156 ICm 2778/2013
Číslo jednací: 156 ICm 2778/2013-118 KSPL 56 INS 21934/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobkyně: Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem v Chebu, Cechovní 4/6, zast. Mgr. Ivanou Palánovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Bezručova 33, proti žalovanému: JUDr. Věra Sedloňová, Praha 3, Sudoměřská 46, insolvenční správkyně dlužníka Ing. Kamila anonymizovano , o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka,

takto:

I. Žaloba na vyloučení ideálního podílu ve výši 1/2 z celku na nemovitostech: budova č. p. 227, zastavěná plocha, objekt bydlení, budova č. p. 228, zastavěná plocha, objekt bydlení, stavební parcela č. 389 o výměře 134 m2, stavební parcela č. 390 o výměře 76 m2, vše zapsáno na LV č. 4241 vedeném u katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální parcoviště Cheb, obec Cheb, z majetkové podstaty dlužníka Ing. Kamila anonymizovano , se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 13. 8. 2013 ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala vydání rozsudku, kterým by soud vyloučil z majetkové podstaty dlužníka ve výroku č. 1 uvedené nemovitosti. Uvedla, že je z titulu společného jmění manželů, spoluvlastníkem těchto nemovitostí. K prohlášení konkurzu na majetek jejího manžela došlo na základě jeho nesplacených závazků z podnikatelské činnosti. Jedná se o závazky z titulu avala na směnkách. Ona neměla s podnikatelskou činností manžela nic společného, tudíž by neměla být v konkurzu postižena prodejem jejího majetku. To odporuje dobrým mravům. KSPL 56 INS 21934/2011

Žalovaná-insolvenční správkyně ve svém vyjádření ze dne 6. 8. 2015 uvedla, že se žalobou nesouhlasí, neboť ve smyslu § 274 IZ zahrnula do majetkové podstaty dlužníka veškerý majetek dlužníka, a to i ten, který je součástí společného jmění manželů. Dne 2. 2. 2014 byl vypracován znalecký posudek odhadu ceny obvyklé, s tím, že odhad ceny nemovitostí na LV č. 4241 je 3.950.000,-Kč. Majetek, který je ve společném jmění manželů anonymizovano , patří do majetkové podstaty dlužníka a žalobkyně musí respektovat právní režim majetkové podstaty. Je třeba, aby nemovitosti byly co nejrychleji zpeněženy, neboť chátrají, hrozí vznik škod.

V dané věci je prozázáno, že vyhláškou ze dne 28. 11. 2011 bylo zahájeno u zdejšího soudu k návrhu věřitele FINCOM TRADE LTD insolvenční řízení ve věci dlužníka Ing. Kamila anonymizovano , manžela žalobkyně. Usnesením zdejšího soudu ze dne 7. 3. 2012 č. j. 56 INS 21934/2011-A-15 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Věra Sedloňová. Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhoval, aby jej Vrchní soud zrušil. Dne 13. 7. 2012 vydal Vrchní soud v Praze usnesení č. j. 3 VSPH 539/2012-A-37, kterým Usnesení zdejšího soudu ze dne 7. 3. 2012 zrušil a věc soudu vrátil k dalšímu řízení. Dne 25. 1. 2013 vydal zdejší soud usnesení č. j. KSPL 56 INS 21934/2011-A-58, kterým zjistil úpadek dlužníka, insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Sedloňová a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz. I proti tomuto rozhodnutí se dlužník odvolal. Vrchní soud v Praze ve svém usnesení č. j. 1 VSPH 345/2013-A-93 v částech týkajících se úpadku a konkurzu, usnesení KS v Plzni potvrdil.

Z výpisu z katastru nemovitostí k. ú Cheb. LV č. 4241 má soud za prokázané, že vlastníkem nemovitostí na uvedeném LV jsou Kamil anonymizovano a Alena anonymizovano , přičemž se jedná o společné jmění manželů.

Žalovaná soudu doložila znalecký posudek odhadu obvyklé ceny č. 139/009-4/2014 ze dne 2. 2. 2014, který byl vypracován v rámci insolvenčního řízení ohledně předmětných nemovitostí. Porovnávací cena a obvyklá cena byla znalcem odhadnuta na 3. 950. 000,-Kč.

Ze seznamu přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka bylo zjištěno, že se přihlásilo celkem 20 věřitelů se 23 nároky v celkové výši 46.322.418,42,-Kč, z čehož částka 34.479.993,86,-Kč připadá na pohledávky zajištěné. Nezajištěné pohledávky pak činí 11.842,56,-Kč.

Dne 9. 11. 2015 podala žalobkyně ke zdejšímu soudu žalobu o vypořádání společného jmění manželů anonymizovano .

Soud dále provedl důkaz Zprávou žalované ze dne 25. 1. 2013, která směřovala Krajskému soudu v Plzni ve věci 56 INS 21934/2011, ve kterém soudu sděluje, že dlužník je nekontaktní a že kromě nemovitostí zapsaných v majetkové podstatě se nepodařilo dohledat jiný majetek. Dále IS sděluje, že dne 22. 3. 2013 bylo zasláno popření věřitele Miroslava Hantáka, který popírá poheldávku věřitele FINCOM TRADE LTD a to co do pravosti, výše i pořadí. Zároveń věřitel č. 1 popírá poheldávku veřitele č. 18 a 11. Dlužník podal blanketní odvolání.

Soud dále provedl důkaz Zprávou IS ve věci dlužníka ze dne 13. 1. 2015, ze které vyplývá, že IS dne 12. 7. 2013 zaslala žalobkyni vyrozumnění ohledně zahrnutí předmětných nemovitostí na LV č. 4241 v obci Cheb do majetkové podstaty dlužníka, a to v souladu s § KSPL 56 INS 21934/2011

274 IZ. Současně IS uvedla, že nemovitost chátrá, zatéká do střechy, neboť dům je kompletně podmáčen. Ke zprávě byla zaslána i fotodokumentace ohledně stavu nemovitostí. Podle § 225 odst. 1 a 2 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do spoupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené shora bylo doručeno vyrozumnění o spoupisu amjetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Podle § 274 IZ nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do spoelčného jmění manželů do majetkové podstaty.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Žalobkyně se domáhala vyloučení ideální poloviny z celku na nemovitostech, které patří do jejího a dlužníkova společného jmění manželů. Jako důvod žaloby uvedla, že manžel se dostal do konkurzu díky svým dluhům z podnikání, s čímž ona neměla nic společného a jeví se jí tedy jako nemorální, aby byla postižena tím, že bude prodán i její majetek. Tyto nemovitosti insolvenční správkyně zahrnula do majetkové podstaty dlužníka z důvodů uvedených v § 274 IZ, o čemž také žalobkyni písemně informovala. V řízení bylo prokázáno, že postup insolvenční správkyně v tom, že zahrnula do majetkové podstaty dlužníka i předmětné nemovitosti, byl správný. Do insolvenčního řízení dlužníka se přihlásili věřitelé s celkovou výší pohledávek 46.481.891,23,-Kč. Z této částky připadá na nezajištěné věřitele 11.842.424,56,-Kč. Tržní hodnota celé nemovitosti, o níž v tomto sporu jde, byla znalcem odhadnuta počátkem roku 2014 na necelé 4 milióny korun. Jak vyplynulo z fotografií, které aktuálně insolvenční správkyně předložila soudu, nemovitosti chátrají, jsou podmáčené a každým dnem se jejich stav zhoršuje. To v konečném důsledku není dobré ani pro věřitele, ani pro dlužníka. Ustanovení § 274 IZ hovoří jasně a otázka dobrých mravů zde nemá uplatnění. Závazky dlužníka jdou podstatně vyšší než-li je hodnota dlužníkova majetku, a proto musí být zahrnut do majetkové podstaty dlužníka veškerý majetek, který patří do společného jmění manželů anonymizovano , tedy i žalované nemovitosti.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaná měla ve věci úspěch, a náleží jí náhrada nákladů řízení v plné výši. Žalovaná však ve věci vystupovala v pozici insolvenční správkyně, a nebyla právně zastoupena, proto soud rozhodl, že účastníci nemají právo na náhradu nákaldů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 5.1.2016

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně Za správnost: Eliška Kučerová