156 ICm 680/2014
Jednací číslo: 156 ICm 680/2014 KSPL 56INS 17423/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobce: Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, zastoupeného Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 proti žalované: JUDr. Bc. Veronika Weigl, IČO 70279632, se sídlem Jindřišska 939/20, Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka Martiny Želinské, nar. 13.01.197, o určení pravosti, výše a pořadí popřené pohledávky, tímto doplňujícím rozsudkem

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j.-141 ze dne 05.08.2015 se ve výroku pod bodem I. doplňuje tak, že správně zní:

Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 5.831.396,99 Kč, přihlášená v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 56 INS 17423/2013, která byla žalovanou popřena co do pravosti, výše a pořadí, na přezkumném jednání dne 23.01.2014, existuje po právu ve výši 5.508.469,65 Kč, z toho jako pohledávka zajištěná ve výši 5.501.569,65 Kč pozemkem parc. č. stavební 576, jehož součástí je stavba budovy čp. 386 a současně pozemkem parc. č. 937/14, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 796, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro katastrální území Osek u Rokycan, obec Osek, okr. Rokycany, přičemž může být uspokojena pouze z tohoto zajištění, a to do výše výtěžku zpeněžení zajištění určeného k vydání zajištěnému věřiteli.

Ve zbývajícím rozsahu zůstává uvedený rozsudek beze změny.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vydáním doplňujícího rozsudku. isir.justi ce.cz KSPL 56INS 17423/2013

Odůvodnění:

Rozsudkem zdejšího soudu ze dne 05.08.2015 bylo rozhodnuto tak, že se určuje, že pohledávka žalobce ve výši 5.831.396,99 Kč přihlášená v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 56 INS 17423/2013, která byla žalovanou popřena co do pravosti, výše a pořadí za přezkumném jednání dne 23.01.2014, existuje po právu ve výši 5.508.469,65 Kč, z toho jako pohledávka zajištěná ve výši 5.501.569,65 Kč (výrok I.), že žalobní návrh se ve zbývajícím rozsahu zamítá (výrok II.) a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Žalovaná podáním, doručeným soudu dne 21.9.2015, žádala, aby Vrchní soud v Praze změnil výrok I. a II. uvedeného rozsudku tak, že rozhodne o tom, že se určuje, že pohledávka žalobce ve výši 5.581.396,99 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 17423/2013, která byla žalovanou na přezkumném jednání dne 23.01.2014 popřena co do pravosti, výše a pořadí, existuje po právu ve výši 5.501.569,65 Kč, a to jako pohledávka zajištěná pozemkem parc. č. stavební 576, jehož součástí je stavba budovy čp. 386 a současně pozemkem parc. č. 937/14, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 796, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro katastrální území Osek u Rokycan, obec Osek, okr. Rokycany, přičemž může být uspokojena pouze z tohoto zajištění, a to do výše výtěžku zpeněžení zajištění, určeného k vydání zajištěnému věřiteli s tím, že ve zbývajícím rozsahu se žalobní návrh zamítá.

Vrchní soud v Praze vrátil věc bez vyřízení, neboť má za to, že podání žalovanou je sice označeno jako odvolání, nicméně toto označení je irelevantní, neboť ve smyslu § 41 odst. 2 o.s.ř. je rozhodující obsah podání, nikoliv jeho označení. Dle názoru odvolacího soudu je uvedené podání svým obsahem návrhem na vydání doplňujícího rozsudku (eventuálně podnětem k vydání opravného usnesení dle § 164 o.s.ř.), neboť podle insolvenční správkyně mělo být v bodu I. výroku rozsudku uvedeno nejen, že se určuje, že pohledávka je zajištěná, nýbrž že je zajištěná pozemkem parc. č. stavební 576, jehož součástí je stavba budovy čp. 386 a současně pozemkem parc. č. 937/14, vše zapsáno na LV č. 796, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro katastrální území Osek u Rokycan, obec Osek, okr. Rokycany, přičemž může být uspokojena pouze z tohoto zajištění, a to do výše výtěžku zpeněžení zajištění, určeného k vydání zajištěnému věřiteli.

K pokynu odvolacího soudu soud postupem dle § 166 odst. 1 o.s.ř. výše uvedený rozsudek, který doposud nenabyl právní moci, doplnil požadovaným způsobem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Plzni dne 13.07.2016

Mgr. Jaroslava Kočandrlová, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudkyně Vladislava Jelínková

Vypravila: Stanislava Beníšková