158 ICm 3934/2017
Jednací číslo: 158 ICm 3934/2017-30 KSPL 58INS 4215/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Milenou Hoškovou Sedlákovou v právní věci žalobce: InvestCapital Malta LTD, reg.č. C 62911, se sídlem Triq Sant Andrija E101, SGN 1612, San Gwann, Maltská republika, zastoupen JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému: Mgr. Lukáš Hojdn LL.B., insolvenční správce se sídlem Francouzská 299/98, 101 00 Praha, zastoupen Mgr. Vojtěchem Bienekem, advokátem se sídlem Francouzská 299/98. 101 00 Praha 10, o určení pravosti a výše popřené nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 58 INS 4215/2017 přihláškou pod pořadovým číslem P12-1. je zcela, tj. ve výši 5.494,88 Kč, po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se jako věřitel, jehož přihlášená pohledávka P12.1 byla insolvenčním správcem-žalovaným popřena ve výši 5.494,88 Kč, se touto žalobou podanou u zdejšího soudu dne 7.9.2017 domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude určeno, že jeho pohledávka je po právu. Svoji žalobu odůvodnil tím, že s popřením jeho pohledávky ze strany insolvenčního správce nesouhlasí. Pohledávka vznikla ze smlouvy o úvěru č. 5288, kterou dlužník- Veronika anonymizovano , anonymizovano , bytem Rakovník, Nádražní 2221, uzavřela s právním předchůdcem žalobce, tj. společností iCredit s.r.o., IČ 03438953, s tím, že dne 12.4.2017 isir.justi ce.cz KSPL 58INS 4215/2017 došlo k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky a žalobce nabyl za dlužnicí pohledávku ve výši 5.482,-Kč včetně příslušenství. Toto postoupení bylo dlužnici řádně oznámeno dne 9.5.2017. Žalobce se poté řádně přihlásil do insolvenčního řízení s tím, že pohledávku označil jako peněžitou, nezajištěnou a nevykonatelnou, bylo jí přiřazeno pořadové číslo P12.1. Pohledávka byla přihlášena ve výši 5.494,88 Kč včetně příslušenství. Je pravdou, že žalobce v rámci příloh přihlášky nepřiložil samotnou smlouvu o půjčce, na toto byl však upozorněn až žalovaným v rámci vyrozumění o popření pohledávky ze dne 24.8.2017. Žalobce má za to, že jej žalovaný nejdříve měl vyzvat k opravě nebo k doplnění, a to ve stanovené lhůtě, a teprve eventuálně následně jeho přihlášenou pohledávku popřít. Žalobce má za to, že žalovaný tak postupoval v souladu s ustanovením § 188 odst. 2 insolvenčního zákona a tím jej zkrátil na jeho právech. Žalobce v tomto směru odkazuje i na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009 pod č.j. 1 VSPH 701/2009-P10-9 a dále na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 271/2009-P4-8, která upozorňují na to, že insolvenční správce má povinnost vyzvat přihlášeného věřitele k doplnění požadovaných příloh-listin.

Žalovaný nesporoval, že žalobce svoji pohledávku včas do insolvenčního řízení pod č. P12 přihlásil, k odmítnutí této přihlášky nedošlo, avšak žalobce nepřiložil listiny, které by prokazovaly vznik jeho pohledávky, tudíž žalovaný nemohl mít tuto pohledávku za řádně prokázanou a nezbylo mu nic jiného, než podle § 192 insolvenčního zákona tuto přihlášenou pohledávku co do důvodu a výše popřít. V mezidobí potřebné listiny doložil sám dlužník, žalovaný proto toho času přihlášenou pohledávku uznává jako pohledávku přihlášenou po právu, žalobce však tuto svoji povinnost nesplnil ani v průběhu tohoto řízení. Není pravdou, že by za dané situace nemohl žalovaný přihlášenou pohledávku popřít, neboť naopak v případě neprokázání vzniku pohledávky nedoložením listin podle ustanovení § 177 insolvenčního zákona není možné věřitele vyzvat k opravě nebo doplnění postupem podle § 188 insolvenčního zákona, neboť dle komentáře k insolvenčnímu zákonu insolvenční zákon rozlišuje mezi přihláškou pohledávky co by procesním úkonem a jejími přílohami (listinnými důkazy) podle § 177 insolvenčního zákona. Této skutečnosti je dovozováno, že v případě vad nebo neúplnosti příloh, je na insolvenčním správci, zda přihlášenou pohledávku popře z důvodu neunesení důkazního břemene, postup podle § 188 odst. 2 (výzva k opravě nebo doplnění) není pro přílohy přihlášky aplikovatelný.

