156 ICm 1321/2012
Jednací číslo: 156 ICm 1321/2012-21 (KSPL 56 INS 2985/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: CETELEM ČR, a.s., IČ 25085689, Karla Engliše 5/3208, 150 00, Praha 5 proti žalovanému : Ing. Vladimíru anonymizovano , anonymizovano , Soukenická 5, 323 23, Plzeň, IS Kateřiny Kostelníkové, nar. 20.3.194, v řízení o žalobě na určení popřené pohledávky ve výši 367.020,-Kč,

takto:

1. Žalobce má vůči dlužnici Kateřině Kostelníkové, nar. 20.3.1974 pohledávku ve výši 367.020,-Kč z titulu žádosti o změnu podmínek splácení úvěru a o další čerpání úvěru a dodatku ke smlouvám o úvěru ze dne 5.6.2008.

2. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 15.5.2012 podal žalobce proti žalovanému žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku, žaloba byla odůvodněna tak, že Krajským soudem v Plzni bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a IS byl ustanoven žalovaný. Žalobce uplatnil svoji pohledávku za dlužnicí přihlášenou dne 29.3.2012. Pohledávka č. 1 byla přihlášena v celkové výši 367.020,-Kč včetně přísl. Dne 16.4.2012 žalovaný na přezkumném jednání popřel přihlášenou pohledávku ve výši 367.020,-Kč co do pravosti a výše. Dne 18.4.2012 bylo žalobci doručeno vyrozumění o popření pohledávky. Žalobce poskytl manželovi dlužníka panu Petru Kostelníkovi úvěr ve výši 409.050,-Kč na základě písemné žádosti o změnu podmínek splácení úvěru a o další

čerpání úvěru ke smlouvám o úvěru ze dne 5.6.2008. Pan Petr Kostelník se dostal do prodlení s úhradami splátek, proto žalobce odstoupil od úvěrové smlouvy. Žalovaný ve vyrozumění o popření pohledávky popírá pohledávku s odkazem na § 93 IZ. Žalobce je přesvědčen, že svou předmětnou pohledávku přihlásil správně, když ji uplatnil za dlužníkem, vycházeje ze skutečnosti, že se v jeho případě jedná o solidárního dlužníka pana Petra Kostelníka a to v souladu s § 533 občanského zákoníku, což vyplývá z uvedené smlouvy o úvěru. Závazek je závazkem patřícím do společného jmění manželů Petra Kostelníka a Kateřiny Kostelníkové.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že ji navrhl zamítnout. Uvedl, že dlužnice nikdy nepodepsala žádost o změnu podmínek splácení úvěrů a o dalším čerpání úvěru k úvěrovému č. 42124184060005 ze dne 5.6.2008. Dlužnice popírá pravost svého podpisu na uvedené žádosti.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení Kateřiny Kostelníkové má soud za prokázané, že žalobce přihlásil svoji pohledávku v celkové výši 367.020 Kč z titulu žádosti o změnu podmínek splácení úvěru a o další čerpání úvěru ze dne 5.6.2008. Jistina činila 340.689,-Kč a zákonný úrok 26.331,-Kč. Soud provedl důkaz listinou označenou jako žádost o změnu podmínek splácení úvěru a o další čerpání úvěru/ dodatek ke smlouvám o úvěru č. úvěrového účtu 42124184060005. Jako klient je zde uveden Petr Kostelník, jako partnerka Kateřina Kostelníková. Úvěr byl sjednán do 409.050,-kč. Ve smlouvě je uvedeno prohlášení ručitele-partnera, že s výše uvedenou žádostí a úvěrem souhlasí. Je zde podpis Kateřiny Kostelníkové a datum 5.6.2008. Dále měl soud k dispozici listinu označenou jako odstoupení od úvěrové smlouvy č. 421241084060003, které bylo vyhotoveno dne 18.1.2011. Toto odstoupení bylo adresováno Kateřině Kostelníkové. Obsahem je informace o zesplatnění úvěru, který byl poskytnut ve výši 409.050 Kč z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany věřitele. Ze smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného po dobu po rozvodu, kterou uzavřeli Petr Kostelník a Kateřina Kostelníková za účelem nesporného rozvodu dne 18.5.2010 soud zjistil, že obě strany, včetně Kateřiny Kostelníkové prohlásily, že v době trvání manželství účastníků uzavřel Petr Kostelník dne 5.6.2008 úvěrovou smlouvu č. 42124184060005 u společnosti Cetelem, a.s. na částku 409.050,-kč na nákup zařízení restaurace Laka v Železné Rudě.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V daném případě soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť přezkumné jednání, při kterém došlo k popření pohledávky se konalo dne 16.4.2012 žaloba byla podána dne 15.5.2012.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení za Kateřinou Kostelníkovou svoji pohledávku z titulu uzavření smlouvy označené jako žádost o změnu podmínek úvěru a o dalším čerpání úvěru ke smlouvám o úvěru, na základě které byla poskytnuta manželu dlužnice částka do 409.050,-Kč. Žádost obsahuje prohlášení ručitele manžela Petra Kostelníka ohledně souhlasu s uzavřením této dohody. Na žádosti je pak uveden podpis Kateřiny Kostelníkové. V uvedené době byli Kateřina Kostelníková a Petr Kostelník manželé. Žalovaný tvrdil, že dlužnice Kateřina Kostelníková toto prohlášení nepodepsala, že tedy nedala souhlas s čerpáním úvěru ve výši 409.050,-Kč a že se tedy nejedná o závazek patřící do společného jmění manželů. Tvrzení žalovaného však vyvrací dohoda o vypřádání vzájemných majetkových vztahů Petra Kostelníka a Kateřiny Kostelníkové, která byla uzavřena dne 18.5.2010 pro účely nesporného rozvodu shora uvedených účastníků, ve které obě strany tedy i Kateřina Kostelníková prohlásiliy, že v době trvání manželství uzavřel Petr Kostelník shora uvedenou úvěrovou smlouvu na částku 409.050 ,-Kč a to na nákup zařízení do restaurace Laka v Železné Rudě. O vědomosti ohledně existence smlouvy svědčí i fakt, že Kateřině Kostelníkové bylo doručováno odstoupení od smlouvy. Je tedy zcela zřetelné, že dlužnice o úvěrové smlouvě věděla, a že s ní souhlasila. Je tedy více jak pravděpodobné, že podpis na úvěrové smlouvě je jejím podpisem. Z uvedených důvodů soud žalobě zcela vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 2 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím, Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 02.10.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Petra Menclová samosoudkyně