159 Cm 8/2009
Číslo jednací: 10Cmo I27/2__0_1_0-7_1[Jruujvltlt': Slwalrfl l? 2010 kolkyDUŠE'-dne. a /

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSU DEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobce ESOX, s.r.o., sídlem Libušina třída 826/23, Brno, zast. advokátem JUDr. Oktaviánem Kociánem, sídlem Příkop 6, Brno, proti žalované lng. Haně Grofové, sídlem Opatovická 4, Praha 1, insolvenční správkyni dlužníka MAS, s.r.o., zast. advokátem Mgr. Viktorem Pavlíkem, sídlem Opatovická 4, Praha 1, o určení pravosti pohledávky o odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j.-49 ze dne 18. května 2010 takto: l. Rozsudek Městského soudu vPraze č.j.-49 ze dne 18. května 2010 se vbodech I. a Ill. výroku mění tak, že se určuje, že pohledávka žalobce č. 1 přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu vPraze pod Sp. zn. MSPH 59 INS 3124/2009 ve věci dlužníka MAS, s.r.o. se zjišťuje ve výši 1.017.166,85 Kč.

Il. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem určil, že se pohledávka žalobce č. 1 přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 59 lNS 3124/2009 ve věci dlužníka MAS, s.r.o. zjišťuje ve výši 533.760,82 Kč jako pravá a co do částky 483.406,03 se žaloba zamítá (body l. a lll. výroku). Dále soud určil, že se pohledávka č. 2 ve výši 13.715,-Kč zjišťuje jako pravá (bod l| výroku). O nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

(HLC. la-rozsudek) list č. l 317.211. lilCmo |27/2010 leIhil

MĚSTSKÝ souo v PRAZE i l

V rozhodnutí vyšel ze zjištění, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného dvě pohledávky ve výši 1.017.166,85 Kč včetně příslušenství ztitulu náhrady škody, která vznikla úhradou smluvní pokuty za prodlení s dodávkou díla podle smlouvy o dílo ze dne 25.10.2007 uzavřené sobjednavatelem MORAVIA PROPAG, s.r.o., a pohledávku ve výši 13.715,-Kč, představující smluvní pokutu podle smlouvy o dílo č. MK 090308/V/1 ze dne 28.4.2008. Žalovaná obě pohledávky popřela.

K prvé pohledávce soud zjistil, že se žalobce jako zhotovitel zavázal smlouvou o dílo ze dne 25.10.2007 provést pro objednatele MORAVIA PROPAG, s.r.o. opravu nájemního domu v ulici Pekařské 13 v Brně do 15.11.2008. Pro případ prodlení s dokončením díla se zavázal zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Součástí díla byla také dodávka a montáž lanového výtahu a výtahové šachty, kterou se pro žalobce smlouvou o dílo č. MK 090308/V/1 ze dne 28.4.2008 zavázal provést dlužník ve lhůtě do 30.8.2008 za předpokladu, že mu stavební připravenost nutná pro splnění díla bude podle bodu 3.2 předána do 30.5.2008 a pro montáž šachty do 18.5.2008. Pro případ prodlení byla vbodě 6.3. smlouvy dohodnuta smluvní pokuta za každý týden prodlení ve výši 0,05% z ceny díla, maximálně 7% z celkové ceny díla. Podle zápisu o předání a převzetí staveniště předal žalobce dlužníkovi stavební připravenost k montáži šachty a výtahu až dne 17.7.2008 stím, že lhůta plnění byla posunuta na den 6.10.2008. Dlužník předal dílo žalobci až dne 24.2.2009, a žalobce proto předal celé dílo objednateli namísto 15.11.2008 až dne 3.3.2009. Z důvodu prodlení s předáním díla vyúčtoval objednatel žalobci smluvní pokutu ve výši 1.010. 000,-Kč a tuto pohledávku započetl proti pohledávce žalobce z titulu práva na zaplacení ceny díla.

Na základě těchto zjištění dospěl soud k závěru, že ohledně pohledávky ve výši 1.010.000,-Kč včetně příslušenství ve výši 7.166,85 Kč je třeba vyhovět žalobě jen částečně. Vzhledem k tomu, že žalobce předal dlužníkovi staveniště k montáži výtahu sprodlením 48 dnů, nebyl podle názoru soudu žalobce vprodlení se splněním svého závazku dokončit dílo od 16.11.2008, ale o 48 dní méně, a škoda, kterou zavinil dlužník prodlením se splněním svého závazku činí pouze 530.000,-Kč. O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a ust. § 163 a § 202 insolvenčního zákona.

Proti tomuto rozsudku vrozsahu bodu ||l. výroku se žalobce včas odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud změnil tak, že se zjišťuje pohledávka i ve zbývající části 483.406,03 Kč. Argumentoval zejména tím, že soud prvního stupně zaměnil lhůty stanovené smlouvou uzavřenou mezi žalobcem a dlužníkem s lhůtami vyplývající ze smlouvy mezi žalobcem a objednatelem. Žalobce dokončil práce na svém dílu vyjma výtahu podle smlouvy o uzavřené s MORAVIA PROPAG, s.r.o. dne 13.11.2008 a kompletní dílo bylo předáno objednateli až po dokončení výtahu dlužníkem dne 3.3.2009. Prodlení s předáním celého díla bylo způsobeno výhradně dlužníkem, protože pouze jediná část stavby-výtah nebyla dokončena v dohodnuté lhůtě. Je pravda, že žalobce byl v prodlení s předáním stavební připravenosti pro montáž výtahu 48 dní a vdůsledku tohoto prodlení se lhůta ke splnění závazku dlužníka posunula o stejnou dobu. Dlužník však předal dílo až dne 24.2.2009. Kdyby je dokončil včas, tj. do 18.9.2008, nedostal by se žalobce vůči objednateli do prodlení a nevznikla by mu povinnost uhradit smluvní pokutu. Z toho podle žalobce

(K.ř.Č. la-rozsudek) list č. 2 Sp. zn-lnCmo !27.120 | O plyne, že jeho prodlení bylo v celém rozsahu zaviněno výhradně dlužníkem a celá přihlášená pohledávka je po právu.

Žalovaná ve vyjádření k odvolání navrhla, aby odvolací soud napadený rozsudek jako věcně správný potvrdil. V řízení před soudem prvního stupně nebylo podle ní žalobcem prokázáno, kdy skutečně došlo k předání stavební připravenosti podle smlouvy o dílo č. MK 090308/V/1 ze dne 28.4.2008. Zjeho dopisu ze dne 13.11.2008, jímž reagoval na dopis dlužníka ze dne 11.11.2008, naopak vyplývá, že souhlasí s navrženým postupem prací a žádá dlužníka o sdělení konkrétních podmínek pro stavební připravenost k montáži ocelové konstrukce výtahové šachty. Ze strany žalobce tedy nebyly Splněny podminky pro to, aby dílo mohlo být splněno v původně stanoveném termínu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadený rozsudek, jakož i řízení jemu předcházející podle § 212 a § 2123 o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Ze zjištění soudu prvního stupně plyne, že žalobce byl podle smlouvy ze dne 27.10.2007 povinen dodat objednateli předmět díla-opravu nájemního domu v ulici Pekařské 13 v Brně do 15.11.2008. Dílo mu ale předal až dne 3.3.2009, když jediným důvodem jeho prodlení bylo prodlení dlužníka, který se podle smlouvy o dílo č. MK 090308/V/1 ze dne 28.4.2008 zavázal zhotovit pro něj výtahovou šachtu a provést montáž lanového výtahu do 30.8.2008 za předpokladu, že mu žalobce předá stavební připravenost pro montáž výtahové šachty do 18.5.2008 a pro montáž výtahu nejpozději do 30.5.2008. Z uvedeného vyplývá, že sjednaná lhůta pro splnění díla od 18.5.2008 do 30.8.2008 činila 104 dní. Zdůvodu pozdního předání stavební připravenosti mohl dlužník zahájit práce na provedení díla až dne 17.7.2008 a podle zápisu o předání stavební připravenosti se dlužník zavázal dodat dílo do 6.10.2008. S přihlédnutím ktomu, že lhůta pro splnění díla dohodnutá ve smlouvě činila 104 dní, měl dlužník dokončit dílo sohledem na pozdní předání stavební připravenosti nejpozději do 30.10.2008, tedy dříve než byl povinen žalobce předat celé dílo včetně výtahu objednateli MORAVIA PROPAG, s.r.o.

Ze shora popsaného plyne, že povinnost žalobce uhradit objednateli smluvní pokutu za obdobi od 15.11.2008 do 3.3.2009 ve výši 1.010.000,-Kč je Vpřlmé souvislosti s porušením povinnosti dlužníka dodat své plnění v dohodnuté lhůtě, tj. nejpozději do 30.10.2008. Dlužník tak zavinil, že žalobci vdůsledku uhrazení smluvní pokuty vznikla škoda ve výši uplatněné přihláškou v insolvenčním řízení. Odvolací soud proto na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl kzávěru, že pohledávka žalobce je po právu vcelém rozsahu. Ztohoto důvodu napadený rozsudek v bodech |. a lll. výroku změnil tak, že se zjišťuje pohledávka žalobce ve výši 1.017.166,85 Kč. Námitku žalované, že není zřejmé, kdy došlo kpředáni stavební připravenosti, neshledal odvolací soud důvodnou, nebot' ze zápisu potvrzeného dlužníkem je zřejmě, že mu stavební připravenost byla předána dne 17.7.2008. Kdodatečným požadavkům dlužníka je třeba uvést, že vzhledem k předčasnému užívání díla bylo předtím, než dlužník v listopadu 2008 zahájil práce na provádění svého dila, bylo nezbytné opětovně staveniště připravit a dohodnout se postupu jeho provádění, jak vyplývá z dopisů, na něž žalovaná odkázala.

(Kite la-rozsudek) list č. 3 Sp. zn. lUCmo 127/2010

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi účastníky řízení je odůvodněn ust. § 202 insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku v rozsahu, jímž byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen, není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Proti té části rozsudku, jíž byl napadený rozsudek změněn, lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 18. listopadu 2010

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: O .r 'Í !PÁ Kutova __ Z i'(K.ř.Č. la-rozsudek) list č. 4 Sp. zn. IOCmo 127/2010