33 684, se sídlem Trnová 72 dne 1.3.2006 smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem byl prodej v žalobě specifikovaných pozemků v Trnové s tím, že do 1.7.2006 uzavřou strany kupní smlouvu na prodej parcel za kupní cenu 13,664.000,00 Kč. Dne 15.6.2006 uzavřeli dlužník a žalovaný smlouvu o zprostředkování, na jejímž základě měl žalovaný zprostředkovat prodej předmětných pozemků za provizi ve výši 392.700,00 Kč vč. DPH. Dne 23.6.2006 byla uzavřena kupní smlouva, jíž byly pozemky dlužníkem prodány. Smlouvu za dlužníka podepsal jednatel Mikhail Kindler a za spol. TVINEX, s.r.o. rovněž Mikhail Kindler na základě plné moci. Dne 23.1.2007 byla částka ve výši 392.700,00 Kč z bankovního účtu dlužníka odeslána na bankovní účet žalovaného. Žalovaný však nikdy žádnou činnost směřující k získání příležitosti k uzavření předmětné kupní smlouvy nevyvíjel a dlužník našel kupce sám. Navíc byl dlužník se žalovaným personálně propojen, kdy za dlužníka jednal Mikhail Kindler a za žalovaného jeho manželka Natalia Kindler. Dlužník se vědomě zbavoval svého majetku a nedostával za něj adekvátní protiplnění, v konečném důsledku zkrátil své věřitele, přičemž již v době učiněného právního úkonu měl věřitele, kteří své pohledávky z roku 2005 následně přihlásili do insolvenčního řízení, konkrétně s pohledávkou č. P-1 a P-4 ve výši 47,847.835,99 Kč.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, jelikož napadený právní úkon byl učiněn v roce 2006, kdy dlužník nebyl v úpadku a neměl žádné věřitele, které by krátil, pohledávky věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení ve věci dlužníka jsou splatné od roku 2011, výjimečně od roku 2009. Odporovatelnost právního úkonu navíc vyžaduje úmysl dlužníka krátit věřitele a toto musí být druhé straně známo. Současný jednatel společnosti žalovaného pan Anatoly Grishchenin měl od počátku s panem Mikhailem Kindlerem dobré vztahy. Dlužník měl proto od svého vzniku uzavřenou smlouvu o zprostředkování s žalovaným, jejímž předmětem byl prodej nemovitostí dlužníka 3. osobám. Provize byla sjednána ve výši 3% z každého prodeje nemovitosti, kdy žalovaný přivede k dlužníkovi zájemce o koupi nemovitosti a prodej se uskuteční. Pan Anatoly Grishchenin byl tím, kdo přivedl kupce předmětných nemovitostí. Pan A. Grishchenin měl od roku 2005 s M. Kindlerem jako svým obchodním partnerem uzavřenou ústní smlouvu o zprostředkování a také se všemi společnostmi M. Kindlera. Platné právo nevyžaduje pro tento druh smlouvy písemnou formu a vzhledem k tomu, že všechny dotčené osoby jsou ruské národnosti, je u nich ústní forma běžná. Písemná smlouva o zprostředkování ze dne 15.6.2006 byla vyhotovena až na naléhání účetní, neboť ta se s ústní formou smlouvy nemohla spokojit. Paní Natalia Kindler navíc vykonávala funkci jednatelky společnosti čistě formálně a to z důvodu, že pan A. Grishchenin jako ruský občan nemohl být v rozhodné době zapsán jako jednatel společnosti v obchodním rejstříku. Tímto jednáním se běžně obcházel zákon. Ihned po získání občanství se však A. Grishchenin stal jednatelem a vykonával obchodní vedení a řízení společnosti. Žalobní tvrzení tedy nenabízí žádné důvody, pro které by bylo možno usuzovat na neúčinnost napadeného právního úkonu.

Usnesením učiněným v průběhu jednání dne 5.11.2013 bylo z důvodu zpětvzetí výroku II. žaloby žalobcem řízení ohledně výroku o povinnosti žalovaného zaplatit do podstaty částku 392.700,00 Kč zastaveno, žádný z účastníků nežádal písemné vyhotovení předmětného usnesení a oba se vzdali opravného prostředku.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 10401/2011 bylo zjištěno, že: -vyhláškou ze dne 15.6.2011 na č.l. A-2 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka; -usnesením ze dne 6.2.2012 na čl. A-35 byl zjištěn úpadek, prohlášen konkurs na majetek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce; -ze soupisů majetkové podstaty ze dnů 11.4.2012, 31.5.2012, 8.6.2012, 19.6.2012, 5.1.2013 bylo zjištěno, že žalobce nezapsal do soupisu majetkové podstaty dlužníkovo plnění vůči žalovanému; -ze seznamu věřitelů bylo zjištěno, že věřitel č. 1 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku z titulu smlouvy o půjčce z 31.3.2005 ve znění dodatku z 15.7.2009 ve výši 24.087.342,73 Kč a věřitel č. 4 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku z titulu smlouvy o půjčce z 31.3.2005 ve znění dodatku z 15.7.2009 ve výši 23.760.493,26.

