158 ICm 4887/2017
č. j. 158 ICm 4887/2017-14 (KSPL 58 INS 16170/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Milenou Hoškovou Sedlákovou ve věci

žalobkyně: Mgr. Bohdana Nováková, insolvenční správkyně, IČO 66257913 sídlem Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha zastoupená advokátkou Mgr. Martinou Pekárkovou sídlem Nebušická 709, 252 62 Horoměřice proti žalovanému: Mgr. Alan Havlice, IČO 03372537 sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník o určení pravosti popřené vykonatelné pohledávky

takto: I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Matúšem Virágem, narozeným dne 15. 9. 1959 a Blaženou Virágovou, narozenou dne 29. 4. 1967, vykonatelnou pohledávku ve výši 7 845 Kč z titulu náhrady nákladů exekučního řízení sp. zn. 197 EX 93001/10. II. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Plzni soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku. III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni k rukám její právní zástupkyně na náhradě nákladů řízení 8 228 Kč, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: 1. Žalobkyně jakožto ustanovená insolvenční správkyně pro insolvenční řízení dlužníka Matúše a Blaženy Virágových, které je vedeno u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 58 INS 16170/2017 se touto žalobou podanou u zdejšího soudu dne 23. 11. 2017 domáhá

Shodu s prvopisem potvrzuje Jolana Vlasáková. isir.justi ce.cz (KSPL 58 INS 16170/2017) vydání rozhodnutí, že popření vykonatelné pohledávky žalovaného je co do pravosti v celkové výši 7 845 Kč po právu. Svoji žalobu odůvodnila tím, že žalovaný přihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení ve výši 7 865 Kč jakožto pohledávku vykonatelnou s tím, že jejím důvodem byla náhrada nákladů exekučního řízení sp. zn. 197 EX 93001/10. Žalobkyně jako ustanovená insolvenční správkyně při přezkumném jednání dne 10. listopadu 2017 tuto přihlášenou vykonatelnou pohledávku co do pravosti popřela, neboť má za to, že pokud žalovaný na základě jemu předloženého exekučního titulu, kterým měl být rozhodčí nález R-P 1606/2010 ze dne 19. 8. 2010 vydaný Mgr. Kristýnou Maršálkovou, vedl exekuci, činil tak v rozporu se svými povinnostmi, neboť měl dojít k závěru, že je zde neplatná rozhodčí doložka, rozhodce nebyl v předmětné rozhodčí doložce určen jmenovitě a jednalo se o právnickou osobu, která měla určovat rozhodce, když tato právnická osoba však není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona. Jedná se tak o nezpůsobilý exekuční titul, exekuce neměla vůbec býti nařízena, a pokud by již nařízena byla, měl jí exekutor při nedodání jiného platného exekučního titulu zastavit a nemohly by mu tak vzniknout náklady exekuce, které by uplatňoval za dlužníkem. Žalobkyně k výzvě soudu souhlasila s tím, že v řízení bude rozhodnuto bez nařízení ústního jednání, a to na základě tvrzení a důkazů předložených účastníky. 2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, taktéž souhlasil s postupem podle § 115a o.s.ř. 3. Soud má z předložených listinných důkazů, z tvrzení žalobkyně a ze své úřední činnosti za prokázaný následující skutkový stav: usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 58 INS 16170/2017-A-9 ze dne 18. 9. 2017 bylo rozhodnuto mimo jiné o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka Matúše a Blaženy Virágových, bylo povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem byla ustanovena žalobkyně (usnesení). Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou svoji vykonatelnou pohledávku ve výši 7 865 Kč z titulu náhrady nákladů exekučního řízení sp. zn. 197 EX 93001/10 s tím, že tato nepodmíněná nepodřízená peněžitá pohledávka je splatná od 3. 11. 2010, když přílohami této přihlášky bylo usnesení č.j. 11 EXE 4706-2010 ze dne 1. 12. 2010, dále příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 014 EX 93001- 10-26 ze dne 13. 7. 2011 a 197 EX 933001-10-58 ze dne 10. 4. 2017 a dále vyrozumění o převzetí spisu č.j. 197 EX 93001-10-46. (Přihláška věřitele č. 6, které bylo přiděleno číslo 7). Žalobkyně dne 10. listopadu 2017 na přezkumném jednání tuto pohledávku zcela popřela s tím, že dlužník pohledávku věřitele nepopřel, tak jak vyplývá z přehledu přihlášených pohledávek s uvedením popěrných úkonů dlužníka (přehled). Z přezkumného listu pro nezajištěného věřitele vyplývá, že insolvenční správce popřel pohledávku žalovaného z důvodu pravosti s odůvodněním, že považuje exekuční titul R-P 1606/2010 ze dne 19. 8. 2010 vydaný Mgr. Kristýnou Maršálkovou za nicotný z důvodu neplatné rozhodčí doložky, neboť tato uvádí, že spory budou rozhodovány rozhodcem JUDr. Vaňkovou, Mgr. Landsmannem či rozhodcem určeným Rozhodčí společností s.r.o. ze seznamu rozhodců této společnosti, když však soukromé společnosti ani rozhodci ad hoc nemohou vydávat své statuty a řády a upravovat způsob rozhodčího řízení odlišně od o.s.ř. a rozhodce má být určen jmenovitě. Rozhodce, který tento spor rozhodoval, nebyl v předmětné rozhodčí doložce určen jmenovitě a vzhledem k tomu, že jeho výběr se neuskutečnil podle transparentních pravidel, je rozhodčí nález nezpůsobilým exekučním titulem. Insolvenční správkyně ve svém popěrném úkonu odkázala též na usnesení NS ČR 32 Cdo 2312/2007 a NS ČR 31 Cdo 958/2012. Žalovaný tak měl exekuci, pokud již byla nařízena, pro nepřípustnost zastavit a jeho případné náklady by měl v daném případě hradit oprávněný. Vůči dlužníku uplatňuje tyto náklady exekutor neoprávněně. Žalobkyně tak v zákonné lhůtě podává dne 23. 11. 2017 tuto žalobu v důsledku popření vykonatelné pohledávky žalovaného (žaloba). Žaloba byla podána aktivně legitimovanou ustanovenou insolvenční správkyní, která popřela vykonatelnou pohledávku žalovaného-přihlášeného věřitele, včas. Soud z předložených listinných důkazů a z tvrzení účastníků dospěl k závěru, že žalovaný nemá za dlužníkem vykonatelnou pohledávku v částce 7 865 Kč z titulu nákladů exekuce, neboť skutečně rozhodce byl v rozhodčí doložce určen odkazem na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem

Shodu s prvopisem potvrzuje Jolana Vlasáková. (KSPL 58 INS 16170/2017) zřízeným na základě zákona, rozhodčí nález tak není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odstavec 1 písm. c) zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve znění účinném od 1. listopadu 2009. Podle takového by správně neměla být nařízena exekuce, neboť rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 o.z., ve znění účinném do 31. 12. 2013) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle ZRŘ pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, je ji třeba v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle § 268 odstavec 1 písm. h) o.s.ř. zastavit; vykonatelnost rozhodnutí je totiž vlastnost, která jej činí způsobilým k tomu, aby byla i proti vůli povinného subjektu vymáhaná povinnost uskutečněna (usnesení Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1833/2002 či 20 Cdo 1257/2006). Tyto závěry byly konstatovány v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. června 2013 sp. zn. 31 Cdo 958/2012. Při aplikaci těchto závěrů na daný případ nelze než dovodit, že vydaný rozhodčí nález účinky pravomocného rozhodnutí nemá, exekutor na základě takto předloženého exekučního titulu neměl exekuci vést, měl ji ihned zastavit a případně vzniklé náklady nemůže požadovat po dlužníku, který podání návrhu na nařízení takovéto exekuce nezavinil. Proto bylo žalobě, byť v upraveném znění petitu, v celém rozsahu vyhověno. 4. Výrokem II. bylo rozhodnuto o povinnosti žalovaného zaplatit České republice soudní poplatek s tím, že insolvenční správce je v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku, stejně tak insolvenční správce v insolvenčním řízení osvobozen od placení soudních poplatků. Podle § 2 odstavec 3 tohoto zákona je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhoví, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Vzhledem k tomu, že poplatková povinnost by v daném případě činila 5 000 Kč dle položky 13 Sazebníku (odstavec 1 písmeno a) Sazebníku, zákon č. 549/1991 Sb.), navrhovatel je od poplatku osvobozen a v řízení byl zcela úspěšný, přechází tato poplatková povinnost na neúspěšného žalovaného. Lhůta pro zaplacení poplatku byla stanovena v souladu s § 7 odstavec 1 poplatkového zákona. 5. Výrokem III. bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení v souladu s § 142 o.s.ř. Žalobkyně byla ve sporu plně úspěšná, má proto právo na plnou náhradu nákladů řízení, které jsou v daném případě představovány jednak odměnou za právní zastoupení advokátem, a to ve výši 3 100 Kč dle § 11 odstavec 1 písmeno b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., za jeden úkon s tím, že v daném případě byly určiněny úkony dva, a to převzetí a příprava, podání žaloby, dále žalobkyni náleží dva k tomu přináležející režijní paušály po 300 Kč, taktéž dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., a dále 21% DPH ve výši 1 428 Kč dle § 14a této vyhlášky. Celkově tak žalovanému byla výrokem III. uložena povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení 8 228 Kč, a to k rukám její právní zástupkyně dle § 149 o.s.ř., ve lhůtě stanovené dle § 160 odstavec 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný

Shodu s prvopisem potvrzuje Jolana Vlasáková. (KSPL 58 INS 16170/2017) domáhat svého práva návrhem na soudní výkon rozhodnutí či nařízení exekuce.

Plzeň 12. února 2018

JUDr. Milena Hošková Sedláková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jolana Vlasáková.