156 ICm 1286/2012
Jednací číslo: 156 ICm 1286/2012-236 (KSPL 56 INS 16802/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: CUPROSAN s.r.o., IČ 25168380, Slovenská 1085/1a, 702 00, Ostrava, zast. Mgr. Matějem Kopřivou, advokátem, se sídlem: 28. října 219/438, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory, proti žalovanému: Ing. Josef Sedlák anonymizovano , anonymizovano , Kyjevská 102, 326 00, Plzeň, insolvenční správce dlužnice Alexandry Palaščákové, nar. 25. 04. 1959, zast. JUDr. Jaromírem Malým, advokátem, se sídlem: Chebská 355/49, 360 01, Karlovy Vary, v řízení o žalobě o určení existence popřené pohledávky věřitele,

t a k t o:

I. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníke m Alexandrou Palaščákovou nezajištěnou pohledávku ve výši 818.006,46,-Kč přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 16802/2011, se zamítá.

II. Žalobce je povine n uhradit žalované mu na účet jeho zástupce ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení v celkové výši 123.421,09 Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 09. 05. 2012 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že žalobce má za dlužnicí Alexandrou Palaščákovou nezajištěnou pohledávku ve výši 818.006,46 Kč. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalovaný insolvenční správce při přezkumném jednání, které se konalo dne 19. 04. 2012, popřel shora uvedenou přihlášenou nevykonatelnou nezajištěnou pohledávku žalobce. Ve vyrozumění o popření této přihlášené pohledávky žalovaný pouze obecně bez jakýchkoliv podrobností uvedl, že popírá pravost pohledávky, neboť se jedná o pohledávku neexistující. Žalobce je zcela jiného názoru. Jedná se o pohledávku z neúčinného právního úkonu (odporovatelného dle § 42a občanského zákoníku vůči žalobci CUPROSAN s.r.o.)-kupní smlouvy ze dne 30. 11. 2007 uzavřené mezi Karlem Fialou jako prodávajícím a dlužnicí Alexandrou Palaščákovou jako kupující, kterou Karel Fiala prodal za kupní cenu 9.500.000,--Kč a Alexandra Palaščáková za tuto kupní cenu koupila nemovitosti v obci Karlovy Vary, katastrální území Rybáře. Touto kupní smlouvu bylo zkráceno uspokojení vymahatelné pohledávky žalobce vůči Karlu Fialovi v rozsahu 818.006,46 Kč, neboť tato kupní smlouva byla uzavřena mezi Karlem Fialou jako prodávajícím a dlužnicí Alexandrou Palaščákovou jako kupující za kupní cenu, která byla podstatně nižší, než byla obvyklá cena nemovitostí a byla uzavřena mezi osobami blízkými, poněvadž Karel Fiala byl v době uzavření kupní smlouvy zetěm Alexandry Palaščákové. Žalobce se domáhal určení neúčinnosti této kupní smlouvy v řízení u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 14 C 342/2008, ve kterém však nebylo o neúčinnosti tohoto právního úkonu pravomocně rozhodnuto a toto řízení je nyní přerušeno z důvodu prohlášení konkurzu na dlužnici Alexandru Palaščákovou. Při určení neúčinnosti právního úkonu pak věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky vůči Karlu Fialovi v celkové výši 818.006,46 Kč z toho, co z majetku Karla anonymizovano ušlo-tedy v současnosti se jedná o nemovitosti nacházející se v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, LV č. 5003. Při zpeněžení těchto nemovitostí v rámci konkurzu tedy žalobce může a také požaduje z výtěžku zpeněžení uspokojení své pohledávky vůči Karlu Fialovi a v tomto rozsahu tedy uplatňuje tuto pohledávku v rámci tohoto insolvenčního řízení vůči dlužnici Alexandře Palaščákové. Pokud by výtěžek ze zpeněžení výši označených nemovitostí nepostačil k úhradě pohledávky žalobce, má žalobce tuto pohledávku ve výši 818.006,46 Kč vůči Alexandře Palaščákové a také ji uplatňuje i z titulu náhrady dle § 42a odst. 4 občanského zákoníku věty za středníkem, neboť část nemovitosti, které Alexandra Palaščáková získala od Karla anonymizovano neúčinnou kupní smlouvou, následně kupní smlouvou ze dne 12. 11. 2008 sama prodala obchodní společnosti DINOCOMMERCE, spol. s r.o., za kupní cenu ve výši 4.000.000,--Kč, když se jednalo o nemovitosti nacházející se v katastrálním území Rybáře, obec Karlovy Vary. Z této částky 4.000.000,--Kč, kterou Alexandra Palaščáková touto kupní smlouvou získala, nebylo žalobci zaplaceno ničeho, a v současnosti se žalobce nemůže domáhat uspokojení z těchto nemovitostí, neboť již nejsou ve vlastnictví Alexandry Palaščákové, ale další osoby, již uvedené společnosti. Žalobce měl vůči panu Karlu Fialovi pohledávku ze směnky vystavené dne 15. 07. 2005 výstavcem společností F & F-střechy s.r.o., jejímž byl pan Karel Fiala jediným společníkem a jednatelem, přičemž tato směnka byla vystavena na směnečnou sumu 3.966.361,--Kč a byla splatná dne 02. 07. 2007. Na tuto směnku bylo výstavcem a následně i Karlem Fialou částečně plněno. Pravomocnými vykonatelnými rozhodnutími soudu, a to směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 07. 2007, č. jed. 3 Sm 427/2007-14, rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 11. 2007, č. jed. 3 Cm 158/2007-28 a rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 02. 2009, č. jed. 11 CMo 14/2009-116, byla žalobci vůči Karlu Fialovi nakonec přiznána pohledávka z této směnky ve výši 264.547,--Kč s 6 % úrokem z této částky od 03. 07. 2007 do zaplacení a dále s 6 % úrokem z částky 499.132,--Kč za dobu od 03. 07. 2007 do 13. 07. 2007, ve výši 290.257,--Kč za dobu od 03. 07. 2007 do 16. 07. 2007, ve výši 774,--Kč za dobu od 03. 07. 2007 do 19. 07. 2007, ve výši 83.567,--Kč za dobu od 03. 07. 2007 do 25. 07. 2007, ve výši 80.000,--Kč za dobu od 03. 07. 2007 do 30.07.2007, ve výši 47.981,--Kč za dobu od 03.07.2007 do 16.08.2007, ve výši 9.520,--Kč za dobu od 03.07.2007 do 22.08.2007 a ve výši 2.690.583,--Kč za dobu od 03.07.2007 do 31.01.2008, dále směnečná odměna ve výši 13.221,--Kč a náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 258.565,--Kč a 714,--Kč a náklady odvolacího řízení ve výši

117.981,36 Kč. Této pohledávky se žalobce vůči Karlu Fialovi domáhal i exekučně, kde exekuce byla nařízení usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. 05. 2009. V rámci tohoto exekučního řízení pak byly žalobci přiznány náklady oprávněného ve výši 42.592,--Kč. Z těchto nákladů exekuce bylo vymoženo a oprávněnému vyplaceno 20.000,--Kč. Na dlužníka Karla Fialu byl prohlášen konkurz usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 03. 2010. Žalobce přihlásil do tohoto konkurzního řízení vůči Karlu Fialovi své vykonatelné pohledávky vzniklé z výše označené směnky a přiznané výše označenými rozhodnutími, a to v celkové výši 818.006,46 Kč. Tyto pohledávky byly v konkurzním řízení na majetek Karla anonymizovano zcela zjištěny. Vůči Karlu Fialovi se žalobce nemohl domoci uspokojení své pohledávky z jiného majetku tohoto dlužníka. Prakticky veškerý majetek tohoto dlužníka byl zastaven ve prospěch jiných věřitelů. Konkrétně se jednalo o nemovitosti na LV č. 864 pro k.ú. Odeř, obec Hroznětín, na LV č. 285 pro k. ú. Oráčov, obec Oráčov. Karel Fiala pak měl ve svém vlastnictví pouze některé movité věci, které byly sepsány soudním exekutorem Mgr. Petrem Jarošem v rámci exekuce. Z těchto movitých věcí však žalobce žádného uspokojení nedosáhl. Následně byl zjištěn úpadek Karla anonymizovano a byl prohlášen konkurz na jeho majetek. Celková výše přihlášených pohledávek věřitelů do tohoto konkurzního řízení je přes 38.000.000,--Kč, přičemž hodnota majetku tohoto dlužníka není ani 1/10 hodnoty přihlášených pohledávek a navíc jsou nemovitosti dlužníka zastaveny ve prospěch jiných věřitelů. Dlužnice Alexandra Palaščáková byla v době uzavření kupní smlouvy ze dne 30. 11. 2007 tchýní Karla anonymizovano (byla matkou jeho manželky Natálie Fialové), a tedy osobou blízkou ve smyslu § 116 občanského zákoníku. Manželství Karla anonymizovano a Natálie Fialové bylo rozvedeno až rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 27. 01. 2010. Dlužnice Alexandra Palaščáková je však nadále babičkou dětí Karla anonymizovano -nezletilého Karla anonymizovano a nezletilého Antonína anonymizovano . Nadále tak existuje mezi Karlem Fialou a Alexandrou Palačšákovou rodinný vztah, ve kterém, pokud by některá z osob utrpěla újmu, by druhá pociťovala jako vlastní. Žalobce proto tvrdí, že neúčinný právní úkon-kupní smlouva ze dne 30.11.2007 byla uzavřena v posledních třech letech před podáním žaloby na neúčinnost tohoto právního úkonu v září 2008 v úmyslu zkrátit žalobce ve prospěch paní Alexandry Palaščákové jako osoby blízké. Pro případ, že by Alexandra Palaščáková jako tchýně Karla anonymizovano nebyla z jakéhokoliv důvodu shledána jeho osobou blízkou, žalobce tvrdí, že kupní smlouva byla mezi Karlem Fialou a Alexandrou Palačšákovou uzavřena v posledních třech letech před podáním žaloby na neúčinnost tohoto právního úkonu, když tento úmysl musel být Alexandře Palaščkové znám. Kupní cena nemovitostí byla podhodnocena, neboť reálná tržní cena převáděných nemovitostí byla fakticky vyšší než 9.500.000,--Kč. Výpočet zjištěné ceny provedený Finančním úřadem v Karlových Varech činil 17.504.740,--Kč. Zásadním důkazem o podhodnocení ceny 9.500.000,--Kč v kupní smlouvě jsou tři posudky na posouzení tržní hodnoty těchto nemovitostí, které v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 14 C 342/2008 soudu poskytla Raiffeisenbank a.s. a byly zpracovány pro účely úvěrového řízení o Raiffeisenbank a.s. pro získání úvěru paní Alexandrou Palaščákovou, ze kterého pak byla zaplacena kupní cena 9.500.000,--Kč panu Karlu Fialovi. Jedním posudkem byla tržní cena nemovitostí stanovena na 19.000.000,--Kč. Tato tržní cena je dvojnásobně vyšší oproti kupní ceně sjednané v kupní smlouvě mezi dlužníkem Karlem Fialou a Alexandrou Palaščákovou. Další z posudků pak opět uvádí tržní cenu nemovitostí 19.000.000,--Kč. Dlužnice Alexandra Palaščáková si musela být zcela jasně vědoma úmyslu Karla anonymizovano zkrátit kupní smlouvou své věřitele včetně žalobce. Z příloh insolvenčního rejstříku v konkurzu na Karla Fialu vyplývá, že veliká výše jeho dluhů, které neplatil, začala vznikat již po celý rok 2007 a věřitelé jej začínali vyzývat k placení a postupně žalovat. Nejednalo se přitom o žádné izolované jednotlivé dluhy, ale těchto dluhů byly desítky. Alexandra Palaščáková věděla, že reálná tržní cena nemovitostí byla minimálně 19.000.000,--Kč dle posudků Lenky Lopatové, které byly doloženy přitom, když žádala o úvěr Raiffeisenbank a.s., který jí byl poskytnut na zaplacení kupní ceny 9.500.000,--Kč panu Karlu Fialovi. Karel Fiala se jako svědek do protokolu v řízení vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech vyjádřil, že spolu s Alexandrou Palaščákovou, která byla jeho tchýní, spolupracovali, podnikali, poté u ní pracoval v Potrefené huse a také uvedl, že Alexandře Palaščákové sdělil, že potřebuje zaplatit nějaké dluhy, tak okolo 10-11 milionů korun, za což byl ochoten jí nemovitosti prodat. Dlužník Karel Fiala tedy nebyl schopen platit své splatné závazky po celý rok 2007. Proto do toho také i časově zapadá převod jediných hodnotných nemovitostí Karla anonymizovano na Alexandru Palaščákovou napadenou kupní smlouvou ze dne 30. 11. 2007.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil prostřednictvím svého zástupce dne 11. 07. 2012. Navrhl žalobu zamítnout jako nedůvodnou. Uvedl, že z obsahu žaloby vyplývá, že pan Karel Fiala, i pokud by na směnku plnil pouze on sám a neměl jakékoliv jiné peněžní prostředky než kupní cenu za prodej nemovitostí do vlastnictví Alexandry Palaščákové, měl z kupní ceny prodaných nemovitostí po částečném plnění na směnku stále ještě nejméně 5.798.186,--Kč k dispozici. Uvedená částka vysoce přesahuje nedoplacený směnečný peníz a příslušné směnečné úroky. Důvod, pro který zůstal pan Fiala dlužen část směnečného peníze ve výši 264.547,--Kč, není tedy zjevně dán nedostatkem peněžních prostředků, s nimiž disponoval pan Karel Fiala a nemohl být způsoben prodejem nemovitostí za kupní cenu vysoce překračující celý směnečný peníz z předmětné směnky. Nedoplacení směnky bylo výlučným rozhodnutím pana Karla anonymizovano samotného a nebylo jakkoliv vyvoláno prodejem nemovitostí do vlastnictví Alexandry Palaščákové, naopak-tímto prodejem získal pan Karel Fiala dostatek finančních prostředků k doplacení dlužné částky. Právním úkonem dlužníka žalobkyně, tj. uzavření kupní smlouvy mezi Karlem Fialou a Alexandrou Palaščákovou, nemohlo dojít ke zkrácení uspokojení vymahatelné pohledávky žalobkyní za dlužníkem Karlem Fialou, když dlužník žalobkyně pan Karel Fiala prodejem získal kupní cenu vysoce převyšující pohledávku žalobkyně. Nelze proto tvrdit, natož prokázat, že by uvedený právní úkon učinil Karel Fiala v úmyslu zkrátit uspokojení pohledávky žalobce. Takové tvrzení by mohlo být činěno pouze tehdy, pokud by pan Karel Fiala prodal svůj majetek za kupní cenu, která by byla nižší, než pohledávka věřitele. Následné vymáhání nedoplatku směnečného peníze s příslušenstvím na Karlu Fialovi nemá jakoukoliv souvislost s jednáním Alexandry Palaščákové a je pouze důsledkem rozhodnutí Karla anonymizovano nedoplatit celý směnečný peníz. Údaje žaloby o následných dluzích pana Karla anonymizovano , popř. o prohlášení konkurzu na majetek pana Karla anonymizovano v roce 2010, jen ilustrují výsledek pozdějšího podnikání Karla anonymizovano . Tyto údaje však nemají jakoukoliv důkazní hodnotu ve vztahu k směnečné pohledávce žalobkyně za panem Karlem Fialou, když k datu prodeje předmětného nemovitého majetku pana Karla anonymizovano kupní cena z tohoto prodeje vysoce překračovala směnečnou pohledávku žalobkyně za panem Fialou. S ohledem na jasnou řeč čísel představujících na jedné straně pohledávku žalobce za Karlem Fialou v původní výši téměř 4.000.000,--Kč a na druhé straně představovaných kupní cenou napadeného prodeje více než dvakrát převyšující tuto pohledávku, je nadbytečné se zabývat neexistujícím příbuzenským vztahem mezi Karlem Fialou a Alexandrou Palaščákovou. Stejně tak jako je nadbytečné zabývat se tím, že paní Alexandře Palaščákové za žalobcem odporovaného úkonu nevznikl jakýkoliv prospěch, naopak se i ona zadlužila a dostala posléze do úpadku. Popření pohledávky věřitele-žalobce přihlášené do konkurzu prohlášeného na majetek dlužnice Alexandry Palaščákové je proto zcela po právu.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Popření pohledávky žalobce bylo žalobci doručeno 24. 04. 2012, žaloba pak byla podána dne 09. 05. 2012.

V dané věci je nesporné, že usnesením zdejšího soudu ze dne 06. 03. 2012 byl zjištěn úpadek dlužnice Alexandry Palaščákové, přičemž současně byl prohlášen na její majetek konkurz. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení pochází ze dne 19. 09. 2011. Ze seznamu přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení této dlužnice bylo zjištěno, že věřitelé přihlásili pohledávky v celkové výši 16.542.086,56 Kč. Žalobce jako věřitel přihlásil do uvedeného insolvenčního řízení pohledávku ve výši 818.006,46 Kč. Jednalo se o pohledávku č. 2, přičemž jako důvod vzniku pohledávky je v přihlášce uvedeno, že se jedná o pohledávku z neúčinného právního úkonu-odporovatelného dle § 42a občanského zákoníku vůči žalobci -kupní smlouvy ze dne 30. 11. 2007 uzavřené mezi Karlem Fialou jako prodávajícím a Alexandrou Palaščákovou jako kupující, kterou Karel Fiala prodal za kupní cenu 9.500.000,--Kč dlužnici nemovitosti v obci Karlovy Vary a k. ú. Rybáře. V kolonce další okolnosti v přihlášce je pak uvedeno de facto vše, co je uvedeno v žalobě. Dle názoru soudu je ve věci nesporné, že žalobce měl vůči Karlu Fialovi pohledávku ze směnky, která byla vystavena dne 15. 07. 2005 výstavcem společností F & F-střechy s.r.o., IČ 26384485, jímž byl Karel Fiala jediným společníkem a jednatelem, přičemž tato směnka byla vystavená na směnečnou sumu 3.966.361,--Kč a byla splatná dne 02. 07. 2007. Dne 27. 07. 2007 byl vydán Krajským soudem v Ostravě směnečný platební rozkaz č. jed. 3 Sm 427/2007-14, kterým bylo společnosti F & F-střechy s.r.o. a Karlu Fialovi uloženo, aby společně a nerozdílně do 3 dnů ode dne doručení směnečného platebního rozkazu zaplatili žalobci částku 3.966.361,--Kč s 6 % úrokem od 03. 07. 2007 do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 13.221,--Kč a náklady řízení ve výši 299.005,--Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03. 04. 2009. Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě jednací č. 3 Cm 158/2007-28 ze dne 20.11.2007 ve věci stejných účastníků bylo rozhodnuto tak, že směnečný platební rozkaz shora citovaný byl zrušen ohledně částky 1.011.231,--Kč a v tomto rozsahu bylo řízení zastaveno. Ve výroku o nákladech řízení se směnečný platební rozkaz zrušil ohledně částky 40.440,--Kč. Ve zbývající části, kromě částek uvedených ve výroku 1 a 2 se směnečný platební rozkaz ponechal v platnosti. Žalovaným bylo uloženo společně a nerozdílně uhradit k rukám advokáta žalobce náklady řízení ve výši 714,--Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 08.01.2008. Z odůvodnění shora uvedeného rozsudku vyplývá, že po vydání směnečného platebního rozkazu žalovaný Karel Fiala zaplatil žalobci částku 1.011.231,--Kč a ohledně této částky vzal žalobce žalobu částečně zpět. Z odůvodnění rozsudku je dále patrno, že žalobce sdělil, že k datu vydání rozhodnutí činí pohledávka vůči žalovaným 2.690.583,40 Kč. Proti uvedenému rozsudku, některým výrokům podali žalovaní odvolání. Vrchní soud v Olomouci rozhodl dne 18.02.2009 tak, že shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě v části výroku 3 a směnečný platební rozkaz Krajského soud v Ostravě ze dne 27.07.2007 zrušil ohledně částky 2.690.583,--Kč a v tomto rozsahu řízení zastavil. Výrokem č. 2 bylo rozhodnuto tak, že rozsudek soudu prvního stupně se ve zbývající části výroku č. 3, v níž byl ponechán v platnosti směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.07.2007 ohledně částky 264.547,--Kč s postižnými právy a náklady řízení ve výši 258.565,--Kč, a ve výroku IV potvrzuje. Žalovanému Karlu Fialovi bylo uloženo zaplatit k rukám zástupce žalobce náklady řízení ve výši 117.981,46 Kč. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že žalobce vzal částečně žalobu zpět ohledně částky 2.690.583,--Kč, kterou Karel Fiala žalobci dne 31.01.2008 zaplatil. Z uvedeného vyplývá, že k datu 18.02.2009 z dluhu Karla anonymizovano vůči žalobci zbývalo uhradit 264.547,--Kč s postižnými právy a náklady řízení ve výši 258.565,--Kč. Dne 14.05.2009 bylo vydáno Okresním soudem v Karlových Varech usnesení č. jed. 27 Nc 3080/2009-8, kterým soud nařídil exekuci k vymožení povinnosti povinného Karla anonymizovano zaplatit oprávněnému-žalobci částku 264.547,--Kč s 6 % úrokem, směnečné odměny ve výši 13.221,--Kč, nákladů nalézacího řízení ve výši 377.260,36 Kč podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.07.2007, ve znění rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.11.2007 spolu s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.02.2009. Ze dne 01.04.2010 pak pochází příkaz k úhradě nákladů exekuce, které byly určeny ve výši 35.493,--Kč plus DPH. Soud provedl důkaz kupní smlouvou uzavřenou dne 30.11.2007 mezi Karlem Fialou a Alexandrou Palaščákovou. Touto smlouvou prodal Karel Fiala Alexandře Palaščákové nemovitosti v obci Karlovy Vary a katastrálním území Rybáře, LV 4519, za kupní cenu 9.500.000,--Kč. V bodě 4) smlouvy je uvedeno, že celá kupní cena bude vypořádána z úvěru poskytnutého Raiffeisenbank a.s. a to nejpozději do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy. Právní účinky vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí vznikly k datu 02.01.2008. Z výpisů z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že k datu 27.08.2007 byl Karel Fiala vlastníkem ještě dalších nemovitostí, a to nemovitostí v katastrálním území Oráčov, okres Rakovník, LV č. 285. Dále byl Karel Fiala vlastníkem nemovitostí v katastrálním území Odeř, okres Karlovy Vary, LV 864. Dále bylo zjištěno, že Karel Fiala vlastnil ještě další nemovitosti v katastrálním území Rybáře, obec Karlovy Vary, LV 4519, které prodal na základě kupní smlouvy ze dne 22.02.2008, přičemž vklad práva byl zapsán do katastru nemovitostí k datu 17.04.2008. Dne 29.08.2008 podal žalobce proti dlužnici Alexandře Palaščákové k Okresnímu soudu v Karlových Varech žalobu o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka-kupní smlouvy uzavřené mezi Karlem Fialou a Alexandrou Palaščákovou dne 30.11.2007. Z důvodu insolvenčního řízení na majetek Alexandry Palaščákové je toto řízení ze zákona přerušeno. Dále soud provedl důkaz smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 21.12.2007, která byla uzavřena mezi společnosti Raiffeisenbank a.s. a Karlem Fialou, přičemž touto smlouvou bylo sjednáno zástavní právo k předmětu zástavy-nemovitostí, které jsou předmětem citované kupní smlouvy, k zajištění pohledávek věřitele Raiffeisenbank za klientkou Alexandrou Palaščákovou na základě úvěrové smlouvy, tedy jistiny úvěru ve výši 9.500.00,--Kč a příslušenství. Dále soud provedl důkaz úvěrovou smlouvou č. 110/1557/07/1/01, která byla uzavřena dne 21.12.2007 mezi Raiffeisenbank a.s. a Alexandrou Palaščákovou. Předmětem smlouvy byl závazek banky poskytnout klientovi po splnění podmínek stanovených touto smlouvou peněžní prostředky formou hypotečního úvěru do výše celkového limitu úvěru 9.500.000,--Kč. V souvislosti s tímto úvěrem pak byl Finančním úřadem v Karlových Varech vypracován znalecký posudek pro výpočet ceny zjištěné, který tvořil podklad pro stanovení daně, přičemž se jednalo o částku 17.504.740,--Kč. Dále byl k přihlášce žalobce do insolvenčního řízení doložen další znalecký posudek č. 03/066/2007 pro účel úvěrového řízení-odhad obvyklé ceny pro Raiffeisenbank a.s., přičemž odhad byl zpracován k datu 31.08.2007. Na základě cen zjištěných jednotlivým metodami byla odhadnuta obvyklá cena nemovitosti na 15.000.000,--Kč. Posudkem č. 03/103/2007 byla druhá část nemovitostí odhadnuta na 4.000.000,--Kč. Tedy v souvislosti s tímto posudkem pak tržní hodnota všech nemovitostí činila 19.000.000,--Kč. Dále soud provedl důkaz kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 12.11.2008. Tuto smlouvu uzavřela Alexandra Palaščáková se společností DINOCOMMERCE, spol. s r.o., přičemž předmětem této smlouvy byly tytéž nemovitosti, které jsou předmětem napadené kupní smlouvy. Alexandra Palaščáková stejné nemovitosti prodala uvedené společnosti za kupní cenu 4.000.000,--Kč. K návrhu žalobce ve věci u Okresního soudu v Karlových Varech na vydání předběžného opatření vydal shora uvedený soud dne 06.05.2009 usnesení, kterým vydal předběžné opatření, kterým žalované Alexandře Palaščákové zakázal prodat, darovat, směnit, vložit do základního kapitálu obchodní společnosti nebo jinak úplatně či bezúplatně převést na třetí osobu předmětné nemovitosti. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.05.2009. Soud vedl dále důkaz protokolem o jednání u Okresního soudu v Karlových Varech ve věci 14 C 342/2008 ze dne 13.10.2011, a to svědeckou výpovědí Karla anonymizovano . Karel Fiala uvedl, že v době uzavření kupní smlouvy se s žalovanou, která je jeho bývalou tchýní, stýkali spíše po pracovní stránce. Moc si do oka nepadli, mimo práci se vídali tak jednou za dva měsíce, kdy k nim přijela na návštěvu. Děti hlídala málo, manželka byla na mateřské dovolené. S Alexandrou

Palaščákovou někdy kolem roku 2001 provozoval pizzerii Palermo, měli s.r.o., každý podíl 50 %. Alexandra Palaščáková se starala o provoz a personál pizzerie a Karel Fiala zajišťoval zásobování a reklamní činnost. Restauraci Potrefená husa začal provozovat přibližně v roce 2005 a asi rok poté tam Alexandra Palaščáková začala pracovat jako jeho zaměstnanec, starala se stejně jako v pizzerii o chod restaurace a zaměstnance. Ze začátku byl provoz restaurace výdělečný, v roce 2007 došlo k poklesu tržeb, na tržby peníze měli, ale nebyli schopni splácet ostatní závazky-úvěry a leasingy, neplatilo se sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Restauraci prodával proto, že nebyl schopen uhradit své závazky. Alexandře Palaščákové řekl, že nutně potřebuje peníze na úhradu dluhů. Původně se bavili o 12.000.000,--Kč, to byl jeho reálný odhad, nakonec se domluvili na 9.500.000,--Kč, neboť mu Alexandra Palaščáková řekla, že na vyšší částku přes úvěr nedosáhne. Předtím se Karel Fiala zkoušel ptát po realitních kancelářích, avšak o tuto provozovnu nebyl zájem. Karel Fiala uvedl, že si žalovaná brala úvěr, nevěděl, jak byla stanovená obvyklá cena nemovitostí. Uvedl, že si je vědom toho, že nemovitosti prodal za nižší cenu než za cenu obvyklou. Soud provedl důkaz také protokolem o jednání u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 12 C 316/2009 ze dne 08.03.2011. Při tomto jednání byla vyslyšena jako svědkyně Natálie Fialová, manželka Karla anonymizovano . Tato svědkyně uvedla, že neví o tom, že by její bývalý manžel a její matka někdy společně podnikali. Ví, že matka-Alexandra Palaščáková byla zaměstnána u Karla anonymizovano jako provozní, jak dlouho to si nepamatovala. Věděla o tom, že Karel Fiala odprodal matce areál Potrefená husa Na Růžovém vrchu, avšak přesto, že neměli zúžené SMJ a šlo o jejich společný majetek. Manžel se na souhlas ani názor neptal. Při tomto jednání byl vyslyšen opětovně Karel Fiala, který tvrdil, že skutečně Alexandře Palaščákové řekl, že má dluhy, že je potřebuje zaplatit a že by potřeboval tak 10.000.000,--nebo 11.000.000,--Kč. Alexandra Palaščáková mu řekla, že je ochotná a schopná dát pouze 9.500.000,--Kč. Soud dále provedl důkaz daňovými přiznáními Karla anonymizovano za rok 2006 a 2007. Z těchto listin vyplývá, že Karel Fiala byl v těchto obdobích v podnikání v plusu se svými příjmy, nikoliv v mínusu. Z listiny označené jako malá organizace vyplývá, že se jedná o seznam zaměstnanců zaměstnavatele Karla anonymizovano , ze kterého je patrno, že Alexandra Palaščáková a Petra Palaščáková byly od 01.01.2009 do 31.08.2009 jeho zaměstnankyněmi. Z rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 17 C 142/2009 ze dne 27.01.2010 má soud za prokázané, že tímto rozhodnutím bylo manželství Natálie Fialové a Karla anonymizovano rozvedeno. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.01.2010. Ze dne 16.10.2009 pochází rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 21 Nc 105/2009, kterým byla schválena dohoda rodičů Karla anonymizovano a Natálie Fialové ohledně výchovy a výživy k nezletilým dětem shora uvedených účastníků Karla anonymizovano a Antonína anonymizovano . Rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.12.2009. Dále Okresní soud v Karlových Varech zaslal zdejšímu soudu seznam všech věcí, vedených na osobu Karla anonymizovano , anonymizovano . Jednalo se o kauzy či věci související s Karlem Fialou od roku 2005 do roku 2012. Pokud se jedná o starší věci, tedy o věci z let 2006 až 2008, ve kterých figuroval Karel Fiala jako povinný, jednalo se vesměs o pohledávky Okresní správy sociálního zabezpečení či zdravotních pojišťoven.

Podle § 42a odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymáhaný nebo byl již uspokojen. Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat.

Podle § 42a odst. 4 občanského zákoníku právní úkon, kterému věřitel s úspěchem odporoval je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-li to dobře možné, má práva na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěch.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15-ti dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Insolvenční soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána po právu. Dne 12. 2. 2013 vydal rozsudek, kterým žalobu zamítl. Předběžně si vyřešil otázku neúčinnosti kupní smlouvy uzavřené mezi dlužnicí a Karlem Fialou ze dne 30. 11. 2007, a to tak, že tato smlouva neúčinnou není. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce v zákonné lhůtě odvolání. Vrchní soud v Praze vydal dne 4. 11. 2013 rozsudek č. j. 101 VSPH 253/ 2013-144, kterým rozsudek Krajského soudu v Plzni zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Vrchní soud uvedl, že v projednávané věci jde o popření pohledávky žalobce, jejíž důvod má vyplývat z jeho nároku na náhradu ušlého plnění z neúčinné smlouvy dle § 42a odst. 4 občanského zákoníku (v rozsahu, v němž nebude žalobce uspokojen rozvrhem v konkurzním řízení vedeném na majetek Karla anonymizovano ). Předpokladem úspěchu žalobce v tomto incidenčním řízení je proto nejprve úspěch žalobce v řízení o určení neúčinnosti kupní smlouvy (uzavřené ohledně označených nemovitostí dne 30. 11. 2007 mezi dlužnicí a Karlem Fialou) dle § 42a o. z., vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 14 C 342/2008. Otázku neúčinnosti tohoto právního úkonu, kupní smlouvy, uzavřené mezi dlužnicí a Karlem Fialou, si totiž insolvenční soud nemůže vyřešit jako otázku předběžnou, neboť neúčinnost právního úkonu není namítána ve vztahu k jednání dlužnice, ale ve vztahu k jednání jiné osoby, Karla anonymizovano , a nelze tak použít právní úpravu § 235 a násl. insolvenčního zákona. Je to tedy žalobce, který je povinen doložit vznik své pohledávky za dlužnicí pravomocným rozhodnutím o neúčinnosti uvedené kupní smlouvy.

Dne 3. 1. 2014 vydal tento soud usnesení, kterým v pozici soudu insolvenčního uložil Okresnímu soudu v Karlových Varech, aby pokračoval v řízení vedeném pod sp. zn. 14 C 342/2008, které bylo přerušeno. Usnesení nabylo právní moci dne 14. 1-. 2014.

Okresní soud v Karlových Varech vydal dne 6. 3. 2014 rozsudek č. j. 14 C 342/2008-346, kterým žalobu na určení, že kupní smlouva, která byla uzavřena dne 30. 11. 2007 mezi Karlem Fialou a Alexandrou Palaščákovou, ohledně nemovitostí v k. ú. Rybáře, je neúčinná vůči žalobkyni, zamítl. Okresní soud dospěl k závěru, že odporovaným právním úkonem nedošlo ke zkrácení pohledávky žalobkyně, neboť dlužník měl jiný majetek postačující k uspokojení pohledávky žalobkyně, byť odporovaným právním úkonem došlo ke zmenšení majetku dlužníka a byť původní žalovaná jako osoba blízká dlužníkovi nevyvinula žádnou aktivitu, aby se přesvědčila, že právní úkon dlužníka nezkracuje věřitele, tedy nevyvinula náležitou pečlivost k poznání tohoto úmyslu dlužníka, zkrátit své věřitele. Důvodem zamítnutí žaloby však nakonec nebylo právní posouzení týkající se samotného odporovatelného právního úkonu, nýbrž okolnosti, které nastaly po prohlášení konkurzu na původní žalovanou. Sama žalobkyně sdělila soudu, že v rámci insolvenčního řízení došlo k vydražení předmětných nemovitostí formou veřejné dobrovolné dražby za částku 8.265.000,-Kč a že vlastnické právo k předmětným nemovitostem přešlo z původní žalované na jiný subjekt. Vzhledem k tomu, že majetek, který byl v daném případě předmětem odporovaného úkonu, tj. předmětné nemovitosti, již není ve vlastnictví původní žalované, tedy osoby, v jejíž prospěch byl odporovaný právní úkon učiněn, nemohla být žaloba žalobkyně na určení neúčinnosti kupní smlouvy úspěšná, neboť uspokojení žalobkyně coby věřitele by již v rámci výkonu rozhodnutí vedeného proti původní žalované nebylo možné.

K odvolání žalobkyně rozhodl dne 23. 9. 2014 Krajský soud v Plzni, který svým rozsudkem č. j. 14 Co 174/2014-400, rozhodnutí Okresního soudu v Karlových varech jako správné, potvrdil. Nad rámec Krajský soud uvedl, že i když by úkon dlužníka a původní žalované, t. j. kupní smlouva ze dne 30. 11. 2007, byl posouzen jako úkon zkracující uspokojení vymahatelné pohledávky žalobkyně, nebylo by možno, dle názoru tohoto soudu, tento úkon posoudit dle § 42a odst. 2 o. z, jako úkon, který učinil dlužník Karel Fiala v úmyslu zkrátit své věřitele, když z tvrzení žalobkyně je prokázáno, že Karel Fiala z prostředků získaných odporovaným úkonem částečně pohledávku žalobkyně uspokojil.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. O tomto dovolání zatím rozhodnuto nebylo, a tento soud nepřerušil za účelem posečkání na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR toto řízení.

Po provedeném dokazování, respektive poté, co bylo o kupní smlouvě ze dne 30. 11. 2007 rozhodnuto u obecného soudu, tento soud i nadále setrval na svých původních závěrech. Jak Okresní soud v Karlových Varech, tak soud odvolací, potvrdily názor insolvenčního soudu na odporovaný právní úkon. Soud tedy de facto odkazuje na své původní rozhodnutí. Žalobce svoji pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Alexandry Palaščákové jakožto pohledávku z neúčinného právního úkonu-kupní smlouvy ze dne 30. 11. 2007, která byla uzavřena mezi Karlem Fialou jako prodávajícím a dlužnicí Alexandrou Palaščákovou jako kupující. Žalobce má za to, že touto kupní smlouvou bylo zkráceno uspokojení vymahatelné pohledávky žalobce vůči Karlu Fialovi ve výši 818.006,46 Kč, neboť tato kupní smlouva byla uzavřena mezi Karlem Fialou jako prodávajícím a Alexandrou Palaščákovou jako kupující za kupní cenu, která byla podstatně, nižší než byla obvyklá cena nemovitostí a byla uzavřena mezi osobami blízkými, neboť Karel Fiala byl v době uzavření kupní smlouvy zetěm Alexandry Palaščákové. Žalobce odkazoval zejména na § 42a odst. 4 občanského zákoníku. Žalobce měl pohledávku za Karlem Fialou, přičemž prvotním právním důvodem této pohledávky byla směnka vystavená dne 15. 07.2005 na částku 3.966.361,--Kč. Tato směnka byla vystavená firmou F & F-střechy s.r.o., jako aval figuroval na směnce Karel Fiala. Směnka byla splatná dne 02. 07.2007. Tuto skutečnost nikdo nerozporoval. V červenci 2007 Karel Fiala dlužil žalobci částku necelé 4.000.000,--Kč. Z protokolu o jednání, které bylo vedeno před Okresním soudem v Karlových Varech v rámci sporu o určení neúčinnosti kupní smlouvy, vyplynulo, že Alexandra Palaščáková byla jak společnicí, tak zaměstnankyní Karla anonymizovano , starala se o provoz a personál pizzerie a restaurace Potrefená husa. Karel Fiala chtěl prodat restauraci, neboť nebyl schopen hradit své závazky. Svěřil se Alexandře Palaščákové, že nutně potřebuje peníze na úhradu dluhů. Hovořili o 11.000.000,--či 12.000.000,--Kč. Toto byl reálný odhad Karla anonymizovano , nakonec se domluvili na 9.500.000,--Kč neboť Alexandra Palaščáková vysvětlila Karlu Fialovi, že na vyšší částku přes úvěr nedosáhne. Následně byla dne 30. 11. 2007 uzavřena mezi shora uvedenými osobami kupní smlouva, jejímž předmětem byly nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary na listu vlastnictví č. 4519. Účastnici smlouvy se dohodli na kupní ceně 9.500.000,--Kč. Z kupní smlouvy vyplývá, že kupní cena bude uhrazena kupující do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy. Bylo zjištěno, že tento termín byl do smlouvy zanesen proto, že nebylo zřetelné, kdy společnost Raiffeisenbank peníze Alexandře Palaščákové vyplatí. Mezi Alexandrou Palaščákovou a společností Raiffeisenbank byla uzavřena následně dne 21. 12. 2007 úvěrová smlouva, jejímž předmětem byla částka 9.500.000,--Kč. Ve stejný den, resp. dne 27. 12. 2007 byla uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem, a to mezi

Raiffeisenbank a.s. a Karel Fialou. Předmětem této smlouvy bylo zajištění úvěrové smlouvy, tedy úvěru ve výši 9.500.000,--Kč, a to formou zástavního práva k předmětu zástavy-nemovitosti na LV č. 4519 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary. Před uzavřením kupní smlouvy, a to dne 27. 07. 2007 byl vydán Krajským soudem v Ostravě směnečný platební rozkaz, kterým bylo uloženo žalovaným společnosti F & F-střechy s.r.o. a Karlovi Fialovi uhradit žalobci částku 3.966.361,--Kč s 6 % úrokem od 03. 07. 2007 do zaplacení, směnečnou odměnu a náklady řízení. Proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu podali žalovaní včas námitky. Žalobce důvodnost námitek odmítl a uvedl, že po vydání směnečného platebního rozkazu žalovaný zaplatil částku 1.011.231,--Kč a ohledně této částky vzal žalobce částečně žalobu zpět. Z tohoto důvodu pak Krajský soud v Ostravě směnečný platební rozkaz zrušil ohledně naposledy uvedené částky a v tomto řízení věc zastavil. Ve zbývající části pak ponechal směnečný platební rozkaz v platnosti. Proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě pak podali oba žalovaní včas odvolání. Žalovaný č. 2, tedy Karel Fiala především namítal, že po rozhodnutí soudu prvního stupně uhradil 22. 01. 2008 další částku a to 2.660.231,--Kč. Bylo zjištěno, že dne 31. 01. 2008 byla připsána na účet žalobce částka 2.690.583,--Kč. Vrchní soud v Olomouci proto směnečný platební rozkaz ohledně částky 2.690.583,--Kč vůči Karlu Fialovi zrušil a řízení zastavil. Ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz vztahující se k částce 264.547,--Kč s postižnými právy a náklady řízení ve výši 258.565,--Kč. Lze tedy shrnout, že k datu 18. 02. 2009 činil dluh Karla anonymizovano vůči žalobci z původních necelých 4.000.000,--Kč pouze 264.547,--Kč s příslušenstvím a náklady všech řízení. To jakým způsobem byla dlužná částka Karlem Fialou hrazena, spočívá mimo jiné i v tom, že obdržel od Alexandry Palaščákové finanční prostředky z kupní smlouvy až v lednu 2008. Důvod, proč Karel Fiala neuhradil z kupní ceny, která převyšovala dvojnásobně dluh vůči žalobci, celou částku, není soudu znám. Je dále evidentní, že v době, kdy byla uzavřena napadená kupní smlouva, měl ještě Karel Fiala ve vlastnictví nejméně tři nemovitosti, které byly později prodány. Jedna z nemovitostí byla prodána za 3.000.000,--Kč dne 22. 02.2008. Karel Fiala, který avizoval Alexandře Palaščákové dluhy kolem 11.000.000,--Kč měl tedy v době převodu nemovitostí ve vlastnictví další nemovitosti, jejichž hodnota mnohonásobně převyšovala dluh Karla anonymizovano vůči žalobci. Teoreticky Karel Fiala měl k dispozici na počátku roku 2008 částku 12.500.000,--Kč. Alexandra Palaščáková měla povědomí o dluhu Karla anonymizovano zhruba v této výši. Nemohla předpokládat, že Karel Fiala neuhradí žalobci celý dluh. Je pravdou, že nemovitosti, jež jsou předmětem napadené žaloby, byly prodány za cenu podstatně nižší, než byla cena odhadní dle znaleckých posudků. Soud stejně jako žalovaný odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 5040/2007 ze dne 11. 02. 2008, ve kterém se uvádí, že účastníci kupní smlouvy nejsou vázáni žádným jednáním o sjednání kupní ceny, resp. že účastníci kupní smlouvy nejsou v zásadě vázáni či omezeni ve sjednání výši kupní ceny, která není upravena cenovým předpisem. Mohou si tak sjednat i cenu, která se odchyluje od ceny obvyklé, zejména, jde-li o cenu podstatně nižší. V daném konkrétním případě Karel Fiala prodal Alexandře Palaščákové, své tchýni nemovitosti za 9.500.000,--Kč, přičemž tyto nemovitosti byly v daném okamžiku prodány za to, co byla banka ochotna Alexandře Palaščákové poskytnout. Pokud Alexandra Palaščáková věděla o dluhu Karla anonymizovano vůči žalobci, pak věděla, že kupní cena zjevně postačí na úhradu tohoto dluhu. Jak již bylo uvedeno shora, o důvodu, proč Karel Fiala neuhradil žalobci celou směnečnou sumu lze pouze spekulovat. Soud má tedy za to, že s ohledem na shora uvedené (o čemž bylo rozhodnuto obecným soudem) nejsou dány důvody odporovatelnosti právního úkonu podle § 42a odst. 1 a 2 občanského zákoníku, že tedy právní důvod pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení Alexandry Palaščákové neexistuje. Žalobce v tomto řízení soudu nedoložil vznik své pohledávky ve formě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech o neúčinnosti odporovaného právního úkonu-kupní smlouvy, ba naopak, tento soud žalobu, kterou se odporovatelnosti žalobce dovolával, zamítl a jeho rozhodnutí potvrdil odvolací soud.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaný by měl ve věci úspěch, a proto mu náleží právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Částka 123.421,09 Kč zahrnuje paušální náhradu hotových výdajů advokáta za 8 úkonu po 11.580,--Kč v celkové výši 92.640,-Kč + 8 x RP po 300,-Kč, náhrada cestovních nákladů Karlovy Vary-Plzeň a zpět dvě cesty, 2 x 172 km při použití osobního automobilu RZ2K84789, pohonná hmota nafta, 6,07 litrů na 100 km, tj. 6,15 Kč na 1 km-2.072,56 Kč, náhrada cestovních nákladů Karlovy Vary-Plzeň a zpět na ústní jednání dne 12. 02. 2012-172 km-1.039,83,-Kč, dále 8. 9. 2015-1.052,42,-Kč, při použití osobního automobilu RZ2K84789, pohonná hmota nafta, náhrada za promeškaný čas za 4 cesty-4x 600,-Kč-2.400,--Kč, náklady za výpisy z katastru nemovitostí 500,--Kč plus 21 % DPH ve výši 21316,29 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 8. 9. 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Eliška Kučerová samosoudce