Jak žalobce, tak žalovaný souhlasili s postupem dle § 115a o.s.ř., tj. s rozhodnutím věci bez nařízení jednání.

Soud má z předložených listinných důkazů a z vyjádření účastníků za prokázaný následující skutkový stav: mezi účastníky je nesporné, že žalobce přihlásil svoji pohledávku včas do zahájeného insolvenčního řízení dlužnice Veroniky anonymizovano , anonymizovano , bytem Rakovník, Nádražní 221, když insolvenční řízení je vedeno u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 58 INS 4215/2017. Mezi účastníky je i nesporné to, že žalobce v rámci podání své přihlášky, co se týče jejích příloh, nedoložil smlouvu o úvěru č. 5288, kterou dlužnice uzavřela s právním předchůdcem žalobce se společností iCredit s.r.o., byť na základě této smlouvy dovozuje žalobce za současného předložení smlouvy o postoupení pohledávky svoji aktivní legitimaci s tím, že mezi účastníky tak nebylo sporu o tom, že při podání přihlášky ani do doby přezkumného jednání nebyla tato smlouva ze strany žalobce předložena. Při přezkumu pohledávek žalovaný popřel tuto pohledávku co do pravosti i výše s odkazem na ustatnovení § 177 insolvenčního zákona a o popření této žalobcem přihlášené peněžité nezajištěné a nevykonatelné pohledávky žalobce řádně vyrozuměl a žalobce v zákonné lhůtě podal žalobu na určení pravosti pohledávky. Toho času není mezi účastníky ani sporu o tom, že pohledávka byla přihlášena po právu, když však žalovaný upozornil na to, že změna jeho KSPL 58INS 4215/2017 stanoviska byla dána předložením příslušeného listinného důkazu, avšak ze strany dlužníka s tím, že žalobce si tuto povinnost ani v průběhu tohoto řízení nesplnil. (Nesporná tvrzení).

Podle § 177 insolvenčního zákona je nutné připojit k přihlášce listiny, kterých se přihláška dovolává.

Podle § 188 insolvenčního zákona insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu, podle odst. 2 nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen. Podle § 188 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout.

Mezi účastníky tak toho času není sporu o tom, že přihlášená pohledávka byla přihlášena po právu, v tomto směru pak bylo rozhodnuto i výrokem I., když tímto rozhodnutím se bude mít za to, že pohledávka je zjištěná (§ 201 odst. 1 písm. d) IZ).

Účastníci vedou spor o to, zda byl postup žalovaného v souladu se zákonnými ustanoveními a zda skutečně při přezkumném jednání mělo k popření pohledávky dojít, což se projevuje v tom, zda měl žalobce povinnost tuto žalobu podat a s tím mu vznikly náklady řízení, stejně tak vznikaly náklady řízení žalovanému spojené s obranou v tomto sporu. Soud má za to, že insolvenční správce postupem podle § 177 IZ pohledávku žalobce popřel a žalobci tak nezbylo nic jiného, než žalobu podat. Žalobce je ve sporu úspěšný, podle § 202 IZ však ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, když soud neshledal, že by zde existovaly takové náklady řízení, které by vznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení podat k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího, odvolání, a to ve dvojím vyhotovení.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Plzni dne 20. listopadu 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Milena Hošková Sedláková, v.r. Stanislava Beníšková samosoudkyně