156 ICm 3756/2014
Jednací číslo: 156 ICm 3756/2014-67 KSPL 56INS 23081/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Vladimírou Duškovou ve věci žalobce: Mgr. Viktora Švantnera, IČ 72015900, Mikulášská třída 455/9, 326 00, Plzeň, insolvenčního správce dlužníka Cyklo-bike s.r.o. (dříve BikePoint.cz s.r.o.), IČ 26405636, se sídlem Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary a žalovaného BPG Holding a.s., (dříve BikePoint Group a.s.), IČ 24149403, Politických vězňů 912/10, 110 00, Praha-Nové Město, zast. opatrovníkem JUDr. Petrem Knoblochem, advokátem se sídlem Plzeň, Boetingerova 26, o neplatnost a neúčinnost právního úkonu a vydání původního plnění do majetkové podstaty dlužníka takto:

I. Určuje se, že právní úkon kupní smlouva č. 1 ze dne 25.7.2013 uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným je neplatným právním úkonem.

II. Určuje se, že movitá věc osobní automobil Ford Mondeo VIN: WFOGXXGBBG8Y79423 náleží do majetkové podstaty dlužníka Cyklo-Bike s.r.o. se sídlem Na Vyhlídce 1030/53, Karlovy Vary, IČ:26405636.

III.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se domáhá, aby soud určil, že právní úkon kupní smlouvy č.1 ze dne 25.7.2013 uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným je neplatným právním úkonem a dále, aby soud určil, že movitá věc osobní automobil Ford Mondeo, VIN WFOGXXGBBG8Y79423 náleží do majetkové podstaty dlužníka Cyklo-Bike s.r.o., IČ 26405636, se sídlem Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, příp. eventuálně, aby soud určil, že právní úkon kupní smlouva č. 1 ze dne 25.7.2013 uzavřená dlužníkem a žalovaným je neúčinným právním úkonem a žalovaný by měl uhradit do majetkové podstaty dlužníka částku odpovídající hodnotě osobního automobilu Ford Mondeo stanovenou ke dni 25.7.2013. isir.justi ce.cz KSPL 56INS 23081/2013

V průběhu řízení byl žalovanému ustanoven opatrovník, protože soud zjistil, že nemá řádný statutární orgán. Opatrovníkem byl ustanoven JUDr. Petr Knobloch, který má statut advokáta, který uvedl, že považuje za logické tvrzené skutečnosti, týkající se neplatnosti kupní smlouvy ze dne 25.7.2013, avšak rozhodnutí ponechal na úvaze soudu.

Z insolvenčního spisu vedeného u KS Plzeň č.j. KSPL 56 INS 23081/2013-A-2 bylo zjištěno, že proti dlužníkovi Cyklo-bike s.r.o., IČ 26405636, se sídlem Na Vyhlídce 1030/53, Karlovy Vary bylo zahájeno řízení publikováním vyhlášky dne 20.8.2013. Dne 31.10.2013 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem. Dne 7.1.2014 byl insolvenčním soudem prohlášen konkurz na majetek dlužníka, což je od 24.1.2014 v právní moci. Údaje jsou uvedeny v úplném výpisu vedeného u KS Plzeň oddíl C vložka 18166 týkající se dlužníka. Z kupní smlouvy č. 1 uzavřené dne 25.7.2013 mezi společností BikePoint.cz s.r.o. jako prodávajícím a společností BikePoint Group a.s., nyní BPG Holding a.s. jako kupujícím, předmět-auto bylo prodej ojetého dosud nehavarovaného motorového vozidla Ford Mondeo, rok výroby 2008, výrobní číslo motoru WFOGXXGBBG8Y79423, SPZ 3K33052.

Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu vozidlo za dohodnutou cenu 167.000,-Kč plus DPH a kupující s prodávajícím se dohodli následovně, že kupující převezme závazek doplatit splátky u společnosti Credium ve výši 87.384,-Kč včetně DPH a rozdíl kupní částky ve výši 114.686,-Kč včetně DPH v plné výši provede formou zápočtu, když existují existující závazky, které se účetně provedou nejpozději do 30 dnů ode dne převodu automobilu na kupujícího. Za společnost prodávajícího jednal jednatel společnosti Radek Záhejský a za společnost kupujícího jednal jeho předseda představenstva Radek Záhejský, který kupní smlouvu parafoval a orazítkoval razítky společnosti. Z výše uvedeného úplného výpisu obchodního rejstříku společnosti BikePoint.cz s.r.o, nyní od 30.července 2013 Cyklo-bike s.r.o. bylo zjištěno, že Radek Záhejský měl uveden den zániku funkce jednatele této společnosti 25.7.2013. Z výslechu bývalého jednatele společnosti dlužníka Ing. Michala Klimeše u insolvenčního soudu bylo zjištěno, že pokud jde o vyřazení automobilu Ford Mondeo, jak mělo vyplývat z karty dlouhodobého majetku ze dne 25.7.2013, uvedl, že žádné informace o chodu firmy po 28.6.2013 neměl. Potvrdil, že automobil Ford Mondeo spolu s automobilem Škoda Octavia měl určitý majetek, kde zůstatková hodnota těchto aut byla kolem 128.000,-Kč.

Podle ustanovení § 234 zákona č. 182/2006 Sb. byla-li zjištěna neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazku dlužníka, který lze současně považovat za neúčinný, postupuje se podle § 233. Podle tohoto paragrafu, je-li pak pravomocným rozhodnutím zjištěna neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku či závazku dlužníka, musí být veden majetkový prospěch získaný plněním z neplatného právního úkonu, což může odmítnout pouze insolvenční správce dlužníka. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení plnění, jehož se týká neplatný právní úkon, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení a jde tedy o incidenční spor. Podle ustanovení §39 obč. zákoníku platné do 31.12.2013 je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází či se příčí dobrým mravům. K tomu absolutní neplatnost upravuje ustanovení § 196a obch. zákoníku platného do 31.12.2013. Tyto neplatnosti právních úkonů jsou hodnoceny a uváděny jako absolutní neplatnosti.

V tomto případě pro posouzení důvodnosti této žaloby soud aplikoval výše uvedené ustanovení obč. zákoníku dříve platného. Při té příležitosti posuzoval platnost kupní smlouvy KSPL 56INS 23081/2013 uzavřené mezi dlužníkem a žalovaným dne 25.7.2013. Přitom přihlédl k situaci, že právě tohoto dne končila pozice jednatele Radka Záhejského ve společnosti prodávajícího a kupující byla společnosti, kde Radek Záhejský byl předsedou představenstva. A dále za situace, kdy poté 20.8.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Plzni u společnosti dlužníka Cyklo-bike s.r.o., tj. prodávajícího a kdy pak 24.1.2014 byl prohlášen soudem konkurz na majetek tohoto dlužníka. Podle ustanovení § 234 insolvenčního zákona soud tedy hodnotil platnost této kupní smlouvy podle výše uvedených ustanovení a dospěl k závěru, že při splnění všech prokázaných okolností, za nichž byla kupní smlouva o prodeji auta Fond Mondeo uzavřena, je absolutně neplatným právním úkonem ve smyslu §39 dříve platného obč. zákoníku, konec konců i § 196a dříve platného obch. zákoníku. Platnost právního úkonu je totiž třeba posuzovat v okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy byl právní úkon učiněn. Jak už výše uvedeno, právní úkon byl učiněn v okamžiku, kdy ve společnosti prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy vypršela doba, kdy měl statut jednatele společnosti prodávajícího, dále bylo přihlédnuto k dalším okolnostem, tj. že auto prodával spřízněné společnosti, kde byla tatáž osoba předsedou jejího představenstva. Vzhledem k tomu, že krátce po této transakci bylo zahájeno insolvenční řízení a úpadek společnosti dlužníka byl řešen konkurzem, lze tedy důvodně předpokládat, že o stavu své společnosti byl prodávající uvědoměn a uvědomoval si tuto skutečnost, jak plyne i z vypořádání kupní ceny ze smlouvy o prodeji automobilu Ford Mondeo, kdy měl kupující převzít závazek a doplatit splátky u společnosti Credium a zároveň pak rozdíl kupní ceny v plné výši měl být proveden formou zápočtu s již existujícími závazky. Takže lze dovodit závěr, že i ke společnosti žalovaného měl dlužník závazky jako i k ostatním společnostem, které měly za následek zahájení insolvenčního řízení dnem 20.8.2013, tedy necelý měsíc po uzavření předmětné kupní smlouvy. Soud má zato, že uzavření této kupní smlouvy, v níž bylo dohodnuto něco, co lze hodnotit jako obcházení zákona a tento úkon je i v rozporu s dobrými mravy, když bylo nepochybně porušeno společenské určení vztahu, o který jde. Jedná se v dané věci tedy o absolutní neplatnost právního úkonu. Dlužník při převodu osobního automobilu nedodržel ani zákonné podmínky, které při převodu majetku bylo třeba dodržet dle ust. § 196a dříve platného obch. zákoníku. Ze všech shora uvedených důvodů považuje soud žalobu za důvodnou, a to že právní úkon byl neplatným právním úkonem, a proto bylo třeba sporný osobní automobil Ford Mondeo přiřadit do majetkové podstaty dlužníka Cyklo-bike s.r.o. Tímto rozhodnutím soud vyčerpal celý petit, který navrhoval žalobce, včetně návrhu in eventum.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, když účastník, který by měl na náhradu nákladů řízení právo, náklady řízení neuplatňoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Nebude-li povinnost žalovaného splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 29.04.2016 Za správnost vyhotovení: JUDr. Vladimíra Dušková, v.r. Milada Božková samosoudkyně Vypravila: Alena Rohrsetzerová