156 Cm 1259/2012
Číslo jednací: 156Cm 1259/2012-50- (KSPL 56 INS 23802/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: RYTA s.r.o, IČ: 26354870, se sídlem v Rokycanech, Bezručova 1159, zast. Mgr. Markem Dejmkem, advokátem se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží 6, proti žalovanému: TECHFLOOR s.r.o, IČ: 25350650, se sídlem Roztoky, 17.listopadu 454, zast. JUDr. Hanou Neštickou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Ječná 1, v řízení o žalobě na popření pohledávky,

takto :

I. Žaloba o určení, že pohledávky č. 1-4 žalované společnosti uplatněné v insolvenčním řízení úpadce Vodní stavby Rokycany s.r.o, vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. 56 INS 23802/2011 ve výši 2.425.228,80,-Kč, nebyly přihlášeny po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému na účet jeho zástupce ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení ve výši 18.185,30,-Kč.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou podanou k tomuto soudu dne 13.04.2012 domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že žalovaným přihlášené pohledávky ve výroku uvedené nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení úpadce-Vodní stavby Rokycany s.r.o., po právu. Žaloba byla odůvodněna tak, že pohledávky žalovaného zanikly dne 16.8.2010 zápočtem vzájemných pohledávek. Uvedeného dne uzavřel žalovaný, úpadce a dlužník úpadce společnost Miram CZ s.r.o. smlouvu o postoupení pohledávky, kterou úpadce (na žádost společnosti TECHFLOOR s.r.o. a MIRAM CZ s.r.o.) postoupil část své pohledávky za MIRAM CZ s.r.o. na žalovaného, a to ve výši 2.425.228,80,-Kč za nominální cenu pohledávky a vzájemné pohledávky úpadce a Techfloor s.ro. byly započteny. Společnost RYTA s.r.o. jednala se žalovaným o odkoupení pohledávky za MIRAM CZ s.r.o. (složila i zálohu ve výši 1.000.000,-Kč), avšak k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně žalovaného. Společnost RYTA s.r.o. požaduje vrácení zálohy ve výši 1.000.000,-Kč uhrazené na účet žalovaného.

Žalovaný navrhl žalobu v plném rozsahu zamítnout. Na úvod upozornil, že dlužník a popírající věřitel byli až do 24.11.2011 propojeni osobami, a to osobou Eduarda Rytíře, který byl jediným společníkem a jednatelem obou společností, který jejich činnost řídil a za ni nese odpovědnost. Proto má také popírající věřitel informace a důkazy, které použil k popěrnému úkonu. Vzhledem k ustanovení § 203 insolvenčního zákona nemůže popírající věřitel důvody popření měnit. Žalobce v popředí uvedl, že přihlášené pohledávky neexistují, neboť došlo k jejich zániku v důsledku započtení vzájemných pohledávek zde přihlášeným věřitelem a pohledávek dlužníka. Uvedl, že k vzájemnému zápočtu pohledávek došlo dne 16.8.2010 na základě dohody stran z téhož dne. Existenci pohledávky způsobilé k započtení na straně dlužníka popírající věřitel dovozuje z dohody o postoupení pohledávek, kterou měl věřitel a dlužník uzavřít dne 16.8.2010-má se jednat o týž dokument, jako popsaný shora uvedené dohody o započtení. Pohledávky č. 1 až 4 mají právní důvod v plnění dlužníka dle smlouvy o dílo č. 1010213010 doloženého jednotlivými předávacími protokoly a fakturami, které jsou nedílnou součástí přihlášky. Z popřeného úkonu lze dovodit, že popírající věřitel nepopírá pohledávky z důvodu neexistence plnění ze smlouvy o dílo nebo z titulu nároku z vad díla apod., totéž vyplývá i z jednání dlužníka, jak je uvedeno ve shora citované Dohodě o úhradě závazků , a tedy jediným důvodem je zánik pohledávek. Dohodou o úhradě závazků nemohlo dojít k zániku závazků dlužníka, a to z toho důvodu, že tato dohoda nebyla nikdy platně uzavřena. Datem 30.7.2010 zaslal dlužník věřiteli dokument nazvaný Dohoda o úhradě závazků, který měl být smluvním ujednáním mezi MIRAM CZ s.r.o., Vodní stavby Rokycany s.r.o a Techfloor s.r.o. Tento dokument byl podepsán ze strany MIRAM CZ s.r.o a Vodní stavby Rokycany s.r.o., a je tedy nutno jej považovat ve smyslu § 43a o.z. za návrh na uzavření smlouvy. Tento návrh byl s jeho navrhovatelem-dlužníkem projednán, ale nebyl nikdy ze strany věřitele přijat, a proto věřitel datem 17.8.2010 odeslal dlužníkovi svůj návrh smlouvy nazvaný Smlouva o postoupení pohledávky , které se měly účastnit tytéž osoby jako v dokumentu shora. Ze strany věřitele se tedy jednalo opět o návrh smlouvy. O tomto byl dlužník informován průvodním dopisem s požadavkem, aby návrh, pokud bude účastníky přijat, byl podepsán a odeslán věřiteli zpět. Tento návrh, podepsaný dalšími účastníky, nikdy nebyl dlužníkovi vrácen, tedy nebyl přijat, a proto věřitel dne 28.6.2011 odeslal dlužníkovi listinu nazvanou oznámení o zániku návrhu , kterým svůj návrh zrušil. Navíc nelze považovat za platný dokument datovaný 16.8.2010, který však nemohl být uvedeného dne podepsán, protože až 17.8. 2010 byl předán k poštovní přepravě a až následně se mohl dost do dispozice adresáta. navíc do dispozice třetího účastníka smlouvy se nedostal nikdy. Z uvedeného důvodu nemohlo platně dojít k zápočtu vzájemných pohledávek. Pohledávky dlužníka za MIRAM CZ s.r.o., které měly být předmětem postoupení specifikoval sám dlužník v dokumentu Dohody o úhradě závazků, takto: pohledávka vyúčtovaná fakturou č. 2010053, 1.358.318,-Kč (část)-č. 2010021, 1.066.910,80,-Kč. Kontrolou faktur dlužníka lze zjistit, že faktura č. 2010053 je vystavena na částku 1.512.008,-Kč a faktura č. 2010054 je vystavena na částku 5.316.673,-Kč. Vzhledem k tomu, že pohledávka je specifikována právním důvodem a výší, upravil výše pohledávek věřitele a v jeho protinávrhu nazvaném Smlouva o postoupení pohledávky jsou pohledávky určené k postoupení specifikovány takto: pohledávky z faktury č. 2010053 znějící na částku 1.512.008,-Kč, část pohledávky z faktury č. 2010054 znějící na částku 5. 316.673,-Kč, a to do výše 913.220,80,-Kč. Tedy věřitel sám upravil vadu v návrhu dlužníka, a doplnil návrh smlouvy o uznání postupované pohledávky do 24.8.2010, a dále ručení dlužníka Vodní stavby Rokycany za splnění postupované pohledávky. Bez takového ručení by nikdy věřitel na postoupení pohledávky nepřistoupil. O tom, že návrh nebyl nikdy přijat, svědčí rozsáhlá korespondence a jednání mezi věřitelem Techfloor a dlužníkem Vodní stavby Rokycany, resp. jejími právními zástupci, a také to, že neexistuje důkaz o tom, že by dlužník protinávrh věřitele nazvaný Smlouva o postoupení pohledávky akceptoval ve smyslu § 43 c) o.z., a navíc neexistuje důkaz o tom, že by návrh akceptoval třetí účastník MIRAM CZ. Další důvod neplatnosti smlouvy je rozpor s dobrými mravy a pravidlem poctivého obchodního styku. Věřitel byl jednatelem dlužníka obelháván tvrzením, že MIRAM CZ je schopen zaplatit v návrhu smlouvy uvedené lhůtě, ačkoli dobře věděl, že takové tvrzení je nepravdivé, a uvedenou smlouvu potřeboval jen k získání času k dokončení jiných zakázek, které měl rozpracované a které byly placeny z fondů EU-konkrétně plněné pro město Rožmitál pod Třemšínem. O tom svědčí jednak trestní oznámení na osoby z Miram CZ, ale i insolvenční návrh, který na svého dlužníka podal pod sp.zn. MSPH 99 INS 12717/2010 dne 25.10.2010. Tento návrh také potvrzuje, že Techfloor se nestal věřitelem pohledávky za Miram CZ, kterou mu měl dlužník postoupit na základě Smlouvy o postoupení pohledávek. V tomto insolvenčním návrhu navrhovatel Vodní stavby Rokycany tvrdí své pohledávky za Miram CZ a v seznamu pohledávek je uvedena rovněž pohledávka z faktury č. 2010053 v částce 1.512.008,-Kč a pohledávka z faktury č. 2010054 v částce 2.567.594,51,-Kč. Proto tyto pohledávky nemohly být postoupeny na Techfloor. Navíc v insolvenčním návrhu proti Miram CZ navrhovatel uvádí celou řasu dalších věřitelů, avšak Miram nezmiňuje Eduarda Rytíře, jednající za dlužníka, ve snaze dosáhnout dohody s Techfloor ohledně jeho pohledávek navrhl řešení spočívající v tom, že RYTA s.r.o. zaplatí ve splátkách po 200.000,-Kč měsíčně, závazek Vodních staveb a přislíbil, že za tím účelem bude uzavřena dohoda o převzetí závazku nebo o přistoupení k závazku. Několik návrhů bylo vyměněno mezi právními zástupci stran, avšak žádná dohoda uzavřena nebyla. Tuto taktiku E. Rytíře potvrzuje i skutečnost, že přihláška věřitele RYTA s.r.o. obsahuje celkem 4 pohledávky v úhrnné výši 5.678.020,32,-Kč, které získala od obchodních partnerů VS postoupením. Skutečností je, že RYTA zaplatila celkem 5 splátek po 200.000,-Kč, první splátku pod variabilním symbolem 10020006, což je

číslo faktury, kterou Techfloor vyúčtoval VS provedení části díla. Ostatní platby již byly zasílány bez variabilních symbolů. Proto věřitel pohledávku č. 4 ze svého plnění dle smlouvy přihlásil do insolvenčního řízení jako podmíněnou pro případ, že by RYTA dodatečně prohlásila své platby za plnění bez právního důvodu a žádala ji zpět.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 200 odst. 1 IZ věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky.

Z přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka-Vodní stavby Rokycany-soud zjistil, že žalovaný jakožto věřitel č. 41 přihlásil za dlužníkem pohledávky v celkové výši 2.425.208,80,-Kč, přičemž pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 848.313,60,-Kč a jako právní důvod vzniku pohledávky byla uvedena smlouva o dílo č. 2010213010, předávací protokol ze dne 21.4.2010 a faktura č. 10020006. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 173.048,40,-Kč a jako důvod vzniku byla uvedena stejná smlouva o dílo, předávací protokol ze dne 10.6.2010 a faktura č. 10020044. Pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 403.866,80,-Kč, jako důvod vzniku byla uvedena stejná smlouva o dílo, předávací protokol ze dne 21.5.2010 a faktura č. 10020021. Pohledávka č. 4 byla přihlášena ve výši 1.000.000,-Kč, jako důvod vzniku byla uvedena opět stejná smlouva o dílo, předávací protokol ze dne 21. 5.2010 a faktura č. 10020021. Tato pohledávka byla přihlášena jako podmíněná-vázaná na uplatnění podmínky nároku RYTA s.r.o. na vrácení plnění za dlužníka za fakturou č. 10020021. Žalobce-taktéž, věřitel dlužníka popřel pohledávky žalovaného v plné výši, a to proto, že pohledávka byla dlužníkem zaplacena zápočtem vzájemných pohledávek dne 16.8.2010. Soud provedl důkaz listinami, které předložila zejména strana žalovaná. Jedná se o tzv. Dohodu o úhradě závazků, která pochází z 30.7.2010. Stranami této dohody byla společnost MIRAM CZ s.r.o., zastoupená Robertem Zburníkem, dále Vodní stavby Rokycany s.r.o., za kterou jednala Jitka Rytířová na základě plné moci, a dále Techfloor s.r.o., jehož zastoupení nebylo na formuláři smlouvy uvedeno. V článku I. dohody je uvedeno, že smluvní strany potvrzují, že společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o., jako dodavateli stavby, svědčí proti společnosti MIRAM CZ s.r.o., jako generálnímu dodavateli stavby, pohledávka ve výši 15.360.108,21,-Kč z titulu smlouvy o dílo, která představuje dosud neuhrazenou část ceny díla za zhotovení-Klimatizovaný sklad chmelu Žatec. Tato pohledávka byla vyúčtována fakturou č. 2010053 ve výši 1.358.318,-Kč (část), faktura č. 2010054-1.066.910,80,-Kč. Společnost MIRAM CZ s.r.o. tuto pohledávku z uvedeného titulu uznává co do důvodu i výše. Smluvní strany dále potvrdily, že společnost Techfloor s.r.o., jako subdodavateli stavby, svědčí proti společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o., jako dodavateli stavby, pohledávka ve výši 2.425.228,80,-Kč z titulu smlouvy o dílo, která představuje dosud neuhrazenou část ceny díla za zhotovení Klimatizovaného skladu chmelu Žatec. Tato pohledávka byla vyfakturována fakturou č. 10020006-848.313,60,-Kč-splatná 5.6.2010, fakutra č. 10020021-1.403.866,80,-Kč-splatná 5.7.2010, faktura č 10020044-173.048,40,-Kč, splatná dne 25.7.2010. V článku II. se uvádí, že Vodní stavby Rokycany s.r.o. tímto postupují se souhlasem smluvních stran část své pohledávky za MIRAM CZ s.r.o. ve výši 2.425.228,80,-Kč společnosti Techfloor s.r.o. za dohodnutou kupní cenu 2.425.228,80,-Kč. Dále se MIRAM CZ s.r.o. zavázala uhradit svůj závazek nabyvateli pohledávky, Techfloor s.r.o. ma účet, přičemž v kopii dohody, kterou měl soud k dispozici, termín platby chybí. Dále je v dohodě uvedeno, že Techfloor s.r.o. započítává oproti pohledávce společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. na úhradu ceny za postoupení části pohledávky dle odst. 1 tohoto článku dohody, svoji pohledávku proti společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. citované v článku I. odst. 2 této dohody. Společnost Vodní stavby s tímto zápočtem souhlasí. Dohoda je podepsána za MIRAM CZ s.r.o. osobou odlišnou od Roberta Zburníka, patrně p. Mazánem, za Vodní stavby je na dohodě podpis Jitky Rytířové. Kdo je podepsán za Techfloor s.r.o. není z kopie, kterou má soud k dispozici patrné, neboť v dohodě není uvedena osoba, která má za společnost jednat. Zástupkyně žalovaného soudu při jednání dne 25.9.2012 sdělila, že se jedná o podpis Jiřího Dumbrovského, jednoho z jednatelů Techflooru. Z výpisu z OR společnosti Techfloor vyplývá, že v předmětné době byli jednateli společnosti Ing. Jiří Dumbrovský a Ing. Marcel Pavlík, přičemž mohli jednat za společnost každý samostatně. Zástupkyně žalovaného tvrdila, že tuto Dohodu obdržel žalovaný od společnosti MIRAM CZ a Vodní stavby Rokycany a považoval ji za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 43a o.z. Jednatel ji sice podepsal, avšak nebyl vrácen zpět, protože jej neschválil druhý jednatel, který naopak nechal vypracovat návrh Smlouvy o postoupení pohledávek, který datoval ke dni 16.8.2010. Pravdou je, že shora citovaná Dohoda se ve spise objevila nikoli od žalobce, který se vyjádřil v tom smyslu, že ji nezná, ale, že byla patrně vyhotovena u nich v kanceláři. Soud měl dále k dispozici text listiny označené jako Smlouva o postoupení pohledávky , na které je uveden datum 16.8.2010. Jako účastníci smlouvy jsou uvedeni-Vodní stavby Rokycany s.r.o, v pozici postupitele, Techfloor s.r.o, jako postupník a MIRAM CZ s.r.o. jako dlužník. V článku I. se uvádí, že společnost vodní stavby Rokycany jako dodavatel stavby prohlašuje, že jí svědčí proti společnosti MIRAM CZ jako generálnímu dodavateli stavby pohledávka z titulu smlouvy o dílo, která představuje mj. neuhrazenou část ceny díla za zhotovení-Klimatizovaný sklad chmelu Žatec. Tato pohledávka byla vyúčtována fakturou č. 2010053 znějící na částku 1.512.008,-Kč, splatnou dne 7.8.2010 a fakturou č. 201000054 znějící na částku 5.316.673,-Kč splatnou dne 7.8.2010. Společnost MIRAM CZ jako dlužník tuto pohledávku svým podpisem uznává co do důvodu i výše. Společnost Techfloor jako subdodavatel stavby, prohlašuje, že jí mj. svědčí pohledávka proti společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. jako dodavateli stavby ve výši 2.425.228,80,-Kč z titulu smlouvy o dílo, která představuje dosud neuhrazenou část ceny za zhotovení díla-Klimatizovaný sklad v Žatci. Tato pohledávka byla vyúčtována fakturami znějícími na 848.313,60,-Kč (splatnost 5.6.2010), na 1.403.866,80,-Kč (splatnou dne 5.7.2010), na 173.048,40,-Kč (splatnost 25.7.2010). Společnost Vodní stavby Rokycany jako dlužník svým podpisem tuto pohledávku ve výši 2.425.228,80,-Kč uznává co do důvodu i výše. V článku II. je uvedeno, že Vodní stavby Rokycany tímto postupují se souhlasem společnosti MIRAM CZ s.r.o. společnosti Techfloor s.r.o. svou pohledávku citovanou v článku I. smlouvy ve výši 1.512.008,-Kč splatnou dne 7.8.2010 a část pohledávky citované v čl. I znějící na 5.316.673, Kč, a to ve výši

913.220,80,-Kč, takže celkem ve výši 2.425.228,80,-Kč. V článku III. je uvedeno, že společnost Techfloor s.r.o. tímto započítává proti pohledávce společnosti Vodní stavby na úhradu kupní ceny za postoupení pohledávky dle odst. II dohody svoji pohledávku za touto společností citovanou v článku I. odst. 2 této smlouvy, čímž jeho závazek zaniká. Společnost Vodní stavby Rokycany výslovně prohlašuje, že s takto učiněným zápočtem souhlasí a přistupuje k němu bez výhrad. V článku IV. je uvedeno, že společnost MIRAM CZ s.r.o. prohlašuje, že tímto je jí postoupení pohledávek řádně oznámeno, s postoupením souhlasí a zavazuje se celkovou částku 2.425.228,80,-Kč uhradit postupníkovi, společnosti Techfllor s.r.o. nejpozději do 24.8.2010. Společnost Vodní stavby Rokycany s.r.o. tímto výslovně prohlašuje, že ručí společnosti Techfllor s.r.o., za dobytnost postoupených pohledávek, a to až do celkové výše 2.425.228,80,-Kč, a zavazuje se na první výzvu postupníka splnit závazek dlužníka MIRAM CZ s.r.o., pokud jej nesplní sám. Text shora uvedené smlouvy byl podepsán zástupcem společnosti Vodní stavby Rokycany a zástupcem společnosti Techfllor s.r.o. Společnost MIRAM CZ s.r.o smlouvu nepodepsala. Z dopisu nazvaného Návrh smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17.8.2010 má soud za prokázané, že v uvedený den zaslal finanční ředitel společnosti Techfloor s.r.o. k rukám Eduarda Rytíře, zástupce společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o. návrh shora citované smlouvy o postoupení pohledávky s přípisem, že pokud budou Vodní stavby s návrhem souhlasit, nechť po podepsání smlouvy a po zajištění podpisu zástupce MIRAM CZ s.r.o. zašle jeden výtisk smlouvy zpět na doručovací adresu Techflooru s.r.o. Z podacího lístku pošty je zřejmé, že uvedený dopis byl na poštu k přepravě předán dne 17.8.2010. Zástupkyně žalované strany soudu sdělila, že výtisk smlouvy s podpisy zástupců jak Vodních staveb tak Miramu nikdy zpět Techflooru zaslán nebyl. Ze dne 28.6.2011 pochází listina označená jako Oznámení o zániku návrhu , ve kterém sděluje jednatel společnosti Techfloor s.r.o. společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o., že vzhledem k tomu, že do uvedeného dne neobdrželi akceptaci návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, ve smyslu § 43, písm. b) o.z. návrh Techflooru zanikl a nemá žádných právních účinků. Z poštovního podacího archu České pošty je zřejmé, že uvedeného dne, tedy 28.6.2011 byl předán dopis Techflooru s.r.o. adresovaný Vodním stavbám k přepravě. Ve věci byl jako svědek vyslechnut Josef Neštický. Tento svědek uvedl, že v řadě věcí zastupoval v inkriminovaném období společnost Techfloor s.r.o., poskytoval společnosti na vyžádání právní poradenství. Uvedl, že smlouvu o postoupení pohledávky vyhotovil on, dohodu o úhradě závazků pouze tzv. posuzoval. Dohodu o úhradě závazků nedoporučil uzavřít, a to z několika důvodů. Jednak ve stavebnictví je celkem běžné prodlení s platbami, tady bylo navrženo postoupení pohledávky, přičemž pohledávky nebyly moc dlouho po splatnosti, takže se mu to jevilo velmi podivné. Také nebylo možno ověřit dobytnost společnosti MIRAM CZ. Také si vzpomíná, že za Miram jednal jakýsi zmocněnec na plnou moc, ta nebyla doložena, takže nebylo možno ani ověřit zda je to zástupce Miramu či nikoli. Proto on jakožto právník celou dohodu přepracoval, chtěl nějakou záruku, že MIRAM CZ s.r.o. skutečně zaplatí, jak tvrdily Vodní stavby Rokycany. Tu záruku právě zapracoval do smlouvy o postoupení pohledávky. Emailem poslal návrh smlouvy na Techfloor s.r.o.. Následně pak probíhala korespondence mezi Techfloorem a Vodními stavbami Rokycany. Svědek hovořil s Eduardem Rytířem, bylo to v Praze, v září nebo říjnu 2010, chtěl zajištění pohledávky, například pohledávkou za Městem Rožmitál, o čemž Rytíř tvrdil, že to nejde. Nicméně ho neustále ujišťoval, že to bude v pořádku, že pokud Techflooru nezaplatí Vodní stavby, že to zaplatí RYTA s.r.o.. Svědek vyhotovil návrh na přistoupení k závazku, Rytíř slíbil, že to podepíše, což se nestalo. Ryta zaslala dohromady po splátkách na účet Techflooru částku 1.000.000,-Kč. Vodní stavby tvrdily, že Miram je dobytný, přitom již 25.10.2010 byl na Miram podán insolvenční návrh. Pokud ví, tak do řízení byly zahrnuty i pohledávky, které měly zaniknout zápočtem. Svědek potvrdil, že ve vztahu ke smlouvě o postoupení pohledávek měl a musel Miram CZ smlouvu podepsat, jinak by to nemělo žádný smysl. Ryta posléze přestala za VS Rokycyny platit, proto vzal Techfloor svoji nabídku zpět a vše se vrátilo do bodu nula. Ing. rytíř byl jednatelem jak Vodních staveb tak Ryty a výslovně prohlásil, že když pohledávku nezaplatí vodní stavby, učiní tak Ryta. Z výpisu z účtu u ČSOB má soud za prokázané, že společnost RYTA zaplatila na účet Techflooru ve splátkách po 200.000,-kč dohromady 1.000.000,-Kč, a to dne 2.11.2010, 6.12.2010,10.1.2011, 8.2.2011, 7.3.2011. Soud provedl k důkazu i emailovou korespondenci mezi svědkem Josefem Neštickým a Mgr. Markem Dejmkem (bývalý zástupce VS) ze dne 15.10.2010 a 18.10.2010. V této korespondenci se Svědek vyjadřuje k návrhu na postoupení pohledávek za Miram podepsané datem 30.7.2010, o kterém uvádí, že jej Techfloor byl připraven přijmout, ale pouze se zaručením, neboť je dobytnost pochybná a pohledávka by stejně byla uplatněna u Vodních staveb, takže dohoda nemá smysl . Dále se svědek zmiňuje o možnosti postoupení pohledávek za Rožmitálem, což dle Mgr. Dejmka nejde, s tím, že svědek navrhuje celou řadu řešení a žádá Mgr. Dejmka o reakci. Mgr. Dejmek reaguje tentýž den, píše svědkovi, že již očekával návrh dohody, nechť tedy svědek sdělí, zda návrh připraví on či má Mgr. Dejmek. Dále se Mgr. Dejmek v emailu vyjadřuje v tom smyslu, že neví o tom, že by si strany předkládaly jiné návrhy dohod, než byla dohoda o postoupení pohledávek za MIRAM, která uzavřena byla. Upozorňuje svědka, že v současné době nemá Techfloor za Vodními stavbami žádnou záruku ani splatnou pohledávku. JUDr. Neštický píše zpět Mgr. Dejmkovi, že ho patrně nepochopil a že nemá správné informace. Ubezpečil ho, že jím tvrzená dohoda uzavřena nebyla. Dále byla předložena emailová korespondence mezi Mgr. Dejmkem a Ing. Antonovem, z června 2011. Mgr. Dejmek v emailech uvádí na skutečnost, že Techfloor nemá pohledávku vůči Vodním stavbám a že je otázka zda se lze bavit o pohledávce z titulu ručení. Navrhoval uzavřít dohodu o narovnání, na základě které by VS Rokycany zpět odkoupily pohledávku za Miramem ve výši 2.425.228,-Kč s příslušenstvím, a to za cenu 1.818.921,60,-Kč. Další návrhy na doplnění dokazování, které byly navrženy žalující stranou, soud jako nadbytečné zamítl.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána oprávněně. Jak již bylo uvedeno shora, žalovaná společnost přihlásila do insolvenčního řízení úpadce Vodní stavby Rokycyany pohledávku ve výši 2.425.228,80,-Kč , přičemž jako důvod vzniku pohledávky byla uvedena smlouva o dílo č. 2010213010, předávací protokoly a faktury. Žalující společnost, v pozici dalšího věřitele úpadce, pohledávku v celé výši popřela, a to z důvodu, že pohledávka byla zaplacena úpadcem dne 16.8.2010 zápočtem vzájemných pohledávek. Jinými slovy-žalobkyně potvrdila, že pohledávka existovala, že existovala i v uvedené výši, nezpochybnila ani její právní titul-jen již zanikla, a to k datu 16.8.2010 zápočtem vzájemných pohledávek. Soud se tedy soustředil na existenci žalobkyní tvrzené Smlouvy o postoupení pohledávek, která obsahovala jí tvrzený zápočet, a která měla být uzavřena dne 16.8.2010. Jak vyplynulo z dokazovaní, úpadce měl jakožto dodavatel stavby-Klimatizovaný sklad Žatec proti společnosti MIRAM CZ s.r.o., jakožto generálnímu dodavateli pohledávku ve výši 15.360.108,21,-Kč z titulu smlouvy o dílo. Stejně tak žalovaná společnost jakožto subdodavatel, měla pohledávku vůči úpadci v žalované výši. Tyto skutečnosti byly defacto potvrzeny i v textu návrhu dohody o úhradě závazků ze dne 30.7.2010. Z dokazování, dle soudu, vyplynulo, že tato (byť pro tento spor nedůležitá) dohoda skutečně uzavřena nebyla, neboť nedošlo k její akceptaci. Tento názor podporují jednak listinné důkazy doložené žalovanou stranou, ale i svědecká výpověď JUDr. Josefa Neštického. Tento svědek nedoporučil žalované uzavření této smlouvy, neboť neobsahovala zajištění pohledávky, a sám navrhl text smlouvy další, té o kterou žalobkyně opírá své popření. Z výpovědi svědka Neštického jednoznačně vyplynulo, že plnohodnotným účastníkem smlouvy o postoupení pohledávky měla být v pozici dlužníka společnost MIRAM CZ s.r.o., neboť se jednalo o třetí stranu zápočtu, za kterou měl úpadce pohledávku z titulu smlouvy o dílo ve výši jednak 1.512.008,-Kč a jednak 5.316.673,-Kč. Bylo prokázáno, a žalobkyně to ani nerozporovala, že návrh smlouvy vypracovaný svědkem, společnost MIRAM CZ, s.r.o. nikdy nepodepsala. Jak vyplynulo z listinných důkazů, včetně kopie dodejky pošty, tento návrh byl až 17.8.2010 zasílán Vodním stavbám k vyjádření, resp. k podpisu a k zajištění podpisu i od zástupců společnosti MIRAM CZ, s.r.o.. Proto tedy nemohlo dojít k zániku pohledávky k datu 16.8.2010, když tento den nikdo, kromě zástupce Techfloor s.r.o smlouvu nepodepsal. Na kopii smlouvy je sice podpis zástupce úpadce, nicméně nebylo prokázáno, že by Vodní stavby Rokycany postupovaly dle pokynu finančního ředitele Techflooru a podepsanou smlouvu jak jí tak Miramem Cz s.r.o. poslaly zpět Techflooru. Naopak, z listin předložených žalobkyní, i z následné emailové korespondence vyplývá, že se tak nestalo a smlouva se zpět u Techflooru neobjevila. Nelze tedy než uzavřít, že smlouva o postoupení pohledávky uzavřena nebyla, a to sni 16.8.2010, ani v jiný termín. Zjevně mezi zúčastněnými stranami probíhala jednání, jak situaci řešit, neboť pravděpodobně byla společnost Miram CZ, s.r.o. nedobytná, byla navržena různá řešení, která se však nezrealizovala. Následkem nezdarů v jednání v kontextu se zpětným nedoručením návrhu smlouvy o postoupení pohledávek pak došlo dne 28.6.2011 k tomu, že Techfloor informoval úpadce o zániku návrhu ze dne 16.8.2010. O tom byl úpadce bezpochyby informován, neboť oznámení bylo dáno k poštovní přepravě shora uvedeného dne. Z výpovědi svědka taktéž vyplynulo, že zástupce úpadce, který byl současně i statutárním orgánem žalobkyně, Eduard Rytíř, přislíbil, že nezaplatí-li žalované společnosti úpadce, bude hradit Ryta. Tomuto tvrzení svědčí i platby ve prospěch žalované z účtu Ryty, v celkové výši 1.000.000,-Kč. Pokud by byla smlouva uzavřena, tyto platby by neměly logiku. Zástupce žalobkyně tvrdil, že se jednalo o zálohu na kupní cenu za navrhované postoupení pohledávky. Tato varianta se však soudu, s ohledem na prokázaný vývoj jednání mezi zúčastněnými stranami a na obsah emailové korespondence, jeví jako málo pravděpodobná. Ze všech shora uvedených důvodů soud žalobu zamítl jako nedůvodnou.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaná strana byla ve věci úspěšná a proto jí náleží náhrada nákladů v plné výši. Částka 18.185,30,-Kč zahrnuje odměnu zástupce dle vyhlášky 484/2000Sb., ve výši 10.000,-Kč, 4x RP po 300,-Kč, cestovné osobním autem z Prahy do plzně a zpět, a to 2x, celkem 440 km-2.707,40,-Kč, parkovné 47,-Kč, ztráta času 12 půlhodin-1.200,-Kč + 20% DPH ve výši 3.030,90,-Kč.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 25. 09. 2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Martina Semecká