159 ICm 2291/2015
č.j. 159 ICm 2291/2015-47 (MSPH 59 INS 7391/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Pazderce 61/6, Praha, zast. Mgr. Pavlem Hynkem, advokátem, se sídlem Národní 10, Praha 1, proti žalovanému: Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, zast. JUDr. Miroslavem Houškou, advokátem, se sídlem V Jámě 1/699, Praha 1, insolvenční správce dlužníka: Přemysl anonymizovano , anonymizovano , bytem Modletická 1, Praha 4, o určení pohledávky,

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce ve výši 40,583.372,00 Kč uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS 7391/2014 přihláškou ze dne 27.2.2015 je po právu, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včasně podanou žalobou, doručenou zdejšímu soudu dne 11.6.2015, se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka za dlužníkem v popřené výši 40,583.372,00 Kč je přihlášena po právu jako pohledávka zajištěná a nevykonatelná. Žalobce jako věřitel č. 26 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 56,972.175,00 Kč, přičemž žalovaný ji při přezkumném jednání 12.5.2015 částečně uznal ve výši 16,388.802,90 Kč a částečně ji popřel co do výše 40,583.372,00 Kč, neboť dlužníkovi nebylo poskytnuto peněžité plnění a dále popřel pravost předložených směnek, když dlužníkovi nebyly peněžité prostředky nikdy poskytnuty. Žalobce tvrdil, že pohledávky vznikly na základě dlouhodobé spolupráce mezi ním a dlužníkem, kdy spolu obchodovali zejména v hotovosti. Jednotlivé stvrzenky na předání postupných vkladů účastníci vždy roztrhali a uzavřeli novou smlouvu na aktuální částku jistiny, postupně zúčtovávali úroky a výplatu. Pohledávky uplatněné přihláškou vyplývají ze smluv o spolupráci ze dne 11.7.2013 č. 001/13, ze dne 11.7.2013 č. 002/13, ze dne 11.7.2013 č. 003/13, ze dne 30.5.2013 č. 006/13, ze dne 30.5.2013 č.007/13, ze dne 30.5.2013 č. 008/13, ze dne 30.5.2013 č. 009/13. K zajištění vrácení finančních prostředků dle uvedených smluv uzavřel žalobce s dlužníkem smlouvu o zřízení zástavního práva dne 11.7.2013. Dne 16.12.2013 dlužník uznal dluh, včetně povinnosti vyplatit zisk. Dlužník se rovněž zavázal směnkami, přičemž částky korespondují s přihlášenými pohledávkami jistiny a data vystavení s daty uzavření smluv o spolupráci.

Žalovaný se k návrhu vyjádřil podáním ze dne 29.6.2015 a namítal, že smlouvy o spolupráci, směnky, ani smlouva o zřízení zástavního práva neprokazují faktické poskytnutí jistiny, resp. předání peněz.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 7391/2014 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 2.1.2015 na č.l. A-45 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs; -přihláškou pohledávky č. 27 věř. č. 26, doručenou zdejšímu soudu dne 27.2.2015, žalobce přihlásil jednu pohledávku ve výši 56,972.175,00 Kč, jako důvod jejího vzniku uvedl v bodu 12 formuláře výčet sedmi smluv o spolupráci spolu s uvedením jistin a výše zisku (úroků) s tím, že uznáním dluhu ze dne 16.12.2013 došlo ke specifikaci povinnosti vyplatit zisk a stanovení jeho splatnosti; -žalobce nebyl žalovaným vyzván k doplnění či opravě přihlášky; -pohledávka byla přezkoumána tak, že insolvenční správce ji částečně uznal ve výši 16,388.802,90 Kč a částečně ji popřel co do výše 40,583.372,10 Kč, což bylo zjištěno z protokolu o konání přezkumného jednání ze dne 12. 5. 2015 na č.l. B-13 a z upraveného listu věř. č. 26 ze seznamu pohledávek na č.l. B-17.

Soud sice na jednání provedl důkazy navržené žalobcem, ale vzhledem k tomu, že nerozhodl o žalobě věcně, považuje jejich hodnocení za nadbytečné.

Dle ust. § 174 odst. 2 IZ musí přihláška pohledávky kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Dle ust. § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Dle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11.11.2015 sp.zn. 159 ICm 326/2014, 103 VSPH 692/2014 uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze. Postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Dále zdůraznil, že přihláška pohledávky v insolvenčním řízení má povahu samotné žaloby, neboť jí věřitel uplatňuje vůči dlužníku své nároky, přičemž s ohledem na možnost popírání jinými věřiteli (§ 200 IZ) je namístě, aby obsahovala takové údaje, jež umožňují věřitelům přezkoumat přihlášené nároky jiných věřitelů a vznést proti nim oprávněné námitky formou popření.

Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 05. 2001 sp.zn. 32 Cdo 1726/1998 dostupného na www.nsoud.cz, jenž byl vydán v režimu ZKV, avšak uplatnitelného i v incidenčních sporech dle IZ, plyne, že zjistí-li soud, který rozhoduje v incidenčním sporu o pravosti, výši nebo pořadí nevykonatelné pohledávky, řádně zahájeném včasnou žalobou přihlašovatele pohledávky, že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, pak je na něm, aby žalobu pro předčasnost zamítl. Uvedené potvrzuje i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011 sp. zn. 29 Cdo 1072/2010 dostupné na www.nsoud.cz.

Soud rozhodl o zamítnutí žaloby pro předčasnost, protože pohledávka věřitele č. 26 byla při přezkumném jednání přezkoumána, ačkoliv její přihláška nedostála požadavkům ust. § 174 IZ a vykazovala vady bránící jejímu přezkumu. Vylíčení skutečností, ze kterých žalobce dovozuje svou pohledávku, není určité a individualizované do té míry, aby mohlo mít charakter žaloby. Uvedení výčtu několika smluv, výše jistin a zisku (úroků), a tedy několika pohledávek pod jedinou sumou není srozumitelné a dostatečně samostatně posouditelné. K odstranění vad přihlášky pohledávky nebyl věřitel insolvenčním správcem vyzván a na vadnost přihlášky pohledávky tak navázalo její nejasné popření insolvenčním správcem. Řádné přihlášení několika pohledávek jednoho věřitele je možné učinit na jednom formuláři, avšak tak, že každá jednotlivá pohledávka musí být přihlášena samostatně prostřednictvím vyplnění vyhláškou č. 311/2007 Sb. požadovaných náležitostí pro každou pohledávku zvlášť.

V důsledku uvedeného rozhodnutí bude na insolvenčním správci, aby postupoval podle § 188 IZ a vyzval žalobce k doplnění či opravě přihlášky ohledně sporné části pohledávky a současně jej poučil, jak je nutné opravu či doplnění provést. Poté předloží soudu přihlášku pohledávky k jejímu novému přezkumu, příp. k postupu podle § 185 IZ, nebude-li přihláška řádně doplněna.

Zamítnutí žaloby pro předčasnost nepředstavuje překážku věci pravomocně rozhodnuté, jak vyplývá např. z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5.12.2006 sp. zn. 21 Cdo 2091/2005.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 202 odst. 1. IZ. Žalobci nelze přiznat náhradu nákladů řízení, neboť ve sporu o pravost, výši nemá žádný z účastníků toto právo proti insolvenčnímu správci, navíc žalobce ani nepožadoval náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 8. prosince 2015

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová