156 ICm 2067/2013
Jednací číslo: 156 ICm 2067/2013-20 (KSPL 56 INS 21934/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: JUDr. Věra anonymizovano , anonymizovano , Sudoměřská 46, 130 00, Praha 3, IS dlužníka Ing. Kamila Chromého, Cechovní 4, Cheb, proti žalovanému: Dušan anonymizovano , anonymizovano , Vlachovice 28, 763 24, Vlachovice, zast.: JUDr. Jiří Ptáček, advokát, Masarykova 398/2, 602 00, Brno o Žalobě na určení popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pořadí pohledávky žalovaného ve výši 9.652.351,--Kč přihlášené pod pořadovým číslem 22 do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Kamila Chromého je popřena po právu, se zamítá.

II. Žaloba o určení, že skutečná výše pohledávky žalovaného přihlášená pod pořadovým číslem 22 do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Kamila Chromého činí 0,--Kč, se zamítá.

III.Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 12. 06. 2013 podala žalobkyně ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala vydání rozsudku, kterým by soud určil, že pořadí pohledávky žalovaného ve výši 9.652.351,--Kč bylo popřeno po právu, a že skutečná výše pohledávky žalovaného činí 0,--Kč. Žalobu odůvodnila tak, že žalovaný uplatnil v insolvenčním řízení dlužníka Ing. Kamila Chromého pohledávku ve výši 9.652.351,--Kč z titulu nezaplaceného dluhu ze smlouvy o úvěru. Žalovaný přihlásil nárok jako vykonatelný co do částky 4.663.788,--Kč. Žalobkyně popírá pravost pohledávky, výši pohledávky i pořadí pohledávky. Jako důvod popření uvedla toto: předmětná smlouva o úvěru je uvedena mezi přílohami přihlášky, ale přiložena nebyla. Z části 15 a 22 přihlášky vyplývá, že pohledávka byla splatná dne 11. 02. 1995. Přihláška do insolvenčního řízení byla však podána až 07. 08. 2012, tedy po uplynutí více jak 10 let od splatnosti. Pohledávka je z tohoto pohledu promlčená. Předchozí řízení vedené před Krajským soudem v Praze pravomocně skončilo již 08. 11. 1996, tedy nikoliv později, než 3 měsíce před uplynutím promlčecí doby, takže zahájení jiného řízení, exekučního řízení, nemá již na běh promlčecí lhůty žádný vliv. Pohledávka však byla promlčena již v době zahájení exekučního řízení. Z příloh je patrné, že exekuční řízení bylo zahájeno dne 01. 11. 2005, tj. také po uplynutí absolutní promlčecí lhůty, která uplynula dne 11. 02. 2005. Pohledávka byla věřitelem přihlášena v částečném rozsahu jako zajištěná majetkem dlužníka, a to nemovitostmi na LV 4241, k. ú. Cheb. Jako důvod je uvedena smlouva o zřízení zástavního práva. Je-li promlčená pohledávka, je však zároveň promlčeno i zástavní právo jí zajišťující.

Žalovaný s obsahem žaloby nesouhlasil, navrhoval její zamítnutí. Žalovaný přihlásil svoji pohledávku, která vznikla na základě úvěrové smlouvy ze dne 05. 02. 1994 ve znění dodatku č. 1 ze dne 08. 08. 1994, uzavřené mezi Ekoagrobankou, a.s. a Kamilem Chromým. Současně byla dne 05. 02. 1994 uzavřena mezi účastníky smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti. Poskytnutý úvěr byl zajištěn směnkou vlastní vystavenou panem Ing. Kamilem Chromým a avalovanou panem Radkem Sekerou. Směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Praze ze dne 27. 09. 1995, sp. zn. Sm 734/95, který nabyl právní moci dne 08. 11. 1996, byl úpadce uznán povinným, společně a nerozdílně společně s panem Radkem Sekerou, zaplatit Ekoagrobance, a.s. směnečnou pohledávku ve výši 4.663.788,--Kč s příslušenstvím. Smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 11. 12. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 01. 2003 byla pohledávka postoupena žalovanému. Vzhledem k tomu, že směnečná pohledávka nebyla uhrazena, podal žalovaný návrh na nařízení exekuce. Usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 29. 11. 2005 byla nařízena exekuce k vymožení vykonatelného směnečného platebního rozkazu. Sdělením Exekutorského úřadu Plzeň-město ze dne 31. 10. 20011 bylo žalovanému oznámeno zahájení insolvenčního řízení, s tím, že podle § 46 exekučního řádu exekutor nečiní žádné kroky k provedení exekuce. Žalovaný je toho názoru, že se jedná o směnečný závazek, který je samostatně upraven v zákoně směnečném a šekovém. Směnečný závazek je zcela samostatný a oddělený od případného závazku, který byl původem jeho vzniku, a i když se vystavení směnky opírá o určitý právní důvod, vzniká ze směnky specifický právní vztah, jehož abstraktní charakter tkví v tom, že právní důvod není pro jeho existenci významný a ze směnky nevyplývá. Slovu s ustálenou judikaturou se otázky promlčení, neupravené zákonem směnečným a šekovým, tedy i běh promlčecí doby pohledávky, posoudí podle nejobecnější právní úpravy, kterou je občanský zákoník. Občanský zákoník pak běh promlčecí lhůty upravuje v § 110, které stanoví, že bylo -li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Pohledávka žalovaného tedy v době podání návrhu na zahájení exekučního řízení promlčená nebyla a není jiného důvodu, proč by neměla být v insolvenčním řízení uspokojena.

Podle § 199 odst. 1 a 2 IZ, IS, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť pohledávky byly IS popřeny na přezkumném jednání dne 03. 06. 2013 a žaloba byla podána dne 12. 06. 2013

Z přihlášky pohledávky žalovaného do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Kamila Chromého vyplynulo, že žalovaný přihlásil pohledávku v celkové výši 9.652.351,--Kč. Jako důvod vzniku pohledávky žalovaný uvedl, že se jedná o nezaplacený dluh ze smlouvy o úvěru. V kolonce další okolnosti pak odkázal na směnečný platební rozkaz vydaný Krajským soudem v Praze dne 27. 09. 1995, sp. zn. 734/95. Usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 29. 11. 2005 byla nařízena exekuce k vymožení dlužné částky. Pohledávka je tvořena dlužnou částkou ve výši 4.663.788,--Kč, směnečnou odměnou ve výši 15.546,--Kč a náklady řízení ve výši 191.868,--Kč. Žalovaný přihlásil pohledávku jako zajištěnou majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a jako důvod uvedl smlouvu o zřízení zástavního práva. Jako majetek tvořící předmět zajištění uvedl nemovitosti zapsané na LV č. 4241 v k. ú. Cheb. Jako přílohy ke smlouvě byly uvedeny smlouva o úvěru, směnečný platební rozkaz, smlouva o postoupení pohledávky, dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky, usnesení o nařízení exekuce + exekuční příkaz a list vlastnictví č. 4241, k. ú Cheb. Ve věci má soud dále za prokázané, že mezi Ekoagrobankou, a.s. a Kamilem Chromým byla uzavřena dne 05. 02. 1994 smlouva o úvěru č. 17/94/71/0009. Předmětem této smlouvy bylo poskytnutí úvěru ve výši 6.000.000,--Kč, kdy konečná splatnost úvěru byla stanovena na 05. 02. 1995. Součástí smlouvy byla i příloha č. 1 obsahující ujednání o smluvních pokutách. Ze dne 08. 08. 1994 pochází dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě, kterým se mění ustanovení úvěrové smlouvy ohledně rozpisu splátek úvěru. Ze dne 05. 02. 1994 také pochází smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti uzavřená mezi Kamilem Chromým a Alenou Chromou, na straně zástavce, a Ekoagrobankou, a.s., v pozici zástavního věřitele. Touto smlouvou se zajistil úvěr poskytnutý na základě shora uvedené úvěrové smlouvy, přičemž předmětem zástavního práva jsou nemovitosti zapsané v k. ú. Cheb na LV 4241. Ze dne 27. 09. 1995 pochází směnečný platební rozkaz Krajského obchodního soudu v Praze, sp. zn. Sm 734/95. Tímto platebním rozkazem bylo dlužníku uloženo uhradit Ekoagrobance, a.s. společně a nerozdílně s Radkem Sekerou částku 4.663.778,--Kč s příslušenstvím a náklady řízení. Směnečný platební rozkaz nabyl právní moci 08. 11. 1996, výrok o nákladech řízení 28. 05. 1997. Dne 11. 12. 2002 byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávky, na základě které Ekoagrobanka, a.s. v likvidaci postoupila předmětnou pohledávku za Kamilem Chromým žalovanému. Ze dne 17. 01. 2003 pak pochází dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky, jejímž obsahem byla dohoda mezi postupníkem a postupitelem, že veškerá práva postupitele vyplývající ze směnečného platebního rozkazu Sm 734/95 vydaného Krajským obchodním soudem v Praze dne 27. 09. 1995 se převádí na postupníka. Ze dne 29. 11. 2005 pochází usnesení Okresního soudu v Chebu, sp. zn. 16 Nc 5638/2005, kterým byla nařízena exekuce vykonatelného směnečného platebního rozkazu shora uvedeného, provedením exekuce byl pověřen Mgr. Martin Tunkl. Dne 31. 10. 2011 bylo žalovanému oznámeno exekutorským úřadem Plzeň-město, že ve věci Kamila Chromého bylo zahájeno insolvenční řízení. Žalovaný soudu doložil listinu označenou jako společné pokyny zajištěných věřitelů ke zpeněžení nemovitosti , která mu byla žalobkyní zaslána dne 09. 09. 2013, tedy poté, co byla ve věci žalobkyní podána žaloba. Obsahem těchto společných pokynů zajištěných věřitelů ke zpeněžení nemovitosti, je žádost věřitele, Fincom Trade LtD., ve vztahu k IS, aby zajistila vyjádření všech zajištěných věřitelů k původnímu návrhu společných pokynů i k jejich aktuálně navrhované změně tak, aby bylo postaveno na jisto, že pokyny byly uděleny společně všemi zajištěnými věřiteli. Ze dne 03. 09. 2013 pak pochází dopis IS, který byl adresován žalovanému, kde ho informuje, že oslovila dle přání jednoho ze zajištěných věřitelů Oceňovací a znaleckou kancelář, s.r.o. o nabídku ceny za vypracování znaleckého posudku na nemovitosti Ing. Kamila Chromého. Nabídková cena byla značně vysoká, tak našla jiného znalce, a to Ing. Ivanu Zounarovou, která předložila sumu ve výši 11.000,--Kč. Touto listinou pak IS požádala Dušana anonymizovano o vyjádření v co nejkratší době. Z obalu naposledy uvedených listin je jednoznačné, že žalobkyně považuje žalovaného za zajištěného věřitele.

V dané věci soudu nezbylo, než žalobu IS zamítnout. Žalobkyně uvedla, že pohledávku žalovaného ve výši 9.652.351,--Kč popřela jak co do pravosti, výše, tak i pořadí. Důvod pro popření pořadí žalobkyně uvedla pouze v tom, že pokud neexistuje pohledávka žalovaného, resp. je-li promlčená, je promlčeno i zástavní právo jí zajišťující. Jiné důvody žalobkyně neuvedla. V rozporu s tímto tvrzením pak žalobkyně v září tohoto roku zaslala žalovanému, jakožto zajištěnému věřiteli 2 dopisy, ze kterých jednoznačně vyplývá, že žalovaného považuje za zajištěného věřitele. V tomto směru je tedy jednání žalobkyně velmi rozporuplné. Žalobkyně popřela pravost pohledávky z důvodu jejího promlčení. Uvedla, že jí nebyla předložena úvěrová smlouva, nicméně že z přihlášky vyplývá, že pohledávka byla splatná dne 11. 02. 1995 a přihláška do insolvenčního řízení až 07. 08. 2012, tedy po uplynutí více jak 10 let od splatnosti. Odkázala na ustanovení § 408 obchodního zákoníku. Dále uvedla, že předchozí řízení vedené před Krajským soudem v Praze pravomocně skončilo 08. 11. 1996, tedy nikoliv později, než 3 měsíce před uplynutím promlčecí doby, takže zahájení jiného řízení, exekučního řízení, nemá již na běh promlčecí lhůty žádný vliv. Pohledávka podle jejího názoru byla promlčena již v době zahájení exekučního řízení. Jiné argumenty žalobkyně ohledně popření pravosti pohledávky žalovaného neuvedla. Soud se tedy zabýval pouze těmi důvody popření, které žalobkyně v pozici IS uplatnila. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení přihlášku ze dne 04. 05. 2012 svoji pohledávku, která vznikla prvotně na základě úvěrové smlouvy ze dne 05. 02. 1994. Stejného dne byla mezi Kamilem Chromým a Ekoagrobankou, a.s. uzavřena i smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti. Poskytnutý úvěr byl zjevně zajištěn směnkou, o níž bylo rozhodováno před Krajským obchodním soudem v Praze. Směnečným platebním rozkazem pak byl úpadce uznán povinným společně a nerozdílně zaplatit Ekoagrobance, a.s. směnečnou pohledávku ve výši 4.663.788,--Kč s příslušenstvím. Rozhodnutí nabylo právní moci ve vztahu k jistině a příslušenství 08. 11. 1996. Soud se ztotožňuje se žalovaným v tom, že směnečný závazek je zcela samostatný a oddělený od případného závazku, který byl původem jeho vzniku. Jelikož otázky promlčení nejsou upraveny ve směnečném a šekovém zákoně, řídí se v době jejich promlčecí doby v uvedeném případě občanským zákoníkem. § 110 občanského zákoníku uvádí, že bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Směnečný platební rozkaz nabyl právní moci dne 08. 11. 1996. Usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 29. 11. 2005 byla nařízena exekuce k vymožení vykonatelného směnečného platebního rozkazu. Pohledávka žalovaného, tedy dle názoru soudu, v době podání návrhu na zahájení exekučního řízení, nebyla promlčena. Ze stejných důvodů nebylo promlčeno ani zástavní právo zajišťující pohledávku. Z uvedených důvodů soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 22. 10. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Eva Havlíčková samosoudce