159 ICm 2171/2013
Č.j. 159 ICm 2171/2013-49

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: JUDr. Vladimír Szabo, se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 1021/70, insolvenční správce dlužníka Isurus s.r.o., IČO 247 60 021, se sídlem Sámova 220/4, Praha 10, zast. Mgr. Hynkem Marečkem, advokátem, se sídlem Praha 4, Jeremenkova 1021/70, proti žalovanému: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Adamovská 803/1, Praha 4, zast. Mgr. Zuzanou Šafránkovou, advokátem, se sídlem Oldřichova 406/9, Praha 2 jako opatrovníkem, o určení neúčinnosti právního jednání,

takto:

I. Určuje se, že právní jednání dlužníka spočívající v uhrazení částky 72.000,00 Kč žalovanému dne 20.11.2011 je vůči majetkové podstatě dlužníka neúčinné právní jednání.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci na nákladech řízení 13.600,00 Kč k rukám AK Mgr. Marečka do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit na účet zdejšího soudu soudní poplatek ve výši 2.000,00 Kč na připojeném tiskopise do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce žalobou podanou u zdejšího soudu dne 18. 6. 2013 a doplněnou písemně dne 10. 4. 2014 požadoval určení, že pohledávka žalovaného ve výši 72.000,00 Kč uhrazená dlužníkem dne 20.11.2011 je vůči věřitelům dlužníka neúčinná, neboť tato úhrada byla provedena ve prospěch osoby blízké, tj. jedinému společníkovi a jednateli dlužníka. Vzhledem k tomu, že k úhradě údajné půjčky žalovaného dlužníkovi došlo dne 20.11.2011 v době, kdy dlužník byl již v úpadku a dne 28.11.2011 byl podán insolvenční návrh na zjištění úpadku dlužníka. Kdyby si žalovaný pohledávku přihlásil, nebyl by uspokojen, neboť přihlášené pohledávky činí 1,326.430,68 Kč, v majetkové podstatě se nenachází žádný zpeněžitelný majetek a nebudou uspokojeny ani pohledávky za podstatou či jim na roveň postavené pohledávky, neboť konkurs bude muset být zrušen pro nedostatek majetku. Věřitelé nezajištěných pohledávek tak byli zkráceni o možnost uspokojení jejich přihlášených a zjištěných pohledávek. Insolvenční návrh byl podán 28.11.20111 a usnesení o zjištění úpadku bylo vydáno dne 10.8.2012. Ať už v rozvaze je zohledněno, že pohledávka jednatele dlužníka vůči dlužníkovi byla uhrazena či nikoliv, v každém případě mu bylo uhrazeno více než 50% jeho případné pohledávky, což se věřitelům v insolvenčním řízení nedostane. Jednatel měl svoji pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení a řádně ji dokladovat, k čemuž se zřejmě jak rozvahou, tak úhradou pohledávky vyhnul.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 16.10.2013 na čl. 14, které nabylo právní moci dne 3.1.2014. byl žalovanému ustanoven opatrovník, neboť není znám současný pobyt žalovaného, k trvalému pobytu je hlášen na úřadu městské části Praha 4.

Opatrovník žalovaného navrhl zamítnutí žaloby, protože žalobce neodložil, že jednání žalovaného splňovalo podmínky neúčinného právního jednání, neboť dlužník jen uspokojil pohledávku žalovaného, která byla v pořadí, nejednalo se o právní jednání, které bylo učiněno v době úpadku dlužníka a nevedlo ani k úpadku dlužníka.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 22040/2011 bylo zjištěno, že:

-dne 28.11.2011 podala Bc. A.Kratochvílová insolvenční návrh, protože jí dlužník nevyplatil mzdu za srpen až říjen 2011 v celkové výši 15.673,00 Kč, Stanislavě Filipové nevyplatil mzdu za srpen až říjen 2011 v celkové

výši 24.500,00 Kč, Josefu Hřibovi nevyplatil mzdu za stejné období v celkové výši 27.500,00 Kč; -dlužník se prostřednictvím žalovaného dne 7.5.2012 vyjádřil k insolvenčnímu návrhu, že je předlužen, ztráta k 30.11.2011 činí 1,491.000,00 Kč proti základnímu kapitálu ve výši 200.000,00 Kč, v seznamu závazků pohledávku žalovaného neuvedl a své závazky vyčíslil částkou 1,161.747,31 Kč, sepsal majetek-drobný hmotný majetek- v hodnotě 206.273,20 Kč a pohledávka za dlužníkem ve výši 17.500,00 Kč, v rozvaze k 30.11.2011 uvedl závazky ke společníkům ve výši 94.000,00 Kč; -usnesením ze dne 10. 8. 2012 na čl. A-26 byl zjištěn úpadek, prohlášen konkurs na majetek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce, -z aktualizovaného soupisu majetkové podstaty ze 5.11.2012 bylo zjištěno, že žalobce jako insolvenční správce sepsal celkem 14 položek, zejména kancelářský nábytek vycházející ze seznamu vypracovaného žalovaným jako jednatelem dlužníka, pohledávky ve výši 15.700,00 Kč; -ze seznamu přihlášených pohledávek o výsledku přezkumného jednání, který je součástí protokolu o tomto jednání ze 26.11.2012, bylo zjištěno, že bylo přihlášeno celkem 19 věřitelů s celkovou výší 1,326.430.68 Kč, z toho pohledávky ve výši 400.782,88 Kč jsou vykonatelné.

Z výpisu z veřejného rejstříku dlužníka bylo zjištěno, že žalovaný je jednatelem dlužníka od 26.11.2010 a účast ve společnosti zanikla dne 4.10.2013, kdy nabylo právní moci usnesení o nařízení exekuce postižením obchodního podílu žalovaného.

Z výdajového dokladu č. 11HV00062 z 20.11.2011 bylo zjištěno, že žalovaný vybral z pokladny 72.000,00 Kč jako vrácení části půjčky jednateli, výběr zaúčtovala Jana Bíbová.

Podle ust. § 235 a násl. IZ jsou neúčinným právními úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů; právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobě vyhovět, protože dlužník byl prokazatelně v úpadku oběma formami, jak potvrdil i sám žalovaný ve svém vyjádření k insolvenčnímu návrhu zaměstnance dlužníka, když jeho závazky v době vyplacení částky 72.000,00 Kč žalovanému činily nejméně 1,161.747,31 Kč a dlužník nebyl schopen je splatit. V té době dlužník dlužil i zaměstnancům za mzdu od srpna do září 2011, přesto žalovaný jako jednatel dlužníka vyplatil sám sobě částku 72.000,00 Kč, čímž zmařil alespoň částečné uspokojení ostatních věřitelů jak pohledávek za podstatou či jim na roveň postavených, tak pohledávek nezajištěných. Názor opatrovníka žalovaného, že úkon učiněný

žalovaným ve svůj prospěch bezprostředně před podáním insolvenčního návrhu není neúčinným, protože dlužník hradil pohledávku žalovaného jako osoby blízké, považuje soud za irelevantní, když sám žalovaný prohlásil, že k 30.11.2011, tedy 10 dní po výběru peněz z pokladny, je dlužník v úpadku formou předlužení. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 163 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalobce měl ve věci plný úspěch, náklady řízení mu vznikly za právní zastoupení, a to odměna za 4 úkony dle § 7 ve spojení s ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, sazba odměny činí 3.100,00 Kč, za 4 úkony právní služby dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, po 300,00 Kč, celkem 13.600,00 Kč. Zástupce žalobce není plátcem daně z přidané hodnoty.

O uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek bylo rozhodnuto dle ust. § 2 odst. 3, zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce, který je osvobozen od placení poplatku dle ust. § 11 odst. 2 písm. o) cit. zák., měl ve věci plný úspěch, proto povinnost zaplatit poplatek ze žaloby přechází na žalovaného dle ust. § 2 odst. 3 téhož zákona, jehož výše byla stanovena dle pol. 4 písm. c) sazebníku k zákonu o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 16. září 2014

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á samosoudce Za správnost vyhotovení: Murgulová