Z příloh založených účastníky bylo zjištěno, že dne 1.3.2006 uzavřel dlužník jednající jednatelem Mikhailem Kindlerem-jako budoucí prodávající-se společností TVINEX, s.r.o. jednající Nikolayem Pogodinem-jako budoucí kupující-smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kde je mimo jiné sjednáno, že budoucí kupující a budoucí prodávající uzavřou nejpozději do 1.7.2006 kupní smlouvu ohledně převodu parc. č. 139/192, 139/194, 139/195 v k.ú. Trnová (tj. v žalobě specifikované nemovitosti) za kupní cenu 13.664.000,00 Kč hrazenou ve splátkách na ve smlouvě specifikovaný bankovní účet prodávajícího. Z kopie plné moci ze dne 1.3.2006 udělené M. Kindlerovi společností TVINEX, s.r.o. bylo zjištěno, že M. Kindler měl společnost TVINEX, s.r.o. zastupovat ve všech právních věcech. Z kopie kupní smlouvy ze dne 23.6.2006 bylo zjištěno, že strany následně předmětnou kupní smlouvu dle předchozí dohody uzavřely, ovšem s tím rozdílem, že za společnost TVINEX, s.r.o. již jednal M. Kindler. Dne 15.6.2006 uzavřel dlužník jednající M. Kindlerem jako zájemcem s žalovaným jednající Natalií Kindler jako zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování, jejímž předmětem byl mimo jiné závazek zprostředkovatele vyvíjet ve prospěch zájemce takovou činnost, aby zájemce získal příležitost k uzavření kupní smlouvy ohledně pozemků parc. č. 139/192, 139/194, 139/195 v k.ú. Trnová za provizi v celkové výši 392.700,00 Kč, která bude zprostředkovateli zaslána na jeho účet č. 1081010175/5500. Z kopie výpisu z účtu dlužníka č. 1071010606 ze dne 31.1.2007 bylo dále zjištěno, že na účet č. 1081010175/5500, tj. účet zprostředkovatele, tedy žalovaného, byla dne 23.1.2007 zaslaná částka ve výši 392.700,00 Kč.

Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti GOODFIRE s.r.o. bylo zjištěno, že Natalia Kindler byla jednatelkou společnosti v období: 31.10.2005-4.7.2007.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka bylo zjištěno, že Mikhail Kindler byl jednatelem dlužníka v období: 23.3.2005-22.12.2009, prokuristou od 22.12.2009 do 3.6.2010 a společníkem od 12.6.2008 do 28.12.2010.

Dle § 235 odst. 1 a 2 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Dle § 240 odst. 3 IZ právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Dle § 242 odst. 1, 2 a 3 IZ lze odporovat rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobě vyhovět, protože dlužník byl prokazatelně v úpadku zejména formou insolvence, když jeho pohledávky v době uzavření smlouvy o zprostředkování se žalovaným činily nejméně 40 mil. Kč a dlužník již nebyl schopen tyto závazky plnit. Soud se plně ztotožnil při svém rozhodování s názorem žalobce, že klíčovým důkazem v této věci je smlouva o smlouvě budoucí uzavřená mezi dlužníkem jako budoucím prodávajícím a společností TVINEX, s.r.o. jako budoucím kupujícím, z níž bylo prokazatelně zjištěno, že dlužník měl o společnosti TVINEX, s.r.o. a jejím zájmu o předmětné nemovitosti minimálně povědomost v den podpisu této smlouvy, když za obě společnosti jednal M. Kindler. Obstaral si tedy kupce předmětných nemovitostí sám, a tudíž nebylo třeba žádné další osoby a zprostředkovatelské smlouvy, na jejímž základě by byla koupě předmětných nemovitostí zprostředkována jinou osobou než dlužníkem. Navíc bylo zjištěno, že zprostředkovatelská smlouva byla uzavřena mezi manželi

Kindlerovými, tedy právní úkon byl učiněn ve prospěch osoby dlužníku blízké, kdy za dlužníka jednal jednatel Mikhail Kindler a za žalovaného jednatelka Natalia Kindler.Žalovaný neprokázal, že by pro dlužníka vykonal jakoukoli zprostředkovatelskou činnost a měl nárok na vyplacení provize. Tímto jednáním, tj. podepsáním nadbytečné zprostředkovatelské smlouvy s následným plněním dlužníka na účet žalovaného bez adekvátního protiplnění, tedy v konečném důsledku došlo ke zkrácení práv věřitelů, přičemž byl právní úkon navíc učiněn ve prospěch osoby dlužníku blízké. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 163 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalobce měl ve věci plný úspěch, náklady řízení mu vznikly za právní zastoupení, a to odměna dle tarifní hodnoty dle § 9 odst. 4 písm. c) ve vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění ve výši 12.400,00 Kč za 4 úkony á 3.100,00 Kč a náhrada hotových výdajů za 4 úkony právní služby dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu á 300 Kč, tj. 1.200,00 Kč, tedy vše celkem 13.600,00 Kč. Právní zástupce žalobce není plátcem DPH.

O uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek bylo rozhodnuto dle ust. § 2 odst. 3, zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce, který je osvobozen od placení poplatku dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) cit. zák., měl ve věci plný úspěch, proto povinnost zaplatit poplatek ze žaloby přechází na žalovaného dle ust. § 2 odst. 3 téhož zákona, jehož výše byla stanovena dle položky 13 bodu 1. písm. d) sazebníku k zákonu o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 13. ledna 2014

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová