156 ICm 1262/2012
Jednací číslo: 156 ICm 1262/2012-75 (KSPL 56 INS 23802/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: RYTA s.r.o., IČ 26354870, Bezručova 1159, 337 01, Rokycany, zast.: Mgr. Marek Dejmek, advokát, Perlová 7, 301 00, Plzeň proti žalovanému: HAKU spol. s.r.o., IČ 48150258, Prosetín 68, 539 76, Prosetín, zast.: PhDr. Mgr. Darina Švábová, advokátka, Poděbradovo nám. 130, 539 01, Hlinsko, o popření pohledávky přihlášeným věřitelem,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka společnosti HAKU s.r.o. přihlášená do insolvenčního řízení za úpadcem Vodní stavby Rokycany s.r.o. v celkové výši 4.705.739,40 Kč nebyla přihlášena po právu.

II. Žalovaná je povinná uhradit žalobkyni ve lhůtě 3 dnů od pravomoci tohoto rozsudku náklady řízení ve výši 18.552,--Kč a to na účet zástupce žalobce.

Odůvodnění

Dne 07.05.2012 podal žalobce, společnost RYTA s.r.o. proti žalovanému, společnosti HAKU s.r.o. žalobu o popření pohledávky věřitele vůči věřiteli. Žaloba byla odůvodněna tak, že pohledávka tvrzená HAKU s.r.o. je neoprávněná v plné výši. Celková pohledávka HAKU s.r.o. ve výši 4.705.739,40 Kč byla úpadcem dne 02.08.2010 zaplacena zápočtem vzájemných pohledávek. Dne 02.08.2010 uzavřel HAKU s.r.o., úpadce a dlužník úpadce MIRAM CZ s.r.o. smlouvu o postoupení pohledávky (dohodu o úhradě závazků), kterou úpadce (na žádost společnosti HAKU s.r.o. a MIRAM CZ s.r.o.) postoupil část své pohledávky za MIRAM CZ s.r.o. na HAKU s.r.o. ve výši 4.705.739,40 Kč za nominální cenu pohledávky a vzájemné pohledávky úpadce a HAKU s.r.o. (obě ve stejné výši) byly započteny. Smlouvu, kterou došlo k postoupení pohledávky a zápočtům vzájemných pohledávek si vymínila HAKU s.r.o. u společnosti MIRAM CZ s.r.o. Zástupci obou společností se velmi dobře znali a MIRAM CZ s.r.o. dokonce nutila úpadce uzavřít smlouvu o dílo s HAKU s.r.o. Úpadce uzavřel obě smlouvy pouze na přání HAKU s.r.o. a MIRAM CZ s.r.o. Dohoda o úhradě závazků je dohodou platnou a HAKU s.r.o. od této dohody, na které HAKU s.r.o. trvala a dokonce ji sama navrhla, nemohla platně odstoupit. Úpadce neručil za dobytnost postoupené pohledávky, HAKU s.r.o. nikdy soudně postoupenou pohledávku ani nevymáhala, což svědčí o tom, že byla s MIRAM CZ s.r.o. dohodnuta.

Žalovaný s žalobou nesouhlasil. Uvedl, že přihlásil do insolvenčního řízení Vodní stavby Rokycany s.r.o. svou splatnou, nezajištěnou pohledávku ve výši 4.705.739,40 Kč. Právním titulem pohledávky žalovaného byla neuhrazená cena díla podle smlouvy o dílo číslo S0403101KU ze dne 12.04.2010 vyúčtovaná fakturou č. 0228/10 ve výši 366.432,40 Kč, fakturou č. 0244/10 ve výši 39.000,--Kč, fakturou č. 0299/10 ve výši 3.561.169,--Kč, fakturou č. 0348/10 ve výši 686.737,--Kč a fakturou č. 0384/10 ve výši 52.401,--Kč. Žalovaný ve své přihlášce uvedl další skutkové a právní okolnosti existence pohledávky, kterou opíral o svůj jednostranný úkon odstoupení od dohody o úhradě závazků. Tuto přihlášenou pohledávku popřel žalobce svým podáním ze dne 12.04.2012, když pohledávku popřel co do její pravosti a co do její výše s uvedením její výše 0,--Kč. Žalobce zdůvodnil popření tvrzením, že pohledávka žalovaného byla zaplacena zápočtem vzájemných pohledávek a žalovaný od ní nemohl platně odstoupit. Dále žalobce tvrdil, že postoupení pohledávky žalovaného a zápočet si vymínil žalovaný, resp. že smluvní vztahy byly uzavřeny na přání žalovaného a společnosti MIRAM CZ s.r.o., dokonce že mezi žalovaným a společností MIRAM CZ byla jakási dohoda. Žalovaný přistoupil na navrženou dohodu o úhradě závazků dne 02.08.2010 za okolností, kdy mu dlužník neplnil splatné závazky, takže se žalovaný mohl oprávněně domnívat, že bude jistější, pokud mu cenu díla bude hradit generální dodavatel, který od investora, podle jeho tvrzení, finanční plnění z předmětné zakázky obdržel. V této době žalovaný ještě netušil, že ve společnosti MIRAM CZ s.r.o. došlo k podivným vlastnickým a majetkovým změnám ještě před podpisem této dohody. Dne 04.06.2010 došlo k zápisu změn ve společnosti MIRAM CZ s.r.o., a to ohledně změny společníka a jednatele, kdy byl vymazán jednatel a společník pan Miroslav Mazán a zapsán byl pan Lukáš Boček jako společník a jednatel. Dne 28.07.2010 opět došlo ke změně ve společnosti, když byl vymazán společník a jednatel pan Lukáš Boček a zapsán jako jednatel a společník byl pan Robert Zburník. Během dvou měsíců tak došlo ke střídání tří majitelů a statutárního orgánu. Za společnost MIRAM CZ s.r.o. přitom dohodu o úhradě závazků podepisoval pan Mazán na základě tzv. mandátního zmocnění pana Zburníka, jednatele, dne 29.07.2010. Důvod, proč se smluvního vztahu neúčastnil nový jednatel, nebyl vysvětlen. Za společnost dlužníka podepisovala dohodu o úhradě závazků manželka jednatele pana Eduarda Rytíře, paní Jitka Rytířová, a to na základě generální plné moci, neboť v této době měl být pan Rytíř nemocen. Na přípravě dohody o úhradě závazků měl za MIRAM CZ s.r.o. pracovat údajně pan Šimáček, který byl žalovanému neznámý. Měl rovněž provádět manipulaci s finančními prostředky. Od podpisu dohody o úhradě závazků přestali zástupci MIRAM CZ s.r.o. a dlužník s jednatelem žalovaného komunikovat. Žalovaný činil vůči společnosti MIRAM CZ výzvy k úhradě dlužné částky 4.705.739,40 Kč, naposledy dopisem ze dne 18.08.2010. Ze strany MIRAM CZ s.r.o. však nikdo nereagoval a nikdo nebyl k zastižení. Po marných snahách o splnění dohody o úhradě závazků odstoupil žalovaný dopisem ze dne 24.08.2010 doručeným všem účastníkům dohody od předmětné dohody pro podstatné porušení smlouvy. Společnost MIRAM CZ s.r.o. tento úkon nerozporovala. Dlužník s odstoupením nesouhlasil. Žalovaný podal k Okresnímu státnímu zastupitelství v Rokycanech dne 24.09.2010 oznámení o podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle § 250 trestního zákona, který byl spáchán neznámým pachatelem v souvislosti s dokončením zakázky klimatizovaný sklad chmele a v souvislosti s jednáním hlavního subdodavatele a generálního subdodavatele. Prověřování pokračuje. Žalovaný je přesvědčen, že se stal obětí podvodného jednání s cílem, aby nebyl uspokojen finančním plněním od dlužníka ani společností MIRAM CZ s.r.o. Takovým jednáním uvedl dlužník a společnosti MIRAM CZ s.r.o. žalovaného záměrně v omyl. Žalovaný má za to, že za výše uvedených okolností byl oprávněn platně odstoupit od smlouvy a jeho odstoupení bylo platně učiněno. Pro případ, že by soud shledal, že právní úkon žalovaného odstoupení od smlouvy nebyl učiněn platně, vznáší žalovaný event. námitku relativní neplatnosti uzavřené dohody o úhradě závazků ze dne 02.08.2010, neboť žalovaný učinil svůj úkon uzavření dohody v omylu, když ostatní účastníci dohody neinformovali pravdivě, že společnost MIRAM CZ s.r.o. je k datu uzavření schopna dostát finančním závazkům vůči žalovanému.

Z přihlášky žalované společnosti do insolvenčního řízení úpadce Vodní stavby Rokycany s.r.o. má soud za prokázané, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 4.705.739,40 Kč, přičemž jako důvod vzniku uvedl cenu dle díla dle smlouvy o dílo číslo S0403101KU ze dne 12.04.2010 vyúčtovaná fakturami č. 0228/10, č. 0244/10, č. 0299/10, č. 034/10 a č. 0384/10. V kolonce další okolnosti bylo uvedeno, že mezi věřitelem, dlužníkem a společností MIRAM CZ s.r.o. byla uzavřena dne 02.08.2010 dohoda o úhradě závazků. Na základě této dohody došlo k postoupení pohledávky věřitele na společnost MIRAM CZ s.r.o. s tím, že tato společnost se zavázala uhradit pohledávku ve výši 4.705.739,40 Kč věřiteli do 12.08.2010. Vzhledem k tomu, že k úhradě nedošlo, odstoupil věřitel písemně dne 24.08.2010 od předmětné dohody pro porušení povinností ze smlouvy podstatným způsobem a dále i z důvodu, že dohoda byla uzavřena v rozporu s dobrými mravy. K přihlášce pohledávky byla doložena i smlouva o dílo uzavřená mezi Vodními stavbami Rokycany s.r.o. jako objednavatelem a společností HAKU spol. s r.o. jako zhotovitelem dne 12.04.2010. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci stavby klimatizovaný sklad chmele Žatec, v rozsahu stanoveném přiloženým nabídkovým rozpočtem, dále projekční dokumentaci zpracovanou architektonickým a projektovým ateliérem HUML & VANÍČEK, Žatec jako generálním projektantem. Cena za dílo byla stanovena 6.872.694,--Kč bez DPH. Fakturou č. VF0228/10 vystavené 28.04.2010 vyfakturoval dodavatel úpadci částku 3.664.322,40 Kč, přičemž se jednalo o dílčí fakturaci k akci klimatizovaný sklad chmele Žatec dle smlouvy o dílo a zjišťovacích protokolů za měsíc duben 2010. Faktura byla splatná 28.05.2010. Další fakturu vystavil žalovaný úpadci dne 05.05.2010, částka zněla na 39.000,--Kč, splatná 05.06.2010. Jednalo se o fakturaci jeřábových prací na shora uvedené akci. Dne 31.05.2010 vyfakturoval žalovaný úpadci částku 3.561.169,--Kč, která byla splatná 01.07.2010. Jednalo se o fakturaci za květen 2010 v souvislosti s akcí klimatizovaný sklad chmele Žatec dle smlouvy o dílo a zjišťovacích protokolů. Dále došlo k vyfakturování částky 686.737,--Kč, splatných 28.07.2010, když zde se opět jednalo o dílčí fakturaci k uvedené akci. Poslední faktura pak zněla na 52.401,--Kč, byla splatná 12.08.2010 a jednalo se o dofakturaci uvedené akce. Soud provedl důkaz dohodou o úhradě závazků, která byla uzavřena dne 02.08.2010 mezi MIRAM CZ s.r.o. a Vodními stavbami Rokycany s.r.o. a HAKU spol. s r.o. V článku 1 smluvní strany potvrzují, že společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o., jako dodavateli stavby, svědčí proti společnosti MIRAM CZ s.r.o. jako generálnímu dodavateli stavby, pohledávka ve výši 15.360.108,21 Kč z titulu smlouvy o dílo, která představuje dosud neuhrazenou část ceny díla za zhotovení-klimatizovaný sklad chmele Žatec. Tato pohledávka byla vyúčtována fakturou č. 2010049, 4.705.739,40 Kč splatnou dne 01.07.2010. Strany potvrzují, že pohledávka se stala splatnou v souladu s datem splatnosti uvedeným na uvedených fakturách. Společnost

MIRAM CZ s.r.o. tuto pohledávku z uvedeného titulu uznává co do důvodu i výše. Smluvní strany dále potvrzují, že společnosti HAKU spol. s r.o. jako subdodavateli stavby svědčí proti společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. jako dodavateli stavby pohledávka ve výši 4.705.739,40 Kč z titulu smlouvy o dílo, která představuje dosud neuhrazenou část ceny díla za zhotovení-klimatizovaný sklad chmele Žatec. Tato pohledávka byla vyúčtována fakturou: VS22810-366.432,40 Kč, VS24410-částka 39.000,--Kč, VS29910-3.561.169,--Kč, VS34810-686.737,--Kč a VS38410-52.401,--Kč. Společnost Vodní stavby Rokycany s.r.o. tuto pohledávku z uvedeného titulu uznává co do důvodu i výše. V článku 2 si strany dojednaly, že společnost Vodní stavby Rokycany tímto postupuje se souhlasem smluvních stran část své pohledávky za společností MIRAM s.r.o. citované shora této dohody ve výši 4.705.739,40 Kč společnosti HAKU spol. s r.o. za dohodnutou kupní cenu 4.705.739,40 Kč. Společnost MIRAM CZ s.r.o. se zavazuje uhradit svůj závazek nabyvateli pohledávky, společnosti HAKU spol. s r.o. do 12.08.2010. Společnost HAKU spol. s r.o. započítává proti pohledávce společnosti Vodní stavby Rokycany na úhradu ceny za postoupení části pohledávky dle shora uvedeného článku dohody, svoji pohledávku proti společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. citované v článku 1 odst. 2 této dohody. Společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. s tímto zápočtem souhlasí a přistupují k němu. Smlouva byla podepsána dne 30.07.2010 za společnosti MIRAM CZ s.r.o. panem Mazánem, za Vodní stavby Rokycany s.r.o. paní Rytířovou a za HAKU spol. s r.o. panem Tomášem Kučerou (02.08.2010). K této dohodě byla doložena i plná moc ze dne 13.07.2010, na základě které Eduard Rytíř k podpisu dohody zmocnil Jitku Rytířovou. Taktéž byla doložena plná moc-mandátní zastoupení ze dne 29.07.2010, kterou zmocnil Rober Zburník Miroslava Mazána ve věci trojzápočtu na akci výstavby nové klimatizované chmelové řady haly v Žatci. Dne 24.08.2010 společnost HAKU spol. s r.o. písmeně odstoupila od dohody o úhradě závazků ze dne 02.08.2010, a to pro prodlení dlužníka, tedy společnosti MIRAM CZ s.r.o., se splněním závazků, což HAKU spol. s r.o. považuje za podstatné porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy bylo doručeno do Vodních staveb Rokycany dne 26.08.2010. MIRAM CZ s.r.o. odstoupení od smlouvy obdržel tentýž den, tedy 26.08.2010. Dále má soud za prokázané, že Mgr. Darina Švábová podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle § 250 trestního zákona. Dne 07.12.2011 bylo oznamovatelce sděleno, že v dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, aby byly řádně objasněny a prověřeny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestní čin. Vzhledem k tomu, že policejní orgán dosud nezajistil veškeré podklady potřebné pro své rozhodnutí, šetření případu nadále pokračuje. Žalovaná společnost soudu předložila k důkazu email ze dne 28.07.2010, ve kterém Tomáš Kučera jednatel žalované společnosti píše panu Kafkovi, resp. odpovídá na jím zaslaný návrh na postoupení pohledávky. V emailu je uvedeno, že žalovaný souhlasí s jakýmkoliv způsobem úhrady jejich pohledávky, ale požadují jasné a písemné stanovisko, jak budou platby dlužné částky probíhat. Ze dne 28.07.2010 pochází dopis-návrh na podstoupení pohledávky, který zaslaly Vodní stavby Rokycany jednateli žalovaného Tomáši Kučerovi. V tomto návrhu je uvedeno, že po dohodě s objednatelem projektu klimatizovaný sklad chmele v Žatci, společností MIRAM CZ s.r.o. by Vodní stavby Rokycany rády podstoupily pohledávku HAKU s.r.o. na shora uvedeného objednatele, který v současné době je připraven a schopen plnit závazky se společností HAKU s.r.o. napřímo. Pokud HAKU s.r.o. s touto variantou bude souhlasit, nechť kontaktuje společnosti MIRAM CZ s.r.o. pana Miroslava Mazána pro dohodnutí dalšího postupu. Za společnosti Vodní stavby Rokycany pak nechť je kontaktován Ing. Jaromír Kafka, výkonný ředitel. Ze dne 18.08.2010 pochází výzva k platbě, kterou zaslal jednatel žalovaného Tomáš Kučera zástupcům MIRAM CZ s.r.o. Jedná se o urgentní výzvu k platbě postoupené pohledávky ve výši 4.705.739,40 Kč za hmotné dodávky a provedené montážní práce na klimatizovaném skladu chmele v Žatci. K žádosti žalované byla kontaktována Policie České republiky se žádostí o zaslání informací ohledně stavu dosavadního šetření, zda je důvodné podezření ze spáchání trestného činu osobami kolem společnosti MIRAM CZ s.r.o. Dne 19.10.2012 sdělila komisařka Policie České republiky, služby kriminální policie a vyšetřování, že ve věci je důvodné podezření, že se osoby jednající jménem společnosti MIRAM CZ s.r.o., případně další, mohly dopustit zvlášť závažného zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1 a 5 písmeno c) trestního zákoníku a zločinu poškození věřitele podle § 222 trestního zákoníku. Současně však dodala, že ve věci se prozatím nepodařilo zjistit takové skutečnosti, které by opravňovaly k postupu dle § 160 odst. 1 trestního řádu vůči konkrétní osobě a vzhledem k úmrtí posledního jednatele společnosti Roberta Zburníka, ještě před zahájením prověřování věci, bude zřejmě velmi obtížné ne-li nemožné opatření konkrétních důkazů včetně účetnictví společnosti MIRAM CZ s.r.o. Policejní orgán totiž nemá k dispozici účetnictví společnosti MIRAM CZ s.r.o. a tudíž se ani k jeho stavu v roce 2010 nemůže vyjádřit. V příloze policie zaslala soudu kopii protokolu o podaných vysvětlených osob Ing. Jaromíra Kafky, Eduarda Rytíře, Jitky Rytířové a Tomáše Kučery. Výslechy byly provedeny 01.03.2011. Eduard Rytíř k věci sdělil, že pro společnosti MIRAM CZ s.r.o. prováděli jako generální subdodavatelé stavbu klimatizovaného skladu chmele v Žatci. Investorem této akce byla společnosti PP Servis a.s. Tato vyhlásila výběrové řízení, jehož vítězem se stala společnost MIRAM CZ s.r.o. Společnost MIRAM CZ s.r.o. na tuto stavbu uzavřela smlouvu o dílo se společností Vodní stavby Rokycany s.r.o. jako generálním subdodavatelem. To, že byly generálním subdodavatelem, znamená, že měly zhotovit celou stavbu. Společnost MIRAM CZ zde žádné práce neprováděla, pouze na stavbu dohlížela. Vodní stavby Rokycany si na část prací najaly společnost HAKU s.r.o., konkrétně šlo o dodávku a montáž technologie. Společnost HAKU s.r.o. jim byla doporučena právě od společnosti MIRAM CZ s.r.o. Pokud jde o platby, tak v průběhu stavby fakturovali provedené práce podle postupu prací. Tyto faktury byly průběžně hrazeny. Oni pak z obdržených peněž zase průběžně platili svým subdodavatelům, tedy i HAKU s.r.o. Po určité době jim však společnosti MIRAM CZ s.r.o. přestala platit. Z tohoto důvodu nebyl schopen platit svým subdodavatelům. Snažil se to řešit s majitelem a jednatelem společností MIRAM CZ s.r.o. Miroslavem Mazánem. Ten mu sdělil, že se dozvěděl, že Vodní stavby Rokycany s.r.o. neplatí svým subdodavatelům. Peníze tedy pošle, až společnost Vodní stavby Rokycany s.r.o. zaplatí své závazky subdodavatelům, protože jinak nemá jistotu, že závazky subdodavatelů budou uspokojeny. Eduard Rytíř se mu snažil vysvětlit, že tyto závazky hodlá uspokojit právě z peněž, které obdrží od MIRAMu. Celkem se má jednat o 15,3 milionů Kč, což Miroslav Mazán odmítal a trval na tom, že jednotlivým subdodavatelům zašle platby přímo společnost MIRAM CZ s.r.o. Eduard Rytíř vedl tato jednání po telefonu, protože v té době byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně. Za společnost Vodní stavby Rokycany s.r.o. proto další jednání vedl ředitel společnosti Jaromír Kafka. Ten vyjednal tzv. trojdohodu, na jejímž základě postoupila společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. své pohledávky za společností MIRAM CZ s.r.o. ve výši 4.705.739,40 Kč na společnost HAKU s.r.o. a tato pohledávka byla započtena na účet závazků společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. u společnosti HAKU s.r.o. Po nějaké době po návratu z nemocnice se od svého advokáta dozvěděl, že společnost MIRAM CZ s.r.o. měla mít nového majitele a jednatele pana Zburníka, který údajně zemřel. V té době měli za společností MIRAM CZ s.r.o. ještě nezaplacenou pohledávku v částce přesahující 5 milionů Kč. Pokud jde o finanční objemy prováděných prací, tak dle jeho informací společnosti PP Servis a.s. vyplatila MIRAMu za stavbu celkem 35 milionů Kč plus DPH. Společnost MIRAM CZ s.r.o. měla společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. za stavbu zaplatit celkovou částku přesahující 28 milionů Kč plus DPH. Rozdíl mezi těmito částkami byl zisk MIRAMu, protože tam sama žádná práce prováděna nebyla. K 30.07.2010 byl dluh společnosti MIRAM CZ s.r.o. u společnosti Vodní stavby Rokycany cca 15,3 milionů Kč. Z toho cca 6,5 milionu Kč bylo vyřešeno tzv. trojdohodami, kdy pohledávky přešly přímo na subdodavatele. Po sepsání těchto trojdohod jim společnost MIRAM CZ s.r.o. ještě uhradila 3,7 milionů Kč. Jaromír Kafka k věci uvedl, že ve společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. začal pracovat v červnu 2010. Po ukončení stavby skladu chmele v Žatci jim zůstaly na této zakázce neuhrazené vydané faktury za více než 15 milionů Kč. Protože společnost MIRAM CZ s.r.o. odmítala tyto faktury uhradit, dokud nebudou uhrazeny závazky vůči jednotlivým subdodavatelům, dohodli se, že společnost MIRAM CZ s.r.o. zaplatí přímo subdodavatelům. Protože subdodavatelé souhlasili, nechal Jaromír Kafka připravit tzv. trojdohodu a tato pak byla uzavřena. Pokud jde konkrétně o trojdohodu se společností HAKU s.r.o., tak tu vyhotovil advokát Mgr. Dejmek. Dne 30.07.2010 ji v Rokycanech v sídle firmy Vodní stavby Rokycany s.r.o. nejprve podepsala Jitka Rytířová za Vodní stavby Rokycany. Jaromír Kafka pak trojdohodu odvezl k podpisu do Prahy, kde ji v kavárně v metropoli Zličín podepsal Miroslav Mazán za MIRAM CZ. Jako poslední ji dne 02.08.2010 v Rokycanech v sídle firmy Vodní stavby Rokycany podepsal Tomáš Kučera za společnost HAKU s.r.o. Jitka Rytířová ve věci uvedla, že po dobu, kdy byl její manžel hospitalizován v nemocnici, zastupovala společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. na základě plné moci. O jednáních se společnostmi MIRAM CZ s.r.o. nebo HAKU s.r.o. neví nic konkrétního, vše tehdy vyřizoval Jaromír Kafka. Ona pouze za firmu podepsala tu trojdohodu. Dle policejního orgánu všichni shora jmenovaní v tzv. trojdohodě uvedli, že byla uzavírána z důvodu, že společnost MIRAM CZ s.r.o. zastoupená panem Mazánem si vymínila, že chce subdodavatelům hradit napřímo a ne prostřednictvím Vodních staveb Rokycany. Tito subdodavatelé s tímto postupem souhlasili. Nikdo ze společnosti Vodní stavby Rokycany tehdy netušil, že společnost MIRAM CZ nedostojí svým závazkům. Společnosti HAKU s.r.o. ani ZETR s.r.o. žádné informace netajily, nechtěly je podvést. Tomáš Kučera na polici uvedl, že vše mohlo proběhnout tak, jak uvedli shora uvedení pánové. Drobný rozpor vidí v tom, že podle jeho informací měla společnost MIRAM CZ s.r.o. od společnosti PP Servis inkasovat částku ve výši 33 milionů Kč plus DPH, tuto informaci ale nemá nijak ověřenou. V každém případě společnosti MIRAM CZ s.r.o. musela mít dostatek finančních prostředků k tomu, aby vyplatila všechny své subdodavatele. Na dotaz policejního orgánu Tomáš Kučera uvedl, že nemůže policejnímu orgánu poskytnout žádný důkaz o tom, že některá z osob jednající za společnost Vodní stavby Rokycany věděla dne 30.07.2010 o tom, že společnost MIRAM CZ s.r.o. nedostojí svým závazkům. Je to pouze jeho domněnka, která vychází z následného chování společnosti Vodní stavby Rokycany, kdy on chtěl s nimi dohodnout společný postup vůči společnosti MIRAM CZ s.r.o., ale Vodní stavby Rokycany s ním po podpisu trojdohody přestaly komunikovat. Po podpisu trojdohody jim společnost MIRAM CZ s.r.o. ničeho neuhradila. Z 30.11.2011 pochází dopis Eduarda Rytíře směřovaný na Policii ČR, KŘP Ústeckého kraje. V tomto dopise v podstatě opakuje to, co je uvedeno v jeho výslechu na policii, s tím, že uvedl, že co bylo důvodem, že společnost MIRAM CZ s.r.o. přestala platit své závazky, neví, společnost Vodní stavby Rokycany s.r.o. neplatila HAKU s.r.o. a dalším subdodavatelům proto, že nedostala zaplaceno od společnosti MIRAM CZ. Závazek Vodních staveb Rokycany vůči HAKU s.r.o. byl následně uhrazen v plné výši trojzápočtem. Podezření o úpadku pojal až poté, a to se značným odstupem kdy došlo k postoupení pohledávek za společností MIRAM CZ s.r.o. Eduard Rytíř uvádí, že si dokonce není ani jist, zda společnosti MIRAM CZ je v úpadku, jestli je předlužená apod. O dalších věřitelích nevěděl, až těsně před podáním insolvenčního návrhu se na Vodní stavby Rokycany sám obrátil jeden menší věřitel. Eduard Rytíř dodává, že Vodní stavby Rokycany byly vždy ubezpečovány, že cena díla bude MIRAMem zaplacena celá. Jmenovaní zástupci argumentovali tak, že je v prodlení investor. V době, kdy Vodní stavby Rokycany postupovaly pohledávky za společností MIRAM CZ s.r.o. se Vodní stavby Rokycany domnívaly, resp. byly o tom přesvědčeny a věřily, že MIRAM CZ své závazky splní, že má jen obavy z toho, aby Vodní stavby Rokycany samy peníze nevytunelovaly a nepoškodily tak subdodavatele. Nemá žádné indicie či důkazy o tom, že v době postoupení pohledávky by byla společnost MIRAM CZ předlužen či v úpadku. To, že byl Eduard Rytíř přesvědčen o tom, že MIRAM své závazky uhradí, opíral o to, že investor čerpá dotace a bude muset doložit, že cenu díla zaplatil celou. Nenapadlo ho, že by MIRAM CZ část těchto obdržených peněz použil na něco jiného než na zaplacení ceny díla. Policie ČR taktéž soudu doložila fascikl výpisu z účtu společnosti MIRAM CZ z nějž jednoznačně vyplynulo, že za existence jednatele Zburníka probíhaly finanční toky ze společnosti i do společnosti v poměrně vysokých částkách. Za Roberta Zburníka odešlo z firmy množství peněž, ještě je z účetnictví evidentní částka 3 miliony Kč pro společnost RYTA. Následně pak žádné výdaje evidovány nejsou. Soud kontaktoval i Ing. Františka Červenku, likvidátora společnosti MIRAM CZ s.r.o. ohledně účetnictví této společnosti. Ing. Červenka soudu sdělil, že společnost MIRAM CZ byla zrušena rozhodnutím soudu a jako likvidátor byl vybrán ze seznamu insolvenčních správců. Společnost je bez statutárního orgánu a v průběhu likvidace se mu nepodařilo zajistit žádnou účetní ani jinou dokumentaci společnosti.

Podle § 200 odst. 1 IZ věřitel je oprávněn písmeně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Po dobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

V daném případě soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně. Do insolvenčního řízení úpadce Vodní stavby Rokycany, s.r.o. mimo jiné přihlásila společnost HAKU spol. s r.o. pohledávku v celkové výši 4.705.739,40 Kč. Jednalo se o cenu díla dle smlouvy o dílo ze dne 12.04.2010, jejímž předmětem byla realizace stavby klimatizovaný sklad chmele Žatec. Další věřitel úpadce, společnost RYTA s.r.o. tuto pohledávku žalované společnosti zcela popřel, a to proto, že pohledávka zanikla dne 02.08.2010 zápočtem vzájemných pohledávek. Všemi listinnými důkazy bylo prokázáno, že dohodě o úhradě závazků ze dne 02.08.2010 předcházela korespondence mezi zástupci společnosti HAKU spol. s r.o. a Vodních staveb Rokycany. Dohodou o úhradě závazků, která byla uzavřena mezi společností MIRAM CZ s.r.o., Vodními stavbami Rokycany, s.r.o. a HAKU spol. s r.o. bylo dojednáno, že mimo jiné společnost Vodní stavby Rokycany postupují se souhlasem zúčastněných smluvních stran část své pohledávky za společností MIRAM s.r.o. ve výši 15.360.108,21 Kč z titulu smlouvy o dílo ve výši 4.705.739,40 Kč společností HAKU spol. s r.o. za dohodnutou kupní cenu 4.705.739,40 Kč. Společnost MIRAM CZ s.r.o. se zavázala uhradit tento závazek vůči společnosti HAKU spol. s r.o. do 12.08.2010. Z výslechů Eduarda Rytíře, Jaromíra Kafky, Tomáše Kučery na Policii ČR nebylo prokázáno, že by uvedené osoby měly jakékoliv informace o tom, že v době podpisu dohody o úhradě závazku není MIRAM CZ s.r.o. solventní, že nehodlá svůj závazek vůči žalované společnosti splnit. Z uvedených výslechů na Policii ČR vyplývá spíše opak. Dokonce i Tomáš Kučera, jednatel žalované společnosti připustil, že se vše mohlo odehrát přesně tak, jak Eduard Rytíř a Jaromír Kafka na policii uvedli. O tom, že v době, která předcházela uzavření dohody probíhaly finanční toky ze společnosti MIRAM CZ i do společnosti, svědčí i výpisy z účtu společnosti MIRAM CZ, které byly soudu poskytnuty Policií ČR. Soud tedy dospěl k závěru, že žalovaná společnost neodstoupila od dohody o úhradě závazků ze dne 02.08.2010 platně. Ze stejného důvodu nemůže obstát ani námitka relativní neplatnosti uzavřené dohody o úhradě závazků ze dne 02.08.2010 podle § 49 a) občanského zákoníku. Žalovanému se nepodařilo prokázat, že by byl uveden při uzavírání dohody v omyl, že by ostatní účastníci dohody věděli, že společnosti MIRAM CZ je k datu uzavření dohody neschopna dostát svým finančním závazkům vůči němu. Soud se neztotožňuje ani s námitkou žalovaného o tom, že by byla neplatná plná moc pro Miroslava Mazána ze dne 29.07.2010 k právnímu úkonu dohody o úhradě závazků pro rozpor v obsahu zmocnění. Je naprosto jasné, co měly strany na mysli a mezi kým měl být trojzápočet uzavřen. Z uvedených důvodů tedy soud žalobě vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Částka 18.552,--Kč zahrnuje zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč, odměnu za zastupování advokátem dle vyhlášky 484/2000 Sb. ve výši 10.000,--Kč plus 21 % DPH plus 4 x RP po 300,--Kč plus 21 % DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 04.02.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Jaroslava Kočová samosoudkyně