159 Cm 4/2009
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

159 Cm 4/2009-58

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Zuzanou Svobodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: MR Reality s.r.o., IČO 489 49 485, se sídlem Staré náměstí 20, Sokolov, zast. Mgr. Ing. Ivo Halou, advokátem se sídlem Anglická 140/20, Praha 2, proti žalovanému: Mgr. Michal Doležal, se sídlem: Helénská 1799/4, Praha 2, insolvenční správce dlužníka Mexx stav czech s.r.o., IČO 276 50 693, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Žaloba, že se určuje pravost a výše podmíněné pohledávky ve výši 60.000.000,00 Kč přihlášené věřitelem č. 110 do insolvenčního řízení dlužníka vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS 3937/2008, se z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu dne 6. 5. 2009 domáhal, že se určuje pravost a výše podmíněné pohledávky ve výši 60.000.000,00 Kč přihlášené věřitelem MEXX Reality s.r.o., IČO 489 49 485, nyní MR Reality s.r.o., do insolvenčního řízení dlužníka. Dlužník uzavřel se společností Raiffeisenbank a.s. dne

2. 1. 2008 úvěrovou smlouvu č. 284452/2008/1 (dále jen úvěrová smlouva ) s výší úvěrového rámce 60.000.000,00 Kč. Žalobce přistoupil dne 4. 4. 2008 k závazku dlužníka z úvěrové smlouvy jako ručitel dle § 303 a násl. obch. z. Žalobce si je vědom skutečnosti, že prohlášení o ručitelském závazku ze dne 4. 4. 2008 obsahuje jiné číslo, než je číslo úvěrové smlouvy uzavřené mezi společností Raiffeisenbank a.s. a dlužníkem.

Žalobce navrhl zamítnutí žaloby, protože ručitelské prohlášení žalobce ve prospěch Raiffeisenbank a.s. obsahuje jiné číslo, než číslo úvěrové smlouvy uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a dlužníkem dne 2. 1. 2008 a ručitelský závazek nevznikl.

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 3937/2008 bylo zjištěno, že: -usnesením ze dne 6. 1. 2009, na čl. A-85 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný, -žalobce jako věřitel č. 110 přihláškou pohledávky ze dne 3. 2. 2009, doručenou zdejšímu soudu dne 5. 2. 2009 přihlásil svoji pohledávku v celkové výši 60.000.000,00 Kč, jako důkaz žalobce k přihlášce předložil úvěrovou a dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě, -žalobce dne 19. 12. 2008 na základě výzvy insolvenčního správce svoji přihlášku doplnil o prohlášení o ručitelském závazku ze dne 4. 4. 2008, -na listu seznamu přihlášky pohledávky žalobce č. 110 insolvenční správce popřel pravost a výši pohledávky, neboť ručitelské prohlášení odkazuje na jiné číslo úvěrové smlouvy, než je doloženo v přihlášce pohledávky, -v protokolu o zvláštním přezkumném jednání ze dne 6. 4. 2009, na čl. B-32 insolvenční správce popřel nárok i výši pohledávky věřitele č. 110, neboť i po výzvě k opravě přihlášky bylo předloženo ručitelské prohlášení, jehož ev. č. nekoresponduje s ev. č. úvěrové smlouvy Raiffeisenbank a.s., která úvěr dlužníkovi poskytla.

Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 18 C 44/2009 bylo zjištěno, že žalobce se domáhal určení neexistence ručitelského závazku vůči společnosti Raiffeisenbank a.s., dne 12. 8. 2010 vzal žalobu zpět a řízení bylo usnesením ze dne 2. 2. 2011 čj. 18 C 44/2009-94 zastaveno.

Dle ust. § 303 obchodního zákoníku se dlužníkovým věřitelem stává ten, kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý závazek. Dle důvodové zprávy k obchodnímu zákoníku vznik ručení spočívá na jednostranném písemném prohlášení ručitele a nevyžaduje se souhlas ani věřitele, ani dlužníka. Podmínkou platnosti je písemná forma prohlášení. Ručitelské prohlášení musí obsahovat určení věřitele, dlužníka a ručitele a jednoznačné vymezení zajišťovaného závazku. Dále musí obsahovat jednoznačné prohlášení ručitele, že splní závazek dlužníka, nesplní-li jej dlužník sám.

Prohlášení o ručitelském závazku žalobce ze dne 4. 4. 2008 se vztahuje k jiné úvěrové smlouvě, než kterou uzavřela společnost Raiffeisenbank a.s. s dlužníkem dne 2. 1. 2008 pod č. 284452/2008/1.

S poukazem na citované ustanovení a výsledky dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě žalobu v plném rozsahu zamítnout, protože prohlášení o ručitelském závazku ze dne 4. 4. 2008 se k úvěrové smlouvě nevztahuje. Toto prohlášení postrádá vymezení zajišťovaného závazku vyplývajícího z úvěrové smlouvy č. 284452/2008/1. Prohlášení o ručitelském závazku tento závazek specifikuje pouze odkazem na číslo úvěrové smlouvy, ale uvádí jiné číslo smlouvy ze dne 2. 1. 2008 a tato skutečnost nebyla nikterak smluvními stranami zhojena. Žalobce si je sám této skutečnosti vědom, proto podal žalobu na určení jeho neplatnosti, ale před rozhodnutím vzal žalobu zpět.

Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku, neboť žalobce nedoložil existenci ručitelského závazku k úvěrové smlouvě č. 284452/2008/1 ze dne 2. 1. 2008. Žalobce se ani změny čísla úvěrové smlouvy v prohlášení nedomáhal a ze závazku neplnil. Soud proto považuje prohlášení o ručitelském závazku ze dne 4. 4. 2008 bez vztahu k předmětné úvěrové smlouvě č. 284452/2008/1.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 163 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalovaný měl sice ve věci plný úspěch, ale náklady řízení mu nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve 2 vyhotovení.

V Praze dne 9. května 2011

JUDr. Zuzana S v o b o d o v á,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šenfeldová