156 ICm 2399/2014
Jednací číslo: 156 ICm 2399/2014-61 (KSPL 56 INS 10906/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobce: UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, se sídlem Závišova 5, Praha 4 proti žalovanému: Ing. Petr Bendl, IČ 45343942, se sídlem Soukenická 5, Plzeň, insolvenční správce dlužníků: Jaroslava a Josef anonymizovano , o určení pravosti a výše popření pohledávky,

takto:

I. Žalobní návrh na určení, že nevykonatelná a nezajištěná pohledávka žalobce za dlužníkem Josefem anonymizovano , anonymizovano , IČ 45347077, ve výši 50.810 Kč přihlášená do insolvenčního říze ní vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 10906/2014 je po právu a v přihlášené výši 50.810,-Kč, se zamítá.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 16.07.2014 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že nevykonatelná a nezajištěná pohledávka žalobce za dlužníkem Josefem anonymizovano , anonymizovano , IČ 45347077, Neurazy 61 ve výši 50.810,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 56 INS 10906/2014 je po právu a v přihlášené výši 50.810,-Kč. Svůj návrh odůvodnil žalobce tím, že jako věřitel dlužníka řádně a včas přihlásil přihláškou ze dne 28.05.2014 do insolvenčního řízení výše uvedenou pohledávku, a to z titulu práva žalobce vůči dlužníkovi na vrácení jemu vyplacených provizí za uzavření uživatelských smluv dle smlouvy o obchodním zastoupení, které byly do 4 měsíců od instalace služby ukončeny. Do insolvenčního řízení byla přihláška (KSPL 56 INS 10906/ 2014)

žalobce zařazená pod označením P23-1. Dne 02.07.2014 bylo žalobci doručeno vyrozumění žalovaného ze dne 27.06.2014 o tom, že při přezkumném řízení konaném dne 26.06.2014 přihlášenou pohledávku popřel v plné výši, neboť pohledávka nevznikla, zatímco dlužník pohledávku nepopřel. S popřením přihlášené pohledávky co do důvodu i výše žalobce nesouhlasí, neboť nepřihlásil dlužné poplatky po splatnosti za služby elektronických komunikací jako pohledávku do insolvenčního řízení, takže přihlášená pohledávka č. 23 nemůže mít svůj právní titul ve spotřebitelském vztahu mezi žalobcem a dlužníkem na základě některé uživatelské smlouvy, jak tvrdí žalovaný. Popřená pohledávka byla žalobcem přihlášena jako jeho pohledávka vyplývající z obchodního vztahu mezi žalobcem a dlužníkem na základě smlouvy o obchodním zastoupení ze dne 09.03.2010 a jejího dodatku ze dne 16.06.2013, čili z podnikatelské činnosti dlužníka. Dlužník pro žalobce pracoval až do 25.11.2013 jako OSVČ-obchodní zástupce a uzavíral jménem a na účet žalobce uživatelské smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací se zájemci o služby žalobce. Za uzavření jedné každé uživatelské smlouvy dlužník fakturoval žalobci svou provizi a žalobce mu ji zaplatil. Dle dodatku ze dne 16.06.2013 ke smlouvě o obchodním zastoupení dlužník vzal na vědomí a souhlasil s tím, že již vyfakturovaná a vyplacená provize za uzavření uživatelské smlouvy s klientem žalobce dlužníkovi nenáleží v případě, že uživatelská smlouva s tímto klientem bude do 4 měsíců od jejího uzavření ukončena nebo služba bude klientovi omezena nebo jedna ze smluvních stran uživatelské smlouvy od ní odstoupí. Obchodní zástupce je pak povinen vrátit žalobci již vyplacenou provizi do 30 dnů na základě písemného oznámení žalobce s přesně vyčíslenou požadovanou částkou s uvedením důvodu. Žalobce dlužníkovi doporučeným dopisem na dodejku ze dne 15.04.2014 zaslal řádnou výzvu k vrácení vyplacených provizí, které dlužníkovi za období od 16.06. do 15.11.2013 nepatří, a které je tudíž podle dodatku ke smlouvě o obchodním zastoupení povinen do 30 dnů vrátit. Výzva byla dlužníkovi zasílána na poslední známou adresu Krašovská 1727/12, Plzeň, kde se skutečně zdržoval a kde odebíral od žalobce služby elektronických komunikací. Zásilka byla dlužníkovi doručována dne 16.04.2014, dne 17.04.2014 byla uložena na poště a dne 12.05.2014 byla vrácena žalobci, neboť si ji dlužník v úložné době nevyzvedl. Žalobce je toho názoru, že nemůže jít k jeho tíži to, že si dlužník na poště nevyzvedl výzvu k zaplacení doložené pohledávky, která mu byla doručena na poslední známou adresu ještě předtím, než bylo vyhláškou insolvenčního soudu zahájeno insolvenční řízení.

Žalovaný se žalobním návrhem nesouhlasil. Ve svém písemném vyjádření doručeném soudu dne 08.10.2014 mimo jiné uvedl, že je irelevantní argumentace žalobce, že výzva byla odeslána na poslední známou adresu, tj. Krašovská 1727/12, Plzeň, kde se měl údajně dlužník zdržovat, neboť v bodu VIII. smlouvy o obchodním zastoupení je uvedeno, že písemnosti účastníků této smlouvy se doručují na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě dlužníka se tak jednalo o adresu Nová Ves u Nepomuka 15, 335 01 Neurazy. Na tuto adresu se žalobce nepokoušel výzvu zaslat ani opakovaně. Článek VI. smlouvy o obchodním zastoupení odst. 4 je nutné chápat v kontextu s dodatkem ke smlouvě bez udání data uzavření, ale s účinností od 16.06.2013. Pohledávkou se nárok na vrácení provizí může stát, a to i z pohledu rovnosti stran, až za předpokladu dodržení některých skutečností: a) žalobce řádně doloží, že ze strany klienta došlo k porušení smluvního vztahu, b) prokázaná skutečnost porušení smluvního vztahu klientem bude zaslána na smluvní adresu dlužníka, c) dojde k doručení zásilky na smluvní adresu dlužníka některým ze způsobů uvedeným v článku VIII. smlouvy o obchodním zastoupení. Vzhledem k tomu, že ze strany žalobce nebyly splněny podmínky pro vznik pohledávky, nárok nebyl řádně doložen, nebyl odeslán na smluvní adresu a nebylo řádně doručováno, pohledávka do současné doby nevznikla. (KSPL 56 INS 10906/ 2014)

Soud má v dané věci za zjištěný a prokázaný následující skutkový stav.

Žalobce přihlásil pod pořadovým číslem P23-1 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 56 INS 10906/2014 nezajištěnou, nevykonatelnou pohledávku ve výši 50.810,-Kč z titulu nevrácené provize za uzavření uživatelských smluv v období od 16.06. do 15.11.2013, které byly do 4 měsíců od instalace ukončeny (tzv. Quick Churn) dle článku I. dodatku uzavřeného s účinností ode dne 16.06.2013 ke smlouvě o obchodním zastoupení ze dne 09.03.2010, kdy v takovém případě obchodní zástupce vrací vyplacené provize za uzavření těchto ukončených smluv. Provize za uzavření uživatelských smluv dlužníkem v tomto období včetně těch, které byly ve lhůtě Quick Churn ukončeny, byly věřitelem dlužníkovi řádně zaplaceny na základě jeho faktur. Výzva k úhradě ze dne 15.04.2014 byla odeslána tentýž den na dodejku na adresu Krašovská 1727, Plzeň, kde se dlužník skutečně zdržuje, a kde od věřitele odebírá služby. 17.04.2014 na poště uloženo k 05.05.2014 nevyzvednuto, 12.05.2014 vráceno odesílateli. Předtím zaslána jiná výzva k zaplacení na adresu Nová Ves u Nepomuka 15, Neurazy, ale zásilka se vrátila s tím, že adresát se odstěhoval. Zasláno na adresu do Plzně sdělenou bývalým manažerem pana Bečavera a zde paní anonymizovano zásilku osobně převzala. K přihlášce pohledávky byly předloženy z listinných důkazů smlouva o obchodním zastoupení ze dne 09.03.2010 uzavřená mezi žalobcem a Josefem anonymizovano se sídlem/místem podnikání Nová Ves u Nepomuka 15, Neurazy, jejímž předmětem byl závazek Josefa Bečavera jménem žalobce s veškerou profesionální péčí vyvíjet obchodní činnost, kterou se rozumí uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací se zájemci o tyto služby nebo dohod o změnách uživatelských smluv spočívajících v rozšíření již zájemcem odebíraných služeb, vybírání jednorázových plateb od uživatelů služeb elektronických komunikací pro zastoupeného. Zastoupený (žalobce) se zavázal zástupci za uzavření uživatelské smlouvy zaplatit provizi za podmínek a ve výši dle článku VI. této smlouvy. Dle dodatku ke smlouvě o obchodním zastoupení ze dne 09.03.2010, který nabyl platnosti a účinnosti 16.06.2013, vzal dlužník na vědomí a souhlasil s tím, že provize, kterou vyfakturoval na základě smlouvy, mu nenáleží v případě, že: 1) smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací klientům zastoupeného bude ukončena do 4 měsíců od instalace služby, výjimku tvoří případy, kdy klient zemře nebo se odstěhuje, dojde k administrativnímu odpojení, dojde k technickým problémům ze strany žalobce, dojde k odpojení klienta na základě špatné péče o zákazníka, dojde k odpojení klienta z důvodu transferu smlouvy na jinou osobu. 2) dojde do 4 měsíců od instalace služby k omezení služby a následnému odstoupení od smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ze strany zastoupeného jako poskytovatele. 3) dojde k odstoupení od smlouvy ze strany klienta v zákonné lhůtě do 14 dnů a to z jakéhokoliv důvodu. Ukazatel o množství smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které budou takto ukončeny, se nazývá Quick Churn. Pokud k takovému ukončení dojde, je zastoupený oprávněn požadovat vrácení vyplacené provize i po ukončení smlouvy. Zástupce je povinen vrátit uvedenou provizi na základě písemného oznámení zastoupeného, ve kterém přesně vyčíslí požadovanou částku a uvede také důvod, proč provize nenáleží. Písemná výzva k úhradě bude zaslána nejpozději do 9 měsíců od ukončení smlouvy. Zástupce je povinen vrátit uvedenou provizi do 30 dnů od doručení písemného oznámení zastoupeného. Dále k přihlášce pohledávky byly připojeny faktury dlužníka č. 07/2013 (provize za smlouvy uzavřené od 16.06.2013 do 15.07.2013) s výpisem z účtu žalobce a seznamem uzavřených smluv v tomto období, faktura dlužníka č. 08/2013 (provize za smlouvy uzavřené od 16.07.2013 do 15.08.2013) s výpisem s z účtu žalobce a seznamem uzavřených smluv v tomto období, faktura dlužníka č. 09/2013 (provize za smlouvy uzavřené od 16.08.2013 do 15.09.2013) s výpisem z účtu žalobce a seznamem uzavřených smluv v tomto období, faktura dlužníka č. 010/2013 (provize za smlouvy (KSPL 56 INS 10906/ 2014) uzavřené od 16.09.2013 do 15.10.2013) s výpisem z účtu věřitele a seznamem uzavřených smluv v tomto období, faktura dlužníka č. 11/2013 (provize za smlouvy uzavřené od 16.10.2013 do 15.11.2013) s výpisem z účtu věřitele a seznamem uzavřených smluv v tomto období. Z výzvy k úhradě ze dne 15.04.2014 vyplývá, že byl dlužník žalobcem vyzýván k vrácení vyplacené provize dle smlouvy o obchodním zastoupení ze dne 09.03.2010 za období od 16.06. do 15.11.2013, neboť po vyhodnocení tzv. Quick Churn zjistil žalobce, že mu nenáleží provize ve výši 50.810,-Kč. Jedná se o provize za uzavřené smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které byly ukončeny. Dlužník byl v této výzvě vyzván, aby částku uhradil do 30. dnů od doručení výzvy na sdělené číslo účtu. Výzva k vrácení provizí byla zasílána dlužníku na adresu Krašovská 1727/12, kde dne 17.04.2014 došlo k uložení zásilky, neboť adresát nebyl zastižen, a dne 05.05.2014 došlo k odeslání zásilky zpět odesílateli, neboť si adresát zásilku nevyzvedl ve stanovené odběrné lhůtě (viz detailní informace k zásilkám). Z listinných důkazů předložených v tomto řízení žalobcem vyplývá, že na základě dohody o rozvázání smlouvy o obchodním zastoupení došlo k ukončení smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené dne 09.03.2010, a to ke dni 25.11.2013. Pokud žalobce zasílal zásilku Jaroslavě anonymizovano na adresu Nová Ves u Nepomuka 15 s podacím razítkem 17.03.2014, ze sdělení pošty vyplývá, že na uvedené adrese je tento adresát neznámý. Dlužník uzavřel se žalobcem smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací dne 24.09.2013 s uvedením své adresy Krašovská 1727/12, kam mu i do současné doby jsou služby žalobcem poskytovány (viz fotodokumentace vstupních dveří do bytu dlužníka na adrese Krašovská 1727/12, Plzeň, pořízená v říjnu 2015). Dlužník má evidován pobyt na adrese Neurazy 61, což je adresa obecního úřadu Neurazy. Zásilku doručovanou žalobcem Jaroslavě anonymizovano na adrese Plzeň, Krašovská 1727/12 tato přezvala osobně dne 17.04.2014. Dlužník ani při opětovném doručování výzvy k úhradě ze dne 15.04.2014 si zásilku v úložní době od 26.05. do 10.06.2014 doručovanou na adresu Plzeň, Krašovská 1727/12 nevyzvedl. Dle tehdejšího manažera přímého prodeje žalobce Karla Vítka by se dlužník na adrese Krašovská 1727/12 k 26.03.2014 měl zdržovat (viz mailová zpráva Karla Vítka ze dne 26.03.2014). Navrhovaného svědka Karla Vítka se soudu nepodařilo předvolat k jednání ani žalobce nebyl schopen zajistit jeho účast. Žalobce neunesl důkazní břemeno k prokázání skutečnosti, že se zásilka s výzvou k úhradě ze dne 15.04.2014 doručována dlužníku na adrese Plzeň, Krašovská 1727/12 dotala do dispozice dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 29.04.2014 č.j. 56 INS 10906/2014-A-9 byl zjištěn úpadek dlužníků: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano a Josefa Bečavera, anonymizovano , oba trvale bytem Neurazy 61 a soud povolil řešení úpadku dlužníků oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Při přezkumném jednání, které se konalo dne 26.06.2014, žalovaný popřel pohledávku žalobce ve výši 50.810,-Kč s odůvodněním, že pohledávka nevznikla. Žalobce byl vyrozuměn o popření pohledávky vyrozuměním ze dne 27.06.2014, které mu bylo doručeno dne 02.07.2014.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 insolvenčního zákona, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění dle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takové případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V daném případě se nejprve soud zabýval otázkou, jestli jsou vůbec splněny předpoklady nutné k tomu, aby se mohl zabývat důvodností žalobcova nároku samotného. Při (KSPL 56 INS 10906/ 2014) zkoumání podmínek mající původ v insolvenčním řízení samotném jde mimo jiné o zkoumání toho, zda se žalobce dovolává určení pravosti své pohledávky ze stejného důvodu a ve stejné výši jako v přihlášce své pohledávky do insolvenčního řízení, zda je dána věcná legitimace účastníků, zda byla žaloba podána včas. V daném případě všechny tyto uvedené předpoklady splněny byly. Žalobce prokázal, že mezi ním a dlužníkem byla uzavřena smlouva o obchodním zastoupení ve smyslu ustanovení § 652 a násl. obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013, na základě které dlužník jako zástupce se zavázal jménem žalobce jako zastoupeného s veškerou profesionální péčí vyvíjet obchodní činnost v článku I. smlouvy specifikovanou. Z ustanovení § 659 obchodního zákoníku vyplývá, že obchodní zástupce má nárok na provizi sjednanou, jinak odpovídající zvyklostem podle místa jeho činnosti a s ohledem na druh zboží, jehož se týká smlouva o obchodním zastoupení. Provize pro dlužníka byla v rámci smlouvy o obchodním zastoupení ze dne 09.03.2010 sjednána v jejím článku VI. Dle ustanovení § 662 odst. 1, 2, 3 obchodního zákoníku právo na provizi zanikne, je-li zřejmé, že smlouva mezi zastoupeným a třetí osobou nebude splněna, a jestliže nesplnění není důsledkem okolností přičitatelných zastoupenému, nestanoví-li smlouva něco jiného. Provize, která byla již uhrazena, musí být vrácena, jestliže právo na ni zaniklo podle předchozího odstavce. Od ustanovení odstavce 1 se lze dohodou odchýlit jen ve prospěch obchodního zástupce. Dle dodatku ke smlouvě o obchodním zastoupení platného a účinného od 16.06.2013 byl dlužník povinen vrátit provizi, která mu nenáleží v případě v dodatku specifikovaném, a to na základě písemného oznámení žalobce, ve kterém přesně vyčíslí požadovanou částku a uvede také důvod, proč provize nenáleží. Písemná výzva k úhradě bude zaslána nejpozději do 9 měsíců od ukončení smlouvy a zástupce je povinen vrátit uvedenou provizi do 30 dnů od doručení písemného oznámení zastoupeného. Pokud byla žalobcem dlužníku zasílána takováto výzva k vrácení vyplacených provizí za období od 16.06. do 15.11.2013 ze dne 15.04.2014 na adresu Plzeň, Krašovská 1722/12, žalobce neunesl důkazní břemeno, že se zásilka s výzvou k úhradě ocitla ve sféře dispozice dlužníka, jestliže dlužníkem v úložní době od 17.04.2014 do 05.05.2014 nebyla vyzvednuta. Jak již bylo uvedeno v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 563/2005, písemný projev vůle (písemnost) je doručen druhému účastníku, jakmile se ocitne ve sféře jeho dispozice, ledaže zákon stanoví určitý způsob doručování. Písemnost se ocitne ve sféře dispozice druhého účastníka tím, že získá možnost seznámit se s jejím obsahem. Není přitom vždy nezbytné, aby se druhý účastník opravdu s obsahem projevu vůle seznámil; rozhodující je, aby měl, objektivně vzato, možnost obsah písemnosti poznat. Obchodní zákoník přitom při doručení výzvy k vrácení vyplacené provize nestanoví, aby zásilka obsahující tento úkon byla doručena do vlastních rukou, platí tedy, že ji lze druhé straně doručit jakýmkoli způsobem, kterým se dostane do sféry jeho dispozice, například prostřednictvím držitele poštovní licence. V daném případě bylo prokázáno, že držitel poštovní licence zásilku obsahující výzvu k vrácení provize dlužníku nepředal, uložil ji ve své provozovně a dlužníka o uložení vyrozuměl. Žalobce se však ocitl v důkazní nouzi a neunesl důkazní břemeno k prokázání skutečnosti, že se dlužník s oznámením o uložení zásilky mohl seznámit, neboť z důkazů, které byly žalobcem v rámci řízení předloženy, jednoznačně nevyplývá, že by se dlužník v úložní době od 17.04.2014 do 05.05.2014 na adrese Plzeň, Krašovská 1722/12 zdržoval. Proto soud musel přisvědčit názoru žalovaného, že pohledávka žalobce na vrácení vyplacených provizí, jejíž vznik a splatnost byl vázán na doručení písemného oznámení, nevznikla, neboť žalobce neprokázal, že bylo takovéto písemné oznámení dlužníku doručeno. S ohledem na uvedené skutečnosti proto soudu nezbylo, než žalobní návrh zamítnout a rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Výrok týkající se náhrady nákladů řízení vychází z ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona a z § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný byl v dané věci úspěšný, neboť žaloba (KSPL 56 INS 10906/ 2014) vůči němu byla zamítnuta, proto by mu náležela náhrada nákladů řízení v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že žalovaný náhradu nákladů řízení nepožadoval, bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení nemá právo.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Plzni dne 26.10.2015

Mgr. Jaroslava Kočandrlová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková