156 ICm 1971/2013
Jednací číslo: 156 ICm 1971/2013-22 (KSPL 56 INS 29011/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o., IČ 29062543, Manětínská 1543/69, 323 00, Plzeň, zast.: JUDr. Josef Pelech, Ph.D., Kardinála Berana 1157/32, 301 00, Plzeň 3 proti žalovanému: Martin anonymizovano , anonymizovano , Husova 455, 330 11, Třemošná, zast.: Mgr. Martin Janča, Mikulášské nám. 11, 326 00, Plzeň o Žalobě o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. má za dlužníkem Martinem Mareškou, anonymizovano popřenou nezajištěnou pohledávku č. 1 ve výši 13.248,-- Kč, pohledávku č. 2 ve výši 7.270,--Kč a pohledávku č. 3 ve výši 15.000,--Kč. Ve zbytku se určovací žaloba zamítá.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci na účet na jeho zástupce ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení v celkové výši 10.154,60 Kč.

Odůvodnění

Dne 03. 06. 2013 podal žalobce ke zdejšímu soudu proti žalovanému žalobu, kterou se domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že žalobce má za žalovaným nezajištěnou pohledávku v celkové výši 82.692,--Kč. Žaloba byla odůvodněna tak, že vyhláškou zdejšího soudu ze dne 21. 11. 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci žalovaného, přičemž u žalovaného byl povolen úpadek oddlužením. Přihláškou do insolvenčního řízení ze dne 04. 02. 2013 ve spojení s opravou přihlášky ze dne 20. 02. 2013 přihlásil žalobce řádně a včas svoji pohledávku ve výši 82.692,--Kč. Uvedená pohledávka vyplývala z elektronického platebního rozkazu Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 09. 05. 2012, č. j. 110 EC 129/2012-5, který nabyl právní moci dne 19. 06. 2012. V uvedeném specifikovaném rozhodnutí byla žalovanému uvedená povinnost zaplatit žalobci částku 1.250,--Kč + náklady řízení ve výši 6.020,--Kč, tedy dohromady 7.270,--Kč. Dále byla žalobcem přihlášena pohledávka pod č. 1 vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 22. 10. 2011-neuhrazení jistiny ve výši 15.000,--Kč, souhrnného poplatku ve výši 6.672,--Kč a dále pohledávka žalobkyně pod č. 3 vyplývající rovněž ze shora uvedené smlouvy o půjčce-smluvní pokuty ve výši 53.750,--Kč. Vyrozuměním ze dne 17. 05. 2013 byl žalobce vyrozuměn, že žalovaný pohledávku popřel co do pravosti a výše, a to zcela. IS pohledávku nepopřel. Žalobce uzavřel dne 18. 02. 2011 s žalovaným smlouvu o půjčce, na jejímž základě byla dne 18. 02. 2011 žalobcem poskytnuta žalovanému půjčka ve výši 6.000,--Kč. V souvislosti s uvedenou půjčkou se žalovaný zavázal žalobci zaplatit souhrnný poplatek ve výši 4.080,--Kč. Celková dlužná částka, kterou měl žalovaný na základě uvedené smlouvy zaplatit, činila 10.080,--Kč. Celkovou částku se žalovaný zavázal žalobci uhradit v 6 splátkách po 1.680,--Kč. První splátka byla splatná 7 kalendářní den od data uzavření smlouvy a každá následující splátka vždy nejpozději do konce dalšího následujícího měsíčního období. Žalovaný svoji povinnost hradit mu poskytnutou půjčku v pravidelných měsíčních splátkách porušil a uhradil žalobkyni 1.680,--Kč dne 31. 03. 2011, dále pak 3.500,--dne 13. 05. 2011, 2.000,--Kč dne 24. 06. 2011, 1.500,--Kč dne 23. 07. 2011 a částku 1.400,--Kč dne 03. 10. 2011. Žalovaný se dostal do prodlení 5 týdnů. Žalovaný se na základě uvedené smlouvy o půjčce zavázal v případě prodlení s uhrazením splátky zaplatit žalobci smluvní pokutu ve výši 250,--Kč za každý ukončený týden zpoždění týkající se dané splátky. I přes smluvní ujednání ve smlouvě poskytl žalobce žalovanému pro úhradu první splátky lhůtu do konce měsíce března. Výše smluvní pokuty za jednotlivé neuhrazené splátky činí 1.250,--Kč. Dále uzavřel žalobce se žalovaným smlouvu o půjčce ze dne 22. 10. 2011, na jejímž základě byla uvedeného dne žalobcem poskytnuta žalovanému půjčka ve výši 15.000,--Kč. Žalovaný se zavázal zaplatit souhrnný poplatek ve výši 14.424,--Kč. Dlužná částka tedy činila 29.424,--Kč, žalovaný se ji zavázal uhradit žalobci ve 24 měsíčních splátkách po 1.226,--Kč. První splátka byla splatná 7 kalendářního dne od data uzavření smlouvy. Žalovaný svoji povinnost hradit mu poskytnutou půjčku v pravidelných měsíčních splátkách porušil a uhradil žalobkyni pouze 7.752,--Kč, zbývající částka dluhu ve výši 21.672,--Kč neuhradil. Žalovaný se dostal do prodlení 215 týdnů. Na základě smlouvy v souladu s čl. 19 Smluvních podmínek se žalovaný zavázal v případě prodlení s uhrazením splátky zaplatit žalobci smluvní pokutu ve výši 250,--Kč za každý ukončený týden. Výše smluvní pokuty za jednotlivé neuhrazené splátky činí 53.750,--Kč.

Při jednání, které se konalo dne 04. 10. 2013, uvedl zástupce žalovaného, že poté, co se seznámil se stavem věci a s ohledem na platnou judikaturu je připraven vzít částečně zpět popření žalovaného, tzn. přiznat jistiny + zákonný úrok z prodlení, u smluvní pokuty pak nějakou symbolickou částku. Podle § 410 odst. 2 IZ, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinku schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky IS; proto toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se IS. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy proti dlužníku.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Vyrozuměním ze dne 17. 05. 2013 byl žalobce vyrozuměn o popření pohledávky, žaloba pak byla podána dne 03. 06. 2013.

Z přihlášky pohledávky žalobce do IŘ bylo zjištěno, že žalobce přihlásil za dlužníkem-žalovaným pohledávku ve výši 82.692,--Kč. Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 21.672,--Kč, z čehož jistina činila 15.000,--Kč. Jako důvod vzniku pohledávky byla uvedena Smlouva o půjčce č. 2011000249. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 7.270,--Kč, přičemž jistina činila 1.250,--Kč. Jako důvod vzniku pohledávky byla uvedena Smlouva o půjčce č. 2011000016-pokuta. V kolonce další okolnosti bylo uvedeno, že se jedná o neuhrazení pohledávky dle platebního rozkazu Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 09. 05. 2012, který nabyl právní moci dne 19. 06. 2012. Pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 53.750,--Kč. Jako důvod vzniku pohledávky byla uvedena Smlouva o půjčce č. 2011000249 a jedná se o smluvní pokutu ve výši 250,--za každý týden zpoždění dané splátky. Soud dále provedl důkaz smlouvou o půjčce na 24 měsíců uzavřenou dne 22. 10. 2011. Na základě této půjčky žalobce poskytl žalovanému půjčku ve výši 15.000,--Kč, žalovaný se zavázal poplatek ve výši 14.424,--Kč, přičemž tato částka měla zahrnovat úrok ve výši 2.677,50 Kč, poplatek za zpracování ve výši 4.005,--Kč a poplatek za službu zabezpečení výběru splátek ve výši 7.7.41,50 Kč. Dohromady se žalovaný zavázal uhradit po dobu 24 měsíců 29.424,--Kč. V čl. 19 Smluvních podmínek Smlouvy o půjčce si strany dojednaly, že v případě, že je zákazník v prodlení s uhrazením splátky má žalobce nárok na smluvní pokutu ve výši 250,--Kč za každý ukončený týden zpoždění týkající se dané splátky. Žalobce soudu předložil tabulku s výpočtem smluvní pokuty žalovaného ve vztahu k uvedené půjčce, ze které vyplývá, že žalovaný byl s platbami u této půjčky v prodlení 215 týdnů, což v přepočtu znamená 53.750,--Kč. Dále soud provedl důkaz kopií elektronického platebního rozkazu Okresního soudu Plzeň-sever, č. j. 110 EC 129/2012-5 ze dne 09. 05. 2012, který nabyl právní moci dne 19. 06. 2012. Tímto platebním rozkazem byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 1.250,--Kč + náklady řízení ve výši 6.020,--Kč. Dále soud zjistil, že insolvenční řízení na majetek dlužníka bylo zahájeno dne 21. 11. 2012, dne 22. 01. 2013 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, přičemž soud povolil řešení úpadku oddlužením. Při jednání, které se konalo dne 04. 10. 2013, strany sdělily, že ve vztahu k pohledávce č. 3 je pro ně akceptovatelná výše smluvní pokuty ve výši 15.000,--Kč, u pohledávky č. 1 je pro ně akceptovatelná částka 13.248,--Kč. Pokud se jedná o pohledávku č. 2, s ohledem na platební rozkaz v právní moci žalovaný sdělil, že popření pozbývá zcela smyslu. Ohledně nákladů řízení strany uvedly, že je pro ně akceptovatelné, aby byl žalovaný povinen uhradit ná kladů řízení 1/2 v souvislosti se zastoupením žalobce advokátem + celý soudní poplatek.

S ohledem na shora uvedené soud určil, že žalobce má za dlužníkem Martinem Mareškou pohledávku č. 1 ve výši 13.248,--Kč, pohledávku č. 2 ve výši 7.270,--Kč a pohledávku č. 3 ve výši 15.000,--Kč. Ve zbytku určovací žalobu zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 2 o.s.ř. Částka 10.154,60 Kč znázorňuje 1/2 nákladů řízení podle vyhlášky 177/96 Sb., konkrétně dle § 9 odst. 3, 3 úkony právní pomoci + 3 x RP + DPH, + celý soudní poplatek.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, s výjimkou osob, které se práva na odvolání po vyhlášení platně vzdaly.

Krajský soud v Plzni dne 04. 10. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Eva Havlíčková samosoudce