156 ICm 202/2016
Jednací číslo: 156 ICm 202/2016-15 KSPL 56INS 25917/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Parvoničovou ve věci žalobkyně: České spořitelny, a.s., IČO 45244782, sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, proti žalované: Jiřině Steinbachové, narozené 9. 8. 1979, bytem Osvračín 1, 345 44 Osvračín, zastoupené Mgr. Martinem Jančou, advokátem se sídlem Mikulášské nám. 11, 326 00 Plzeň, o žalobě na určení pravosti a výše pohledávky, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužnice: Jiřina Steinbachová, narozená 9. 8. 1979, bytem Osvračín 1, 345 44 Osvračín, vedený pod sp. zn. KSPL 56 INS 25917/2015,

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má za dlužnicí-žalovanou pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení jako P-1, z titulu smlouvy o úvěru č. 0336854149 ze dne 8. 7. 2008, ve výši 339.479,33 Kč.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 5.000,--Kč.

Odůvodnění

Žalobkyně se včas podanou žalobou domáhala určení, že její pohledávka, přihlášená do insolvenčního řízení žalované jako P-1, z titulu smlouvy o úvěru č. 0336854149 ze dne 8. 7. 2008, ve výši 339.479,33 Kč, je po právu. Žalobkyně nesouhlasí s popěrným úkonem žalované, když dohoda o úpravě majetkových poměrů pro dobu po rozvodu se žalobkyně nedotýká. Žalovaná se k podané žalobě nevyjádřila. Na přezkumném jednání, konaném dne 6. 1. 2016, popřela žalovaná pohledávku žalobkyně pro pravost a výši v plném rozsahu, když se domnívá, že tato pohledávka nemá směřovat proti ní, nýbrž proti bývalému manželovi, když dohodou o úpravě majetkových poměrů z 28. 11. 2014 nemovitý majetek přešel do výlučného vlastnictví bývalého manžela a stejně tak byla upravena i smlouva o úvěru, která přešla dle bodu III. dohody na Františka Steinbacha. isir.justi ce.cz KSPL 56INS 25917/2015

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o. s. ř., týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřené jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle § 410 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2) může dát zastoupit při přezkumném jednání jinou osobou; to neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce přezkumného jednání zúčastnil osobně (odst. 1). Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku (odst. 2). Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená (odst. 3). Podle ustanovení § 159 odst. 1 písm. a) IZ incidenčními spory jsou spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek. Podle § 160 odst. 1 IZ incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby. Podle § 160 odst. 4 IZ žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat. Úvodem soud konstatuje, že žaloba na určení pravosti a výše předmětné pohledávky byla podána v zákonné lhůtě podle ustanovení § 197 odst. 2, § 198 odst. 1 a 410 odst. 2 IZ, když vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky bylo insolvenčním správcem zasláno 14.1.2016, doručeno žalobkyni 18.1.2016, účinky schválení oddlužení nastaly 12.1.2016 a žaloba byla podána dne 21.1.2016. Je tedy naplněn základní předpoklad pro to, aby se soud žalobou věcně zabýval. O žalobě rozhodl zdejší soud bez nařízení jednání, neboť bylo možno rozhodnout pouze na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci s tímto postupem vyjádřili souhlas. Souhlas obou účastníků je dovozován dle § 101 odst. 4 zákona č. 99/1963 KSPL 56INS 25917/2015

Sb. občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) z toho, že se k otázce rozhodnutí bez jednání v soudem určené lhůtě nevyjádřili. Soud na základě smlouvy o úvěru č. 0336854149 ze dne 8. 7. 2008 a dohody o úpravě majetkových poměrů a bydlení pro dobu po rozvodu ze dne 28. 11. 2014, uzavřené mezi žalovanou a jejím bývalým manželem Františkem Steinbachem dospěl ke zjištění, že žalovaná spolu s bývalým manželem obdrželi od žalobkyně úvěr ve výši 400.000,--Kč, který byl součástí společného jmění manželů a zavázali se tento úvěr společně a nerozdílně splatit. Dluh v podobě nesplaceného úvěru pak v rámci dohody o vypořádání společného jmění manželů převzal František Steinbach. Žalovaná nenamítala, že by dluh, byť částečně, zanikl jeho splněním. Podle § 737 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely. Občanský zákoník nechává na vůli manželů, aby si zaniklé společné jmění manželů vypořádali dohodou, a to libovolně, jak to vyhovuje jejich potřebám a konkrétním majetkovým poměrům. Není proto zakázáno, aby v rámci dohody o vypořádání společného jmění manželů převzal jeden z manželů závazek k hrazení dříve společných dluhů. Aby však takovou dohodou nedocházelo ke krácení práv věřitelů tím, že závazky převezme pouze nemajetný manžel, kdežto aktiva budou vypořádána ve prospěch druhého z manželů, stanoví občanský zákoník, že vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely. V projednávané věci proto žalovaná nemůže uspět s námitkou vypořádání dluhu vůči žalobkyni v rámci společného jmění manželů, jelikož toto vypořádání je účinné pouze mezi žalovanou a jejím bývalým manželem. Naopak ve vztahu k žalobkyni zůstává žalovaná i nadále solidárně zavázanou dlužnicí z poskytnutého úvěru a je povinna k úhradě dluhu. Vypořádání dluhu má pro žalovanou ten účinek, že v případě jeho úhrady, a to byť i jen částečné, může poskytnuté plnění požadovat po bývalém manželovi, který se k jeho úhradě zavázal v dohodě o vypořádání společného jmění manželů. Na základě výše uvedených skutkových zjištění a po právním posouzení dospěl soud k závěru, že pohledávka žalobkyně je zcela po právu. Žalobkyně měla ve věci plný úspěch a má proto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů řízení vůči žalované. Náklady řízení představují pouze zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč. Podle věty druhé § 202 odst. 1 IZ platí, že náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Přihlášená pohledávka žalobkyně bude proto po právní moci tohoto rozhodnutí ve splátkovém kalendáři navýšena o 5.000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Plzni dne 1. června 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Parvoničová, v.r. Jaroslava Kočová samosoudkyně