156 ICm 140/2013
Jednací číslo: 156 ICm 140/2013-44 (KSPL 56 INS 16356/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: Martin Zabloudil, r. č: nar. , , právní zástupce: JUDr. Stanislava Prošková, advokátka, Nádražní nám. 299, 353 01, Mariánské Lázně proti žalovanému JUDr. Miloslav Havlena, r. č: , nar. IS dlužníka: Pavel Echtner, r. č. 490408/225, Zahořany 39, 345 37 Zahořany o Žalobě na určení popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Pavlem anonymizovano , anonymizovano pohledávku z titulu nevrácené půjčky s příslušenstvím ve výši 361.088,88 Kč.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 15.01.2013 podal žalobce proti žalovanému ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svoji pohledávku v uvedené výši z titulu nevrácené půjčky vč. úroků z půjčky a úroku z prodlení. Při přezkumném jednání dne 14.12.2012, jehož se žalobce nezúčastnil, žalovaný pohledávku popřel s odůvodněním, že věřitel pohledávku postoupil dne 06.04.2012 na jinou osobu. Věřitel poskytl dlužníkovi dne 22.02.2010 půjčku ve výši 350.000,--Kč v hotovosti. Dlužník peníze potřeboval na zaplacení motoru do vozidla a na ostatní náklady spojené s uvedením vozidla do provozu. Dlužník se zavázal vrátit věřiteli poskytnutou půjčku v měsíčních splátkách po 16.625,--Kč, počínaje dubnem 2010, vždy do 30. dne v měsíci, a to nejpozději do 01.04.2012. Dále byl dohodnut roční úrok 7%. Dlužník uhradil pouze 48.000,--Kč. Je pravda, že smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 06.04.2012 postoupil věřitel pohledávku s příslušenstvím postupníkovi, soukromému podnikateli Zdeňku Fujákovi, podnikajícím pod názvem ORKA-obchodní a zprostředkovatelská činnost. Od této smlouvy však postupník Zdeněk Fuják dne 06.06.2012 odstoupil. Oznámení o odstoupení od vymáhání pohledávky bylo dlužníkovi zasláno dopisem ze dne 06.06.2012. Před vymáháním pohledávky soudní cestou byla právní zástupkyní věřitele zaslána dlužníkovi předžalobní upomínka ze dne 27.06.2012, která mu byla doručena dne 01.08.2012. Dlužník dluh nikterak nerozporoval. Dále bylo dlužníkovi zasláno vyúčtování úroků z půjčky k datu 31.07.2012 dopisem ze dne 03.08.2012, který byl dlužníkovi doručen 14.09.2012. Dlužník vyúčtování úroků z půjčky nerozporoval. Přihlášená pohledávky se stává z nedoplatku půjčky ve výši 302.000,--Kč, z úroků z půjčky ve výši 53.141,71 Kč a ze zákonného úroku z prodlení ve výši 5.947,17 Kč.

Žalovaný ve vyjádřil k žalobě dne 05.04.2013. Uvedl, že měl informaci od dlužníka ohledně smlouvy o postoupení pohledávky, následně se dozvěděl, že mělo dojít k jednostrannému odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávky. Předpokladem platného odstoupení od smlouvy je, že ve smlouvě byla tato možnost dohodnuta. Pokud tomu tak nebylo, nemohlo být odstoupení platné a žaloba by měla být zamítnuta.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový soud v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena IS, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti IS.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Žalobce obdržel vyrozumění o výsledku přezkumného jednání dne 02.01.2013. Žaloba byla podána dne 15.01.2013.

Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka má soud za prokázané, že žalobce přihlásil pohledávku ve výši 361.088,88 Kč. Jistina činila 355.141,71 Kč a jako důvod vzniku pohledávky byla uvedena smlouva o půjčce peněz ze dne 22.02.2010 s ročním úrokem 7% z půjčky. Původní částka půjčky byla ve výši 350.000,--Kč, dlužník uhradil 3x 16.000,--Kč. Dne 27.12.2012 oznámil žalovaný-IS, zástupkyni žalobce, že z důvodu postoupení pohledávky pohledávku žalobce popřel. Z listinných důkazů založených ve spise má soud za prokázané, že mezi žalobcem a dlužníkem byla dne 22.02.2010 uzavřena smlouva o půjčce, na základě které žalobce půjčil dlužníkovi 350.000,--Kč. Půjčka byla poskytnuta s ročním úrokem 7%. Dlužník se zavázal částku vrátit nejpozději do 01.04.2012 a to tak, že bude tuto půjčku platit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 16.625,--Kč. Dále má soud za prokázané, že dne 06.04.2012 byla uzavřena mezi žalobcem, jako postupitelem, a mezi Zdeňkem Fujákem, podnikajícím pod názvem ORKA-obchodní a zprostředkovatelská činnost, jako postupníkem, smlouva o postoupení předmětné pohledávky. V bodu 4 smlouvy si účastníci dojednali možnost odstoupit od smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených. Postupník mohl od smlouvy odstoupit, jestliže by podstoupení odporovalo dohodě postupitele s dlužníkem, jestliže nebude pohledávka uznána ze strany dlužníka, bude-li na dlužníka zahájeno konkurzní řízení nebo podán návrh na konkurzní řízení, ohodnotí-li postupník pohledávky jako nedobytné, nebo nebude nabídnutá cena odpovídat skutečné ceně, nebo bude-li dlužník v likvidaci, nebo nebude-li možno s dlužníkem zahájit jednání o vyrovnání pohledávky, nebo nastanou-li jakékoliv nepředvídatelné okolnosti. Ze dne 06.06.2012 pak pochází odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 06.04.2012 ze strany Zdeňka Fujáka, přičemž jako důvod odstoupení je uvedeno, že se jedná o nemožnost finančního řešení situace, kdy dlužník je v uvedené době bez jakýchkoliv finančních prostředků. Zde dne 06.06.2012 pak pochází oznámení o odstoupení od vymáhání pohledávky, ve kterém Zdeněk Fuják informuje dlužníka o tom, že bylo odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi žalobcem a Zdeňkem Fujákem, a že pohledávka ve výši 300.125,--Kč se postupuje zpět na původního věřitele Martina Zabloudila. Jak vyplynulo z vyjádření zástupkyně žalobce, toto oznámení bylo zasíláno dlužníku obyčejně. Zde dne 27.06.2012 pochází předžalobní upomínka, která byla zasílána zástupkyní žalobce dlužníkovi. V této upomínce se jednoznačně hovoří o tom, že dluh má dlužník vůči Martinu Zabloudilovi. Z kopie podacího lístku vyplývá, že tato zásilka byla zasílána dlužníku dne 28.06.2012 a byla dodána poštou dne 01.08.2012. Není patrno, že by se dlužník proti obsahu předžalobní upomínky bránil. Stejně tak bylo zasíláno dlužníku vyúčtování úroků z půjčky, které bylo zasíláno doporučeně dne 14.08.2012 a zásilka byla dodána dne 14.09.2012. Ani proti tomuto vyčíslení úroků se dlužník zjevně nebránil. U Okresního soudu v Domažlicích bylo zahájeno dne 07.09.2012 (tedy až po zahájení insolvenčního řízení) řízení ohledně návrhu na vydání platebního rozkazu ve výši 302.000,--Kč s příslušenstvím. Ve věci byl dne 24.09.2012 vydán elektronický platební rozkaz, kterým bylo dlužníku uloženo zaplatit žalobci 302.000,--Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75% p. a. z částky 302.000,--Kč od 02.04.2012 do zaplacení, dále úrok ve výši 53.141,71 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,5% p. a. od 26.08.2012 do zaplacení a náklady řízení ve výši 63.008,--Kč. Proti tomuto elektronickému platebnímu rozkazu podal Pavel Echtner v zákonné lhůtě odpor. V odůvodnění odporu uvedl, že nárok žalobce neuznává ani z části. Uvedl, že splátkový kalendář ohledně půjčky musel přerušit, neboť neměl finanční prostředky. Po nějaké době mu přišlo několik dopisů od firmy ORKA v zastoupení pana Fujáka, s tím, že uvedenou pohledávku od žalobce odkoupil, a je tedy jejím majitelem on. S panem Fujákem dlužník nějakou dobu komunikoval, následně se pan Fuják odmlčel. Pak dlužníku za nějakou dobu přišla předžalobní upomínka od JUDr. Proškové, s tím, že se jedná o advokátku pana Zabloudila. Dlužník v odporu uvádí, že do dnešního dne neví, komu vlastně dluží. Nikdo ho o ničem neinformoval. Z vyjádření žalovaného má soud za prokázané, že Zdeněk Fuják, podnikající pod názvem ORKA-obchodní a zprostředkovatelská činnost, nepřihlásila žádnou pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka Pavla Echtnera.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 361.088,88 Kč, přičemž jako právní titul této pohledávky je uvedena půjčka vč. úroků z půjčky a úroku z prodlení. Žalovaný ani dlužník nerozporovali pravost této pohledávky, resp. její výši. Pohledávka byla popřena z toho důvodu, neboť IS měl za to, že pohledávka byla postoupena na jinou osobu a nevěděl o odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávky. Z listin předložených žalobcem soud zjistil, že byla dne 06.04.2012 pohledávka žalobce za dlužníkem postoupena Zdeňku Fujákovi, podnikajícím pod názvem ORKA-obchodní a zprostředkovatelská činnost, přičemž smlouva o postoupení pohledávek obsahovala ujednání stran o možnosti odstoupit od smlouvy z důvodů tam uvedených. Následně pak 06.06.2012 Zdeněk Fuják skutečně od smlouvy odstoupil, neboť zjistil, že je půjčka de facto nevymahatelná. Písemně pak informoval Pavla Echtnera o tom, že došlo k odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávek. Pravděpodobně si dlužník toto oznámení nevyzvedl. O tom, že dlužník nerozporoval a neměl v úmyslu rozporovat výši půjčky, svědčí i to, že nikterak nebrojil proti obsahu předžalobní upomínky a obsahu vyúčtování úroku z půjčky, které byly dlužníku zaslány doporučeně zástupkyní žalobce. Shora uvedené skutečnosti jsou podporovány i obsahem odporu dlužníka proti platebnímu rozkazu vydaného ve věci 18 EC 1168/2012 u Okresního soudu v Domažlicích. Soud má tedy za to, že žalobce je aktivně legitimován v tomto sporu a byl aktivně legitimován i pokud se jedná o přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízení. Z uvedených důvodů soud žalobě vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí

Krajský soud v Plzni dne 13.08.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Eva Havlíčková samosoudce