159 ICm 1256/2017
Č.j.159 ICm 1256/2017-48 (MSPH 59 INS 1122/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: Raiffeisenbank a.s., IČO 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, pr. zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem a společníkem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., proti žalovanému: Michal anonymizovano , anonymizovano , IČO 689 92 874, bytem Zdíkovská 3000/138, Praha 5, o určení pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce je po právu ve výši 133.632,77 Kč.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci na nákladech řízení na účet advokátní kanceláře Mgr. Marka Lošana 25.570,00 Kč v rámci splátkového kalendáře.

III. Připouští se zpětvzetí žaloby o 220,00 Kč a řízení se ohledně této částky zastavuje.

Odůvodnění:

Včasně podanou žalobou o určení pravosti a výše popřené pohledávky věřitele vůči dlužníkovi, doručenou zdejšímu soudu dne 23.02.2017, tj. ve lhůtě 30 dnů ode dne 24.01.2017, kdy se konalo přezkumné jednání, na kterém byla popřena pohledávka věřitele pro pravost i výši, se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem pohledávku z titulu smlouvy o vydání a užití karty, uzavřené s právním předchůdcem žalobce na základě akceptace žádosti o Eurotel kreditní kartu MasterCard č. 954644301. Podle smlouvy o prodeji a koupi části závodu původního věřitele, uzavřené dne 05.01.2016 s Citibank Europe plc, se sídlem North Wall Quay 1, Dublin, Irsko, nabyl žalobce ke dni 01.03.2016 i pohledávku isir.justi ce.cz (MSPH 59 INS 1122/2016)

žalovaného. I když nedošlo přímo k postoupení pohledávky, neoznámení změny na straně věřitele má za následek pouze to, že dlužník mohl stále plnit původnímu věřiteli. K námitce žalovaného ohledně výše pohledávky žalobce sdělil, že žalovaný nereflektuje příslušenství pohledávky, které žalobce rovněž požaduje, včetně kapitalizovaných úroků, neuhrazeného pojištění a poplatků.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť mu nebylo doručeno oznámení o postoupení pohledávky a nevidí tak důvod, proč by měl platit někomu cizímu. Popírá věřitele, nikoli pohledávku. Od Citibank si půjčil 126.000,00 Kč, nějaké splátky uhradil, takže dluží cca 120.000,00 Kč.

Protože při ústním jednání dne11.12.2017 nebyl právní zástupce žalobce vysvětlit rozdíl v účtování výše smluvní pokuty uplatněné v přihlášce a uvedené v čl. 7.2. písm. b) sazebníku, vzal žalobu o částku 220,00 Kč zpět a žalovaný s tím souhlasil. Soud protopřipustil zpětvzetí žaloby a řízení ohledně částky 220,00 Kč zastavil dle ust. § 96 odst. 1,2 o.s.ř.

Ze spisu zdejšího soudu sp.zn. MSPH 59 INS 1122/2016 bylo zjištěno, že: -v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení žalovaný závazek vůči Citibank uvedl; -usnesením ze dne 24.02.2016 na čl. A-11 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení, -přihláškou pohledávky doručenou soudu dne 18.10.2016, vedenou pod č. P6, přihlásil věřitel č. 6 Raiffeisenbank, a.s., nevykonatelnou pohledávku ve výši celkem 133.852,77 Kč, -dle protokolu z přezkumného jednání dne 24.01.2017, vedeného na č.l. B-19, byla pohledávka P6 věřitele č. 6 popřena pouze dlužníkem, neboť dlužníkovi nebyla doručena smlouva o postoupení pohledávky.

Z listin založených žalobcem bylo zjištěno, že: -dne 29.02.2016 byl vystaven doklad o koupi části závodu mezi CitiBank Europe plc a Raiffeisenbank a.s., -dne 10.01.2003 byla žalovaným podána žádost o Eurotel kreditní kartu MasterCard, -z výpočtu dluhu ze dne 21.09.2016 bylo zjištěno, že dluh žalovaného činil ke dni povolení oddlužení částku celkem 133.852,77 Kč, skládající se z jistiny ve výši 122.335,89 Kč, úroků ve výši 7.698,98 Kč, pojištění ve výši 2.637,90 Kč a poplatků v podobě smluvní pokuty ve výši 1.180,00 Kč. -dle sazebníku pro držitele Citi kreditních karet, platného od 01.01.2011 bylo zjištěno, že úroková sazba činí u plateb u obchodníků sazbu 23,99 % ročně, u výběrů v hotovosti pak sazba činí 29,99 % ročně. -z rozpisu aktuálního zůstatku za období od 25.01.2016 do 23.02.2016 plyne, že aktuální zůstatek za platby za zboží a služby činí 119.708,42 Kč, z toho úrok 6.692,12 Kč a z toho poplatky a pokuty 3.817,90 Kč. Za výběry v hotovosti činí aktuální zůstatek částku (MSPH 59 INS 1122/2016)

14.144,35, z toho úrok 1.006,66 Kč a poplatky a pokuty 0,0 Kč. Dohromady celkem částku 133.852,77 Kč.

Dle ust. § 192 odst. 1 IZ, pravost, výši i pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Dle ust. § 410 odst. 1 IZ, není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Dle odst. 5, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Dle ust. § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., může věřitel celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).

Dle ust. § 1880 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

Dle ust. § 1882 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., dokud postupitel dlužníka nevyrozumí, nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní postupiteli, nebo se s ním jinak vyrovná.

S poukazem na citovaná ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě upravené žalobě vyhovět. Dne 10.01.2003 dlužník podal žádost o Eurotel kreditní kartu MasterCard, která byla ze strany původního věřitele akceptována. Z výpisů založených žalobcem bylo zjištěno, že žalovaný kreditní kartu používal k placení zboží a služeb a k výběrům v hotovosti. Za poskytnutí těchto služeb dluží žalovaný na jistině částku 122.335,89 Kč. Žalovaný se zavázal z jistiny platit úrok, a to ve výši 23,99 % ročně za platby za zboží a služby a ve výši 29,99 % ročně za výběry v hotovosti. Celkem úrok činí částku 7.698,98 Kč. Ze žádosti o Eurotel kreditní kartu bylo zjištěno, že žalovaný políčko, zda nepožaduje životní pojištění Credit Shield nezatrhl, čímž však dal na vědomí, že pojištění požaduje. Z tohoto důvodu soud tak žalobci přiznal i poplatek za pojištění ve výši 2.637,90 Kč. Výše pojistného CreditShield byla v žádosti sjednána ve výši 0,49 % z aktuálního zůstatku měsíčně.

Žalobce však při ústním jednání nedokázal vysvětlit, z jakého důvodu požaduje na smluvní pokutě za pozdní platbu částku ve výši 1.180,00 Kč, když z obchodních podmínek pro držitele Eurotel kreditních karet, které žalobce založil do spisu jako přílohu podání ze dne (MSPH 59 INS 1122/2016)

20.11.2017, vyplývá z čl. 7.2 smluvní pokuta ve výši 480,00 Kč za měsíc. Z tohoto důvodu vzal žalobce žalobu částečně zpět co do částky 220,00 Kč a soud proto žalobci na smluvní pokutě přiznal částku 960,00 Kč namísto požadovaných 1.180,00 Kč. Celkem tak soud žalobci přiznal částku ve výši 133.632,77 Kč. Při ústním jednání dne 30.10.2017 žalovaný uvedl, že uznává pohledávku ve výši 125.991,00 Kč vůči Citibank, nikoli však vůči Raiffeisenbank a.s., a to z toho důvodu, že jej nikdo neinformoval, že Raiffeisenbank a.s. koupila jeho pohledávku. Jak však vyplývá z nálezu Ústavního soudu ÚS 2276/08 ze dne 24.02.2011, změna osoby oprávněné přijmout plnění se váže na oznámení postupitele dlužníkovi, že došlo k postoupení pohledávky; tyto účinky nastanou i tehdy, jestliže k cessi nedošlo vůbec nebo smlouva o postoupení byla neplatná. Proto je pro dlužníka nerozhodné, zda k postoupení pohledávky ve skutečnosti došlo. Pro dlužníka je podstatné, zda postupovaný dluh existuje, ale není jeho věcí, kdo jej vymáhá; má jej splnit podle pokynů věřitele. Pokud mu nebyla oznámena změna věřitele, je oprávněn plnit původnímu věřiteli, což stejně neučinil, byl s platbami v prodlení, proto má věřitel právo i na příslušenství pohledávky až do dne zjištění úpadku. Otázku, zda k postoupení došlo a zda postoupení bylo platné, lze řešit jenom ve sporu mezi postupitelem a postupníkem. Soud je tak toho názoru, že žaloba byla podána důvodně a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 163 a 202 IZ ve spojení s ust. 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce měl ve věci plný úspěch. Náklady řízení žalobce požaduje za právní zastoupení dle ust. § 11 odst. 1 písm. a), d) a g) advokátního tarifu, ve spojení s ustanovením § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu, tj. ve výši 15.500,00 Kč bez DPH za 5 úkonů právní služby á 3.100,00 Kč (převzetí a příprava věci, návrh ve věci samé, vyjádření k žalobě ze dne 07.08.2017 a účast na jednání dne 30.10.2017 a na jednání dne 11.12.2017), a ve výši 1.500,00 Kč bez DPH za 5 režijních paušálů á 300,00 Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, tj. celkem 17.000,00 Kč. K tomu připočtena DPH 21 % ve výši 3.570,00 Kč, jelikož právní zástupce doložil, že je jejím plátcem. Zástupce žalovaného uplatnil také náhradu soudního poplatku ve výši 5.000,00 Kč. Celkem náhrada nákladů činí částku 25.570,00 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 11. prosince 2017 JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová