156 ICm 2037/2013
Jednací číslo: 156 ICm 2037/2013-17 (KSPL 56 INS 21934/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: JUDr. Věra Sedloňová, nar. , IS dlužníka: Ing. Kamil Chromý, Cechovní 4, 350 02 Cheb, proti žalovanému: Finanční úřad pro Karlovarský kraj-územní pracoviště Aš, IČ 72080043, Karlova 13, 352 01, Aš v řízení o Žalobě na určení popře ní pořadí vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pořadí pohledávky žalovaného ve výši 91.431,--Kč přihlášené pod pořadovým číslem 18 do insolvenčního řízení dlužníka Kamila Chromého je popřeno po právu, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 10. 06. 2013 podala žalobkyně v pozici IS dlužníka Kamila Chromého ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala určení, že pořadí pohledávky žalovaného ve výši 91.431,--Kč přihlášené pod pořadovým číslem 18 je popřeno po právu. Tuto svoji odůvodnila tak, že shora uvedená pohledávka byla přihlášena z titulu neuhrazené daňové povinnosti dlužníka vzniklé na základě platných daňových zákonů. Žalovaný přihlásil nárok jako vykonatelný a vykonatelnost doložil vykonatelnými výkazy nedoplatků dle zákona č. 337/1992 Sb. Pořadí uvedené pohledávky bylo správkyni popřeno při přezkumném jednání dne 03. 06. 2013. Důvody popření jsou následující: žalovaný uvedl, že jím přihlášené pohledávky jsou zajištěny zástavním právem zřízeným na nemovitostech ve vlastnictví dlužníka zapsaných na LV č. 4241, k. ú. Cheb, a to zástavním právem zřízeným rozhodnutím správce daně ze dne 29. 05. 2007 a ze dne 30. 09. 2009. Žalovaný ve své přihlášce pohledávek do insolvenčního řízení dále nespecifikoval, které jím přihlášené pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k datu účinnosti prvního či druhého rozhodnutí; z přihlášky žalovaného tedy nelze určit, ke kterému datu zajištění pohledávek vzniklo. Žalovaný dále neuvedl, jaké je pořadí zajištění těchto konkrétních pohledávek a i z tohoto důvodu, dle mínění žalobkyně, nelze takové pohledávky přezkoumat jako pohledávky zajištěné majetkem dlužníka. Dále popírané pohledávky nejsou zajištěny zástavním právem, jelikož nejsou obsaženy v rozhodnutích žalovaného o zřízení zástavního práva uvedených v přihlášce žalovaného a v rozhodnutí k nim přiložených, tj. zástavním právem zřízeným rozhodnutím správce daně ze dne 29. 05. 2007 a ze dne 30. 09. 2009.

Žalovaný s obsahem žaloby nesouhlasil. Uvedl, že Finanční úřad v Aši se svojí přihláškou pohledávky ze dne 05. 04. 2012 přihlásil jako věřitel dlužníka Ing. Kamila Chromého. Celková výše pohledávek za dlužníkem činila 91.431,--Kč a byla zajištěna zástavními právy, č. j. 16464/07/124970/2471 a č. j. 11592/09/1249704/02471. K přihlášce byly připojeny kopie těchto rozhodnutí o zřízení zástavních práv i kopie výkazů nedoplatků. Jako důvody popření uvádí žalobkyně, že v přihlášce pohledávky nebylo specifikováno, které přihlášené pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k datu účinnosti prvního nebo druhého rozhodnutí a jaké je pořadí zajištění těchto konkrétních pohledávek. K tomuto důvodu žalovaný sděluje, že porovnání pohledávek uvedených v rozhodnutích o zřízení zástavních práv s výkazy nedoplatků a platebními výměry na úrok z prodlení, z nichž vychází přihláška je zcela patrné, jaká pohledávka byla jakým rozhodnutím zajištěna. K dalšímu důvodu popření ze strany žalobkyně, že by snad popírané pohledávky neměly být zajištěny zástavním právem, jelikož nejsou obsazeny v rozhodnutích o zřízení zástavního práva, žalovaný uvádí, že všechny pohledávky uvedené na přihlášce jsou zajištěny zástavními právy č. j. 16464/07/124970/2471, popř. č. j. 11592/09/1249704/02471.

Podle § 199 odst. 1 a 2 IZ, insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvod popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Z přihlášky pohledávky žalovaného do IŘ bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil za dlužníkem Kamilem Chromým pohledávku ve výši 91.431,--Kč. Jednalo se o 71 dílčích pohledávek, jejíž identifikace vyplývá z přihlášky. Právním důvodem pohledávek jsou převážně platební výměry ohledně nezaplacené daně z převodu nemovitosti, dále pak platební výměry na úrok z prodlení ve vztahu k dani z převodu nemovitostí. Pohledávky uvedené v rozpise jsou zajištěny majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a je pro ně uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění. Pohledávky nejsou zajištěny jiným způsobem. V přihlášce je pak uvedeno zajištění č. 1, přičemž jako důvod tohoto zajištění je uvedeno zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně dle § 72 ZSDP č.j. 16464/07/124970/2471 ze dne 29. 05. 2007, přičemž majetek tvořící předmět zajištění pak činí nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, k. p. Cheb, LV 4241, pro katastrální území a obec Cheb. U zajištění č. 2 je jako důvod uvedeno zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně dle ust. § 72 ZSDP č. j. 11592/09/124970402471 ze dne 31. 03. 2009, majetek tvořící předmět zajištění jsou pak nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, k. p. Cheb, LV 4241, pro katastrální území a obec Cheb. U zajištění č. 1 je okamžik vzniku zajištění datován 17. 07. 2007 a u zajištění č. 2 pak k datu 26. 06. 2009. Seznam příloh přihlášky pak tvoří výkazy nedoplatků ze dne 24. 05. 2007, 31. 12. 2007, 10. 10. 2008, platební výměr na úrok z prodlení ze dne 27. 10. 2011, výkazy nedoplatků ze dne 10. 02. 2009, 02. 08. 2010, 28. 11. 2011, platební výměr na úrok z prodlení ze dne 26. 03. 2012 a obě citovaná rozhodnutí o zřízení zástavního práva. Všechny shora uvedené listiny byly konstatovány k důkazu. V rozhodnutí o zřízení zástavního práva ze dne 29. 05. 2007, které nabylo právní moci dne 07. 07. 2007, vyplývá, že se vztahuje k zajištění daňových pohledávek ve výši 36.436,--Kč a jejich příslušenství, přičemž rozhodnutí obsahuje specifikaci všech pohledávek z titulu daně z převodu nemovitostí. Stejně tak rozhodnutí o zřízení zástavního práva ze dne 31. 03. 2009, které nabylo právní moci dne 19. 05. 2009, obsahuje specifikaci daňových pohledávek v celkové výši 37.603,--Kč + příslušenství. V obou rozhodnutích je také specifikována zástava.

Po provedeném dokazování soud konstatuje, že žalobu považuje za nedůvodnou, důvody pro popření pořadí pohledávky žalovaného, tak jak byly specifikovány v žalobě, dle názoru soudu nejsou na místě. Z důkazů provedených v řízení vyplynulo, že obě rozhodnutí o zřízení zástavního práva obsahují specifikaci pohledávek, které mají být rozhodnutími zajištěny, k tomuto rozhodnutí byly řádně doloženy i výkazy nedoplatků a platební výměry na úrok z prodlení. Soud podotýká, že předmětem popření pořadí není příslušenství k pohledávkám jako např. penále. Argument žalobkyně, že popírané pohledávky nejsou zajištěny zástavním právem, neboť nejsou obsaženy v rozhodnutí žalovaného o zřízení zástavního práva uvedených v přihlášce žalovaného a v rozhodnutích přiložených, musí také soud ze shora uvedených důvodu odmítnout. Na okraj soud podotýká, že je vůbec otázkou, zda žaloba měla být žalobkyní vůbec podána, neboť § 199 IZ počítá s popřením pohledávky ze strany IS, pokud se jedná o pravost nebo výši. Žalobkyně však evidentně popírá pořadí vykonatelné pohledávky, nikoliv její výši či pravost.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 22. 10. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Eva Havlíčková samosoudce