156 ICm 1301/2012
Jednací číslo: 156 ICm 1301/2012-33 (KSPL 56 INS 23802/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: RYTA s.r.o., IČ 26354870, Bezručova 1159, 337 01, Rokycany, zast.: Mgr. Markem Dejmkem, advokát, Denisovo nábř. 6, 301 00, Plzeň proti žalovanému STAVBY ŠÍD s.r.o., IČ 28919882, Ouběnice 21, 263 01, Ouběnice, zast.: JUDr. Tomášem Karlíkem, advokát, Převrátilská 330, 390 01, Tábor, v řízení o popření pohledávky přihlášeným věřitelem,

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka žalovaného č.2 ve výši 414.180,-Kč z titulu neuhrazené ceny díla a úroky z prodlení ve výši 16.796,98 Kč nejsou po právu, se zamítá.

II. Žaloba o určení, že pohledávka žalovaného ve výši 402.000,-Kč z titulu neuhrazené ceny díla plus úrok z prodlení ve výši 16.303,03 Kč není po právu, se zamítá.

III. Žalobce je povinen uhradit žalovanému na účet jeho zástupce ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení v plné výši 15.742,-Kč.

Odůvodnění

Dne 13.4.2012 podala žalobkyně ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala vydání rozsudku, kterým by soud určil, že žalovaným přihlášená pohledávka do insolvenčního řízení za úpadcem Vodní stavby Rokycany, s.r.o., činí pouze 171.280,-Kč s přísl. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení tři pohledávky, přičemž první ve výši 171.280,-Kč z titulu neuhrazené ceny díla. Druhá pohledávka byla přihlášena ve výši 414.180,-Kč, opět z titulu neuhrazené ceny díla a třetí pohledávka byla uplatněna ve výši 402.000,-Kč, opět z titulu neuhrazené ceny díla. U pohledávky č.1 bylo přihlášeno i příslušenství a to náklady soudního řízení ve výši 43.870,-Kč. Věřitel se neztotožňuje s uplatněným nárokem na zaplacení nákladů soudního řízení, neboť tyto náklady nebyly fakticky žalovanému soudem přiznány, neboť o nich nebylo rozhodnuto. Pokud se jedná o druhou pohledávku, kromě jistiny, žalovaný uplatnil i nárok na úrok z prodlení ve výši 16.796,98 Kč a opět na částku 54.480,-Kč jakožto nákladů řízení. Věřitel se neztotožňuje s uplatněným nárokem na zaplacení nákladů soudního řízení, neboť tyto náklady nebyly nikdy žalovanému soudem přiznány. Pokud se jedná o pohledávku č.3, zde žalobce uplatňuje úrok z prodlení 16.330,03 Kč a náklady soudního řízení ve výši 53.980,-Kč. Žalobkyně se neztotožňuje s uplatněným nárokem na zaplacení nákladů soudního řízení, neboť tyto náklady nebyly nikdy žalovanému soudem přiznány. Věřitel, tedy žalobkyně popírá, že by žalovaný řádně dokončil a předal dílo úpadci, i když se zaplacení domáhá. Žalovaný byl povinen provést a předat 91 kusů odboček (přípojek) na hlavní stoce kanalizace. Kamerovými zkouškami však bylo zjištěno, že toto dílo dosud nedokončil, když prozatím realizoval pouze 70 kusů odboček. Krom toho i dosud provedená část vykazuje zásadní, byť odstranitelné vady, pro které dílo, jako celek, nelze užívat. Věřitel popírá, že by úpadce dílo převzal. Dle názoru žalobkyně není předávací protokol podepsán úpadcem, resp. osobou oprávněnou za úpadce jednat. S ohledem na to, že žalovaný dosud dílo nedokončil a nepředal a s ohledem na to, že jím dosud provedená část díla vykazuje vady, má věřitel za to, že žalovanému žádný nárok na zaplacení ceny díla nesvědčí. Krom shora uvedeného žalovaný ve vzájemné korespondenci s úpadcem sám přiznává, že dílo nerealizoval sjednaným způsobem, když např. některé provedené přípojky bez souhlasu úpadce slučoval do přípojky jediné.

Žalovaný při jednání, které se konalo dne 9.10.2012, a kterého se žalobce bez důvodu nezúčastnil, navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že prvotně navrhoval provést důkaz spisem zdejšího soudu č. 172/2011, kdy je zejména obsaženo vyjádření žalovaného k odporu, který byl podán Mgr. Beníkem za Vodní stavby Rokycany, s.r.o. Žalovaný uvedl, že žaloba se částečně týká stavebních prací, resp. akce 1 etapy realizace kanalizace v ulici Hofmeistrova v Rožmitálu pod Třemšínem. Tato stavební akce byla žalovanému úpadcem v plném rozsahu uhrazena, dnešního dne neobdržel žalovaný jedinou reklamaci žalobcem tvrzených nedodělků ani jakoukoliv reklamaci jinou. Předmětem smlouvy, z nichž vznikla pohledávka, která je předmětem žaloby, je dokončení kanalizace v uvedené ulici, a dále zhotovení kanalizace v ulici Bartoloměje Sadílka, nikoliv 1.etapa zhotovení kanalizace v ulici Hofmaistrova, která byla žalobcem dokončena a žalovaným převzata a uhrazena již v roce 2010. K tvrzení žalobce, že dílo nebylo předáno, žalovaný uvedl, že dílo předáno bylo, a to oprávněnému zástupci úpadce, a to stejným způsobem jako při předešlých stavebních akcích. Na základě takového předání úpadce vždy cenu díla uhradil. Dílo přebíral od žalovaného vždy stavbyvedoucí žalovaného pan Škarda, který byl následně ve funkci stavbyvedoucího nahrazen panem Ondřejem Klimešem. Stejně tak tomu bylo v tomto případě. Je přitom v podnikatelské praxi zcela běžné a ostatně rovněž judikaturou Nejvyššího soudu konstatované, že stavbyvedoucí je oprávněn jménem podnikatele dílo převzít. Navíc bylo dílo předáváno vždy stavbyvedoucímu, který zároveň kontroloval a odsouhlasoval výši fakturovaných

částek. Další skutečnosti prokazují, že námitky, jimiž se žalobce snaží vyhnout povinnosti úpadce hradit povinnosti-sjednanou cenu dokončeného předaného díla jsou ryze účelové. Zástupce žalovaného taktéž soudu sdělil, že v rámci insolvenčního řízení vzal za žalovaného zpět zcela pohledávky, kterými požadoval náklady řízení, tzn. u pohledávky č.1 vzal zpět pohledávku do částky 40.870,-Kč, u pohledávky č.2 náklady řízení ve výši 54.480,-Kč a u pohledávky č.3 pohledávku ve výši 53.980,-Kč. Předpokládal, že do těchto částek bude žaloba žalobcem vzata zpět, že zkrátka žalobce nějak zareaguje. Do insolvenčního řízení přihlásil žalovaný cenu za dílo z 2.etapy realizace, kanalizace v Rožmitálu pod Třemšínem, v 2.etapě vůbec k žádným reklamacím nedošlo.

Z přihlášky pohledávky žalovaného do insolvenčního řízení úpadce Vodní stavby Rokycany, s.r.o., má soud za prokázané, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení celkem 3 pohledávky. První pohledávka byla přihlášená v celkové výši 229.153,32 Kč, přičemž jistina činila 171.280,-Kč. Jako důvod vzniku u této pohledávky bylo uvedeno, že mezi dlužníkem a věřitelem byla uzavřena ústní smlouva o dílo, na jejímž základě provedl věřitel pro dlužníka dílo-práce na kanalizaci v Hofmaistrově ulici v Rožmitálu pod Třemšínem. Věřitel dílo dlužníkovi řádně předal. Cena díla byla fakturována podle soupisu provedených prací ze dne 5.2.2011 fakturou č. 2011001 ze dne 5.2.2011 na částku 371.280,-Kč se splatností dne 6.4.2011. Soupis provedených prací ze dne 5.2.2011 byl, stejně jako dílo samotné, dlužníkem převzat a odsouhlasen. Jelikož faktura nebyla v termínu splatnosti uhrazena a to ani částečně, zaslal věřitel dlužníkovi dne 7.4.2011 prostřednictvím svého zástupce před žalobní upomínku, ve které byl dlužník vyzván ke splnění povinnosti. Následně dlužník uhradil fakturu jen částečně, a to 25.5.2011, když formou bezhotovostního převodu zaslal věřiteli 200.000,-Kč s uvedeným variabilním symbolem shodného s číslem faktury. Zbytek svého závazku dlužník do dnešního dne neuhradil. S ohledem na skutečnost, že dlužník svůj závazek částečně splnil, domnívá se věřitel, že svou částečnou úhradou uznal rovněž zbytek svého závazku ve smyslu § 407 odst. 3 OZ. Uvedenou pohledávku přiznal věřitel elektronickým platebním rozkazem i zdejší soud, následně byl po podání odporu tento platební rozkaz zrušen a soudní řízení dosud neskončilo. Součástí pohledávky č. 1 byl i zákonný úrok z prodlení a náklady nalézacího řízení ve výši 43.870,-Kč. Druhá pohledávka byla přihlášena v celkové výši 485.456,98 Kč, přičemž jistina činila 414.180,-Kč. Jako důvod vzniku je zde uvedeno, že věřitel uzavřel s dlužníkem dne 25.5.2011 písemnou smlouvu o dílo. Předmětem této smlouvy byla pokládka kanalizace a přípojky dle cenové nabídky ze dne 21.5.2011 a vodovod ulice Hofmaistrova. K této smlouvě strany uzavřely dne 15.6.2011 dodatek č. 1, kterým došlo zejména k navýšení ceny díla. Dílo bylo věřitelem předáno a dlužníkem převzato dne 18.6.2011, o čemž byly učiněny téhož dne dva zápisy o předání a převzetí díla. Cena díla byla fakturována po částech. Věřitel vystavil dne 24.6.2011 fakturu na částku 414.080,-Kč se splatností do 23.8.2011. Tuto fakturu však dlužník do dnešního dne neuhradil. Uvedenou pohledávku přiznal věřiteli elektronickým platebním rozkazem Krajský soud v Plzni, následně byl po podání odporu tento platební zrušen a soudní řízení dosud neskončilo. Součástí pohledávky byl i úrok z prodlení a náklady nalézacího řízení ve výši 54.480,-Kč. Pohledávka č. 3 byla přihlášena v celkové výši 472.280,03 Kč, přičemž jistina činila 402.000,-Kč. Jako důvod vzniku je u této pohledávky uvedeno, že věřitel uzavřel s dlužníkem dne 25.5.2011 písemnou smlouvu o dílo. Předmětem této smlouvy byla pokládka kanalizace a přípojky dle cenové nabídky ze dne 21.5.2011 a vodovod v ulici

Hofmaistrova. K této smlouvě strany uzavřeli dne 15.6.2011 dodatek č. 1, kterým došlo zejména k navýšení ceny díla. Dílo bylo věřitelem předáno a dlužníkem převzato dne 18.6.2011, o čemž byly učiněny dva zápisy o předání a převzetí díla. Cena byla vyfakturována po částech věřitel vystavil dne 24.6.2011 fakturu na částku 402.000,-Kč se splatností dne 23.8.2011. Tuto fakturu však dlužník do dnešního dne neuhradil. Uvedenou pohledávku přiznal věřiteli soud elektronickým platebním rozkazem, následně byl po podání odporu tento platební rozkaz zrušen a soudní řízení u zdejšího soudu neskončilo. Součástí pohledávky byl i zákonný úrok a náklady nalézacího řízení ve výši 53.980,-Kč. Následně došlo k tomu, že žalovaný vzal v insolvenčním řízení zpět přihlášené pohledávky vztahující se k nákladům nalézacího řízení, a to ve výši 43.870,-Kč u pohledávky č. 1, 54.480,-Kč, u pohledávky č. 253.980,-Kč u pohledávky č. 3. Z listin předložených žalovaným má soud za prokázané, že mezi Vodní stavby Rokycany, s.r.o. a žalovaným byla dne 24.5.2011, resp. 25.5.2011 uzavřena písmenná smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele (žalovaného) provést pro objednatele dílo uvedené v článku 2.3 řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednavatelem případně pořadových změn díla a jeho součástí. Dílem je: pokládka kanalizace a přípojky dle cenové nabídky ze dne 21.5.2011, která je nedílnou součástí smlouvy a vodovod ulice Hofmaistrova na akci do kanalizování obce Rožmitál pod Třemšínem, rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Cena za dílo byla stanovena včetně DPH na 679.800,-Kč. Z této částky pak cena za akci v ulici Hofmaistrova kanalizace činí 58.000,-Kč, ohledně vodovodu v Hofmaistrově ulici 223.500,-Kč, nábřeží Bartoloměje Sadílka kanalizace 210.000,-Kč a domov důchodců kanalizace 75.000,-Kč. Součástí smlouvy byla i avizovaná cenová nabídka-kanalizace Rožmitál pod Třemšínem, která je podepsána Františkem Šídem dne 21.5.2011. Uvedené smlouvě byl dne 14.6.2011, resp. 15.6.2011 uzavřen dodatek č. 1, kde je v bodu 3 uvedeno, že cena části díla se mění dle cenové nabídky ze dne 30.5.2011, a to takto: ulice Hofmaistrova vodovod-277.550,-Kč, tudíž se celkově navršuje cena díla na 774.660,-Kč. Tato cenová nabídka byla taktéž součástí dodatku č. 1. Dále byla předložena faktura č. 2011004 znějící na 414.180,-Kč splatná 23.8.2011. Jedná se o fakturaci za provedené práce na kanalizaci v Rožmitálu pod Třemšínem v Hofmaistrově ulici dle smlouvy o dílo ze dne 25.5.2011 a dodatku ke smlouvě ze dne 15.6.2011. Fakturu vystavil žalovaný a příjemce pak byl úpadce. Dále měl soud k dispozici zápis o předání a převzetí díla ze dne 18.6.2011, které je podepsáno Ondřejem Klimešem a Karlem Švejkovským. V tomto zápise o předání díla je pak uvedeno, že zde nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky. Další faktura č. 2011005 byla vystavena dne 24.6.2011, zněla na 402.000,-Kč se splatností 23.8.2011. Tuto fakturu vystavil žalovaný, pod fakturou je pak ze strany Ondřeje Klimeše uvedeno, že fakturu převzal a že s obsahem souhlasí. Shora uvedené skutečnosti se vztahují i k faktuře č. 2011004, kterou taktéž převzal Ondřej Klimeš a na fakturu uvedl, že s obsahem souhlasí. Dále měl soud k dispozici další zápis o předání a převzetí díla ze dne 18.6.2011, který podepsal Ondřej Klimeš za objednatele. Ani zde nejsou uvedeny žádné závady a nedodělky. Z výpisu z účtu má soud za prokázané, že úpadce uhradil v souvislosti první fakturou částku 200.000,-Kč, a to pod shodným variabilním symbolem. Zástupce žalovaného uvedl, že ani jedna z faktur, které jsou předmětem tohoto sporu nebyla nikdy žalovanému vrácena. Všechny faktury byly převzaty stavbyvedoucím panem Klimešem, faktury byly odsouhlaseny a nikde nedošlo k žádné reklamaci. Na druhou fakturu nebylo uhrazeno ničeho. Zástupce žalovaného soudu předložil kopii faktur a soupisu provedených prací, které se vztahovaly k 1.etapě kanalizace Rožmitál pod

Třemšínem, přičemž veškeré faktury a veškeré listiny přebíral vždy stavbyvedoucí pan Škarda, přičemž ani v jednom případě nebyly žádné námitky k převzetí právě touto osobou. Zástupce žalovaného uvádí, že těmito důkazy chce podpořit svoji argumentaci, že je naprosto běžné v obchodním styku, aby předávací protokol a faktury přebírali stavbyvedoucí. Žalobce k žalobě připojil reklamaci provedených prací ze dne 25.7.2011 a odpověď na reklamační dopis. Jak bylo zjištěno, o tyto listiny je částečně žaloba opřena. Zástupce žalovaného soudu sdělil, že toto je právě omyl, neboť uvedená reklamace se týká 1.etapy do kanalizování, nikoliv 2.etapy, která je předmětem tohoto sporu. Žalobce v žalobě k důkazu navrhl provedení znaleckého posudku, výslech Ing. Kafky, výslech TDI, projekt, zápis o škodné události a korespondenci účastníků. S ohledem na skutečnost, že nebylo specifikováno, k jakým sporným tvrzením by tyto důkazy včetně znaleckého posudku měly být provedeny a s ohledem na tvrzení žalovaného, soud tyto návrhy zamítl. Žalobce se nezúčastnil jednání, ke kterému bylo řádně předvolán a proto se sám zbavil možnosti být soudem event. řádně poučen a požadovat lhůtu k event. doplnění dokazování.

Podle § 200 odst. 1 IZ věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle o.s.ř. a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis. Po dobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla, poté co došlo k částečnému zpětvzetí přihlášené pohledávky, podána po právu. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení za úpadcem Vodní stavby Rokycany, s.r.o. tři pohledávky, přičemž pohledávka č. 1 byla tvořena jistinou ve výši 171.280,-Kč + přísl. ve výši 10.219,30 Kč. Tato pohledávka byla žalobcem uznána. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši jistiny 414.180,-Kč + zákonný úrok z prodlení ve výši 16.796,98 Kč. Pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši jistiny 402.000,-Kč + zákonný úrok z prodlení ve výši 16.330,03 Kč. Právní důvod vzniku pohledávek č. 2 a 3 byla ústní smlouva o dílo, na jejímž základě provedl věřitel-žalovaný pro úpadce dílo a to práce na kanalizaci v Rožmitálu pod Třemšínem. Dle názoru soudu věřitel dílo dlužníkovi řádně předal, soud se neztotožňuje s argumentací žalobce o tom, že by nedošlo k řádnému předání díla, že osoba, která dílo přebírala, nebyla osobou oprávněnou za úpadce jednat. Soud se ztotožňuje s argumentací žalované strany, podpořené judikaturou nejvyššího soudu, např. rozhodnutí 28 Cdo 4008/2010, že stavbyvedoucí je oprávněn jménem podnikatele dílo převzít. Navíc, jak vyplynulo z jiného sporu, v minulých obdobích běžně za úpadce dílo přebíral stavbyvedoucí pan Škarda či následně pan Ondřej Klimeš a tyto skutečnosti nikdo nerozporoval. Těmito osobami byly také převzaty a odsouhlaseny faktury, o něž je žaloba opřena. Případné ev. reklamace s předáním díla nesouvisí. Žalovaný však soudu sdělil, že argumentace žalobce ohledně reklamací díla se nevztahuje k předmětu tohoto sporu, nýbrž k dílu týkajícího se stavební akce první etapy realizace kanalizace v ulici Hofmaistrova v Rožmitálu pod Třemšínem. Předmětem smluv, z nichž vznikly pohledávky, které jsou předmětem tohoto sporu, bylo dokončení kanalizace v uvedené ulici a dále zhotovení kanalizace v ulici Bartoloměje Sadílka, nikoliv 1.etapa zhotovení kanalizace, která byla žalovaným dokončena a úpadcem převzata a uhrazena již v roce 2010. Soud je tedy toho názoru, že žalovaný řádně dokončil dílo, jež bylo předmětem smlouvy, toto dílo úpadci předal a vyfakturoval cenu, která byla v obou případech příjemcem faktury odsouhlasena. Ani jedna z faktur nebyla úpadcem v minulosti vrácena, na prvou z faktur bylo dokonce částečně hrazeno. Z uvedených důvodů soud žalobu zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci úspěch a proto mu náleží právo na náhradu nákladů řízení v plné výši částka 15.742,-Kč zahrnuje odměnu za zastupování advokátem dle vyhlášky 484/2000 Sb. ve výši 10.000,-kč + 20 % DPH, dále 3x RP po 300,-Kč + 20 % DPH + jízdné Tábor-Plzeň a zpět (234 km) 1.718,-Kč + DPH a náhrada za ztrátu času 8x 100,-Kč + DPH.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím, Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 09.10.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Martina Semecká samosoudkyně