156 ICm 1000/2013
Jednací číslo: 156 ICm 1000/2013-22 (KSPL 56 INS 1641/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: Insolvenční agentura v.o.s., IČ 29115540, Západní 1448/16, 360 01, Karlovy Vary, IS dlužníka: Jana Valentová, r. č. 715605/1914, Dlouhá 676/30, 357 31 Horní Slavkov, právně zastoupená: JUDr. Karel Kolář, advokátem, se sídlem Klaudiánova 135/1, 293 05, Mladá Boleslav proti žalované: Nikol Svejkovská, r. č: , nar. , , právně zastoupené: Mgr. Pavel Rybář ml., advokátem, Slovenská 2136, 356 01, Sokolov o Odpůrčí žalobě

takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva uzavřená mezi Janou anonymizovano , anonymizovano , bytem Dlouhá 30, Horní Slavkov a žalovanou dne 19.12.2011, jejímž předmětem je darování bytové jednotky č. 676/16 v budově č. p. 676 stojící na pozemku č. 879 a spoluvlastnického podílu o velikosti 646/11615 na společných částech budovy č. p. 676 a pozemku parcelní č. 879 v k. ú. Horní Slavkov, obci Horní Slavkov, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, je neúčinným právním úkonem.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 18.03.2013 podal žalobce proti žalované ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19.03.2012 byl zjištěn úpadek Zdeňka Valenty a Jany Valentové a IS byl ustanoven žalobce. Dlužnice uzavřela dne 19.12.2011 se žalovanou darovací smlouvu, kterou darovala žalované bytovou jednotku č. 676/16 v budově č. p. 676 na pozemku č. 879 a spoluvlastnický podíl o velikosti 646/11615 na společných částech budovy č. p. 676 a pozemku číslo 879 v k. ú. Horní Slavkov, obci Horní Slavkov, zapsáno u KÚ pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov. Žalovaná je dcerou dlužnice. Jedná se tedy o osoby blízké dle § 116 občanského zákoníku. Darovací smlouva uzavřená mezi dlužnicí a žalovanou dne 19.12.2011 je dle žalobce neúčinným právním úkonem. Je naplněna hypotéza právní normy § 240 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 IZ. Darování bytové jednotky je právním úkonem bez jakéhokoliv protiplnění ze strany žalované a bylo učiněno v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení.

Žalovaná se k věci vyjádřila dne 31.05.2013. Uvedla, že činní nesporným, že jí byl její matkou darován předmětný byt. Vzhledem k tomu, že žalovaná nemá nic společného s dluhy své matky, Jany Valentové, činí všechna žalobní tvrzení za nesporná a souhlasí s tím, aby žalobě bylo v plném rozsahu vyhověno. Zároveň požádala, aby žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů řízení.

Podle § 235 odst. 1 a 2 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se též považuje dlužníkovo opomenutí. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům.

Podle § 240 odst. 1, 2 a 3 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

V dané věci je nesporné, že dne 19.03.2012 byl zjištěn úpadek Zdeňka Valenty a Jany Valentové, přičemž věc je vedena pod sp. zn. KSPL 56 INS 1639/2012. Žalobce je IS dlužníků. Dne 19.12.2011 byla uzavřena mezi dlužnicí na straně dárce a žalovanou na straně obdarované darovací smlouva, jejímž předmětem byla bytová jednotka č. p. 676/16 v budově č. p. 676 v Horním Slavkově vč. podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsané u KÚ pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na LV č. 4772. Právní účinky vkladu vznikly k datu 21.12.2011. Ve věci je dále nesporné, že žalovaná je dcerou dlužnice. Žalovaná učinila všechna žalobní tvrzení za nesporná a souhlasila s tím, aby žalobě bylo vyhověno.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce měl ve věci úspěch a náleželo by mu právo na úhradu nákladů řízení v plné výši. Žalobce však úhradu nákladů nepožadoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 22.07.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Eva Havlíčková samosoudce