156 ICm 2619/2014
Jednací číslo: 156 ICm 2619/2014-40 (KSPL 56 INS 11439/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Vladimírou Duškovou v právní věci žalobce: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, s doručovací adresou Edisonova 5397, Chomutov, IČ 41197518, proti žalovaným: 1. Ing. Josef Sedlák MBA, se sídlem Koterovská 633/29, Plzeň, insolvenční správce dlužníka Lukáše Němečka, Niederleho 75, Klatovy, s korespondenční adresou správce Ostružinová 1765, Černošice, 2. Lukáš anonymizovano , anonymizovano , Niederleho 75, Klatovy, jako dlužník, o určení pohledávky věřitele ve výši 728.001,05 Kč,

takto:

I. Určuje se, že žalobce Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky má za dlužníkem Lukášem Němečkem, anonymizovano , vykonatelnou pohledávku z náhrady škody ve výši 728.001,05 Kč.

II. Žalobce ve vztahu k žalovanému č. 1 nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný č. 2 je povinen vyplatit žalobci náklady řízení ve výši 5.000,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu dne 19.09.2014 se žalobce domáhal určení existence pohledávky věřitele VZP ČR ve výši 728.001,05 Kč. V žalobě uvedl, že tuto pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení dne 09.06.2014 ke sp. zn. KSPL 56 INS 11439/2014. Pohledávka byla insolvenčním správcem dlužníka Lukáše Němečka při přezkumném jednání popřena. Při přezkumném jednání pohledávku popřel i dlužník. Pohledávka věřitele byla popřena z důvodu jejího promlčení. Žalobce, však vyslovuje nesouhlas s popřením své pohledávky z důvodu promlčení. Pohledávka nemůže být promlčena, protože tato pohledávka v původní celkové výši 790.335,-Kč vznikla v důsledku dopravní nehody dne 05.08.2001. O této skutečnosti rozhodoval Okresní soud v Mostu pravomocným rozsudkem č. j. 5 T 68/2002-18 z 26.02.2013 v právní moci ke dni 16.04.2013. Podle tohoto pravomocného rozsudku dlužník Lukáš anonymizovano zavinil dopravní nehodu a byla mu uložena povinnost zaplatit na náhradě škody žalobci 790.335,-Kč. Od 15.07.2003 byla mezi žalobcem i dlužníkem Lukášem Němečkem vedena korespondence za účelem upomínání o zaplacení dlužné pohledávky, k čemuž však nedošlo a nebyl ani schválen navržený splátkový kalendář. Dne 01.12.2006 podal žalobce u Obvodního soudu pro Prahu 2 návrh na nařízení exekuce pro částku 790.335,-Kč. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 v právní moci dne 11.04.2007 byla nařízena na majetek dlužníka exekuce a exekucí byl pověřen soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal z Exekutorského úřadu Plzeň-jih. Exekučně bylo vymoženo 62.333,95 Kč.

Žalobce i správce konkurzní podstaty i žalovaný č. 2 k dotazu soudu sdělili, že v souladu s ustanovením § 115a o.s.ř. souhlasí, aby bylo jednáno bez nařízení jednání v jejich nepřítomnosti, proto soud tak učinil.

Z pravomocného rozsudku ke dni 16.04.2003 Okresního soudu v Mostu bylo mezi jiným zjištěno, že dlužník Lukáš anonymizovano je povinen zaplatit žalobci škodu ve výši 790.335,-Kč. Žalobce doložil korespondenci obsahující výzvy k zaplacení dlužníka dlužné částky ze dne 15.07.2003, 03.11.2003 i odpovědi z 19.11.2003 a 04.10.2005. Žalobce rovněž doložil, že podává návrh na nařízení exekuce pro spornou částku ze dne 01.12.2006 a to Obvodnímu soud pro Prahu 2. Soud si vyžádal spis tohoto soudu sp. zn. 33 Nc 1442/2006 a zjistil, že řízení o výkonu rozhodnutí bylo zahájeno na základě podání návrhu oprávněného dnem 07.12.2006 a pravomocným usnesením ze dne 11.01.2007 soud nařídil exekuci na majetek povinného podle vykonatelného rozsudku OS Most č. j. 5 T 68/2002-118 k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 790.335,-Kč včetně nákladů a soud pověřil exekucí soudního exekutora JUDr. Jiřího Doležala, Exekutorský úřad Plzeň-jih se sídlem Plzeň, Jablonského 7. Ze spisu je zřejmé, že dosud exekuce není skončena, neboť zde byly problémy s pověřeným exekutorem JUDr. Doležalem.

Podle ustanovení § 640 nové občanského zákoníku právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Podle ustanovení § 648 citovaného zákona uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u orgánu veřejné moci a pokračuje-li v řádně zahájeném řízení, promlčecí lhůta neběží. To platí i o právu již vykonatelném, pokud byl pro ně navržen výkon rozhodnutí nebo bylo navrženo nařízení exekuce.

V dané věci vedené u Krajského soudu v Plzni sp. zn. KSPL 56 INS 11439/2014 bylo zahájeno insolvenční řízení, kde se žalobce s předmětnou pohledávkou ve výši 728.001,05 Kč dne 09.06.2014 ve vztahu k dlužníkovi Lukáši Němečkovi řádně přihlásil. Byl pak vyrozuměn ve lhůtě o tom, že tato pohledávka byla z důvodu jejího promlčení insolvenčním správcem Ing. Josefem Sedlákem MBA i dlužníkem popřena. Přihlášená pohledávka vznikla z pravomocného a vykonatelného rozsudku vydaného Okresním soudem v Mostu 5 T 68/2002. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 16.04.2003. Na základě tohoto rozsudku byl mezi jiným Lukáš anonymizovano v souladu s ustanovením § 228 odst. 1 trestního řádu uznán povinným uhradit žalobci škodu ve výši 790.335,-Kč. 10 letá promlčecí lhůta k uplatnění tohoto nároku za normálních okolností by končila v měsíci dubnu 2013, tedy ještě před zahájením insolvenčního řízení týkající se dlužníka. Podle názoru soudu ve věci však došlo ke stavení promlčení, protože v této 10 leté promlčecí lhůtě byl dne 07.12.2006 podán návrh na nařízení exekuce. Exekuce byla soudem nařízena, pověřen byl exekutorský úřad JUDr. Jiřího Doležela a exekuce není dosud skončena. Byla vymožena pouze část a exekuce není skončena vzhledem k tomu, že exekutor Jiří Doležal neplnil řádně své povinnosti, tato skutečnost však nemůže být uváděna k tíži žalobce a lze tedy učinit závěr, že v exekučním řízení, které vzniklo na návrh žalobce v roce 2006, je řádně pokračováno. Z tohoto důvodu lze učinit závěr, že přihlášená pohledávka žalobce není promlčená a návrhu je třeba vyhovět, protože pohledávka ještě existuje a je vymahatelná i v rámci insolvence, proto bylo o návrhu žalobce rozhodnuto tak, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení ve vztahu žalobce a 2. žalovaného bylo rozhodnuto dle úspěchu ve věci dle § 142 odst. 1 o.s.ř. Dle zákona se náklady řízení insolvenčnímu správci i v případě výhry nepřiznávají.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li povinnost žalovaného splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na soudní výkon tohoto rozhodnutí.

V Plzni dne 23.10.2014

JUDr. Vladimíra Dušková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková