156 ICm 1871/2014
Jednací číslo: 156 ICm 1871/2014-63 (KSPL 56 INS 6328/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobce: Peter Herbert Walter anonymizovano , anonymizovano , bytem Am Wald 5, Dresden Papritz, Německo, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému: Ing. Petr Bendl, se sídlem Soukenická 5, Plzeň, insolvenční správce dlužníka PhysioCare medical, s.r.o., IČ 25225561, o vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka PhysioCare medical, s.r.o., IČ 25225561, se sídlem Průmyslová 922, Planá u Mariánských Lázní, se vylučují movité věci, a to:

-MO 1/2014 velký balící stůl, šedý -MO 2/2014-0-2 3x regál šedý -MO 4/2014-0-4 5x regál vysoký, modro-žlutý -MO 5/2014 lis 2334 Fleckeby -MO 6/2014 (1230 1x elektronický vozík -MO 7/2014 (117) 1x elektronický vozík -MO 8/2014 děrovačka-datum -MO 9/2014-0-5 6x vozíky na přepravu rašeliny -MO 10/2014 elektronická skříňka (Janitza) -MO 11/2014 Kärcher žlutý BR 55/60 (KSPL 56 INS 6328/2013)

-MO 12/2014-0-1 2x stůl šedý -MO 14/2014 trouba AEG -MO 15/2014 magnetická nástěnka -MO 16/2014 kávovar Philips Senseo -MO 17/2014 myčka nádobí Bosch -MO 18/2014 psací stůl rohový -MO 21/2014 kontejner nízký hnědý -MO 22/2014 kontejner nízký šedý -MO 23/2014-0-1 2x regál nízký hnědý -MO 24/2014-0-1 2x regál vysoký hnědý -MO 25/2014 skříňka střední šedá -MO 26/2014 psací stůl rohový šedý -MO 27/2014 psací stůl šedý -MO 31/2014 skříň vysoká šedá -MO 32/2014-0-1 2x skříň vysoká šedá -MO 33/2014 kontejner nízký šedý -MO 34/2014 kontejner nízký hnědý -MO 35/2014 skartovací stroj REXEL -MO 36/2014 tiskárna HP Laserjet 2300 -MO 37/2014 tiskárna HP Laserjet 4350n -MO 38/2014 psací stůl šedý -MO 39/2014 psací stůl velký -MO 40/2014-0-1 2x kožené křeslo -MO 41/2014 konferenční stůl skleněný -MO 42/2014 sedací souprava 2-dílná -MO 43/2014-0-1 2x kontejner nízký šedý -MO 44/2014 PC Scharkoon černý -MO 45/2014 4x polštářek červený -MO 51/2014 stůl oválný hnědý -MO 52/2014-0-4 5x kožené křeslo -MO 53/2014-0-1 2x rohová police hnědá -MO 54/2014 sedací souprava 2-dílná -MO 55/2014 křeslo -MO 56/2014 truhla dřevěná

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Státu se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 04.06.2014 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud ze soupisu majetkové podstaty dlužníka PhysioCare medical, s.r.o., IČ 25225561, vyloučil movité věci uvedené ve výroku I. tohoto rozsudku, neboť vlastníkem těchto věcí není dlužník, nýbrž žalobce. Uvedené movité věci nikdy žalobce dlužníkovi neprodal ani na něj jinak nepřevedl vlastnické právo k nim. Dlužníkovi je pouze dobrovolně poskytl k bezplatnému užívání. (KSPL 56 INS 6328/2013)

Žalovaný se žalobním návrhem nesouhlasil. Uvedl, že se jedná o movité věci, které byly od počátku zahájení výroby v prostorách v Plané u Mariánských Lázní, Průmyslová 922 vesměs součástí výrobního a administrativního zázemí dlužníka. K předmětným věcem neexistuje mezi dlužníkem a žalovaným žádný právní dokument-nájemní smlouva, smlouva o zápůjčce a podobně, na základě kterého by bylo dovozováno vlastnické právo žalobce.

Soud má v dané věci za zjištěný a prokázaný následující skutkový stav. Žalovaný je insolvenčním správcem dlužníka PhysioCare medical, s.r.o., IČ 25225561, v řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 6328/2013. Do funkce insolvenčního správce byl žalovaný ustanoven usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 24.04.2013. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 24.04.2013 č.j. KSPL 56 INS 6328/2013-A-21 byl zároveň zjištěn úpadek dlužníka a usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.07.2013 č.j. KSPL 56 INS 6328/2013-B-11 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Do majetkové podstaty dlužníka byly sepsány movité věci uvedené ve výroku I. tohoto rozsudku. Žalobce byl dopisem ze dne 20.05.2014 vyrozuměn o tom, jaký movitý majetek dohledaný v rámci konkursního řízení v provozních prostorách dlužníka byl sepsán do majetkové podstaty dlužníka (viz obsah spisu vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 6328/2013, vyrozumění o soupisu majetkové podstaty ze dne 02.05.2014). Uvedené movité věci nejsou vlastnictvím dlužníka, byly mu bezplatně přenechány do užívání, aniž by byla stanovena doba, po kterou je oprávněn uvedené věci užívat. Uvedené movité věci pořídil žalobce spolu se svojí manželkou jako věci použité, před jejich poskytnutím do užívání dlužníku byly používány pro osobní potřebu či při podnikání žalobce nebo jeho manželky (viz svědecký výslech manželky žalobce, účastnický výslech žalobce, svědecká výpověď Dagmar Nehasilové, fotodokumentace).

Dle § 217 odst. 1 insolvenčního zákona, soupis majetkové podstaty je listinou, do níž se zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu do soupisu, lze se zapisovanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto zákonem; učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními. Soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení, a to podle pokynů insolvenčního soudu a za součinnosti věřitelského výboru. Tato jeho povinnost nezaniká uplynutím doby.

Dle § 224 insolvenčního zákona, insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal.

Dle odst. 2 téhož ustanovení, musí vyrozumění podle odstavce 1 obsahovat i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.

Dle § 225 insolvenčního zákona, osoby, které tvrdí, že označovaný majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odst. 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v (KSPL 56 INS 6328/2013) odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst. 2). Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl (odst. 3). Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce (odst. 4). Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže tak z důvodů hodných zvláštního zřetele určil insolvenční soud ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě (odst. 5). Byla-li zpeněžena věc, která neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno (odst. 6).

V daném případě se soud zabýval tím, zda jsou splněny všechny předpoklady, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku z majetkové podstaty dle citovaného § 225 odst. 1 insolvenčního zákona, a dospěl k závěru, že označený majetek byl žalovaným jako insolvenčním správcem dlužníka PhysioCare medical, s.r.o. vskutku pojat do soupisu majetkové podstaty. Žaloba byla podaná soudu včas, tj. ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění. Žalovaným je správně označen insolvenční správce dlužníka. V době, kdy soud rozhodoval o vyloučení majetku, trvaly účinky konkursu a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě. Žalobce, který se domáhal vyloučení majetku ze soupisu, prokázal nejen to, že tento majetek neměl být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, svědčí právě jemu (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 342/2000, rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 5826/2011-C3-2).

Žalobce unesl důkazní břemeno k prokázání svého tvrzení, že movité věci uvedené ve výroku I. tohoto rozsudku pojaté do soupisu majetkové podstaty dlužníka PhysioCare medical, s.r.o., IČ 25225561 byly přenechány do bezplatného užívání dlužníku žalobcem na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené ve smyslu ustanovení § 659 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013, kdy pro smlouvu o výpůjčce nebyla vyžadována zvláštní forma, muselo být pouze zřejmé, že jde o bezplatné a dočasné užívání věcí. Kromě dohody účastníků bylo ke vzniku právního vztahu z výpůjčky zapotřebí i odevzdání věci vypůjčiteli a dobu, po kterou je vypůjčitel oprávněn bezplatně věc užívat, bylo možné dohodnout při uzavření smlouvy nebo dodatečně, případně nemusela být dohodnuta vůbec. Tvrzení žalobce bylo prokázáno zejména svědeckou výpovědí jeho manželky, byť lze uvažovat, že hodnota její svědecké výpovědi je snižována blízkým vztahem k žalobci, nutné je na druhou stranu zdůraznit, že svědkyně vypovídala po zákonném poučení dle § 126 o.s.ř. o trestních následcích křivé výpovědi. Se svědeckou výpovědí poté korespondovala účastnická výpověď žalobce a pořízená fotodokumentace. Nepřímo tvrzení žalobce bylo prokázáno i svědeckou výpovědí Dagmar Nehasilové. V rámci řízení nebyly tvrzeny či prokázány skutečnosti prokazované tvrzení žalobce vyvracející. Proto soud po skutkovém a právním zhodnocení věci dospěl k závěru, že uvedené movité věci jsou ve vlastnictví žalobce a nikoliv dlužníka, žalobě v plném rozsahu vyhověl a rozhodl o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka. (KSPL 56 INS 6328/2013)

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto s odkazem na ustanovení § 202 insolvenčního zákona.

V souvislosti s doplňováním důkazního řízení vznikly náklady, které nadále ponese stát, neboť žalovanému, který nebyl ve věci úspěšný, nelze dle ustanovení § 148 odst. 1 o.s.ř. uložit, aby je platil vzhledem k tomu, že je ze zákona osvobozen od soudních poplatků (§ 11 odst. 2 písm. n) zák.č. 549/1991 Sb.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Plzni dne 31.08.2015

Mgr. Jaroslava Kočandrlová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková