159 ICm 2800/2015
Č.j. 159 ICm 2800/2015-157 (MSPH 59 INS 4016/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: itelligence, a.s., IČO 267 18 537, se sídlem Hlinky 505/118, Brno- Pisárky, zast. JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, proti žalovanému: Ing. Tomáš Pachman, IČO 144 68 913, se sídlem Ctiborova 3091, Kladno, insolvenční správce dlužníka: COOP ENERGY, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, zast. JUDr. Ing. Ondřejem Kubátem, advokátem, se sídlem Korunní 2569, Praha 10, o určení pravosti a výše přihlášené pohledávky,

takto:

I. I. Žaloba, že se určuje pohledávka žalobce za dlužníkem ve výši 4,808.143,16 Kč jako pohledávka pravá, s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému na nákladech řízení ve výši 45.254,00 Kč k rukám advokátní kanceláře JUDr. Ing. Ondřeje Kubáta do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalobce je povinen nahradit České republice na nákladech, které zálohoval, ve výši 1.826,00 Kč na účet Městského soudu v Praze do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz (MSPH 59 INS 4016/2015)

Odůvodnění:

Včasně podanou žalobou v 30denní lhůtě od přezkumného jednání konaného dne 22.6.2015, doručenou zdejšímu soudu dne 15.7.2015, se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem pohledávku v celkové výši 4,808.143,16 Kč, tvořenou pohledávkou č. 1 ve výši 1,926.622,50 Kč vyplývající ze smlouvy o dílo č. OC65027-001 z 31.7.2013 (dále jen smlouva o dílo), pohledávkou č. 2 ve výši 681.055,84 Kč vyplývající z licenční smlouvy a smlouvy o poskytování údržby č. OL65027-002 z 26.7.2013 (dále jen licenční smlouva), pohledávkou č. 3 ve výši 1,977.148,90 Kč vyplývající ze smlouvy o dodávce a údržbě standartního software, podlicenční smlouvy č. č. OC65027-001 z 26.7.2013 (dále jen podlicenční smlouva) a pohledávkou č. 4 ve výši 223.315,92 Kč vyplývající ze smlouvy o poskytnutí služby z 26.7.2013.

Důvodem pro uzavření smluv byl požadavek dlužníka, aby žalobce zhotovil a dále provozoval komplexní podnikový informační systém pro dlužníkovo účetnictví, vedení evidence zákazníků (odběratelů plynu a el. energie), fakturaci zákazníkům a kompletní komunikaci se zákazníky, a to na základě replikace systému it.power, který žalobce již dříve zhotovil a implementoval pro společnost EP Energy Trading, a.s., IČO 273 86 643, (dále jen EPET). Dle smlouvy o dílo bylo pro zhotovení a implementaci systému it.power nutné, aby dlužník měl k dispozici softwarové a hardwarové prostředky nezbytné k provozu systému, proto strany uzavřely licenční smlouvu, podlicenční smlouvu a smlouvu o poskytnutí služby, na jejichž základě dlužník získal potřebné technické prostředky pro provoz systému it.power. Smlouvy však nebyly uzavřeny jako smlouvy závislé na smlouvě o dílo a vzájemně závislé ve smyslu ust. § 275 ObchZ. Každá ze smluv se týkala samostatného předmětu plnění, který byl bez ohledu na realizaci díla dle smlouvy o dílo pro dlužníka samostatně hospodářsky využitelný, protože podlicence SAP mohla být využita nejen pro implementaci systému it.power, ale i jiných systémů založených na platformě software SAP. Žalobce zhotovil dílo a umožnil dlužníkovi provést jeho ověřovací provoz.

Dlužník původně požadoval kopii systému it.power, následně změnil požadavky na dílo, o rozsahu víceprací byl dlužník informován na jednání 27.8.2013. S rozsahem víceprací dlužník souhlasil a tím došlo k uzavření ústního dodatku ke smlouvě o dílo. V zájmu právní jistoty měl žalobce zájem na tom, aby došlo k uzavření písemného vyhotovení dodatku, proto 3.9.2013 zaslal písemný návrh dlužníkovi. Před podpisem písemného vyhotovení dodatku žalobce dokončil dílo v rozsahu odpovídajícím dodatku a předal ho dlužníkovi k provedení ověřovacího provozu, což potvrzují předávací protokoly z 9.9.2013 a 20.9.2013. Pro finální implementaci byla třeba součinnost dlužníka dle čl. 3.6. a přílohy č. 6 smlouvy o dílo, dlužník měl žalobci dodat serverový certifikát, sdělit klíčové uživatele pro příslušné oblasti provozu systému a dokončit ověřovací provoz díla. Dlužník však byl s poskytnutím součinnosti v prodlení, ač jej žalobce k jejímu poskytnutí vyzýval. Žalobce v souladu s čl. 15.3. smlouvy o dílo oznámením z 13.5.2014 odstoupil od smlouvy o dílo dle ust. § 548 ObchZ.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť dlužník platně odstoupil od smlouvy o dílo, od licenční smlouvy, podlicenční smlouvy, smlouvy o poskytnutí služby a smlouvy (MSPH 59 INS 4016/2015) o poskytování poimplementační údržby a podpory informačního systému č. OA65027-001. Smlouvy byly plněním obsahově závislé na dodání plnění dle smlouvy o dílo. Dílo dle smlouvy o dílo nebylo dlužníkovi nikdy řádně dodáno a předáno z důvodů na straně žalobce. Dle smlouvy o dílo měl být systém zprovozněn k 1.10.2013, ale nebyl. Dlužník nemohl užívat dílo, které nebylo zhotoveno a řádně předáno, ani nemohl užívat plnění dle licenční a podlicenční smlouvy a dle smluv o údržbě a poskytování služeb. Dlužník odstoupil od všech smluv dne 30.12.2013 pro prodlení žalobce s dílem po předchozí výzvě žalobci ke zjednání nápravy z 19.11.2013. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřen nebyl, nebyl ani posunut termín dokončení díla, proto byl pro žalobce jako zhotovitele díla závazný původní termín dokončení díla. Zápisy z jednání z 27.8.2013 a 30.8.2013, na nichž měl být ústní dodatek ke smlouvě o dílo dojednán, nejsou podepsány. Žalovaná opakovaně nepřijala do účetnictví faktury vystavené žalobcem, neboť dílo nebylo žalovanému předáno. Žalovaný nesouhlasil s tvrzením žalobce o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, ani s tím, že by žalobci neposkytl součinnost.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 4016/2015 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 26.3.2015 na čl. A-12 byl zjištěn úpadek; -usnesením o odvolání a ustanovení insolvenčního správce ze dne 21.5.2015 na č.l. A- 23 byl ustanoven insolvenčním správcem žalovaný; -usnesením ze dne 24.6.2015 na č.l. B-7 byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka; -přihláškou pohledávky P-4 věřitele č. 4, doručenou zdejšímu soudu dne 15.7.2015, přihlásil žalobce nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 4,808.143,16 Kč tvořenou pohledávkou č. 1 ve výši 1,926.622,50 Kč vyplývající ze smlouvy o dílo č. OC65027-001 z 31.7.2013 za neuhrazení zhotovení díla, pohledávkou č. 2 ve výši 681.055,84 Kč představující neuhrazenou odměnu za poskytnutí licence a vyplývající z licenční smlouvy a smlouvy o poskytování údržby č. OL65027-002 z 26.7.2013, pohledávkou č. 3 ve výši 1,977.148,90 Kč vyplývající ze smlouvy o dodávce a údržbě standartního software, podlicenční smlouvy č. č. OC65027-001 z 26.7.2013 jakožto neuhrazenou úplatou za poskytnutí licence a pohledávkou č. 4 ve výši 223.315,92 Kč vyplývající ze smlouvy o poskytnutí služby z 26.7.2013 za poskytnutí konzultační a provozní podpory pro hardwarovou infrastrukturu dlužníka; -pohledávka byla při přezkumném jednání insolvenčním správcem zcela popřena co do pravosti a výše 4,808.143,16 Kč. Pohledávky č. 1 až 4 byly popřeny, neboť dílo nebylo dle smlouvy včas a řádně předáno a od smlouvy bylo odstoupeno z důvodu neschopnosti dílo v termínu dokončit. Uvedené bylo zjištěno z protokolu o konání přezkumného jednání ze dne 22.6.2015 na čl. B-4 a z upraveného listu věřitele č. 4 ze seznamu pohledávek na č.l. B-8; -žalobci bylo doručeno vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky 1.7.2015, což bylo zjištěno z dodejky; -usnesením ze dne 27.6.2016 na č.l. B-23 byl soudem dodatečně udělen souhlas s prodejem části majetkové podstaty uvedené v soupisu majetkové podstaty na č.l. B- 3/3 mimo dražbu.

Skutečnosti zjištěné z příloh založených žalobcem:

Ve smlouvě o poskytnutí služby č. OC65027-001 z 26.7.2013 strany prohlásily, že žalobce jako poskytovatel bude na základě uzavřené smlouvy o dílo implementovat pro objednatele, tj. dlužníka podnikový informační systém it.power. Protože objednatel (MSPH 59 INS 4016/2015) neměl k dispozici potřebnou hardwarovou platformu, rozhodl se pořídit si HW prostřednictvím hostingových služeb zajištěných objednatelem. V čl. II. smlouvy strany konstatovaly, že účelem pořízení služeb (zajištění hardwarové infrastruktury, konzultační a provozní podpora) poskytovatele je pro objednatele učinit tyto součástí řešení it.power. Poskytovaná HW platforma měla mít parametry potřebné pro bezpečný, rychlý a spolehlivý provoz řešení it.power, na kterém měl objednatel poskytovat své obchodní služby v rozsahu definovaném licenční smlouvou SAP, licenční smlouvou DocMaster, Zákaznický portál a Komunikační modul a smlouvou o dílo. Dle čl. III. mělo být plnění poskytováno od 15.8.2013 do 31.8.2016. Místem plnění bylo určeno sídlo poskytovatele a objednatele. Z licenční smlouvy a smlouvy o poskytování údržby č. OC65027-002 z 26.7.2013 bylo zjištěno, že žalobce jako poskytovatel se zavázal v čl. 2.1 smlouvy poskytnout dlužníkovi jako nabyvateli nevýhradní, časově neomezenou licenci k výkonu práva užít software DocMaster Documentum pro řízení vztahů se zákazníky, komunikační modul Obchodník/OTE pro komunikaci registrovaného obchodníka se systémem Operátorem trhu a zákaznický portál pro internetovou komunikaci se zákazníky. Dle čl. 4.1 bylo místem dodání softwaru sídlo nabyvatele nebo místo jím určené. Dle čl. 4.2 se poskytovatel zavázal dodat nabyvateli licencované produkty na hmotných nosičích dat (CD), nebo jinak zajistit nabyvateli přístup k předmětnému software, a to nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy. Převzetí dodávky předmětného software potvrdí nabyvatel poskytovateli podpisem příslušného předávacího protokolu. Ze smlouvy o dodávce a údržbě standardního software, podlicenční smlouvy č. OC65027-001 z 26.7.2013 bylo zjištěno, že žalobce jako poskytovatel poskytl dlužníkovi jakožto nabyvateli právo užívat počítačové programy SAP. V příloze č. 1 bylo stanoveno, že objednatel bude mít licence k dispozici nejpozději 1.8.2013. Ze smlouvy o dílo č. OC65027-001 z 31.7.2013 bylo zjištěno, že byla uzavřena žalobcem jako zhotovitelem a dlužníkem jako objednatelem, s tím, že zhotovitel implementoval v EPET podnikový informační systém (it.power) na bázi systému SAP a že EPET souhlasí s poskytnutím nastavení systému ve prospěch objednatele. Dle čl. 1.2 se strany dohodly na implementaci díla-spočívající v oddělení systému instalovaného v EPET a jeho replikaci vč. dat náležejících objednateli na HW platformu objednatele. V čl. 3 smlouvy se zhotovitel zavázal vytvořit a předat objednateli softwarové dílo, které mělo vzniknout na základě systému it.power implementovaného v EPET. Rozsah díla definovaly strany jako kopii stávajícího řešení implementovaného pro dlužníka v prostředí EPET, tzn. že systém měl mít vlastnosti objednateli známé. Specifikaci úprav řešení a ostatních funkčností nezbytných k implementaci it.power pro objednatele strany zahrnuly do přílohy č. 1 (dle jejího bodu 1.3 mělo dílo realizované zhotovitelem zahrnovat: implementaci řešení, testování řešení, služby vedení projektu, zvýšenou podporu během ověřovacího produktivního provozu v celkovém rozsahu 15 MD s dostupností konzultantů zhotovitele v místě plnění, poskytnutí užívacích práv ke customizacím rozšiřujícím komponentám a rozhraním). V bodu 3.4 smlouvy se strany dohodly, že si objednatel před zahájením implementace díla dle smlouvy o dílo pořídí licence SW produktů u zhotovitele na základě samostatných licenčních ujednání. Z ustanovení bodu 3.5 smlouvy bylo zjištěno, že systém měl být provozován na hardwarové platformě provozované formou hostingu, pořízeného zhotovitelem. V čl. 4 smlouvy bylo za místo plnění a předání díla určeno sídlo objednatele, stanovení termínu dodání bylo ponecháno ustanovením přílohy č. 2 (strany si smluvily termín předání díla do 30.9.2013). V čl. 5 smlouvy bylo stanoveno, že změny díla musí být sjednány písemně (MSPH 59 INS 4016/2015) dodatkem smlouvy. Dle čl. 6 předání a převzetí díla mělo proběhnout formou akceptace, která měla zahrnovat porovnání skutečných vlastností díla s akceptačními kritérii definovanými v úvodní etapě projektu. O akceptaci díla měl být proveden písemný akceptační protokol, přičemž akceptaci měly podléhat dílčí plnění: systém SAP ERP, systém SAP IS-U CCS, komunikační modul obchodník/OTE, systém DocMaster Documentum, zákaznický portál, ověřovací produktivní provoz v délce trvání 1 kalendářního měsíce od předání do produktivního provozu se zvýšenou podporou zhotovitele. Akceptací ukončení ověřovacího provozu mělo být dílo předáno jako celek. Dle bodu 6.3 měl zhotovitel o termínu zahájení akceptace informovat písemně. Dle bodu 6.4 jestliže dílo splní akceptační kritéria, byl zhotovitel povinen dílo bez zbytečného odkladu předat a objednatel povinen bez zbytečného odkladu převzít. Dle bodu 6.5 měl objednatel v případě, že dílo nesplňuje stanovená akceptační kritéria bezodkladně doručit zhotoviteli písemnou zprávu, ve které uvede nedostatky, zpráva mohla být nahrazena zápisem z jednání. Po nápravě nedostatků by byla provedena akceptace znovu, dokud zhotovitel nesplní veškerá akceptační kritéria. Dle čl. 15 smlouvy byl objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud byl zhotovitel v prodlení s dodáním díla déle než 30 dní a nezjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o prodlení. V příloze č. 4 byla stanovena splatnost ceny díla: 450.000,00 Kč ke dni zahájení ověřovacího provozu, 400.000,00 Kč ke dni akceptace díla jako celku. Dále v ní strany zdůraznily, že implementace díla je podmíněna naplněním bodu 3.4 a 3.5 (tj. poskytnutí licence zhotovitelem a HW uložiště) Z předávacího protokolu z 9.9.2013 bylo zjištěno, že Z. Starečková za objednatele, tj. dlužníka, převzala předmět dodávky-předání systému CRM do ověřovacího provozu dle smlouvy o dílo v platném znění (s ručně dopsaným upřesněním -nainstalování systému, školení zatím neproběhlo). Z předávacího protokolu z 20.9.2013 bylo zjištěno, že Z. Starečková za objednatele, tj. dlužníka, převzala předmět dodávky-předání systému SAP do ověřovacího provozu dle smlouvy o dílo v platném znění (s ručně dopsaným upřesněním -nainstalování systému, školení zatím neproběhlo). Z emailu odesílatele P. Jandy z 3.9.2013 dlužníkovi bylo zjištěno, že v příloze byl dlužníkovi zaslán návrh dodatku smlouvy, přičemž žalobce projevil připravenost setkat se s dlužníkem nad návrhem dodatku a vysvětlit změny. Z písemného nepodepsaného návrhu dodatku č. 1 datovaného 30.8.2013 bylo zjištěno, že žalobce navrhoval interval ověřovacího produktivního provozu od 16.9.2013 do 15.10.2013. Z dohody uzavřené mezi SAP ČR, spol. s r.o. a žalobcem ze dne 6.12.2013 o ukončení objednávky SAP Business All-in-One z 31.7.2013 bylo zjištěno, že se strany dohodly na ukončení služeb údržby poskytované dlužníkovi jako koncovému zákazníkovi k 31.12.2013. Z emailu L. Martínka adresovaného Z. Starečkové z 9.9.2013 bylo zjištěno, že byly vytvořeny přístupy do CRM 4 uživatelům a z emailu pí.Volhejnové z 8.10.2013 bylo zjištěno, že byla založena jako uživatel v testovacím i produktivním systému. Z listiny vyjeté ze systému SAP k uživateli STARECKOVA (září 2013 a říjen 2013) a k uživateli VOLHEJNOVA (říjen 2013 až leden 2014) bylo zjištěno, že u zaměstnanců dlužníka byla systémem zaznamenána činnost. Z emailové korespondence mezi L. Martínkem, Z. Starečkovou a L. Lukešovou z 15.8.2013 bylo zjištěno, že v prostorách společnosti Atento bylo plánováno školení. (MSPH 59 INS 4016/2015) Z emailové korespondence mezi L. Martínkem a K. Lamačem z 9.9.2013 bylo zjištěno, že EPET provedl kontrolu odstranění dat EPET ze systému určeného pro dlužníka a odsouhlasil další práce na předání systému CE. Z emailové korespondence mezi L. Martínkem a Z. Starečkovou z 1.10.2013 až 2.10.2013 bylo zjištěno, že L. Martínek naléhavě žádal Z. Starečkovou o podepsání předávacích protokolů. Z. Starečková jej požádala o papírové výstupy všech dat ze SAPu po migraci s tím, že pak bude možné konzultovat předání CRM a SAP, který byl nainstalován, a následně konzultovat i dodatek ke smlouvě o dílo. L. Martínek jí k požadavku sdělil, že příprava reportu vyžaduje delší časový úsek a že se jej budou snažit dodat do konce týdne. Z výzvy ze dne 22.11.2013 bylo zjištěno, že v reakci na výzvu dlužníka z 19.11.2013 žalobce zrekapituloval stav díla tak, že dlužník obdržel práva k užití SW a užívání HW platformy, dále dlužník převzal do ověřovacího provozu subsystém CRM dne 9.9.2013 a subsystém ERP 20.9.2013. Po tomto předání žalobce očekával realizaci ověřovacího provozu a příslušná školení, které dlužník samostatně dohodl s předchozím spolumajitelem EPET. Dne 10.10.2013 dlužník požádal o ukončení projektu, 19.11.2013 žalobce obdržel výzvu k plnění díla. Žalobce dlužníka vyzval k součinnosti, a to dodání serverového cerfikátu (žádáno 7.10.2013), nominaci klíčových uživatelů a návrhu termínů pro jejich proškolení, dodání přehledu rolí pro pojmenované uživatele (požadováno 23.9.), ukončení ověřovacího provozu. Nesplnění požadavků žalobci neumožnilo dílo dokončit.

Skutečnosti zjištěné z příloh založených žalovaným:

Z výzvy ke zjednání nápravy/plnění z 19.11.2013 bylo zjištěno, že dlužník neuznává nároky uplatněné fakturami žalobce, neboť nedošlo k předání díla, a že současně vyzval žalobce ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy ke zjednání nápravy v prodlení s plněním díla, obdobně vyzval žalobce k nápravě i u plnění z ostatních smluv, výzva byla odeslána 19.11.2013; Z odstoupení od smlouvy z 30.12.2013 vč. dodejky bylo zjištěno, že dlužník odstoupil od všech předmětných smluv, neboť ani přes výzvu z 19.11.2013 nebylo dlužníkovi dílo do dne odstoupení dodáno. Žalobce byl v prodlení s dodáním díla od 1.10.2013, výzva ke zjednání nápravy byla žalobci doručena 20.11.2013. Od licenční smlouvy dlužník odstoupil dle ust. § 345 ObchZ, čl. 9.3 smlouvy a ust. § 356 ObchZ, protože neměl přístup k software z důvodu prodlení s předáním díla dle smlouvy o dílo, na kterou je licenční smlouva navázána, obdobně odstoupil i od ostatních smluv; Z protokolu o předání ze dne 30.7.2013 sepsaného mezi EP ENERGY TRADING, a.s. a žalobcem za účelem užívání systému it.power dlužníkem na své samostatné hardwarové platformě bylo zjištěno, že uvedená možnost byla otevřena dohodou EPET a dlužníka, na jejím základě vydal EPET souhlas s oddělením části it.power a jeho replikací na HW platformu dlužníka. Dále bylo zjištěno, že žalobci bylo předáno oprávnění implementovat ve prospěch dlužníka informační systém it.power v rozsahu, v jakém je implementován ve společnosti EPET se specifickými úpravami. Žalobce potvrdil převzetí všech přístupových práv k systému it.power potřebných pro implementaci identického řešení, resp. jeho části dlužníkovi na zařízení dlužníka. Z e-mailu z 10.10.2013 zaslaného Z. Starečkovou žalobci bylo zjištěno, že vzhledem k souvislostem, které nastaly v průběhu implementace SAP a nefunkčnosti systému pro potřeby společnosti bylo dohodnuto s p. Krupkou a p. Jandou ukončení (MSPH 59 INS 4016/2015) jakýchkoliv prací s tím spojených a celkové ukončení smlouvy o dílo a z emailu z 15.10.2013 zaslaného P. Jandou dlužníkovi bylo zjištěno, že žalobce zastavil implementační práce těsně před předáním do ověřovacího provozu jen z důvodu absence certifikátu a s ním spojené komunikace. Z e-mailů účastníků z 20.12.2013 až 27.12.2013 byly zjištěny neshody o to, která strana má povinnosti zajistit čestné prohlášení pro získání certifikátu od CA, který měl dlužníkovi umožnit komunikaci s OTE.

Z výpovědi svědků bylo zjištěno:

Z výpovědi svědkyně Z. Starečkové, bývalé zaměstnankyně dlužníka, soud zjistil, že instalace systému u dlužníka L. Martínkem trvala cca 15 minut, poté svědkyni ukázal ikonu SAP, ale nikterak neověřovali data a fungování systému. Následně se do systému pokoušeli dostat, ale nevěděli, co s ním mají dělat, jen zkoušeli klikat na různé ikony, neproběhlo žádné školení. Nejdřívě měla proběhnout testovací verze, ale nedošlo k tomu. Kvůli neplnění smlouvy, byli nuceni domluvit se s jinou firmou, která nainstalovala jiný systém, byli proškoleni a odzkoušeli si ostrou verzi během dvou měsíců, systém byl spuštěn od 1.1.2013.

Svědek R. Melč, který pracoval pro dlužníka jako OSVČ a zajišťoval technické zázemí, spatřoval důvod nepředání díla ve sporu žalobce s EPET na přenosu dat. Vše se dělalo na platformě HW EPET, který sám užíval systém SAP. Jednání probíhala do září 2013, kdy se dlužník musel rozhodnout, zda bude pokračovat, nebo práce zastaví. Data do systému museli zadávat znovu ručně.

Z výpovědi svědka L. Martínka, projektového managera žalobce, bylo zjištěno, že dlužníkovi byl předán do ověřovacího provozu CRM systém, byl nainstalován a byly vytvořeny uživatelské přístupy, školení neproběhlo. Druhým protokolem byl předán systém SAP v rozsahu ERP části, části IS-U a komunikační modul. K 20.9.2013 měla p. Starečková přístup do systému a mohla tam pracovat. Předáním byla spuštěna fáze ověřovacího provozu. P. Starečková požádala o vytvoření reportu, žalobce jej dodal a dlužník přestal na projektu spolupracovat. Dílo bylo dle něj předáno jako celek, protože samostatně by nebylo funkční, práce byly zastaveny v bodě ověřovací provoz. Žalobce nerealizoval školení klíčových uživatelů, protože tito nebyli, bylo to věcí dlužníka. Ověřovací provoz byl věcí objednatele, na základě jeho informací dochází ke korekcím, k žádným korekcím nedošlo, protože u dlužníka nebyl nikdo, kdo by se systémem pracoval. Společnost EPET dala souhlas k migraci dat, jinak by to nemohli provést. Systém mají uchován včetně dat. K předloženým listinám ze systému SAP k uživateli STARECKOVA (září 2013 a říjen 2013) a k uživateli VOLHEJNOVA (říjen 2013 až leden 2014) uvedl, že se z nich nedá vyčíst, co konkrétně kdo dělal, ale do jakých oblastí nahlížel. K výzvám k součinnosti ze strany žalobce nedošlo, dle smlouvy žalobce čekal na činnost dlužníka, neboť předáním díla došlo k zahájení ověřovacího procesu.

