158 ICm 2836/2017
Jednací číslo: 158 ICm 2836/2017-72 KSPL 58INS 143/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Milenou Hoškovou Sedlákovou v právní věci žalobců: a) Miloslav Mrázek, nar. , bytem Studánka 196, 347 01 Tachov, b) Roman Lebeda, nar. bytem Nahý Újezdec 101, 347 01 Tachov, oba zastoupeni JUDr. Petrem Hrůzou, advokátem se sídlem nám. Republiky 58, 347 11 Tachov, proti žalovanému: Insolvenční správci, v.o.s., IČO 22800085, se sídlem Vlašimská 1925, 256 01 Benešov, zastoupen: Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem se sídlem Karlovo nám. 671/24, 110 00 Praha 1, o pravost a výši pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce Roman Lebeda, nar. , bytem 347 01 Tachov, Nahý Újezdec 101, má za dlužníkem Milanem anonymizovano , anonymizovano , IČ 68828555, Jezerní 923, Tachov, pohledávku z nezaplacené smlouvy o dílo přihlášenou do insolvenčního řízení pod P4 ve výši 283.489,31 Kč.

II. Určuje se, že žalobce Miloslav Mrázek, nar. , bytem 347 01 Tachov, Studánka 196, má za dlužníkem Milanem anonymizovano , anonymizovano , IČ 68828555, Jezerní 923, Tachov, pohledávku z nezaplacené smlouvy o dílo přihlášenou do insolvenčního řízení pod P5 ve výši 244.115,42 Kč.

III. Mezi žalobcem Romanem Lebedou a žalovaným nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Mezi žalobcem Miloslavem Mrázkem a žalovaným nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz KSPL 58INS 143/2017

Odůvodnění:

Oba žalobci se svými žalobami původně samostatně podanými u Krajského soudu v Plzni dne 13.6.2017 domáhali vydání rozhodnutí, že jejich pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Milana Šroubka, anonymizovano , jsou v případě žalobce Lebedy pravé co do výše 283.489,31 Kč (pohledávka č. 4.1) a v případě žalobce Mrázka pravé co do výše 244.115,42 Kč (přihláška P5.1). Obě tyto pohledávky žalobců byly při přezkumném jednání dne 24.5.2017 ze strany insolvenčního správce popřeny, neboť dle insolvenčního správce věřitel neprokázal vznik uplatňované pohledávky, dlužník tyto pohledávky nepopřel. Žalobci přihlásili svoje pohledávky do insolvenčního řízení za dlužníkem jako nezajištěné a nevykonatelné, mimo jiné odkázali na rozsudek Okresního soudu v Tachově č.j. 3C 204/2015 z 27.7.2016 (žalobce p. Mrázek) a na rozsudek Okresního soudu v Tachově č.j. 3C 200/2015 z 27.7.2016 (žalobce p. Lebeda) s tím, že tyto rozsudky ukládaly dlužníkovi povinnost zaplatit žalobcům žalovanou jistinu včetně příslušenství a náhradu nákladů řízení s tím, že však tyto rozsudky nestihly nabýt právní moci, neboť v mezidobí bylo zahájeno insolvenční řízení.

Žalovaný se v obou dvou případech bránil tím, že žalobci přihlásili své pohledávky z titulu smluv o dílo, které měly s dlužníkem uzavřít, a na jejich základě pro něj provádět těžbu dřeva, jeho přibližování a manipulaci s tím, že jako podklad přihlášky byly předloženy faktury, které toto dílo žalovanému fakturovaly a taktéž nepravomocné rozsudky Okresního soudu v Tachově. Žalovaný má však za to, že tímto nebyla řádně doložena existence pohledávek ani jejich výše, když faktury nejsou podkladem pro oprávněnost požadování dlužné částky, žalobci nedokládají, na základě jakých plnění tvrzená pohledávka vznikla, jak bylo plnění sjednáno a v jakém rozsahu a za jakou cenu toto plnění mělo skutečně proběhnout. Žalovaný poukázal na to, že samotné rozsudky Okresního soudu v Tachově zakládají mnoho pochybností o správnosti jejich závěrů vzhledem k hodnocení skutečností v rozporu se shodnými tvrzeními účastníků, popřípadě otázky pasivní legitimace žalovaného v uvedených sporech.

Krajský soud v Plzni svým usnesením č.j. 158 ICm 2838/2017-29, KSPL 58 INS 143/2017 ze dne 23. října 2017 rozhodl o spojení těchto řízení ke společnému řízení s tím, že nadále bude řízení vedeno pod sp. zn..

Ze skutkových tvrzení žalobců a po provedeném dokazování má soud za prokázaný následující skutkový stav: úpadce pan Šroubek, IČ 68828551, se sídlem 347 01 Tachov, Jezerní 923, uzavřel s Loketskými městskými lesy s.r.o. rámcovou smlouvu o spolupráci, která byla účinná od 9.9.2014 do 31.12.2014 s tím, že na základě dodatku č. 1 bylo trvání této smlouvy prodlouženo do 31.12.2015. Na základě této smlouvy měl úpadce pro Loketské městské lesy provádět v označených porostech za sjednané ceny těžbu, a to za částku 140,-Kč za m3, vyvážení za 160,-Kč za m3, vyvážení za 110,-Kč za m3 a manipulaci za 140,-Kč za m3. V květnu a červnu roku 2015 účtoval Loketským městským lesům úpadce též za činnost na úseku LÚ 200-Loket, a to za přibližování vyvážecí soupravou 70,-Kč za m3, za manipulaci harvestorem VM 70,-Kč za m3 s tím, že jako podklad pro fakturaci vždy sloužil mzdový lístek, který byl vystavován příslušným pracovníkem Loketských městských lesů s.r.o. a který zároveň stvrzoval, že tyto práce byly úpadcem provedeny. Veškeré faktury, které úpadce Loketským městským lesům s.r.o. vystavil, byly proplaceny ve sjednaných cenách a v plném rozsahu (písemné vyjádření Loketských městských lesů s.r.o.). Vzhledem k tomu, že úpadce v té době pracoval pro jinou obchodní společnost a nechtěl o tuto zakázku přijít, oslovil žalobce Lebedu a žalobce Mrázka, když na tyto muže dostal kontakt od svého KSPL 58INS 143/2017 zaměstnance p. Pauluse, který bydlel ve shodné vesnici jako žalobce Lebeda. Úpadce Šroubek nabídl žalobcům, aby tyto činnosti za něj subdodavatelsky provedli s tím, že za tímto účelem se všichni tři sešli a společně vozidly jeli do příslušných porostů Loketských městkých lesů, kde měla těžba následně probíhat, kde je ve svém vozidle čekal hajný Lokajíček, který s nimi příslušné porosty projel. Ještě předtím, než byly porosty těmito osobami projížděny, nabídl úpadce Šroubek žalobcům Mrázkovi a Lebedovi ujednání o ceně díla tak, že jim ukázal smlouvu, kterou měl s Loketskými městskými lesy uzavřenou a nabídl jim, že z každého m3 si ponechá 30,-Kč, což vysvětloval tím, že dvakrát do měsíce musí podniknout cestu k objednateli, tj. k Loketským městským lesům, následně provádět fakturaci, a proto se částka 30,-Kč z m3 jeví odpovídající. Žalobce Lebeda mu dokonce nabídl, aby mu celou zakázku za shodných obchodních podmínek přenechal , což však úpadce Šroubek odmítl s tím, že pro něj je výhodnější varianta, kterou navrhl. Při projíždění příslušnými porosty žalobci kontrolovali členitost povrchu terénu, kde se měla těžba provádět, již z přechozích zkušeností a z jejich odborných znalostí nebylo nutné porosty procházet pěšky a vzhledem k tomu, že věděli, že úpadce má sjednáno s Lesy částku 440,-Kč za m3 a jim byla nabídnuta cena 410,-Kč za m3, ihned se dohodli s úpadcem na tom, že smlouva mezi nima za tyto ceny bude uzavřena. (Výslech účastníků). Následně pan Šroubek volal žalobcům, že již má připravený text smlouvy, dle žalobce Mrázka tomu tak bylo cca v prosinci roku 2014 a smlouva byla v domě úpadce podepsána. Při této příležitosti dostali i telefon na hajného, se kterým se následně žalobci kontaktovali, a činnost na základě takto uzavřené smlouvy pro úpadce Šroubka začala probíhat. Pracovali v různých oblastech Loketských městských lesů dle zadání hajného s tím, že se přesouvali z jednotlivých úseků do druhých, tyto úseky neměl na starosti vždy tentýž hajný. Fakturace mezi účastníky probíhala tak, že úpadce Šroubek vystavoval pro žalobce Lebedu a Mrázka podklady, na základě kterých tito vystavovali faktury. Tímto způsobem došlo mimo jiné k fakturaci a následnému proplacení faktur ze strany pana Lebedy vůči Milanu Šroubkovi, co se týče faktur 1015 na částku 74.494,-Kč ze dne 5.6.2015, která byla uhrazena jednak hotově v částce 40.000,-Kč a dne 3.7.2015 převodem na účet, byť byla splatnost této faktury dne 30.6.2015, dále došlo k proplacení faktury č. 215 na částku 45.756,-Kč, která byla splatná do 6.2.2015 a opět se zpožděním dne 10.2.2015 však byla v celém rozsahu uhrazena, dále se jedná o fakturu č. 715 na částku 49.200,-Kč, která byla uhrazena dne 5.5.2015, byť datum splatnosti byl stanoven na 30.4.2015, a dále faktura č. 615 znějící na částku 116.604,-Kč, která byla uhrazena 2.4.2015, tj. ještě před datem 7.4.2015, kdy měla být splatnost této faktury a konečně faktura č. 315 na částku 50.922,-Kč, která byla uhrazena 27.2.2015, když datum splatnosti faktury byl stanoven na 26.2.2015. Co se týče fakturace ze strany žalobce Mrázka, i tato fakturace zpočátku probíhala bezproblémově, tak jak dokládá faktura č. 8 s datem splatnosti 7.4.2015 znějící na částku 142.268,-Kč, když tato částka byla skutečně zaplacena v plné výši dne 2.4.2015, dále faktura č. 5 s datem splatnosti 11.3.2015 znějící na částku 74.686,-Kč, která byla uhrazena dne 13.3.2015, byť datum splatnosti byl stanoven na 11.3.2015, k těmto fakturám žalobce obdržel výrobně mzdový lístek, na základě kterého fakturaci prováděl, dále faktura č. 4 s datem splatnosti 26.2.2015, znějící na částku 54.810,50 Kč, když tato částka byla úpadcem proplacena 27.2.2015, a to opět na základě výrobně mzdového lístku, na základě kterého žalobce fakturu připravoval. Dále se jedná o fakturu č. 3 znějící na částku 77.977,50 Kč s datem splatnosti 6.2.2015, když tato faktura byla uhrazena 10.2.2015, opět byl k důkazu předložen i výrobně mzdový lístek, dále faktura s datem splatnosti 15.1.2015 pod č. 29 znějící na částku 107.998,-Kč, která byla uhrazena 6.1.2015, opět byl přiložen výrobně mzdový lístek, obdobně tomu tak bylo u faktur č. 9 a 10 znějících na částky 96.546,-Kč a 59.532,-Kč, které měly být uhrazeny do 30.4.2015, resp. 15.5.2015. Soud pouze podotýká, že pokud zde bylo hovořeno o tom, že byly uhrazeny v určitý den, soud vycházel z bankovních výpisů, které však pouze osvědčují, že toho dne byla platba provedena. Tato mezi žalobci a úpadcem zavedená praxe však nebyla dodržena po KSPL 58INS 143/2017 polovině května roku 2015. V květnu a červnu roku 2015 žalobci prováděli činnosti pro úpadce, a to pro středisko 20 v úseku 200 Loketských městských lesů, když tuto oblast měl na starost hajný Lokajíček. Poté, co byly tyto práce pro úpadce provedeny, však oproti dřívější praxi neobdrželi žalobci žádný podklad pro fakturaci, byť i toto dílo bylo dle dohody všech zúčastněných, tj. žalobců, úpadce Šroubka i hajného Lokajíčka, hajnému Lokajíčkovi řádně předáno a tento převzetí díla bez vad a nedodělků potvrdil, tak jak bylo opět zavedenou praxí účastníků, vystavením výrobně mzdového lístku, ve kterém uvedl objem vytěženého dřeva a druh práce s tím, že v souladu s rámcovou smlouvou, která byla mezi Loketskými městkými lesy a úpadcem anonymizovano , uvedl i cenu sjednaného díla, která po snížení o provizi pro úpadce Šroubka odpovídala ceně sjednané mezi žalobci a úpadcem anonymizovano . (Tvrzení žalobců, svědecký výslech hajného Lokajíčka.) Úpadce dle tvrzení žalobců nejenže jim nepředal podklady k fakturaci, ale začal se jim vyhýbat, dokonce přestal zvedat i telefon, žalobci ho však urgovali, nakonec jim podklady pro fakturaci přivezla paní Šroubkova, tak jak činila občas i do té doby, dokud trvala bezproblémová spolupráce s tím, že na základě těchto podkladů pak žalobci vystavili faktury, které jim paní Šroubková vrátila pouze se žádostí, aby přepracovali datum splatnosti, neboť v době vystavení těchto faktur, byť odpovídaly skutečnosti, by bylo již po datu splatnosti. Žalobci tak na základě žádosti paní Šroubkové učinili, faktury však nedostali zaplaceny vůbec. Ostatně u svědka Lokajíčka si ověřili, že výrobně mzdové lístky byly řádně úpadci Šroubkovi vystaveny a že práce, kterou subdodavatelsky pro pana Šroubka provedli, byla úpadci Šroubkovi proplacena zcela bez výhrad, zatímco on jim ničeho nezaplatil (účastnická výpověď žalobců, výrobně mzdové lístky). Žalobce pan Mrázek vystavil žalovanému 3 faktury za toto předmětné období, a to fakturu č. 14 na částku 68.974,-Kč, fakturu č. 15 na částku 19.844,-Kč a fakturu č. 16 na částku 72.011,-Kč, které všechny byly splatné do 15.8.2015. Celkově tak měl úpadce zaplatit žalobci částku 160.829,-Kč. Dále žalobce u Okresního soudu v Tachově požadoval zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05 % od 16.8.2015, které do 28.2.2017 činí 19.934,42 Kč, a na náhradě nákladů řízení pak požadoval a ostatně toto mu bylo nepravomocně přisouzeno, 63.352,-Kč. Celkově tak přihlášená pohledávka byla vyčíslena na částku 244.115,42 Kč. Pohledávka byla přihlášena pod číslem P5. Mezi žalobci bylo vzájemně dohodnuto, že si žalobci budou cenu díla dělit ve stejném poměru, tj. pan Lebeda 60 % a pan Mrázek 40 %. Fakturou č. 14 žalobce Mrázek fakturuje žalobci vyvážení dřeva po harvestoru v objemu 250 m3, vyvážení dřeva manipulace v objemu 163,45 m3 a vyvážení dřeva traktorem 68,50 m3, když za tyto částky účtuje včetně DPH 68.974,-Kč. Fakturou č. 15 fakturuje vyvážení dřeva v objemu 100 m3 za částku 19.844,-Kč a fakturou č. 16 pak vyvážení dřeva harverstorem v objem 359,30 m3 a vyvážení manipulace v objemu 10,50 m3 v celkové výši 72.011,-Kč. Z výrobně mzdových lístků, které Loketské městské lesy vystavovaly panu Šroubkovi, vyplývá, že mzdový lístek č. 2015-05-200-51 na prvních třech řádcích obsahuje údaj těžba harvestorem tarif 140, manipulace harvestor tarif 140 a přibližování VS (vyvážecí soupravou) tarif 160, tyto položky představují objem 250 m3 a součet tarifní sazby představuje 440,-Kč. Úpadce tuto skutečnost přijal i do podkladů, které manželka úpadce předala žalobcům, když tyto podklady jsou uvedeny na prvních třech řádcích. Množství dřeva je ve faktuře č. 14 pana Mrázka uvedeno jako položka 250 m3 po 164,-Kč. Na shodném mzdovém lístku na řádcích 4-5 je uvedeno manipulace harvestor VM a přibližování VS množství 111,90, tarifní sazba 70, součet těchto řádků je dán 140,-Kč za manipulaci 1 m3. Mezi účastníky bylo domluveno, že tato manipulace bude náležet žalobcům v plné výši, protože tento druh manipulace je činnost nevýdělečná a nevyskytuje se pravidelně, tyto náklady na manipulaci si žalobci podle svého vlastního ujednání dělili ve shodném poměru 60 a 40 %. Ve faktuře pana Mrázka jsou tyto položky, tj. 111,90 a 51,55 sečteny ve faktuře č. 14, kdy na druhém řádku je uvedeno 163,45 m3 po 56,-Kč. Žalobce Mrázek ve své faktuře č. 14 pak má třetí položku vyvážení dřeva traktor 68,50 m3 po 100,-Kč, tato činnost je v podkladech pro fakturaci ze strany úpadce KSPL 58INS 143/2017 uvedena na osmém řádku. Jednalo se o vyvážení dřeva VS uskutečněné v květnu 2015 pro Loketské městské lesy, závod 20, úsek 60, tak jak vyplynulo z výrobně mzdového lístku, který byl přiložen. (Tvrzení žalobců, mzdové lístky, faktury.) Ve faktuře Miloslava Mrázka č. 16 je dále uvedena položka v ceně 56,-Kč za m3, která odpovídá posledním dvěma řádkům pro fakturaci pana Milana Šroubka-manipulace harvestor a přibližování VS vždy v objemu 10,5 m3 po 70,-Kč, což dohromady činí 140,-Kč, tato manipulace odpovídá údajům na uvedeném výrobně mzdovém lístku označeném 2015-06-200-54. Objem a druh fakturovaných prací tak odpovídá příslušným výrobně mzdovým lístkům i podkladům úpadce, ceny pak poměrnému snížení dle dohody účastníků oproti cenám, za které úpadce Lesům fakturoval a které mu byly řádně za bezvadné a včas předané dílo zaplaceny.

Žalobce Lebeda svojí žalobou u Okresního soudu v Tachově uplatnil nezaplacené faktury č. 1115 na částku 75.230,-Kč (těžba harvestorem 250 ks-za cenu 246,-Kč/mj, manipulace 111,90 ks-za cenu 84,-Kč/mj, manipulace 51,55 ks-za cenu 84,-Kč/mj) , fakturu 1215 na částku 24.600,-Kč (těžba dřeva havestrorem v množství 100 ks za cenu 246,-Kč/mj) a fakturu č. 1315 na částku 88.126,-Kč (těžba harvestorem 350 ks-za cenu 123,-Kč/mj, manipulace v lese 359,30 ks-za cenu 123,-Kč/mj, manipulace 10,50 ks-za cenu 84,-Kč/mj), které byly splatné do 16.8.2015 a žalovanému byly odeslány doporučeným dopisem z 24.7.2015. Celkem tak bylo žalovanému účtováno 187.956,-Kč. Úrok z prodlení za období od 17.8.2015 do 28.2.2017 činil 23.255,31 Kč, na náhradě nákladů řízení bylo žalobci, byť nepravomovně, přisouzeno 72.278,-Kč. Celkově tak bylo do insolvenčního řízení úpadce přihlášeno 283.489,31 Kč. I v případě fakturace pana Lebedy všechny fakturované položky odpovídají objemu práce z výrobně mzdového lístku č. 2015-06-200-54 a 2015-05-200-51 a podkladu pro fakturaci, který manželka úpadce žalobcům předala s tím, že činnost žalobce pro úpadce spočívala v tom, že nejdříve pokácel v lese strojem příslušný kmen, za tuto práci měl s úpadcem ujednáno 140,-Kč za m3, následně strojem harvestor takto uříznutý kmen rozřezal, tato položka je uváděna jako manipulace opět za částku 140,-Kč za m3, po této fázi činnosti v některých případech nastoupil žalobce Mrázek, který takto pořezané kmeny vytáhl opět strojem, který se dal připodobnit speciálnímu traktoru, z lesa, složil je na hromadu a za tuto činnost měl žalobce Mrázek sjednánu cenu s úpadcem, která skutečně v součtu s ostatními položkami odpovídala souhrnu 410,-Kč, tudíž na tuto činnost připadalo 160,-Kč. Tato činnost součtem částek 140+140+160 Kč se tak dá dospět k částce 440,-Kč, když za tuto částku účtoval úpadce Loketským městským lesům a se žalobci se dohodl tak, že za tuto činnost budou mít žalobci nárok na částku 410,-Kč, kterou si budou dělit dle jejich vzájemně dohodnutého poměru. Pouze žalobce Mrázek pak pro úpadce vykonával další činnost, a to vyvážení, které úpadce účtoval Loketským městským lesům v částce 110,-Kč za m3 a žalobce Mrázek měl za tuto činnost od úpadce dostávat 100,-Kč za m3. Jednalo se o činnost spočívající ve vytažení pokácených stromů případně jejich částí, a to traktorem, s tím, že tuto činnost však neprováděl žalobce a nejednalo se ani o práci, která by navazovala na činnost pana Lebedy, a žalobce pouze takto předpřipravené kmeny strojem skládal na hromady.

Další oblastí činnosti byla činnost, za kterou mohl úpadce Loketským městským lesům účtovat částku 140,-Kč, jednalo se v daném případě o výjimečnou práci, kdy se nemuselo jezdit po lese, žalobce Lebeda na jednom místě řezal kmeny stromů a žalobce Mrázek opět na jednom místě rozřezané části skládal, za tyto činnosti byly sjednány sazby 2x 70,-Kč (přibližování + manipulace harvestor) s tím, že i tuto částku si měli žalobci dělit podle shodného principu. Skutečnost, že žalobci provedli dílo bez vad, byla potvrzena i svědkem Lokajíčkem, který na základě takto provedné činnosti vystavil úpadci výrobně mzdové listy, ostatně fakturace ze strany úpadce za tuto činnost byla Loketskými městskými lesy řádně uhrazena. KSPL 58INS 143/2017

Podle § 193 a 194 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Insolvenční správce jako ten, který namítal, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka, v souladu se zákonem uvedl, že se domnívá, že ve skutečnosti činí výše pohledávky 1,-Kč.

Žalobci jakožto věřitelé nevykonatelné pohledávky, kterou insolvenční správce při přezkumném jednání co do pravosti a výše popřel, v souladu se zákonem, konkrétně v souladu s § 198 insolvenčního zákona, uplatnili své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu, a to v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů s tím, že k popření pohledávek došlo při přezkumném jednání dne 24.5.2017, žalobci o tomto kroku insolvenčního správce byli řádně vyrozuměni a žaloba byla podána dne 13.6.2017. Žaloba byla podána proti insolvenčnímu správci, žalobci tak prokázali svoji aktivní legitimaci a prokázali, že žalovaný je i pasivně legitimován. Žalobce jako důvod vzniku popřené pohledávky skutečně uplatnil pouze ty skutečnosti, které byly jako důvod vzniku této pohledávky uplatněny nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., dále jen o.z., se smlouvou o dílo zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Cena díla je podle odst. 2 tohoto zákonného ustanovení ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení.

Žalobci prokázali, že splnili svoje dílo, ke kterému se zavázali v uzavřené smlouvě s úpadcem, byť ji v písemné formě nebyli schopni předložit, prokázali však její obsah, i tu skutečnost, že dílo bylo předáno osobě, která byla výsledkem vzájemného ujednání mezi žalobci, úpadcem i to Loketskými městskými lesy (dispozitivní charakter smlouvy), a proto žalobcům náleží cena díla, kterou měli s úpadcem ujednánu jako pevnou cenu. Ostatně ani úpadce v žádném případě nesporoval, že tuto částku žalobcům dluží, k popření jejich přihlášky ze strany úpadce jakožto dlužníka nedošlo. Výše a splatnost požadovaného úroku z prodlení dle § 1970 o.z. odpovídá § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb, v platném znění a výše nákladů řízení pak §§ 142, 142a, 137 o.s.ř. ve spojení s vyhl. č. 177/1996 Sb.

Soud dospěl po podrobném dokazování s přihlédnutím ke všem důkazům, které hodnotil jak jednotlivě, tak v jejich souhrnu k závěru, že žalobci přihlásili své skutečně existující pohledávky vzniklé na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi žalobci a úpadcem ve výši, která odpovídá jejich nárokům, a proto žalobě v celém rozsahu vyhověl a pohledávka žalobce se tak podle § 201 odst. 1 písm. d) bude považovat za zjištěnou nevykonatelnou pohledávku, a to rozhodnutím insovenčního soudu ve sporu o její pravost a výši. Tento výsledek sporu o pravost a výši pak insolvenční soud poznamená v upraveném seznamu pohledávek. Toto rozhodnutí bude účinné vůči všem procesním subjektům.

Výrokem III. a IV. bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Soud neshledal, že by zde byly takové náklady řízení, které by vznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila a které by případně měl nést on sám a byl by povinen je ostatním účastníkům nahradit. KSPL 58INS 143/2017

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení podat k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího, odvolání, a to ve dvojím vyhotovení.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Plzni dne 6. prosince 2017

JUDr. Milena Hošková Sedláková, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Stanislava Beníšková