159 ICm 1212/2016
Č.j.159 ICm 1212/2016-39 (MSPH 59 INS 29315/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: JUDr. Olga Sehnalová, IČO 736 30 110, se sídlem Khodlova 1297/47, Praha 9, insolvenční správce dlužníka Dagmar anonymizovano , anonymizovano , IČO 410 48 202, bytem Ruprechtická 2275/8, Praha 9-Horní Počernice, zast. JUDr. Danielem Hlaváčem, advokátem, se sídlem Jandova 8, Praha 8, proti žalovanému Glory Daze Associated S.A. reg.č. 584444, se sídlem Porter Road 33, Tortola, Road Town, Britské Panenské ostrovy, zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha, o určení pravosti vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, že pohledávka žalovaného ve výši 315.948,24 Kč, není po právu, s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včasně podanou žalobou, doručenou zdejšímu soudu dne 14.4.2016, se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalovaného ve výši 315.948,24 Kč není po právu. Žalovaný přihlásil přihláškou pohledávky č. 13 ze dne 26.1.2016, vykonatelnou pohledávku v celkové výši 315.948,24 Kč vzniklou z úvěrových smluv č. 01/12/S/93 a 01/20/S/93 uzavřených mezi dlužnicí a Agrobankou. Pohledávka byla vyčíslena dle rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 4.5.2000, č.j. 12 Cm 424/98-21, který nabyl právní moci dne 12.7.2000 a vykonatelnosti dne 18.7.2000. Žalobce popřel při přezkumném jednání dne 15.3.2016 pohledávku s odůvodněním, že pohledávka je promlčená a že žalovaný neprokázal ve vztahu k celé pohledávce souvislou řadu isir.justi ce.cz ( MSPH 59 INS 29315/2015) postoupení (resp. u jedné ze shora uvedených smluv), které je tudíž dle jeho posouzení neplatné a neúčinné. Žalobce s poukazem na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.10.2002 č.j. Cmo 220/2002-52 a usnesení téhož soudu z 15.7.2008 č.j. VSPH 94/2008-P, KSUL 45 INS 150/2008, zdůraznil, že je povinností přihlašujícího se věřitele do insolvenčního řízení vylíčit všechny rozhodné skutečnosti a označit relevantní důkazy v samotném formuláři přihlášky pohledávky, což se v daném případě nestalo. Pokud chybí skutková tvrzení v přihlášce samé, musí věřitel nést odpovědnost za neunesení povinnosti tvrzení, resp. důkazního břemene, ve smyslu koncentrace řízení dle ust. § 118b o.s.ř. Z tvrzení ve formuláři nevyplývalo, že byla dne 21.1.2004 nařízena exekuce Okresním soudem v Novém Jičíně a že pohledávka není promlčená. O této skutečnosti se žalobce dozvěděl až po přezkumném jednání. Žalovaný dále neprokázal souvislou řadu postoupení části pohledávky vyplývající z úvěrové smlouvy č. 01/12/S/93, tj. že původní věřitel, Agrobanka Praha a.s., postoupil pohledávku druhému věřiteli v řadě spol. STRODEN MANAGEMENT LIMITED, k přihlášce pohledávky nebyla řádně připojena příloha, která by uvedené prokazovala. Žalovaný se dle něj s odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze z 15.7.2008 sp. zn. 1 VSPH 94/2008-P, KSUL 45 INS 150/2008, nemůže dovolávat ust. § 188 odst. 2 IZ, protože se nejednalo o neúplnost samotné přihlášky pohledávky a tam obsažených tvrzení, ale o neprokázání tvrzení nedoložením listin dle § 177 IZ, resp. neunesení důkazního břemene věřitele.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť k promlčení pohledávky nedošlo, protože pohledávka byla přiznaná vykonatelným rozsudkem Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 4.5.2000 č.j. 12 Cm 424/98-21 a vymáhána v rámci exekuce nařízené usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně z 21.1.2004, č.j. 53 Nc 19/2004-20. Stejně tak nesouhlasí ani s námitkou žalobce o neprokázání souvislé postupní řady u pohledávky plynoucí z úvěrové smlouvy č. 01/12/S/93, neboť pohledávka byla smlouvou o postoupení pohledávky z 11.4.2003 postoupena z Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci na společnost STRODEN MANAGEMENT LIMITED. Ze společnosti STRODEN MANAGEMENT LIMITED byla postoupena smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 3.12.2013 na žalovaného. Důkazy o nepromlčení i o posloupnosti postupní řady byly žalobci doručeny 15.3.2016. Žalovaný měl být žalobcem vyzván k doplnění přihlášky, navíc o exekučním řízení se mohl žalobce dozvědět ze smlouvy uzavřené mezi společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED a žalovaným.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 29315/2015 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 28.12.2015 na č.l. A-14 byl zjištěn úpadek, bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce; -přihláškou pohledávky P-13 věřitele č. 11 ze dne 22.1.2016, doručenou zdejšímu soudu 26.1.2016, žalovaný přihlásil vykonatelnou pohledávku ve výši 315.948,24 Kč, přičemž jistinu představuje částka 110.703,97 Kč a příslušenství 205.244,27 Kč. Z přihlášky bylo dále zjištěno, že za důvod vzniku pohledávky žalovaný označil dvě úvěrové smlouvy uzavřené mezi Agrobankou Praha a.s. a dlužnikem: smlouvu č. 01/12/S/93 z 2.3.1993 a smlouvu č. 01/20/S/93 z 23.4.1993, přičemž rozsudkem Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 4.5.2000 č.j. 12 Cm 424/98-21 byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit 110.703,97 Kč s 18% úrokem z částky 62.000,00 Kč od 1.1.1998 do zaplacení a náklady řízení. Mezi dalšími okolnostmi žalovaný sdělil, že na základě smlouvy o postoupení pohledávky z 11.4.2003 uzavřené ( MSPH 59 INS 29315/2015)

