159 ICm 2854/2013
č.j. 159 ICm 2854/2013-152 (MSPH 59 INS 8045/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: Paclík-insolvenční správce a spol., IČO 248 36 133, se sídlem Trojice 1042/2, Praha 5, insolvenční správce dlužníka Šemík Praha s.r.o., IČO 284 05 986, se sídlem Vratislavova 129/36, Praha 2, zast. Mgr. Pavlem Čvančarou, advokátem, se sídlem Vrázova 7, Praha 5, proti žalované: Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Vratislavova 36, Praha 2, zast. JUDr. Danielou Liškovou, bytem, Husova 205, Pardubice, jako obecným zmocněncem, o neúčinnosti kupní smlouvy,

takto:

I. Určuje se, že kupní smlouvy týkající se lodních dílů, uzavřené mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalovanou jako kupující v období od 10.11. do 1.12.2011, jsou vůči věřitelům dlužníka p r á v n ě n e ú č i n n é.

II. Žalovaná je povinna vydat insolvenčnímu správci loď Anežka, re jstříkové č. 110638, a zaplatit do majetkové podstaty dlužníka částku 448.700,00 Kč, do 1měsíce od právní moci tohoto rozsudku.

III. Co do částky 41.500,00 Kč se žaloba z a m í t á.

IV. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení ve výši 12.342,00 Kč vč. DPH k rukám advokátní kanceláře Mgr. Pavla Čvančary do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V. Žalovaná je povinna zaplatit soudní poplatek ve výši 24.435,00 Kč na účet Městského soudu v Praze č. 3703-2928021/0710, konstantní symbol: 1148, variabilní symbol: 1594285413 do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

VI. Žalovaná je povinna zaplatit na účet Městského soudu v Praze č. 6015- 2928021/0710, v.s. 1594285413 náklady řízení státu ve výši 16.544,00 Kč.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce se žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 21.8. 2013 domáhal určení, že kupní smlouvy týkající se lodních dílů (lodní motor Honda BF 40 D LRTU, výr. č. BBDJ-1004608; trup, opláštění, kajuta, vnitřní vybavení a příslušenství lodi Sv. Anežka, rej.č. 109939), uzavřené mezi dlužníkem a žalovanou ve dnech 1.12.2011 a 31.10.2011 jsou právně neúčinné. V průběhu řízení žalobce měnil petit dvakrát, přičemž při ústním jednání dne 3.11.2015 byla připuštěna změna žaloby tak, že žalovaná je povinna vydat žalobci loď Anežka, rejstříkové číslo (dále jen rej.č.) 110638, a zaplatit částku 490.200,00 Kč. Dlužník byl do 27.10.2011 vlastníkem plavidla s názvem Sv. Anežka, rej. č. 109939, jež bylo složeno z výše uvedených lodních dílů. K 20.12.2011 bylo na osobu žalované registrováno totožné plavidlo s názvem Anežka, rej.č. 110638. Loď byla v době podání žaloby provozována společností U Šemíka, s.r.o., IČO 241 85 108, v níž je žalovaná jedinou jednatelkou a společnicí. Žalovaná je bývalou společnicí dlužníka a manželkou jednatele a společníka dlužníka. Kupní smlouvy byly uzavřeny proto, aby se motor a lodní díly nestaly součástí majetkové podstaty dlužníka. Z nekompletního účetnictví dlužníka nevyplývá, že by dlužník za prodej motoru a lodních dílů obdržel sjednanou kupní cenu.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, neboť nevlastní totožné plavidlo, které vlastnil dlužník, protože plavidlo má rej.č. 110638. S dlužníkem sice uzavřela kupní smlouvu o koupi lodního motoru dne 1.12.2011 a rovněž kupní smlouvy na lodní skořepinu a lodní příslušenství vyjmenované v příloze faktury č. 1013411 ve dnech 10.11.2011 a 12.11.2011, a nikoliv, jak tvrdí žalobce, dne 31.10.2011. Za použití nejen dílů koupených od dlužníka, z nichž motor a skořepina musely být opraveny, bylo sestrojeno plavidlo, rej.č. 110638, podobné dlužníkovu, ale ne stejné. Společnicí dlužníka byla pouze od 4.10.2011 do 14.11.2011, neboť společník Petr anonymizovano měl zdravotní problémy. Dlužník od léta 2011 inzeroval prodej dílů plavidla, ale kupce nenašel. Kupní smlouvy nebyly právními úkony zvýhodňujícími a bez přiměřeného protiplnění, protože za neprodejné díly s pořizovací cenou 896.224,00 Kč žalovaná po částech hotově zaplatila 1,022.000,00 Kč, tedy cenu vyšší než tržní, protože nechtěla poškodit dlužníka. Peníze měla z prodeje nemovitostí z předchozího manželství, ze svého účtu je převedla na účet manželův, manžel je vybral v hotovosti, předal je žalované, která v sídle dlužníka postupně zaplatila kupní cenu. Loď musela být prodána po částech, protože dle nařízení vlády č. 174/2005 Sb. nebylo možné koupit celou loď, když nebyla určena k uvedení na trh ES. Loď ve svém vlastnictví pronajala společnosti U Šemíka, s.r.o., jež je rovněž v jejím vlastnictví.

Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. MSPH 59 INS 8045/2012 bylo zjištěno, že:

-vyhláškou ze dne 3.4.2012 na č.l. A-2 bylo zahájeno insolvenčního řízení; -usnesením ze dne 21.8.2012 na čl. A-25 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce; -nebyl vyhotoven soupis majetkové podstaty, neboť dlužník-dle zprávy IS o činnosti a hospodářské situaci dlužníka ze dne 15.11.2012 na č.l. B-5-neměl žádný majetek; -z přihlášky pohledávky č. 1 věřitele Kleopatra Wagnerová, že dlužník věřiteli nevyplácel mzdu od února 2012, stejné zjištěno i z přihlášky pohledávky č. 3 věřitele Martin Rulík; -ze seznamu majetku na č.l. A-18 ze dne 19.7.2012, že dlužník nemá žádný majetek a ze seznamu závazků, že dlužník evidoval pohledávky věřitele ACC Servis s.r.o., z nichž nejstarší byla splatná ke dni 22.5.2010 a pohledávky věřitele Magistrát hlavního města Prahy, z nichž nejstarší byla splatná ke dni 15.4.2011. -Z důkazů založených žalobcem bylo zjištěno:

-z protokolu o provedené kontrole plavidla, rej.č. 110638, ze dne 1.8.2013 podepsaného kontrolovanou osobou, že kontrolovanou osobou a současně osobou uvedenou jako vůdce plavidla byl Petr anonymizovano , anonymizovano , provozovatelem a vlastníkem žalovaná. V protokolu bylo zaznamenané vyjádření kontrolované osoby, tedy P. Michka: Plavidlo není provozováno v režimu koncesované dopravy, ale pronajímáme ho spol. U Šemíka s.r.o. Plavidlo [původní] bylo poškozeno a z tohoto plavidla jsme zakoupili díly zachovali jsme a soud z užitého plurálu u sloves dovodil, že se P. anonymizovano považoval za postaveného na roveň oficiální vlastnici plavidla, tedy žalované; -ze sdělení Státní plavební správy ze dne 23.5.2013 o poskytnutí informace o plavidle, že dlužník byl v plavebním rejstříku zapsán jako 100% vlastník a provozovatel plavidla s rejstříkovým číslem 109939 v období od 15.12.2010 do 27.10.2011, kdy bylo plavidlo na žádost vlastníka vymazáno z plavebního rejstříku; -z evidenčního listu plavidla, rej.č. 110638, soud zjistil, že loď je pojmenována Anežka a je registrována na jméno žalované, má největší délku 9,60 m a největší šířku 3,20 m. -z fotokopie internetových stránek www.usemika.cz ze dne 21.8.2013, že hotel a restaurace U Šemíka zve na projížďku novou motorovou lodí sv. Anežka, přičemž text je doprovázen fotografií, na níž je loď pojmenována sv. Anežka, bez viditelného čísla lodi, a další fotografií menšího formátu lodi, rej.č. 109939, bez viditelného pojmenování.

Z důkazů založených žalovanou bylo zjištěno:

-z kopie osvědčení o schválení technické dokumentace pro stavbu plavidla ze dne 7.11.2011 č.j. 6922/PH/11, že žalované byla schválena technická dokumentace pro stavbu malého plavidla s největší délkou 9,60 m, největší šířkou 3,20 m; -z kopie formulářů sloužících k zadání inzerce, jež jsou opatřeny razítkem společnosti LODĚ, s.r.o. ze dne 5.7.2011, že dlužník inzeroval prodej lodního motoru za 170.000,00 Kč, a ze dne 2.8.2011, že dlužník inzeroval prodej poškozené skořepiny kajutové lodi o délce 9,6 m a šířce 3,2 m za 408.000,00 Kč a v inzerátu

konkretizované příslušenství lodi za 444.000,00 Kč, celkem byly díly lodi nabízeny za 1,022.000,00 Kč; -z fotokopie internetových stránek www.avaryacht.cz, že nový lodní motor Honda se v roce 2014 prodával za 170.000,00 Kč; -z dohody o depozitní úschově kupní ceny ze dne 30.6.2010 a z kupní smlouvy ze dne 23.7.2010, že žalovaná měla po prodeji svých nemovitostí obdržet kupní cenu po odečtu daně z převodu nemovitosti na č. ú. 35-4893350267/0100; -z výpisu účtu č. 35-4893350267/0100 ze dne 19.8.2010 bylo zjištěno, že žalovaná obdržela 17.8.2010 částku 1,649.000,00 Kč a z výpisu ze dne 17.9.2010, že z účtu odešlo dne 30.8.2010 na účet Petra Michka 300.000,00 Kč, stejně tak i dne 31.8.2010 a 15.9.2010; -z výpisu z OR dlužníka soud zjistil, že Pavla anonymizovano byla společníkem dlužníka v období od 4.10. do 14.11.2011. Petr anonymizovano je jednatelem společnosti od jejího založení dosud a společníkem byl od založení společnosti do 4.10.2011 a následně opět od 14.11.2011.

Z výpisu z OR společnosti U Šemíka s.r.o., IČO 241 85 108, soud zjistil, že společnost byla zapsána 30.11.2011 na základě notářského zápisu z 8.11.2011 a že Pavla anonymizovano je společníkem a jednatelem po celou dobu existence společnosti. Údaje sídla společnosti U Šemíka jsou s drobnou obměnou v pořadí shodné s údaji v sídle dlužníka.

Ze znaleckého posudku z oboru ekonomika-oceňování dopravních prostředků č. 40-81/2014 ze dne 26.5.2014 Znaleckého ústavu Praha s.r.o. a výpovědi znalce při ústním jednání bylo zjištěno, že obvyklá tržní hodnota plavidla s evidenčním označením 109939 ke dni 26.10.2011 byla odhadnuta na částku 829.300,00 Kč. Obvyklá tržní hodnota plavidla s evidenčním označením 110638 k datu vypracování posudku byla odhadnuta na částku 380.600,00 Kč. Znalec dále uzavřel, že plavidlo s číslem 110638 je po technické stránce, svým konstrukčním řešením, mírou vybavení a stářím totožné s původním plavidlem s číslem 109939 kromě prodloužené střechy palubní nástavby a menších oprav trupu. Na plavidle nebyly shledány žádné projevy oprav výrazného poškození deklarované žalovanou, pouze trup plavidla je napaden houbou. Stavba nového plavidla rozebráním jednotlivých konstrukčních prvků a dílů původního plavidla a následným sestavením plavidla jiného nedává technický smysl. Dotazy žalované názor znalce nezměnily.

Ostatní provedené důkazy, jež nejsou obsaženy v tomto rozhodnutí, byly soudem shledány nadbytečnými a nebyly podstatné pro rozhodnutí v dané věci nebo nebyly shledány jako důkazy prokazující tvrzení.

Po provedeném dokazování soud dospěl k následujícímu skutkovému zjištění:

Žalovaná s dlužníkem ústně uzavřela kupní smlouvy na prodej dílů lodi s rej. č. 109939-dle tvrzení žalované-ve dnech 10.11.2011, 12.11.2011 a 1.12.2011, zatímco insolvenční správce tvrdil, že ve dnech 31.10.2011 a 1.12.2011, přičemž na den přesné datum uzavření smluv není v daném případě rozhodné. Smlouva byla platně uzavřena a předmětem smluv byly jednotlivé lodní součásti, když kupní strany byly přesvědčeny, že nelze prodat loď jako celek. Dlužník žalované předal předměty kupních smluv, soud, vycházeje ze závěru znaleckého posudku, má za to, že žalovaná netrvala na rozložení lodi a jejím opětovném složení jen proto, aby skutečně převzala pouze jednotlivé součásti. Pro rozhodnutí o neúčinnosti právního úkonu, je však i otázka předání lodi po částech nebo jako celku bez významu. Znalcem nebyly zjištěny žalovanou tvrzené opravy výrazného poškození lodi. Žalovaná po převzetí lodi a její přeregistraci a obdržení nového rejstříkového čísla lodi 110638 provozovala loď prostřednictvím jí vlastněné společnosti U Šemíka, jež byla založena notářským zápisem dne 8.11.2011 a vůdcem plavidla byl P. anonymizovano , jak soud zjistil z protokolu o provedené kontrole ze dne 1.8.2013.

Dlužník součásti lodě inzeroval před jejich prodejem žalované inzeráty zadanými na rozdílné předměty postupně v červenci a v srpnu 2011 u společnosti Lodě s.r.o., o čemž soud na rozdíl od žalobce nepochybuje, za celkovou požadovanou cenu ve výši 1,022.000,00 Kč. Soud má však za to, že inzerce byla zadána bez skutečného úmyslu součásti lodi prodat, a to zejména kvůli požadování stejné ceny za lodní motor, jaká byla žádána i za nový, jak vyplývá ze žalobou předložené fotokopie internetových stránek www.avaryacht.cz, takže do inzerátové ceny nabízející dlužník patrně nepromítl opotřebení motoru, a případná koupě užívaného motoru za požadovanou cenu tedy nebyla s to zájemci vyvážit ztrátu novosti. O skutečném úmyslu prodat lodní díly dále soud pochybuje, i protože loď byla následně žalovanou využívána stejným způsobem jako dříve dlužníkem, když rozdíly jsou formálního charakteru: místo dlužníkovy společnosti nazvané Šemík Praha s.r.o. byla loď v době podání žaloby provozována společností nazvané U Šemíka s.r.o., sídlo dlužníka je zapsáno v OR jako Praha 2-Vyšehrad, Vratislavova 129/36, PSČ 128 00, sídlo společnosti U Šemíka s.r.o. je zapsáno jako Vratislavova 129/36, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, dlužníkova loď, rej.č. 109939, nesla pojmenování Sv. Anežka, loď žalované, rej.č. 110638, je registrována jako Anežka, avšak na lodi je uvedeno pojmenování Sv. Anežka. Propojenost lodí s rejstříkovými čísly 109939 a 110638 vyplývá z fotografií na internetových stránkách provozovatele U Šemíka s.r.o. ze dne 21.8.2013, kdy loď Sv. Anežka je představována jako nová loď, z čehož vyplývá, že by měla mít rej.č. 110638 později registrované lodi, které však není v záběru, byť dle evidenčního listu plavidla má loď s rej. č. 110638 pojmenování Anežka. K textu byla připojena i fotografie lodi s rej. č. 109939, tedy lodi původní. Soud na okraj poznamenává, že i k datu písemného vypracování rozsudku je propojenost, potažmo jednota, lodí patrná z fotografií uveřejněných na stránkách www.usemika.cz, kdy pod odkazem nástupní místo je fotografie lodi s rej.č. 109939 a pod odkazem výlety na lodích fotografie lodi s rej.č. 110638 s pojmenováním sv. Anežka.

Soud tedy dospěl k závěru, že mezi dlužníkem a žalovanou byly uzavřeny ústně kupní smlouvy, došlo k převzetí lodi žalovanou, ať již po částech, nebo jako celku, avšak nebylo však prokázáno, že došlo k zaplacení sjednaných kupních cen.

Žalovaná sice doložila výpisem ze svého účtu ze dne 19.8.2010, že v roce 2010 měla na svém účtu částku ve výši 1,649.000,00 Kč, i to, jak ji získala, což je patrné z kupní smlouvy ze dne 23.7.2010 a z dohody o depozitní úschově kupní ceny ze dne 30.6.2010, ale neprokázala přímou souvislost mezi touto částkou, kterou měla k dispozici v srpnu 2010, a uhrazením kupních cen, k nimž mělo dojít v hotovosti v období listopad až prosinec 2011, tedy téměř rok a půl poté. Žalovaná tvrdila ve vyjádření ze dne 23.6.2014, že neměla finanční prostředky uložené v bance, neboť k bankovním ústavům nemá důvěru, proto postupně, kvůli nastavenému limitu pro převody, v roce 2010 převedla finanční prostředky v celkové výši 1,200.000,00 Kč na účet manžela, což prokázala výpisem ze svého účtu ze dne 17.9.2010, z něhož je zřejmé, že dne 30.8.2010 odešlo na účet Petra Michka 300.000,00 Kč, stejně tak i dne 31.8.2010 a 15.9.2010. Manžel žalované údajně peněžní prostředky z účtu vybral a žalovaná si je uložila doma-v Pardubicích. Kupní cenu za jednotlivé díly údajně hradila v sídle dlužníka, předání kupní ceny byl přítomen jednatel dlužníka-tedy manžel žalované a Kleopatra Vágnerová (zřejmě jde o věřitele s pohledávkou č. 1). Kde byly následně finanční prostředky v kanceláři uschovány ani, jak s nimi dlužník dál naložil, žalovaná nevěděla. Žalovaná při ústním jednání dne 10.2.2015 doplnila, že peníze v Pardubicích měli až do roku 2012, resp. do roku 2011, kdy je po 250.000,00 Kč vozili do Prahy. Pro prokázání tvrzené úhrady kupních cen platbami v hotovosti žalovaná předložila fotokopie faktur a pokladních dokladů, z nichž má vypývat, že dlužníkem byly vydány následující doklady: dne 10.11.2011 faktura č. 1013311 na částku 408.000,00 Kč za lodní skořepinu, dne 10.11.2011 příjmový pokladní doklad na částku 180.000,00 Kč a dne 4.11.2011 na částku 228.000,00 Kč, dne 12.11.2011 faktura č. 1013411 na částku 444.000,00 Kč za díly lodního příslušenství specifikované v příloze, dne 12.11.2011 příjmový pokladní doklad na částku 244.000,00 Kč a dne 31.12.2011 na částku 200.000,00 Kč, dne 1.12.2011 faktura č. 1013211 na částku 170.000,00 Kč za motor Honda BF 40 D LRTU, dne 1.12.2011 příjmový pokladní doklad na částku 170.000,00 Kč. Soud tuto verzi zaplacení kupních cen neshledal ani pravděpodobnou, ani pravdivou zejména proto, že předložené listiny v případě faktur neprokazují zaplacení kupních cen a v případě příjmových pokladních dokladů majících prokazovat platby v hotovosti se jedná o doklady snadno dotvořitelné, zvláště nebylo-li insolvenčnímu správci předáno kompletní účetnictví dlužníka. Dle tvrzení insolvenčního správce byla v účetnictví dlužníka založena pouze faktura č. 1013211 ze dne 1.12.2011, není z něj zjistitelné, ani že dlužník kupní ceny obdržel, ani že by je následně prokazatelně vynaložil. Existovaly-li by doklady prokazující, že dlužník skutečně finanční prostředky obdržel a následně s nimi nějakým způsobem naložil, lze předpokládat vzhledem k manželskému vztahu jednatele dlužníka a žalované, že by byly soudu předloženy. Příjmové pokladní doklady nekorespondují s tvrzením žalované při ústním jednání dne 10.2.2015, že peníze vozili do Prahy po 250.000,00 Kč.

Dle ust. § 235 odst. 1 věty první IZ jsou neúčinnými právními úkony takové, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.

Dle ust. § 236 IZ neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty. Není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

Dle ust. § 237 odst. 1 IZ povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

Ustanovení § 239 odst. 1 věty první IZ stanoví, že odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičním oprávněním, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty.

Dle odst. 3 pak insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Dle odst. 4 dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonu náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná.

Dle ust. § 240 odst. 1 až 3 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Odst. 4 pak stanoví, že právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Odpůrčí žaloba byla podána insolvenčním správcem dlužníka, což soud zjistil z usnesení na čl. A-25, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven žalobce. Účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka nastaly dne 21.8.2012, přičemž odpůrčí žaloba byla podána dne 21.8. 2013, tj. do 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Kupní smlouvy byly uzavřeny mezi osobami blízkými, tj. mezi dlužníkem, kde jednatelem dlužníka byl manžel žalované, a mezi žalovanou, která byla při uzavírání smluv dne 10.11.2011 a 12.11.2011 společnicí dlužníka (od 4.10.2011 do 14.11.2011) . Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 3.4.2012 a úkony, jimž žalobce odporuje, byly učiněny ve dnech 10.11.2011, 12.11.2011 a 1.12.2011 tj. méně než 1 rok před zahájením insolvenčního řízení, byť by v daném případě postačovalo jejich učinění v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení. Soud má za prokázané, že dlužník fakticky poskytl žalované bezúplatné plnění, byť v kupních smlouvách byly sjednány kupní ceny vyšší, než byla cena obvyklá, ale jejich zaplacení nemá soud za prokázané, čímž došlo k právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění.

Mimo to ze seznamu závazků předloženého dlužníkem 19.7.2012 vyplývá, že dlužník byl v čase uzavírání kupních smluv v úpadku, když evidoval pohledávky věřitele ACC Servis s.r.o., z nichž nejstarší byla splatná ke dni 22.5.2010, a pohledávky věřitele

Magistrát hlavního města Prahy, z nichž nejstarší byla splatná ke dni 15.4.2011. Prodej lodi bez zaplacení kupní ceny vedl k následnému ukončení dlužníkovi činnosti. Lze předpokládat, že loď byla v podstatě jediným majetkem dlužníka, neboť v seznamu majetku ze dne 19.7.2012 je u všech položek uvedena nula, a současně bylo provozování lodi předmětem, na němž měl dlužník založeno své podnikání. Uvedené je dovoditelné z následného zastavení plateb dlužníkem, neboť dlužník přestal svým zaměstnancům vyplácet mzdy splatné od února 2012, jak bylo zjištěno z přihlášek pohledávek č. 1 a 3, a dne 21.8.2012 se připojil k insolvenčnímu návrhu.

Vzhledem k tomu, že do majetkové podstaty nelze vydat původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu v hodnotě ke dni 26.10.2011, neboť hodnota lodi k 26.10.2011 byla odhadnuta částkou 829.300,00 Kč, zatímco ke dni 26.5.2015 částkou 380.600,00 Kč, byla žalované kromě povinnosti vydat loď, rej.č. 110638, stanovena i povinnost dle ust. § 236 IZ zaplatit do majetkové podstaty rozdíl v hodnotě lodi ke dni 26.10.2011 a ke dni 26.5.2015 jako náhradu za snížení ceny lodi.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto výrokem IV. dle ust. § 142 odst. 3 o.s.ř. a § 163 IZ, neboť žalobce měl ve věci neúspěch v poměrně nepatrné části ve výši 41.500,00 Kč ve srovnání s úspěchem ve výši 448.700,00 Kč a vydání lodi, a výše plnění záviselo na znaleckém posudku. Náklady řízení vznikly žalobci za právní zastoupení Mgr. Pavlem Čvančarou v celkové výši 12.342,00 Kč vč. DPH v sazbě 21 % sestávající z odměny za zastupování advokátem dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bodu 5 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve výši 9.300,00 Kč za 3 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, podání ve věci, účast na jednání) a 3.100,00 Kč a z částky ve výši 900,00 Kč za 3x režijní paušál a 300,00 Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Právní zástupce žalobce doložil, že je plátcem DPH.

Výrokem V. byla žalované uložena povinnost zaplatit soudní poplatek, když žalobce byl dle § 11 odst. 2 písm. n) z. č. 549/1991 Sb., osobou osvobozenou od placení soudního poplatku. Dle ust. § 2 odst. 3 věty první téhož zákona je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Žalované byla proto uložena povinnost zaplatit soudní poplatek v celkové výši 24.435,00 Kč skládající se z částky 2.000,00 Kč dle položky 13 bodu 1. písm. d) sazebníku poplatků a z částky 22.435,00 Kč dle položky 12 písm. b), přičemž za základ pro výpočet soudního poplatku z peněžitého plnění byla vzata částka přiznaná žalobci, tj. 448.700,00 Kč.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 3.11.2015 na čl. 144, které dosud nenabylo právní moci, protože žalovaná podala včas odvolání, bylo znalci přiznáno znalečné v celkové výši 36.544,00 Kč. Protože žalovaná složila dne 11.3.2015 zálohu ve výši 20.000,00 Kč, byla jí uložena povinnost doplatit státu část odměny znalce nekryté zálohou, ve výši 16.544,00 Kč.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve dvojím vyhotovení.

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová