159 ICm 2211/2016
Č.j. 159 ICm 2211/2016-18 (MSPH 59 INS 1561/2016)

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem ve věci žalobce: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Borová u Poličky 174, pr. zast. JUDr. Jiřím Kašparem, advokátem, se sídlem Palackého nám. 62, Polička, proti žalovanému: 1) Ing. Radomír Válek, IČO 669 99 481, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, insolvenční správce dlužníka: Leona anonymizovano , anonymizovano , bytem Bronzová 2018/17, Praha-Stodůlky, 2) Leona anonymizovano , anonymizovano , bytem Bronzová 2018/17, Praha-Stodůlky, o určení pravosti pohledávky,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 24.8.2016 čj. 159 ICm 2211/2016-12, jímž bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby, s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Žalobce, insolvenční věřitel, se žalobou ze dne 16.6.2016 doručenou zdejšímu soudu dne 17.6.2016 domáhal určení existence pohledávky ve výši 87.143 Kč.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 4.7.2016 na č.l. 9, které bylo právnímu zástupci žalobce doručeno do DS dne 11.7.2016, byl žalobce vyzván k zaplacení soudního poplatku. Protože ve stanovené lhůtě 3 dnů nebyl poplatek zaplacen, bylo řízení zastaveno usnesením zdejšího soudu ze dne 24.8.2016 na čl. 12. Proti tomuto usnesení se žalobce odvolal a poplatek zaplatil.

V odvolací lhůtě žalobce poplatek zaplatil, proto soud rozhodl dle ust. § 9 odst.7 zák.č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í: proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 21. září 2016 JUDr. Zuzana Svobodová,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová isir.justi ce.cz