Z výpovědi svědka P. Jandy, zaměstnance žalobce, podílejícího se na přípravě díla smluvně, bylo zjištěno, že nebyl ukončen ani ověřovací provoz díla. U předání díla nebyl, dle protokolu o předání SAP měla být předána HW platforma, na ní byly nainstalovány licence SAP, licence tří dalších produktů. Dlužník neposkytl součinnost, měl dát (MSPH 59 INS 4016/2015) k dispozici svůj obchodní tým, který by dílo převzal a který by žalobce vyškolil. Byla provedena jen dílčí školení, nebyl jim přítomen, školiteli byli lidé z dodavatelské firmy. Dílo bylo předáno ve dvou částech do ověřovacího provozu, nebylo předáno včas, protože EPET nedodal systém ve stavu, v jakém jej měl žalobce původně dostat. Sepsal dodatek, který nebyl podepsán, ale p. Melč s p. Linhartem se vším souhlasili, žalobce netrval na administrativním ukončení. Kdyby je netlačil čas, práci by zastavili a čekali na podpis dodatku. Práce byly zastaveny ve fázi ověřovacího provozu, který měl trvat jeden měsíc. Školení nebylo realizováno, neboť žalobce neobdržel žádnou připomínku k ověřovacímu provozu a v určité fázi tohoto povozu dlužník řekl, že již systém nepotřebuje. Pro nadbytečnost byl zamítnut návrh na vypracování znaleckého posudku, který byl žalobcem navržen pro prokázání úplnosti a funkčnosti předaného díla a ke zpochybnění výpovědí svědků Melče a Starečkové. Znalecký posudek soud neshledal nezbytným pro rozhodnutí ve věci, nadto bylo zjištěno, že jeho vypracování ani není možné, když neexistuje uložiště, v němž mělo být dílo uloženo. Žalobce sice disponuje kopií díla, avšak soud neshledal vypracování znaleckého posudku na základě této kopie průkazným, neboť by nebyla zaručena autenticita díla a jeho existence k termínu odevzdání díla. Samotná existence díla u žalobce nemůže být potvrzením zahájení ověřovacího provozu, neboť dle bodu 6.3 smlouvy o dílo měl zhotovitel o termínu zahájení akceptace písemně informovat, a nemůže ani potvrdit předání díla dlužníkovi, když takovou skutečnost má doložit předávací protokol předpokládaný smlouvou o dílo. Místem plnění dle čl. 4.1 smlouvy o dílo bylo sídlo dlužníka, v průběhu roku 2015 došlo ke zpeněžení PC v majetkové podstatě dlužníka prodejem mimo dražbu.

Soud po provedeném dokazování zjistil následující skutkový stav: žalobce s dlužníkem uzavřeli 4 smlouvy za účelem vytvoření a užívání systému it.power, jenž měl dlužníkovi sloužit pro správu dat a provádění operací souvisejících s jeho podnikáním. Systém it.power vycházel ze systému, jenž byl již vytvořen pro společnost EPET, žalobcovo tvrzení o neshodách mezi dlužníkem a společností EPET a jejich vlivu na změnu smlouvy o dílo nemá soud za prokázané, neboť ve smlouvě o dílo je počítáno s úpravami systému poskytnutého společností EPET, stejně tak neshody nevyplývají ani z protokolu o předání ze dne 30.7.2013 sepsaného mezi EPET, a.s., a žalobcem za účelem užívání systému it.power dlužníkem, v němž žalobce potvrdil převzetí všech přístupových práv k systému it.power potřebných pro implementaci identického řešení, resp. jeho části dlužníkovi na zařízení dlužníka. Žalobce částečně splnil smlouvu o dílo, což vyplývá z listin nadepsaných jako předávací protokoly, z emailů oznamujících zřízení uživatelských přístupů a z listin vyjetých ze systému SAP, v nichž je zaznamenána omezená činnost dvou uživatelů. Soud má za prokázané, že při plnění smlouvy o dílo se žalobce nedostal k okamžiku zahájení ověřovacího provozu (dle bodu 6.2.6 smlouvy o dílo a dle bodu 1.3.4 přílohy č. 1 smlouvy o dílo), což je explicitně vyřčeno v emailu P. Jandy z 15.10.2013, dále to vyplývá i z nedoložení oznámení termínu zahájení akceptace (dle bodu 6.3 smlouvy o dílo) a z nedoložení poskytování zvýšené podpory během ověřovacího produktivního provozu v rozsahu 15 MD s dostupností konzultantů zhotovitele v místě plnění (dle bodu 1.3.4 přílohy č. 1 smlouvy o dílo), následkem toho se nestala splatná ani první části ceny díla, která byla vázána na den zahájení ověřovacího provozu (příloha č. 4 smlouvy o dílo). Listiny nadepsané předávací protokoly soud nevyhodnotil jako dokumenty předvídané bodem 6.6 smlouvy o dílo, mající následovat (MSPH 59 INS 4016/2015) po akceptaci ukončení ověřovacího provozu, kterým mělo být dílo předáno jako celek (dle bodu 6.2 smlouvy o dílo), z emailové komunikace z 1.10.2013 a 2.10. 2013 mezi Z. Starečkovou a L. Martínkem vyplynulo, že protokoly byly podepsány zpětně k 9.9.2013 a 20.9.2013, avšak předmětem předání bylo pouhé nainstalování systému CRM a SAP, aniž by následoval ověřovací produktivní provoz dle bodu 6.2.6 smlouvy o dílo spadající stále do akceptační fáze předcházející předání díla jako celku. Z emailové komunikace z 1.10.2013 a 2.10. 2013 mezi Z. Starečkovou a L. Martínkem bylo dále zjištěno, že zpracování papírových výstupů všech dat ze SAPu po migraci si mělo vyžádat delší časový úsek (tj. do 4.10. či 6.10.2013). Žalobce nedoložil, že by dlužníka písemně informoval o termínu zahájení akceptace, jak měly strany ujednáno v bodu 6.3 smlouvy o dílo. Žalobci se podařilo prokázat pouze nainstalovaní systému SAP a CRP, avšak neprokázal započetí ověřovacího provozu, k němuž se vázala splatnost první části ceny díla, natožpak dokončení díla. Následnou výměnu výzev k součinnosti již soud nepovažoval za významnou pro rozhodnutí ve věci, neboť z jednání obou stran bylo po zastavení prací emailem z 10.10.2013 patrné, že již na naplnění smlouvy o dílo rezignovaly (žalobce 6.12.2013 ukončil dohodu uzavřenou mezi ním a SAP ČR, spol. s r.o. o poskytování služeb údržby poskytované dlužníkovi jako koncovému zákazníkovi k 31.12.2013, z výpovědi Z. Starečkové bylo zjištěno, že dlužník si cca v listopadu zajistil jiný systém od jiného dodavatele). Dokončení díla bylo vázáno na fixní termín uvedený ve smlouvě o dílo, tj. 30.9.2013 (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Dne 30.12.2013 žalobce od všech smluv odstoupil.

Z ostatních provedených důkazů, zejména z faktur předložených žalobcem a z listin předložených žalobcem a neautorizovaných dlužníkem, soud nezjistil skutečnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci samé.

Dle ust. § 193 IZ jde o popření pohledávky co do její pravosti tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Dle ust. § 194 IZ jde o popření pohledávky co do její výše tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Dle ust. § 261 odst. 1 ObchZ část zákona o obchodních závazkových vztazích upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti.

Dle ust. § 345 odst. 1 a 2 ObchZ znamená-li prodlení dlužníka (§ 365) nebo věřitele (§ 370) podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Pro účely tohoto zákona je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné. (MSPH 59 INS 4016/2015) Dle ust. § 536 odst. 2 ObchZ se dílem rozumí zhotovení věci... nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se vždy rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Dle ust. § 275 odst. 2 ObchZ jestliže z povahy nebo stranám známého účelu smluv uvedených v odstavci 1 při jejich uzavření zřejmě vyplývá, že tyto smlouvy jsou na sobě vzájemně závislé, vznik každé z těchto smluv je podmínkou vzniku ostatních smluv. Zánik jedné z těchto smluv jiným způsobem než splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění způsobuje zánik ostatních závislých smluv, a to s obdobnými právními účinky.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 31 Cdo 3581/2012, uveřejněného pod číslem 47/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dostupného na www.nsoud.cz jsou smlouvy závislé v případě, že vznik jedné z nich, pokud by nevznikla i druhá smlouva, nemá hospodářský smysl a současně zánik jedné ze smluv bez splnění musí vyvolat zánik i další smlouvy nebo smluv, protože jejich izolované splnění by nemělo rovněž hospodářský význam. Z odůvodnění vyplývá, že je nutné pro vzájemnou závislost smluv nutné zkoumat povahu smluv nebo účel smluv známý stranám při jejich uzavření.

Dle ust. § 120 odst. 1 věty první o.s.ř. jsou účastníci povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení.

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi dvěma podnikateli, a proto je nutno vztah z ní vzniklý posuzovat dle obchodního zákoníku v oblastech, které smluvní strany neupravily ve smlouvě nebo všeobecných obchodních podmínkách.

Předmětné smlouvy soud vyhodnotil dle ust. § 275 odst. 2 ObchZ, neboť všechny byly dle datace ve smlouvách uzavřeny v rámci jednoho jednání v rozsahu týdne-smlouva o dílo 31.7.2013, ostatní tři smlouvy 26.7.2013 (ačkoliv z obsahu smlouva o dílo, konkrétně z podmínek stanovených pro vytvoření díla-uzavření smlouvy o poskytnutí licence, podlicenční smlouvy, smlouvy o poskytnutí služby-lze předpokládat, že byla sepsána současně s ostatními). Z obsahu všech smluv vyplývá vědomí stran o účelu uzavírání smluv, tedy o vytvoření a spravování systému it.power. Soud nahlíží shodně se žalovaným na smlouvy jako na kompaktní na sebe vázaný celek, jehož výsledkem měl být systém s daty, o jehož údržbu a správu se měl žalobce starat. Smlouva o licenci představovala pouze zajištění softwaru, který sám o sobě pro žalovaného neměl hospodářský význam, stejně tak samostatně nevyužitelná byla pro dlužníka smlouva o zajištění hardwarového uložiště bez ostatních smluv. Smlouvy na sebe vzájemně odkazují a jsou logicky provázané, např. v čl. II. smlouvy o dílo strany konstatovaly, že účelem pořízení služeb (zajištění hardwarové infrastruktury, konzultační a provozní podpora) poskytovatele je pro objednatele učinit tyto součástí řešení it.power, v bodu 3.4 smlouvy o dílo se strany dohodly, že si objednatel před zahájením implementace díla dle smlouvy o dílo pořídí licence SW produktů u zhotovitele na základě samostatných licenčních ujednání, z ustanovení bodu 3.5 bylo zjištěno, že systém měl být provozován na hardwarové platformě provozované formou hostingu, pořízeného zhotovitelem (totéž zdůrazněno v příloze č. 4 smlouvy o dílo), v čl. II smlouvy o poskytnutí služby se uvádí, (MSPH 59 INS 4016/2015) že poskytovaná HW platforma má mít parametry potřebné pro bezpečný, rychlý a spolehlivý provoz řešení it.power, na kterém bude objednatel poskytovat své obchodní služby v rozsahu definovaném licenční smlouvou SAP, licenční smlouvou DocMaster, Zákaznický portál a Komunikační modul a smlouvou o dílo. Námitku žalobce, že software SAP byl pro dlužníka užitelný i samostatně, soud shledal v konkrétním případě z výše uvedených důvodů bezdůvodnou, i když bez přihlédnutí k okolnostem dané věci, je tvrzení žalobce o širší užitelnosti systému SAP pravdivé.

Ve smlouvě o dílo si strany sjednaly, že změny díla musí být provedeny písemně. Přesto by smlouva mohla být změněna i ústně, pokud by žalobce prokázal vůli obou stran. V řízení nebylo prokázáno, že došlo k ústnímu uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, ačkoliv žalobce k prokázání navrhoval protokoly z jednání z 27.8.2013 a z 30.8.2013 (byly jako důkazy provedeny), jež však nebyly autorizovány dlužníkem a není možné z nich ústní uzavření dodatku dovodit. Naopak z emailu P. Jandy z 3.9.2013 dlužníkovi bylo zjištěno, že v příloze byl dlužníkovi zaslán návrh dodatku smlouvy, přičemž žalobce projevil připravenost setkat se s dlužníkem nad návrhem dodatku a vysvětlit změny. Takové vyjádření vyvrací tvrzení žalobce o uzavřeném ústním dodatku na konci srpna 2013, přestože žalobce situaci objasňoval snahou o potvrzení již ústně uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo. V emailové korespondenci mezi L. Martínkem a Z. Starečkovou z 1.10.2013 až 2.10.2013 se Z. Starečková v souvislosti se žádostí o papírové výstupy všech dat ze SAPu po migraci zmiňuje o následné možnosti konzultovat i dodatek ke smlouvě o dílo. Z uvedeného vyplývá, že strany o uzavření dodatku (písemného) uvažovaly, avšak realizace úvah prokázána nebyla.

Soud má za prokázané z již výše konkretizovaných důvodů, že při plnění smlouvy o dílo se žalobce nedostal k okamžiku zahájení ověřovacího provozu a že se následkem toho nestala splatná ani první části ceny díla, která byla vázána na den zahájení ověřovacího provozu (příloha č. 4 smlouvy o dílo) a nebyly tak splněny podmínky pro úhradu již vykonané práce na díle. Soudu tedy nezbylo, než žalobu na určení pohledávky zamítnout, protože žalobce neunesl důkazní břemeno.

Výrok II. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 o.s.ř., neboť žalovaný měl ve věci plný úspěch. Náhradu nákladů řízení soud žalovanému přiznal dle jeho vyúčtování ze dne 3.10.2016, přičemž náklady žalovanému vznikly za právní zastoupení JUDr. Ondřejem Kubátem dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bodu 5 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve výši 41.261,00 Kč vč. DPH za 11 právních úkonů a 2.500,00 Kč + DPH (převzetí a příprava věci, vyjádření k žalobě z 4.9.2015, replika z 28.12.2015, ústní jednání ve věci 12.1.2016 a 22.2.2016, replika z 29.3.2016, ústní jednání ve věci 4.4.2016 delší než 2 hodiny-tj. 2 úkony, vyjádření 18.4.2016, replika 26.7.2016, ústní jednání 3.10.2016) a ve výši 3.993,00 Kč vč. DPH za 11x režijní paušál a 300 Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, tj. celkem 45.254,00 Kč vč. DPH. Právní zástupce žalovaného doložil, že je plátcem DPH.

Výrok III. o náhradě nákladů České republice je odůvodněn ust. § 139 odst. 1 a § 148 odst. 1 o.s.ř., neboť soud přiznal usnesením ze dne 4.4.2016 na č.l. 104 svědkyni Zuzaně Starečkové náhradu nákladů spojených s podáním svědecké výpovědi dne 4.4.2016, a to náhradu hotových výdajů ve výši 450,00 Kč a náhradu ušlého výdělku ve výši 1.376,00 Kč. V usnesení ma č.l. 104 byla určena částka dle potvrzení zaměstnavatele (MSPH 59 INS 4016/2015) svědkyně částkou 1.465,12 Kč, ale fakticky bylo vyplaceno méně dle faktury zaměstnavatele, která byla vyplacena z prostředků státu. Žalobci, který neměl ve věci úspěch, bylo uloženo, aby státu vynaložené náklady nahradil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 10. října 2016

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová