159 ICm 326/2014
Č.j.159 ICm 326/2014-47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: Apartman Student s.r.o., IČO 271 97 921, se sídlem Chemická 951, Praha 4-Kunratice, zastoupeného: JUDr. Karlem Matějkou, se sídlem Legerova 44, Praha 2, jako obecným zmocněncem, proti žalovanému: JUDr. Ing. Helena Horová, IČO 169 02 645, se sídlem V Luhu 754/18, Praha 4, insolvenční správce dlužníka STAVBY REZIDENCE s.r.o., IČO 289 88 736, se sídlem Zdiměřická 1437/29, Praha 4-Chodov, o určení existence pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 311.000,00 Kč j e p o p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 3. 2. 2014, kterou podal v řádné lhůtě na výzvu učiněnou insolvenčním správcem, domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení je po právu z titulu slevy ze smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2010. Při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 13. 1. 2014, jemuž nebyl žalobce přítomen, byla přihláška pohledávky žalobce zcela co do pravosti a výše popřena žalovaným, neboť žalobce přihlášený do insolvenčního řízení jako věřitel č. 19 neprokázal vznik a existenci přihlašovaného nároku. S těmito závěry však žalobce nesouhlasil. Pohledávka byla přihlášena z titulu slevy z odpovědnosti za vady plynoucí ze smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 4. 2010, podle které měl dlužník provést stavbu menzy č. p. 951 v ulici Ekonomická, na pozemku č. parc. 952/3 v KÚ Kunratice. Dlužník sice předmět díla zrealizoval, avšak po předání a po kolaudaci v září 2012 byla zjištěna řada vad a nedodělků. Vady byly dlužníkovi sděleny telefonicky i písemně s tím, že pokud dlužník nepřikročí k odstranění vad a nedodělků, bude uplatněn nárok z odpovědnosti za vady formou slevy. Jelikož žalobce nebyl schopen dlužníka žádným způsobem zastihnout, nechal vady odstranit jinou firmou, která opravu díla vyčíslila částkou 311.000,00 Kč, a žalobce tuto částku uhradil. Sleva tak byla vyčíslena právě na částku 311.000,00 Kč a uplatněna vůči dlužníkovi jednak dopisem ze dne 10. 4. 2013 a následně pak u Městského soudu v Praze byla podána žaloba proti dlužníkovi o zaplacení částky 311.000,00 Kč. Městský soud v Praze vydal dne 25. 6. 2013 ve věci platební rozkaz č.j. 33 Cm 57/2013, ten však musel být zrušen, neboť dlužníkovi nemohl být doručen. Žalobce tedy trvá na tom, že přihlášená pohledávka ve výši 311.000,00 Kč existuje a dlužníkem nebyla uhrazena.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, protože žaloba je nedůvodná a žalobou uplatněný nárok neuznává. Žalovaný popřel při zvláštním přezkumném jednání pohledávku žalobce, neboť ten neprokázal vznik a existenci přihlašovaného nároku. Žalobce opírá svou přihlášku pohledávky o žalobu, kterou se domáhal snížení ceny za provedené dílo, která je však podána v rozporu s § 109 IZ. Žalobce neprokázal tvrzení o pochybení dlužníka při plnění smlouvy o dílo a nedoložil žádné výzvy ani komunikaci s dlužníkem při reklamaci. Žalobce rovněž neprokázal, v jakém rozsahu vady existovaly a v jakém rozsahu byly odstraněny. Žalobci tak nevznikl nárok na slevu z díla, neboť nedodržel reklamační proceduru sjednanou s dlužníkem v rámci smluvní volnosti, neboť podle čl. VIII odst. 3 smlouvy o dílo byl žalobce povinen vyzvat dlužníka k odstranění zjištěných vad a teprve v případě, že by dlužník vady neodstranil do 15 pracovních dnů od nahlášení, byl by žalobce oprávněn pověřit odstraněním vad 3. osobu a náklady s tím spojené by šly k tíži dlužníka. Nikdo ze strany dlužníka však o vadách vyrozuměn nebyl, takže nebylo možné ověřit rozsah vad a rozsah odstranění. V rámci ujednání v č.l. VIII smlouvy o dílo tak žalobce nebyl oprávněn v případě prokázání vad požadovat od dlužníka slevu na díle.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 5295/2013 bylo zjištěno, že: -Usnesením ze dne 13. 9. 2013 na č.l. A-22 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka; žalovaný je insolvenčním správcem dlužníka, -Žalobce jako věřitel č. 19 přihláškou pohledávky ze dne 10. 7. 2013, doručenou zdejšímu soudu dne 12. 7. 2013 a doplněnou dne 2. 12. 2013, přihlásil pohledávku ve výši 311.000,00 Kč z titulu smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2010-sleva z ceny díla; -Na listu seznamu přihlášené pohledávky věřitele č. 19 žalovaný zcela popřel pravost a výši pohledávky, neboť věřitel neprokázal vznik a existenci přihlašovaného nároku;

-Dle protokolu o zvláštním přezkumném jednání ze dne 13. 1. 2014, č.l. B-11 popřel žalovaný co do pravosti a výše zcela přihlášku pohledávky věřitele č. 19, neboť věřitel neprokázal vznik a existenci přihlašovaného nároku.

Z příloh přihlášky žalobce, z nichž některé přiložil i k žalobě, bylo zjištěno, že: -Dopisem ze dne 21. 3. 2013 vyzval žalobce dlužníka k odstranění vad do 10. 4. 2013, vady žalobce v dopise jednotlivě specifikoval a uvedl, že dopis je zaslán jako poslední urgence, neboť závady již byly dlužníkovi vytýkány ústně, avšak dlužník vady neodstranil. Dopis rovněž obsahuje upozornění na postup dle § 564 ObchZ ve znění § 436 tak, že v případě neodstranění vad bude žalobce vůči dlužníkovi uplatňovat nárok na slevu z předmětu díla; -Z podacího lístku ze dne 21. 3. 2013 bylo zjištěno, že žalobce zaslal doporučeně na adresu dlužníka písemnost; -Žalobou ze dne 29. 4. 2013 zaslanou dne 30. 4. 2013 Městskému soudu v Praze uplatnil žalobce vůči dlužníkovi nárok ve výši 311.000,00 Kč s přísl. z titulu slevy z ceny díla vyhotoveného na základě smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2010; -Podáním ze dne 19. 6. 2013, které žalobce zaslal na adresu Městského soudu v Praze dne 20. 6. 2013, doplnil žalobce žalobu ve sporu o zaplacení 311.000,00 Kč s přísl.

Z příloh založených žalobcem bylo zjištěno, že: -Dne 10. 4. 2010 byla dle § 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřena mezi žalobcem jako objednatelem a dlužníkem jako zhotovitelem smlouva o dílo, jejímž předmětem byla změna stavby menzy č. p. 951 v ulici Ekonomická, na pozemku č. parc. 952/3 v KÚ Kunratice. Změna stavby je ve smlouvě blíže specifikovaná a ve smlouvě je mimo jiné v čl. VIII odst. 2 uvedeno, že práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále je v odst. 3 téhož článku ujednáno, že zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 10 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 10 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V odst. 4 téhož článku je ujednáno, že v případě, že nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. V čl. XI. je ujednáno, že všechna oznámení podle této smlouvy budou doručována na adresy obou stran, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku. V čl. XIII. si rovněž strany ujednaly, že smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.; -Dne 25. 10. 2012 byl dlužníkem a žalobcem podepsán předávací protokol o předání díla: změna stavby menzy č. p. 951, který je v protokolu blíže specifikován, a v němž dlužník jako zhotovitel předává objednateli, tj. žalobci,

dokončenou dodávku dle předmětů plnění s vadami a nedodělky, které dlužník jednotlivě v protokolu vyjmenoval. Vyjmenované vady a nedodělky korespondují s těmi, které žalobce uvedl v dopise ze dne 21. 3. 2013, jímž vyzval dlužníka k odstranění těchto vad; -Dne 22. 4. 2013 uzavřel žalobce jako objednatel s firmou Invest Company a. s., IČO 282 16 920 jako zhotovitelem smlouvu o dílo spočívající v opravě na objektu č. p. 951 v ulici Ekonomická, na pozemku č. parc. 952/3 v KÚ Kunratice; -Dne 24. 5. 2013 byl žalobcem a firmou Invest Company a. s., IČO 282 16 920 podepsán předávací protokol na dokončenou dodávku zhotovitelem, která je v protokolu blíže specifikovaná. Jedná se o stejný předmět oprav, který dlužník uvedl v předávacím protokolu ze dne 25. 10. 2012 a který žalobce následně reklamoval u dlužníka dopisem ze dne 21. 3. 2013; -Dopisem ze dne 10. 4. 2013 uplatnil žalobce dle § 564 ObchZ ve znění § 436 a násl. ObchZ vůči dlužníkovi slevu ve výši 311.000,00 Kč, za kterou nese dlužník plnou zodpovědnost, neboť do 10. 4. 2013 nepřikročil k odstranění vad a nedodělků, jak byl již vyzýván dopisem ze dne 21. 3. 2013. Tento dopis převzal a podepsal V. Horáček; -Firma Invest Company a. s., IČO 282 16 920 vystavila dne 27. 5. 2013 žalobci fakturu č. 2013011 na částku 311.000,00 Kč za stavební práce dle přiloženého soupisu prací. Soupis prací je vyhotoven v přiložené tabulce, v níž jsou vypsané jednotlivé práce, jejich ohodnocení a celkové vyčíslení prací znějící na částku 311.000,00 Kč; -Dne 27. 5. 2013 vystavila firma Invest Company a. s., IČO 282 16 920 příjmový pokladní doklad na částku 311.000,00 Kč, kterou obdržela od žalobce;

Ze spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Cm 57/2013 bylo zjištěno, že: -Dne 25. 6. 2013 na č.l. 22 byl vydán platební rozkaz, v němž bylo uloženo dlužníkovi zaplatit žalobci 311.000,00 Kč s přísl.; -Dne 29. 8. 2013 na č.l. 26 byl platební rozkaz zrušen, neboť se žalovanému, tj. zde dlužníkovi, nepodařilo doručil platební rozkaz do vlastních rukou.

Dle § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona (dále jen IZ ) ve znění do 31.12.2013 se se zahájením insolvenčního řízení spojují takové účinky, dle kterých pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou.

Dle ust. § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení a dle písm. b) tohoto ustanovení k dosažení účelu řízení jsou účastníci zejména povinni plnit důkazní povinnost a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem.

Dle § 120 odst. 1 o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

Dle ust. § 536 odst. 1, 2 a 3 obchodního zákoníku účinném do 31.12.2013 (dále jen ObchZ ) se smlouvou o dílo zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

Dle § 560 odst. 1 a 2 věta první ObchZ dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání (§ 554);

Dle § 564 věta první ObchZ při vadách díla platí přiměřeně § 436 až 441.

Dle § 436 odst. 1 písm. a) až d) ObchZ je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 345 odst. 2), může kupující požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Dle § 489 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník účinném do 31.12.2013 (dále jen OZ ) závazky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v zákoně.

Dle § 454 OZ bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.

Dle § 458 OZ musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobě v plném rozsahu vyhovět, protože, byť až v rámci incidenčního sporu, bylo prokázáno, že pohledávka žalobce za dlužníkem ve výši 311.000,00 Kč vyplývající ze smlouvy o dílo skutečně vznikla a existuje. S odkazem na příslušná ustanovení citovaná shora však bylo zjištěno, že nárokovaná pohledávka vznikla z titulu bezdůvodného obohacení na straně dlužníka a ne z titulu slevy z ceny díla, jak nárokoval žalobce. Žalobce, byť až v rámci incidenčního sporu, avšak v souladu ust. § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. prokázal, že dlužník předal žalobci dílo, které vykazovalo vady a nedodělky, a o těchto vadách dlužník věděl již v době předání díla žalobci, neboť to vyplynulo z předávacího protokolu ze dne 25. 10. 2012, v němž dlužník jednotlivé vady a nedodělky vypsal a tento protokol rovněž podepsal. Žalobce rovněž prokázal, že dlužníka písemně urgoval k odstranění vad a nedodělků a následně nechal z důvodu nečinnosti dlužníka na své náklady vady díla odstranit 3. osobou za cenu 311.000,00 Kč. Nárok

žalobce za dlužníkem ve výši 311.000,00 Kč představuje právě cenu oprav, které 3. osoba, resp. firma Invest Company a. s., IČO 282 16 920, provedla za dlužníka a vyfakturovala následně žalobci.

S ohledem na ust. § 109 IZ není v dané věci rozhodné, zda žalobce nárokoval danou pohledávku žalobou podanou u Městského soudu v Praze vedenou pod sp. zn. 33 Cm 57/2013 a jak bylo v dané věci rozhodnuto, neboť žalobce měl nárokovanou pohledávku vymáhat v rámci insolvenčního řízení prostřednictvím přihlášky pohledávky, což také učinil. Ačkoli žalobce v přihlášce pohledávky, kterou žalovaný co do pravosti a výše popřel, a následně rovněž v určovací žalobě nárokoval svou pohledávku z titulu slevy z ceny díla, bylo v rámci incidenčního sporu zjištěno, že pohledávka žalobce za dlužníkem skutečně vznikla, avšak z jiného právního právního titulu, tj z titulu bezdůvodného obohacení, kdy bylo za dlužníka plněno, ač měl dlužník plnit sám. Ač bylo prokázáno, že dlužníkovi nebylo možné doručovat písemnosti, resp. urgence žalobce k opravě díla, bylo rovněž zjištěno, že vady díla nevznikly až následným užíváním díla, ale existovaly již v době, kdy dlužník žalobci dílo předával, a sám vady a nedodělky na díle v předávacím protokolu uvedl. Nelze tedy tvrdit, jak ve svém vyjádření uvedl žalovaný, že žalobce neprokázal, v jakém rozsahu vady existovaly a v jakém rozsahu byly odstraněny, když v předávacím protokolu ze dne 25. 10. 2012 dlužník vady a nedodělky konkrétním a dostačujícím způsobem sám vypsal, byl si jich tedy vědom a následně ty samé vady a nedodělky byly 3. osobou, tj. firmou Invest Company a. s., opraveny (jak vyplývá z předávacího protokolu ze dne 24. 5. 2013) a za tuto opravu žalobce zaplatil právě částku 311.000,00 Kč (jak vyplynulo z faktury vystavené 27. 5. 2013 firmou Invest Company a. s. a z příjmového pokladního dokladu ze dne 27. 5. 2013). Nelze tedy tvrdit, že žalobce nemá za dlužníkem nárokovanou pohledávku proto, že žalobce dílo nereklamoval v souladu se smlouvou o dílo a že žalobce neprokázal vznik pohledávky. Žalobce, byť až v incidenčním sporu, vznik a existenci pohledávky prokázal a první reklamační dopis dokonce doručoval na adresu dlužníka, jak bylo ujednáno ve smlouvě o dílo. Výsledek doručování, resp. že dlužníkovi nebylo možné doručovat, neboť v rozhodné době mu byl již ustanoven předběžný správce, nemůže jít k tíži žalobce, když dlužník si vad díla byl vědom již v době jejího předání, vady neodstranil a na adrese sídla písemnosti nepřebíral, ač si musel být vědom skutečnosti, že zhotovil pro žalobce vadné dílo a ten logicky bude žádat odstranění vad. K tíži žalobce nemůže jít ani skutečnost, že vady a nedodělky, které způsobil dlužník, nechal žalobce odstranit 3. osobou, aby dílo mohlo být řádně a v brzké době užíváno, neboť bylo zřejmé či důvodně předpokládatelné, že dlužník z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vady v dohledné době či vůbec neodstraní.

Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku, neboť žalobce v incidenčním sporu prokázal, že má za dlužníkem pohledávku, která vznikla a stále existuje.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 163 a § 202 odst. 1 IZ, neboť žalobce sice měl ve věci plný úspěch, avšak ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá právo na náhradu nákladů proti insolvenčnímu správci. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku II.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 6. října 2014

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šenfeldová