156 ICm 4523/2014
Jednací číslo: 156 ICm 4523/2014-36 (KSPL 56INS 16769/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Miroslavou Jarošovu v právní věci žalobce Simple Money Service s.r.o., se sídlem v Praze 10, Malešice, Počernická 509/85, IČ 01773534, zastoupeného JUDr. Richardem Cihlářem, advokátem v Praze 1, Biskupský dvůr 2095/8 proti žalovanému Mgr. Jakubu anonymizovano , anonymizovano , Vyškov, Brněnská 366/25, IČ 74665901, insolvenčnímu správci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Soklově, Boženy Němcové 1519, zastoupeného JUDr. Michalem Janovcem, advokátem v Brně, Údolní 33, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Zamítá se žaloba na určení pravosti žalobcovy nevykonatelné pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp.zn. KSPL 56 INS 16769/2014 pod číslem P-1 ve výši Kč 11.810,-.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému k rukám jeho zástupce JUDr. Michala Janovce, advokáta v Brně, Údolní 33, náklady řízení ve výši Kč 6.800,-, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění

Žalobce se domáhal určení pravosti jeho pohledávky č. P-1, kterou přihlásil do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp.zn. KSPL 56 INS 16769/2014. Pohledávka v celkové výši Kč 11.810,-zahrnovala jistinu ve výši Kč 2.000,-, poplatek za poskytnutí peněžních prostředků Kč 560,-, smluvní pokutu za započatý první týden po splatnosti Kč 500,-, smluvní pokutu za započatý druhý týden po splatnosti Kč 2.000,-a náklady spojené s pověřením k vymáhání pohledávky Kč 6.750,-. Z uvedených nároků byla uznána pouze jistina ve výši Kč 2.000,-, zbytek nároků žalovaný popřel pro rozpor s dobrými mravy a s právem Evropské unie na ochranu spotřebitele. Nárok na náklady spojené s pověřením k vymáhání pohledávky popřel proto, že žalobce neprokázal vznik škody za náklady na vymáhání a zastoupení. Podle žalobce byla insolvenčnímu dlužníkovi veškerá smluvní ujednání známa s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, žalobce mu je KSPL 56INS 16769/2014 zaslal v písemné podobě na jeho adresu a současně mu byly k dispozici také na webové stránce, jejímž prostřednictvím žádal o poskytnutí jednotlivé zápůjčky.

Žalovaný k žalobě namítl, že veškeré sankční nároky byly dohodnuty v nepřiměřené výši ve vztahu k jistině. K nároku na náklady spojené s pověřením k vymáhání tvrdil, že žalobce nedoložil vznik této škody.

Z přihlášky bylo zjištěno, že žalobce přihlásil svoje nároky do insolvenčního řízení přihláškou s pořadovým číslem P-1.

Rámcovou smlouvu o zápůjčce č. 4953 uzavřel insolvenční dlužník se žalobcem dne 1.4.2014. Smluvní strany měly v úmyslu uzavírat smlouvy o zápůjčce, kterými měl žalobce přenechávat dlužníkovi peněžní prostředky do určité částky a dlužník měl poskytnuté peníze po uplynutí dohodnuté doby vrátit a zaplatit úrok.

Jednotlivou smlouvou o zápůjčce se podle článku II.3. rozuměla smlouva o půjčce uzavřená smluvními stranami podle této rámcové smlouvy. Přednastavená výše půjčky byla Kč 1.000,-nebo Kč 2.000,-a přednastavená doba splatnosti 7 až 30 dní. Smlouvy byly uzavírány na internetu prostřednictvím klientské sekce žalobcových webových stránek. Žalobce měl dlužníkovi peníze poslat poštou, dlužník je měl žalobci vracet bezhotovostně.

Podle článku 8.1. rámcové smlouvy byl dlužník povinen za dobu od poskytnutí peněžních prostředků do uplynutí lhůty pro jejich vrácení zaplatit věřiteli poplatek ve výši uvedené v příloze této smlouvy. Z přílohy bylo zjištěno, že poplatek za poskytnutí zápůjčky ve výši Kč 2.000,-na 30 dnů činil Kč 560,-.

V případě prodlení se splacením dluhu byl dlužník podle článku 8.2. smlouvy povinen hradit věřiteli úrok z prodlení v zákonné výši. V článku 8.3. byly dohodnuty smluvní pokuty, za započatý první týden po splatnosti měl žalovaný zaplatit smluvní pokutu Kč 500,-a za započatý druhý týden po splatnosti smluvní pokutu ve výši 100% hodnoty jistiny půjčky, maximálně však Kč 5.000,-.

Podle článku 9 této smlouvy byl dlužník povinen v případě, že zápůjčku nevrátí řádně a/nebo včas a v případě uplatnění pohledávky návrhem na zahájení řízení, uhradit věřiteli náklady spojené s pověřením společnosti Credit Collect Group s.r.o. vymáháním pohledávky, stanovené paušální částkou ve výši Kč 6.750,-.

Soud žalobce vyzval podle ust. § 118a o.s.ř., aby prokázal, že společnost zmocněná k vymáhání pohledávek podala vůči dlužníkovi návrh na zahájení řízení. Žalobce k tomu však žádné důkazy nepředložil.

Podle dodejky doručil žalobce dlužníkovi částku Kč 2.000,-poštovní poukázkou dne 7.4.2014.

Po zhodnocení provedených důkazů soud dospěl k závěru, že žalobcovy přihlášené nároky byly žalovaným po právu popřeny podle ust. § 198 insolvenčního zákona.

Smluvní pokuty i poplatek za poskytnutí peněz soud hodnotil jako nepřiměřeně vysoké ve vztahu k výši jistiny. Poplatek za poskytnutí částky Kč 2.000,-na dobu 30 dnů odpovídal 28% půjčené jistiny, dlužník byl navíc současně povinen hradit i úrok z úvěru. KSPL 56INS 16769/2014

V důsledku těchto okolnosti byl dohodnutá výše poplatku zcela nepřiměřená výši poskytnuté jistiny a době splatnosti půjčky.

Také obě smluvní pokuty byly velmi vysoké, zejména ve vztahu k výši jistiny, ke krátkodobosti půjčky a k době trvání prodlení. Již za započatý první týden prodlení byl dlužník povinen platit smluvní pokutu ve výši 25% z jistiny a za započatý druhý týden prodlení pak smluvní pokutu ve výši 100% jistiny. Tyto smluvní pokuty byly rovněž zcela zjevně přemrštěně vysoké a nepřiměřené výši dlužné částky a době sankcionovaného prodlení.

Kvůli nepřiměřené výši poplatku za poskytnutí peněžních prostředků i smluvních pokut soud hodnotil dohody o všech těchto nárocích jako neplatné pro rozpor s dobrými mravy podle ust. § 1 odst. 2 obč. zák. a s právem na ochranu spotřebitele podle ust. § 1813 obč. zák. Na závěr o jejich neplatnosti nemělo vliv, že dlužník měl před uzavřením smlouvy o zápůjčce s předstihem k dispozici veškerá smluvní ujednání. Soud nepochybuje o tom, že dlužník uzavřel dobrovolně rámcovou smlouvu i jednotlivou smlouvu o zápůjčce a že měl a mohl k těmto právním úkonům přistoupit po náležitém zvážení všech okolností, včetně úvahy o výši sankcí. Pro posouzení platnosti dohod a pro posouzení jejich souladu s dobrými mravy je však podstatný jejich obsah, nikoli pohnutky účastníků smluvního vztahu či doba jejich přípravy. Pokud je dohoda neplatná pro rozpor s dobrými mravy pro nepřiměřenou výši nároku, pak doba přípravy smluvního účastníka před uzavřením smlouvy na její neplatnosti ničeho nemění.

U nároku na náklady na spojené s pověřením k vymáhání pohledávky žalobce přes výzvu soudu podle ust. § 118a odst. 3 o.s.ř. neprokázal, že by zmocněná společnost podala proti dlužníkovi návrh na zahájení řízení. Přitom v článku 9. rámcové smlouvy bylo dohodnuto, že dlužník je povinen tyto náklady uhradit žalobci v případě nikoli řádného a/nebo nikoli včasného vrácení půjčky a v případě uplatnění pohledávky návrhem na zahájení řízení.

Z jazykového výkladu a z použitých větných spojek v tomto smluvním ujednání je patrné, že měly být splněny kumulativně obě podmínky pro vznik uvedeného nároku, tj. nikoli řádné a/nebo nikoli včasné vrácení zápůjčky a současně uplatnění pohledávky návrhem na zahájení řízení. Ze znění daného ustanovení nevyplývá, že by byl dlužník povinen k úhradě těchto nákladů v případě splnění jen jedné z uvedených podmínek, tj. pouze v případě nikoli řádného či nikoli včasného vrácení zápůjčky nebo pouze v případě uplatnění pohledávky žalobou. Pokud by strany měly úmysl dohodnout tuto povinnost alternativně, pak by nepochybně místo spojky a užily spojku nebo .

Podle znění tohoto ujednání měla být společnost Credit Collect Group s.r.o. žalobcem pověřena a měla přistoupit k vymáhání, a to podáním žaloby. Protože žalobce neprokázal, že by jím zmocněná společnost vymáhala pohledávku za dlužníkem a podala proti němu žalobu, nemohl mu soud přiznat ani poslední z požadovaných nároků.

S ohledem na to, že žalovaný popřel žalobcovu pohledávku důvodně, soud žalobu v plném rozsahu zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že právo na jejich náhradu bylo přiznáno plně úspěšnému žalovanému. Náklady na jeho straně zahrnují dva úkony právní služby po Kč 3.100,-a dva režijní paušály po Kč 300,-. KSPL 56INS 16769/2014

.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li povinnost uložená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, lze navrhnout výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 15.07.2015

Mgr. Miroslava Jarošová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Hrdličková