156 ICm 3359/2011
Jednací číslo: 156 ICm 3359/2011-40 (KSPL 56 INS 17536/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Michaely Valachovičové, rč: 865830/2004, nar. 30.08.1986, Obránců Míru 682, 357 35, Chodov, zastoupené obecným zmocněncem Liborem Valachovičovem, bytem tamtéž, proti žalovanému Josefu Hillovi, rč: 650123/1770, nar. 23.01.1965, Biskupcova 1866, 130 00, Praha, v řízení o žalobě na popření pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce-Josefa Hilla přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPL 56 INS 17536/2011 proti Michaele Valachovičové v celkové výši 49.609,-Kč, n e n í p o p r á v u .

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 19.12.2011 podala žalobkyně ke zdejšímu soudu proti žalovanému žalobu, kterou se domáhala vydání shora uvedeného rozsudku. Žalobu odůvodnila tak, že do insolvenčního řízení na její osobou žalovaný přihlásil pohledávku s tím, že ji neuhradila. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, neboť jistinu ve výši 21.360,-Kč + náklady řízení + penále vypočtené k 1. listopadu 2010 žalobkyně uhradila. K úhradě došlo prostřednictvím účtu u GE Money Bank, a to jednou ve výši 20.000,-Kč a jednou ve výši 6.850,-Kč. První platba proběhla dne 13.9.2010 a druhá 1.11.2010.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že oznámil žalobkyni provedení zápočtu pohledávky a žalobkyně zápočet akceptovala. Žalobu považuje za účelovou a neopodstatněnou.

Z přihlášky pohledávky žalovaného do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalobce přihlásil pohledávku v celkové výši 50.469,-Kč, která se skládá z jistiny ve výši 22.220,-Kč a z poplatku z prodlení ve výši 28.249,-Kč. Tento poplatek byl vyměřen do 6. října 2011. Pohledávku označil jako vykonatelnou a to na základě platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Sokolově dne 5.8.2010. V kolonce další okolnosti je uvedeno, že dlužník pohledávku neuhradil. Přihláška pochází ze dne 5. listopadu 2011. Dále má soud za prokázané, že dne 5.8.2010 vydal Okresní soud v Sokolově platební rozkaz č.j. 15 C 229/2010-21, kterým uložil žalované Michaele Valachovičové uhradit žalobci Josefu Hillovi částku 21.360,-Kč s poplatkem z prodlení z částky 10.680,-Kč od 23.5.2010 do 22.6.2010 a z částky 21.360,-Kč od 23.6.2010 do zaplacení a náklady řízení ve výši 860,-Kč. Platební rozkaz nabyl právní moci dne 28.10.2010. Z výpisu běžného účtu žalobkyně vedeného u GE Money Bank má soud za prokázané, že dne 13.9.2010 poslala žalobkyně žalovanému na jeho účet, částku 20.000,-Kč a dne 1.listopadu 2010 částku 6.850,-Kč. V obou případech je ve výpisu poznámka, že se jedná o dluh žalobkyně a to dlužné nájemné + penále. Dále má soud za prokázané, že dne 28.4.2011 žalobce vystavil fakturu č. 2010180330 znějící na částku 5.401,-Kč, přičemž z faktury vyplývá, že se jedná o vyúčtování služeb za rok 2010. Obecný zmocněnec žalobkyně uvedl, že již v těchto částkách je zohledněna platba, kterou žalobkyně žalobci na základě platebního rozkazu uhradila. Částku 5.401,-Kč žalobkyně uznala a přihlásila ji insolvenčního řízení. Soud má za prokázané, že dne 24. Listopadu 2011 se konalo u Krajského soudu v Plzni přezkumné jednání, kterého se žalobkyně zúčastnila. Z protokolu vyplývá, že insolvenční správce žalobkyně je společnost Štancl-insolvence, v.o.s. Z protokolu o přezkumném jednání dále vyplývá, že dlužnice popírá přihlášku věřitele č. 2 P-3 ve výši 49.609,-Kč, neboť tuto uhradila v roce 2010. Zbývající přihlášenou pohledávku dlužník uznal. Ze seznamu přihlášených pohledávek soud zjistil, že Josef Hill přihlásil za žalobkyní pohledávku ve výši 50.469,-Kč, z čehož jistina činí 22.220,-Kč a přísl. 28.249,-Kč. Dále má soud za prokázané, že dne 30. listopadu 2011 vydal Krajský soud v Plzni usnesení, kterým schválil oddlužení dlužníka Michaely Valachovičové plněním splátkového kalendáře. Ze splátkového kalendáře vyplývá mimo jiné, že z přihlášené pohledávky bylo uznáno 860,-Kč a popřeno 49.609,-Kč. Žalovaný soudu zaslal kopii listiny označené jako oznámení o zápočtu pohledávky ze dne 20.10.2010. V tomto oznámení žalovaný píše žalobkyni, že jí oznamuje provedení zápočtu pohledávky za neuhrazené platby za služby, které souvisí s porušením jejích povinností jako bývalého nájemce bytu č. 9, když záměrně nenahlásila skutečný stav osob v bytě, když ani neuhradila tyto dlužné částky a jedná se o 17.100,-Kč + penále za každý měsíc ve výši 1.282,50 Kč a neuhrazenou fakturu ve výši 8.820,-Kč. Dohromady započetl 42.592,50Kč. Od této částky odečetl částku 20.000,-Kč + 6.850,-Kč a dospěl k závěru, že žalobkyně je povinna ještě uhradit 15.742,50,-Kč. Dále žalovaný soudu zaslal kopii listiny označené jako nehlášená další osoba v bytě -urgence č. 2. V tomto oznámení žalovaný žalobkyni píše, že z důvodu, že zatajila skutečný počet osob v bytě jí vyměřuje částku k úhradě za nenahlášeného strýce a to 30,-Kč na den včetně penále. Obecný zmocněnec žalobkyně sdělil, že žalovaná žádný zápočet neobdržela, a i kdyby obdržela, naprosto nesouhlasí s obsahem zápočtu a vůbec s jakýmkoli zápočtem. Jediné o čem se domnívá, že je oprávněné, je požadavek žalobce na zaplacení skla ve dveřích, což podle jeho názoru bylo uznáno v insolvenčním řízení a dělá to těch 860,-Kč. Alespoň takto to pochopil.

Podle § 193 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla, anebo že se zcela promlčela.

Podle § 199 odst. 1 insolvenčního zákona, insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty k soudu.

Podle § 410 odst. 2 insolvenčního zákona popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinku schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení zjištění pohledávky týkající se insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužením nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení. Tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

V daném případě bylo vydáno usnesení o schválení oddlužení žalobkyně dne 30.listopadu 2011. Žaloba byla podána dne 19. prosince 2011, tedy v zákoně stanové lhůtě.

Soud po provedeném dokazovaní dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení za žalobkyní pohledávku v celkové výši 50.469,-Kč, která se skládá z jistiny ve výši 22.220,-Kč a z poplatku z prodlení ve výši 28.249,-Kč. Žalovaný tuto pohledávku přihlásil jako vykonatelnou a jako právní důvod uvedl pravomocný platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Sokolově dne 5.8.2010. Uvedl, že dlužník pohledávku neuhradil. Tato přihláška byla podávána dne 5.listopadu 2011, přičemž jak vyplývá z výpisu z účtu žalobkyně, v uvedený den již byla pohledávka žalovaného vůči žalobkyni z titulu platebního rozkazu dávno uhrazena. Žalobkyně uhradila dne 13.9.2010 částku 20.000,-Kč a dne 1.11.2010 částku 6.850,-Kč. U obou položek zcela jasně žalovanému sdělila, že se jedná o dluh žalobkyně ve vtahu dlužnému nájemnému a penále. Tzn., že obě platby byly žalobkyní zcela jasně specifikovány a nebylo tedy možno je jakýmkoliv způsobem započítávat na jiné platby. Kromě této skutečnosti pochází oznámení o zápočtu ze dne 20.10.2010, tedy z doby, kdy ještě žalobkyní nebyla uhrazena částka 6.850,-Kč, kterou však již žalovaný započetl . Žalobkyně odmítla tvrzení žalovaného, že by jakýkoliv zápočet akceptovala. Dokonce tvrdila, že žádný zápočet ani neobdržela. Lze tedy shrnout, že pohledávka žalovaného ve výši, ve které byla popřena, nebyla prokázána. Soud poukazuje i na rozpor v tom, že žalovaný 20.10.2010 píše žalobkyni, že mu po jím vytvořeném zápočtu dluží ještě 15.742,50,-Kč, přičemž do insolvenčního řízení dne 5. listopadu 2011 přihlásil pohledávku ve výši 50.489,-Kč a zohlednil částky přiznané platebním rozkazem, které dle svých slov měl započítat.

Na okraj soud podotýká, že soud rozhodl o věci při jednání, které se konalo dne 19.6.2012, a to bez přítomnosti žalovaného. Žalovaný se z jednání omluvil a to podáním ze dne 15.6.2012, přičemž uvedl, že se musí zúčastnit jednání u Okresního soudu v Sokolově, přičemž předvolání k jednání mu bylo doručeno dříve než předvolání k jednání u Krajského soudu v Plzni. Z předvolání k jednání vydaného Okresním soudem v Sokolově soud zjistil, že toto předvolání pochází ze dne 17.května 2012. Je tedy nepochybné, že toto předvolání se mohlo dostat do rukou Josefa Hilla nejdříve 17. května 2012, spíše však déle. Jak vyplývá z tohoto spisu, žalovaný obdržel osobně předvolání k tomuto jednání dne 16.5.2012. Lze tedy jednoznačně dospět k závěru, že předvolání ke Krajskému soudu obdržel žalovaný dříve než předvolání k soudu v Sokolově. S ohledem na tyto skutečnosti soud považoval žádost o odročení jednání ze strany žalovaného za nedůvodné a jednal i bez jeho přítomnosti. Soud vycházel z listin doložených soudu oběma stranami do dnešního dne a žalobě vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 ods. 1 občanského soudního řádu. Žalobci měli ve věci úspěch náhradu nákladů řízení však nežádali.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 19.06.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Petra Menclová samosoudce