mezi Agrobankou Praha a.s. v likvidaci jako postupitelem a společnosti STRODEN MANAGEMENT LIMITED jako postupníkem byla pohledávka postoupena postupníkovi. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky z 3.12.2013 uzavřené mezi společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED jako postupitelem a žalovaným jako postupníkem byla pohledávka postoupena postupníkovi. K přihlášce žalovaný doložil obě úvěrové smlouvy, tj. smlouvu č. 01/12/S/93 z 2.3.1993 a smlouvu č. 01/20/S/93 z 23.4.1993, jednu smlouvu o postoupení pohledávky z 11.4.2003, smlouvu o postoupení pohledávky z 3.12.2013 a rozsudek Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 4.5.2000 č.j. 12 Cm 424/98-21; -vykonatelná pohledávka byla popřena insolvenčním správcem, tj. žalobcem, pro pravost z důvodu jejího promlčení, když rozsudek nabyl právní moci v roce 2000, a z důvodu neprokázání postoupení pohledávky vyplývající ze smlouvy č. 01/12/S/93 věřitelem Agrobanka Praha a.s. na STRODEN MANAGEMENT LIMITED, což je zaznamenáno v protokolu z přezkumného jednání ze dne 15.3.2016 a v listu upraveného seznamu přihlášených pohledávek věř. č. 11 (P13).

Z uvedených zjištění vyplývá, že incidenční žaloba byla insolvenčním správcem podána 14.4.2016, tj. včas ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání konaného 15.3.2016, při němž byla vykonatelná pohledávka popřena.

Z příloh založených žalobcem k přihlášce a k žalobě bylo zjištěno: -Ze smlouvy o úvěru z 2.3.1993, reg. č. 01/12/S/93 uzavřené mezi Agrobankou Praha a.s. a dlužníkem bylo zjištěno, že dlužníkovi byl poskytnut úvěr ve výši 131.000 Kč, úroková sazba byla sjednána ve výši 18 % z poskytnutého úvěru. V bodě 2 byly sjednány splátky úvěru: 1.3.1994 částka 33.000,00 Kč, 1.3.1995 částka 33.000,00 Kč, 1.3.1996 částka 33.000,00 Kč a 1.3.1997 částka 32.000,00 Kč. -Ze smlouvy o úvěru z 23.4.1993, reg. č. 01/20/S/93 uzavřené mezi Agrobankou Praha a.s. a dlužnicí bylo zjištěno, že dlužníkovi byl poskytnut úvěr ve výši 150.000 Kč, úroková sazba byla sjednána ve výši 18 % z poskytnutého úvěru. V bodě 2 byly sjednány splátky úvěru: 2.5.1994 částka 40.000,00 Kč, 2.5.1995 částka 40.000,00 Kč, 2.5.1996 částka 40.000,00 Kč a 20.4.1997 částka 30.000,00 Kč.

-Z rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě z 4.5.2000 č.j. 12 Cm 424/98- 21, bylo zjištěno, že dlužníkovi byla uložena povinnost zaplatit Agrobance Praha, a.s. v likvidaci částku 110.703,97 Kč s 18% úrokem z částky 62.000,00 Kč od 1.1.1998 do zaplacení a na nákladech řízení 4.456,00 Kč, přičemž vykonatelnost rozhodnutí nastala 18.7.2000. V řízení bylo zjištěno, že z úvěrové smlouvy reg. č. 01/12/S/93 dlužník věřiteli dlužil na nesplacené jistině úvěru částku 32.000,00 Kč a z úvěrové smlouvy reg. č. 01/20/S/93 částku 30.000,00 Kč.

-Ze smlouvy o postoupení pohledávky z 11.4.2003 uzavřené mezi Agrobankou Praha a.s. v likvidaci jako postupitelem a společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED jako postupníkem byla postoupena pohledávka za dlužníkem k 31.8.2002 v nominální hodnotě 90.746,20 Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru reg. č. 01/12/S/93 z 2.3.1993. Dle bodu 3 byla ( MSPH 59 INS 29315/2015)

pohledávka k 31.8.2002 mj. tvořena jistinou pohledávky po splatnosti ve výši 32.000,00 Kč. -Ze smlouvy o postoupení pohledávky z 11.4.2003 mezi Agrobankou Praha a.s. v likvidaci jako postupitelem a společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED jako postupníkem byla postoupena pohledávka za dlužníkem v nominální hodnotě 78.472,10 k 31.8.2002, která vznikla na základě smlouvy o úvěru reg. č. 01/20/S/93 z 23.4.1993. Dle bodu 3 byla pohledávka k 31.8.2002 mj. tvořena jistinou pohledávky po splatnosti ve výši 30.000,00 Kč.

-Z usnesení OS v Novém Jičíně z 21.1.2004 č.j. 53 Nc 19/2004-20 bylo zjištěno, že na majetek povinného, tj. dlužníka, byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 4.5.2000 č.j. 12 Cm 424/98-21 a smluv o postoupení pohledávek z 11.4.2003 uzavřených mezi Agrobankou Praha, a.s. a společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED.

-Ze smlouvy o postoupení pohledávky z 3.12.2013 uzavřené mezi STRODEN MANAGEMENT LIMITED jako postupitelem a GLORY DAZE ASSOCIATED S.A. jako postupníkem byla současně postoupena pohledávka vzniklá na základě smlouvy o úvěru reg. č. 01/12/S/93 a č. 01/20/S/93. V článku I bodu 9 je zmíněno exekuční řízení vedené vůči dlužníkovi JUDr. Martinem Růžičkou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Zlín pod sp. zn. Ex 602/04 (sp. zn. původního soudního exekutora JUDr. Jiřího Fišera, Exekutorský úřad Nový Jičín). V článku V bodu 2 postupník, tj. v tomto řízení žalovaný, vyslovil souhlas se vstupem do exekučního řízení. Uzavřel, že pro podání incidenční žaloby a výsledek sporu platí tytéž principy z hlediska unesení důkazního břemene, které jsou obsaženy v o.s.ř.

Z ostatních provedených důkazů nebyly zjištěny skutečnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci.

Dle ust. § 161 IZ odst. 1 insolvenční soud projedná incidenční spor při jednání, pro které neplatí ustanovení o jednání v insolvenčním řízení. K tomuto jednání předvolá účastníky a osoby, jejichž účasti je třeba. Od jednání může insolvenční soud upustit v případech, kdy to připouští občanský soudní řád.

V rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24.11.2014, č.j. 54 ICm 2084/2013 104 VSPH 367/2014-116 (KSLB 54 INS 21923/2012), byla řešena otázka koncentrace ve vztahu k doložení důkazů prokazujících nevykonatelnou pohledávku. Vrchní soud v něm souhlasil s názorem, že nedoložení potřebných listin (důkazů) k přihlášce pohledávky není vadou (neúplností) přihlášky a není na místě postupovat dle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona, tj. není důvod pro výzvu insolvenčního správce. Důsledkem nepředložení potřebných listin ani v průběhu incidenčního řízení je zamítnutí žaloby. Dále konstatoval, že insolvenční zákon neobsahuje samostatnou právní úpravu koncentrace, proto se uplatní zásada univerzální koncentrace obsažená v § 118b o. s. ř. Z toho důvodu postačuje předložení potřebných listin do konce prvního jednání. K výkladu ust. § 177 IZ poznamenal, že se jedná o obdobu ust. § 79 odsdt. 2 o.s.ř. a že z žádného ustanovení o. s. ř. neplyne, že když žalobce poruší tuto svou procesní povinnost, nemůže ( MSPH 59 INS 29315/2015) předložit soudu důkazy později za splnění koncentrační zásady uvedené v §118b o. s. ř. Kdyby tomu tak být mělo, postrádala by smysl poučovací povinnost soudu zakotvená v ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř.

Dle ust. § 174 odst. 2 IZ musí přihláška pohledávky kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. V odst. 4 se dále věřiteli stanoví povinnost uvést v přihlášce vykonatelné pohledávky i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá.

Dle usnesení Vrchního soudu v Praze z 2.12.2009 č.j. KSPL 54 INS 3007/2009 1 VSPH 701/2009-P10-9, přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že v ní jsou uvedeny či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na základě kterých pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek věřitele a dlužníka, jednak posoudit pravost pohledávky. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, pak platí z povahy věci, že tvrzení o důvodu vzniku lze založit též na rozhodnutí, smíru nebo listině, pro kterou se pohledávka stala vykonatelnou.

Z ust. § 177 IZ vyplývá nutnost k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost se prokazuje veřejnou listinou.

Dle ust. § 188 IZ odst. 1 přezkoumá insolvenční správce podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout. Dle odst. 2 nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Dle ust. § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Dle odst. 2 lze jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Dle odst. 3 v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

V rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8.7.2015 č.j. 59 ICm 2188/2012 103 VSPH 11/2015-37 (KSPA 59 INS 4683/2012) poukázal na to, že námitka promlčení není ( MSPH 59 INS 29315/2015) skutkovou námitkou, nýbrž se jedná o právní námitku procesní povahy, jež má hmotněprávní dopady (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp.zn. 33 Odo 631/2004) projevující se v oslabení práva oprávněného do té míry, že se nemůže obrátit pro jeho ochranu k soudu, avšak na skutkovém zjištění nic nemění.

S poukazem na citovaná ustanovení, judikaturu a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobu v plném rozsahu zamítnout, neboť žalobcem prosazovaný koncept koncentrace předložení důkazů k prokázání tvrzení obsažených v přihlášce pohledávky neshledal souladným se závěry rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24.11.2014 č.j. 54 ICm 2084/2013, 104 VSPH 367/2014-116 (KSLB 54 INS 21923/2012), a tedy při posouzení oprávněnosti přihlášené pohledávky vzal soud na vědomí i dodatečně předložený důkaz (smlouvu o postoupení z 11.4.2003 pohledávky za dlužníkem vzniklé na základě smlouvy o úvěru reg. č. 01/12/S/93 z 2.3.1993), a doplnění tvrzení o nepromlčení pohledávky a s ním i usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně z 21.1.2004, č.j. 53 Nc 19/2004-20 prokazující nařízení exekuce, které insolvenční správce neměl v okamžiku přezkoumávání pohledávky k dispozici. Soud podotýká, že postup insolvenčního správce stran popření pohledávky byl zcela na místě, neboť z přihlášky nevyplývalo, že by pohledávka nebyla promlčena (byť ve smlouvě o postoupení pohledávek z 3.12.2013 je obsažena zmínka o exekučním řízení), a z příloh doprovázejících přihlášku nevyplývala nepřetržitá postupní řada části pohledávky. Avšak jak vyplývá z výše zmíněného rozsudku Vrchního soudu v Praze, koncentrace řízení ve vztahu k doložení tvrzení obsažených v přihlášce nenastává okamžikem přezkumného jednání, ale až na konci prvního jednání incidenčního sporu. Dostatečnou sankcí pro nedůsledného věřitele při předkládání přihlášky pohledávky a příloh je tedy popření pohledávky insolvenčním správcem a příp. vedení incidenčního sporu, nikoliv však definitivní neunesení důkazního břemene při prokazování pohledávky. K rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení by prospělo, pokud by věřitel i bez hrozby sankce nezjištění přihlášené pohledávky doložil nepromlčení pohledávky a všechny přílohy již před přezkumným jednáním.

Z provedených důkazů má soud za prokázanou souvislou postupní řadu včetně toho, že pohledávka není promlčena. Žalobci v postupní řadě pohledávky vzniklé na základě smlouvy o úvěru reg. č. 01/12/S/93 z 2.3.1993 chybělo doložení postoupení z prvního věřitele Agrobanky a.s. na společnost STRODEN MANAGEMENT LIMITED. Chybějící článek v postupní řadě žalovaný doložil v předmětném incidenčním sporu před prvním jednáním a tím také zhojil jednu z vad nedoložených příloh přihlášky. Stejně tak doložil i nepromlčení pohledávky usnesením o nařízení exekuce Okresního soudu v Novém Jičíně z 21.1.2004 č.j. 53 Nc 19/2004-20. Tvrzení nepromlčení pohledávky sice nebylo obsaženo v přihlášce pohledávky, ale ust. § 174 odst. 2 IZ vyžaduje pouze uvedení skutečností, na nichž se pohledávky zakládá, a výše pohledávky, čemuž žalovaný dostál. V souvislosti s charakterem promlčení je možno poukázat i na to, že námitku promlčení Nejvyšší soud označil za námitku právní s hmotněprávními dopady, jež však na skutkovém zjištění nic nemění. Účastník řízení není povinen výslovně tvrdit, že jeho pohledávka není promlčená, ale předložit doklady o tom, že promlčená není. Pokud by byl správný názor žalobce o koncentraci řízení již podáním přihlášky, pak by veškeré incidenční spory ztratily smysl. ( MSPH 59 INS 29315/2015)

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 202 odst. 1. IZ. Žalovanému nelze přiznat náhradu nákladů řízení, neboť ve sporu o pravost, výši nemá žádný z účastníků toto právo proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 15. srpna 2016

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová