156 ICm 2770/2015
Jednací číslo: 156 ICm 2770/2015-19 KSPL 56INS 559/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou ve věci žalobkyně Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, proti žalované Věře anonymizovano , anonymizovano , bytem Studentská 168/11, 360 07 Karlovy Vary, o žalobě na určení pravosti přihlášené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má za žalovanou pohledávky, přihlášené do insolvenčního řízení žalované sp. zn. KSPL 56INS 559/2012, pod pořadovým číslem P-13, z titulu s mlouvy o kartovém úvěrové m účtu ze dne 7. 11. 2008 a smlouvy o poskytnutí úvěru na sporožirovém účtu ze dne 26. 9. 2008, v celkové výši 28.846,63 Kč.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady řízení 5.000,--Kč. Náhrada nákladů řízení se pokládá za přihlášenou do insolvenčního řízení žalované a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejné m pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Od ůvo d ně n í:

Žalobkyně se včas podanou žalobou domáhala určení, že jí přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení žalované, z titulu smlouvy o kartovém úvěrovém účtu ze dne 7. 11. 2008 (evidenční pohledávkový účet č. 4537126883/0800) a smlouvy o poskytnutí úvěru na sporožirovém účtu ze dne 26. 9. 2008 (evidenční pohledávkový účet č. 2936313863/0800), v celkové výši 28.846,63 Kč (dále též jen přihlášené pohledávky ), jsou po právu. Žalobkyní přihlášené pohledávky přitom byly na zvláštním přezkumném jednání, konaném dne 22. 6. 2015, žalovanou (insolvenční dlužnicí) popřeny pro pravost s odůvodněním, že jí není o pohledávkách nic známo, neví o tom, že by byla uzavřena jakákoli smlouva s Českou spořitelnou, a.s. KSPL 56INS 559/ 2012

Žalovaná se k podané žalobě nevyjádřila.

Soud rozhodl o žalobě bez nařízení jednání, neboť bylo možno rozhodnout pouze na základě žalobkyní předložených listinných důkazů a obsahu insolvenčního spisu a účastníci s tímto postupem vyjádřili souhlas. Souhlas účastníků je dovozován dle § 101 odst. 4, ve spojení s § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v účinném znění, (dále jen o.s.ř. ) z toho, že se k otázce rozhodnutí bez jednání v soudem určené lhůtě nevyjádřili.

Z listiny, označené jako smlouva o poskytnutí úvěru na sporožirovém účtu ze dne 26. 9. 2008 považuje soud za zjištěné, že žalobkyně se zavázala za podmínek stanovených touto smlouvou poskytovat bývalému manželovi žalované, panu Jaroslavu anonymizovano , úvěr na sporožirovém účtu až do výše 10.000,--Kč.

Z listiny, označené jako smlouva o kartovém účtu ze dne 7. 11. 2008 soud zjistil, že žalobkyně se zavázala za podmínek stanovených touto smlouvou zřídit bývalému manželovi žalované, panu Jaroslavu anonymizovano , kartový účet a poskytnout úvěr až do výše 27.000,--Kč.

Z usnesení Okresního soudu v Karlových Varech, vydaného dne 19. 2. 2015 soudní komisařkou JUDr. Lucií Gabányiovou, notářkou v Karlových Varech, č.j. 30 D 736/2014-197 (dále též usnesení o dědictví ), má soud prokázáno, že ze zaniklého společného jmění žalované a pana Jaroslava Vlčka, připadla do výlučného jmění žalované polovina dluhu vůči žalobkyni z titulu nesplaceného úvěru, evidovaného na účtu č. 4537126883/0800, ve výši 5.812,29 Kč a polovina dluhu vůči žalobkyni z titulu nesplaceného úvěru, evidovaného na účtu č. 2936313863/0800, ve výši 9.063,28 Kč. Dále žalované jako dědičce připadla z pozůstalosti druhá polovina dluhu vůči žalobkyni z titulu nesplaceného úvěru, evidovaného na účtu č. 4537126883/0800, ve výši 5.812,29 Kč a druhá polovina dluhu vůči žalobkyni z titulu nesplaceného úvěru, evidovaného na účtu č. 2936313863/0800, ve výši 9.063,28 Kč, a to s výhradou soupisu, přičemž obvyklá cena majetku a jiných aktiv pozůstalosti byla oceněna na 3.000.000,--Kč a výše dluhů a dalších pasiv pozůstalosti byla oceněna na 437.404,77 Kč.

Podle § 497 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do 19. 7. 2009, se smlouvou o úvěru zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 162 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zaniklo-li manželství zůstavitele jeho smrtí, soud usnesením stanoví obvyklou cenu majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela ke dni smrti zůstavitele a schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici o vypořádání majetku patřícího do společného jmění manželů, není-li v rozporu s pokyny, které zůstavitel ještě za svého života udělil ohledně svého majetku pro případ smrti, popřípadě se zákonem.

Podle § 1670 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno. Podle § 1706 o.z., uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou. KSPL 56INS 559/ 2012

Soud na základě učiněných skutkových zjištění dospěl po právním posouzení věci k závěru, že žaloba je důvodná.

Bývalý manžel žalované, pan Jaroslav Vlček, měl v době svého úmrtí dluh vůči žalobkyni v celkové výši 29.751,14 Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 26. 9. 2008 a smlouvy o úvěru ze dne 7. 11. 2008.

Právní úprava dědictví, zakotvená v občanském zákoníku, upravuje zvláštní způsob nabytí majetku a dluhů děděním. Žalobkyni sice svědčí výhrada soupisu majetku, a tedy nabyté dluhy je povinna hradit pouze do výše ceny nabytého majetku. V posuzovaném případě však cena aktiv dědictví přesahuje cenu pasiv a tudíž je žalovaná povinna k úhradě zděděných dluhů v plné výši. Jak vyplynulo z usnesení o dědictví, žalované po bývalém manželovi připadly žalobkyní uplatněné pohledávky a to z části z důvodu vypořádaného společného jmění manželů a z části z titulu dědického práva.

Pokud jde o důvod popření pohledávek, uplatněný žalovanou na přezkumném jednání, z provedeného dokazování jednoznačně vyplynulo, že její tvrzení není pravdivé. Žalovaná musela být s dluhy bývalého manžela seznámena, a to alespoň jednou v průběhu dědického řízení a následně též v písemné podobě z usnesení o dědictví.

Žalobkyně byla v řízení zcela úspěšná a má proto podle ustanovení 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů vůči žalované. Náklady řízení představuje pouze zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč. Podle § 202 odst. 1 věta druhá zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v účinném znění, náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li povinnost žalované splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 13. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. Jaroslava Kočová samosoudkyně