156 ICm 1779/2012
Jednací číslo: 156 ICm 1779/2012-69 (KSPL 56 INS 23802/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: Město Rožmitál pod Třemšínem, IČ 00243221, Náměstí 8, 262 42, Rožmitál pod Třemšínem, zast.: JUDr. Vladimíra Oktábcová, advokát, Pražská 13, 261 01, Příbram II proti žalovanému: JUDr. Martin Aleš, IČ 45331073, rč: 620905/1750, nar. 05.09.1962, Houškova 30, 326 00, Plzeň, IS dlužníka Vodní stavby Rokycany, s.r.o., IČ 27971121, Plzeň, v řízení o žalobě na určení pohledávek

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce přihlášené a vedené pod číslem P61 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 23802/2011 ve věci úpadce Vodní stavby Rokycany, s.r.o., IČ 27971121 se sídlem Ostruhová 2443/10, Plzeň, a sice pohledávka č. 4 ve výši 17.045,--Kč s úrokem z prodlení ve výši 286,--Kč, dílčí pohledávka č. 5 ve výši 278.633,--Kč, dílčí pohledávka č. 6 ve výši 53.146,--Kč, dílčí pohledávka č. 7 ve výši 4.848,--Kč, část pohledávky č. 9 ve výši 261.917,--Kč, dílčí pohledávka č. 10 ve výši 66.000,-- Kč, dílčí pohledávka č. 11 ve výši 237.935,--Kč, dílčí pohledávka č. 12 ve výši 186.000,--Kč, jsou po právu.

II. Žaloba se zamítá co do nároku na určení dílčí pohledávky č. 2 ve výši 570,--Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,--Kč a určení dílčí části pohledávky č. 9 ve výši 260.000,--Kč.

III. Řízení se zastavuje co do částky 62.832,--Kč (smluvní pokuta u dílčí pohledávky č. 5), do částky 11.426,--Kč (smluvní pokuta u pohledávky č. 6), do částky 679,-- Kč (smluvní pokuta u pohledávky č. 7), do částky 62.630,--Kč (smluvní pokuta

u pohledávky č. 9), do částky 71.670,--Kč (smluvní pokuta u pohledávky č. 10), do částky 28.433,--Kč (smluvní pokuta u pohledávky č. 11), do částky 21.762,--Kč (smluvní pokuta u pohledávky č 12).

IV. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 18.06.2012 podal žalobce proti žalovanému ke zdejšímu soudu žalobu podle § 198 odst. 1 IZ, kterou se domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že jím přihlášené pohledávky č. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 a 12 jsou po právu. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení za úpadcem dvanáct dílčích pohledávek, z čehož žalovaný popřel co do pravosti dílčí pohledávky č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 a 12. O popření těchto pohledávek vyrozuměl žalovaný žalobce sdělením ve smyslu § 197 odst. 2 IZ, doručeným dne 30.05.2012. Pohledávky č. 2 a 4 byly popřeny z toho důvodu, že nebyla prokázána existence vad díla vzhledem k obsahu příslušného předávacího protokolu a dílčí pohledávky č. 5, 6, 7, 9, 10, 11 a 12 z toho důvodu, že insolvenční správce považuje uvedenou smlouvu o spolupráci za absolutně neplatnou, neboť nebyla za úpadce podepsána oprávněnou osobou. Právním základem vzniku všech pohledávek byla Smlouva o dílo uzavřená mezi žalobcem jako objednatelem a úpadcem jako zhotovitelem ze dne 25.9.2009 ve znění dodatků č. 1-4 a s touto smlouvou související smluvní vztah a sice Smlouva o spoluprácize dne 10.6.2010.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil dne 03.09.2012. U pohledávky č. 2 uvedl, že z předávacího protokolu nevyplývá existence vady tvrzené v žalobě. Rovněž tak vada, spočívající v nevyklizení staveniště, není obsahem vytýkacích dopisů. Dílčí pohledávka č. 4 byla popřena proto, že z faktur, které žalobce připojil k přihlášce pohledávky, vyplývá, že byla čištěna kanalizace ulice Sladkovského a nikoliv Cvokařská. Žalobce přitom vytýkal vadu v ulici Cvokařská. Ohledně dalších popřených pohledávek žalovaný uvedl to, že smlouva o spolupráci, od které se nároky odvíjejí, je absolutně neplatná, neboť nebyla podepsána oprávněnou osobou (M. Škarda). Ve společnosti dlužníka nikdo o uzavření uvedené smlouvy nevěděl, stejně tak je nutno zdůraznit, že Milan Škarda se poté, kdy přestal být zaměstnancem dlužníka, stal zaměstnancem žalobce. Žalovaný proto zpochybnil pravost listiny-předložené smlouvy o spolupráci, a to minimálně co do data uzavření smlouvy.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Žalovaný vyrozuměl žalobce o popření pohledávek dne 30.05.2012, žaloba byla podána dne 18.06.2012.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení úpadce Vodní stavby Rokycany, č. věřitele 60 má soud za prokázané, že žalobce přihlásil celkem do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 2.176.705,--Kč. Pohledávka č. 1 nebyla popřena. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 570,--Kč plus úrok ve výši 9,--Kč. Ohledně této pohledávky se v průběhu řízení strany dohodly, že nevznikla. Proto tento nárok soud zamítl. Pohledávka č. 3 také nebyla předmětem popření. Pohledávka č. 4 byla přihlášena ve výši 17.331,--Kč přičemž jistina činila 17.045,--Kč. Ohledně této pohledávky se strany v průběhu řízení dohodly, že je po právu. Proto se jí soud dále zaobírat nebude. Pohledávka č. 5 byla přihlášena v celkové výši 341.468,--Kč, přičemž jistina činila 278.636,--Kč. Jako důvod vzniku pohledávky byla uvedena cena prací dle smlouvy o spolupráci ze dne 10.06.2010 uzavřené mezi městem Rožmitál pod Třemšínem jako zhotovitelem a Vodními stavbami Rokycany, s.r.o. jako objednatelem v souvislosti se smlouvou o dílo uzavřenou mezi městem Rožmitál pod Třemšínem jako objednatelem a Vodními stavbami Rokycany, s.r.o. jako dodavatelem ze dne 25.09.2009 ve znění jejího dodatku č. 1. V souvislosti s hlavní smlouvou o dílo prováděl věřitel na základě smlouvy o spolupráci překládky vodovodních řadů a opravy dešťové kanalizace. Dále součástí této pohledávky byla smluvní pokuty ve výši 62.832,--Kč. Pohledávka č. 6 byla přihlášena ve výši 64.572,--Kč, z čehož jistina činí 53.146,--Kč. 11.426,--Kč je smluvní pokuta. I zde je důvod vzniku cena prací ve smlouvě o spolupráci. Pohledávka č. 7 byla přihlášena ve výši 5.527,--Kč z čehož jistina činí 4.848,--Kč. Částka 679,--Kč je smluvní pokuta. Jako důvod vzniku je opět cena prací dle smlouvy o spolupráci ze dne 10.06.2010. Pohledávka č. 8 nebyla předmětem popření. Pohledávka č. 9 byla přihlášena v celkové výši 584.547,--Kč. Z této částky činila jistina 521.917,--Kč, smluvní pokuta 62.630,--Kč. Jako důvod vzniku pohledávky je i zde cena prací dle smlouvy o spolupráci. Pohledávka č. 10 byla přihlášena ve výši 71.670,--Kč, z čehož jistina činí 66.000,--Kč a smluvní pokuta 71.670,--Kč. Jako důvod vzniku této pohledávky je také cena prací dle smlouvy o spolupráci ze dne 10.06.2010. Její pohledávka č. 11 a 12 se odvíjí od smlouvy o spolupráci ze dne 10.06.2010. Pohledávka č. 11 byla přihlášena ve výši 266.368,--Kč z čehož jistina činí 237.935,--Kč a smluvní pokuta 28.433,--Kč. Pohledávka č. 12 byla přihlášena ve výši 207.762,--Kč, jistina činí 186.000,--Kč a smluvní pokuta 21.762,--Kč.

V průběhu řízení žalobce vzal žalobu částečně zpět ve vztahu ke všem smluvním pokutám. Zde soud postupoval podle § 96 odst. 1 až 4 občanského soudního řádu a řízení zastavil, neboť žalovaná strana s tímto částečným zpětvzetím žaloby souhlasila.

V průběhu řízení žalující strana nabídla listinné důkazy (příslušné faktury, prohlášení subdodavatelů, dodací listy, výpisy z účtů, změnové listy), prokazující oprávněnost žaloby, pokud se jedná o pohledávku č. 4, 5, 6, 7, 10, 11 a 12, s výjimkou smluvních pokut. Soud stejně jako žalovaný zhodnotil předmětnou smlouvu o spolupráci, která byla uzavřena dne 10.06.2010 mezi Městem Rožmitál pod Třemšínem a Vodními stavbami Rokycany, s.r.o. jako absolutně neplatnou, neboť byla za objednatele podepsána osobou k tomu neoprávněnou. Žalobcem doložené důkazy pak prokázaly, že vyfakturované částky byly vyfakturovány oprávněně, neboť reálně byly práce uvedené ve fakturách a v dalších listinných důkazech provedeny. Pokud se jedná o pohledávku č. 9, soud ji shledal oprávněnou pouze co do částky 261.917,--Kč.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V daném případě, jak shora uvedeno, soud žalobě z podstatné části vyhověl. Pokud se jedná o pohledávku č. 2 a 4, v průběhu řízení se strany dohodly, že pohledávka č. 2 nevznikla a že pohledávka č. 4 je zcela oprávněná. U zbývajících pohledávek, které byly popřeny, žalobce, opět jak shora uvedeno, doložil důkazy o tom, že vyfakturované práce byly reálně udělány, byť soud považuje smlouvu o spolupráci za neplatnou. S ohledem na shora uvedené soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, s výjimkou osob, které se práva na odvolání po vyhlášení rozsudku platně vzdaly.

Krajský soud v Plzni dne 12.02.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudce