155 ICm 903/2013
Číslo jednací: 155 ICm 903/2013-24 KSPL 54 INS 24304/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Sallerova výstavba Šumperk s.r.o., IČ: 25033310, se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice, zast. JUDr. Petrem Jirátem, advokátem se sídlem v Chomutově, Školní 3315, proti žalovanému: První konkurzní v.o.s., IČ: 26424568, IČ: 26330351, se sídlem v Praze 4, Severozápadní II. č. 32, IS dlužníka : Svět koberců spol. s r.o, Stará Kysibelská 645/71, Karlovy Vary, zast. Mgr. Rudolfem Leškou, LL.M., advokátem se sídlem v Parze 1, Voršilksá 10, v řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Řízení se zastavuje co do určení, že pohledávka žalobce ve výši 1.200,-Kč s příslušenstvím je oprávněná a dále co do určení, aby žalovanému byla uložena povinnost vydat žalobci bezdůvodné obohacení z užívání nebytových prostor v budově bez přiděleného čísla popisného, umístěné na pozemku č. 6236 v obci a katastrálním území Šumperk, za měsíc říjen 2012 a to ve výši 156.120,-Kč, jež odpovídá nájemnému obvyklému v místě a čase za užívání takových nebytových prostor.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 156.120,-Kč s příslušenstvím, jejímž důvodem je neuhrazení nájemného za měsíc říjen 2012 dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 11. 2009 a jež byla přihlášena žalobcem do insolvenčním řízení dlužníka, je po právu.

III. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se žalobou podanou k tomuto soudu dne 14. 03. 2013 domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil pravost jeho pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení dlužníka Svět koberců spol. s r.o., které byly popřeny insolvenčním správcem, a to ve výši 156.120,-Kč a 1.200,-Kč. Právním titulem žalobce uvedl Smlouvu o nájmu o nebytových prostor ze dne 23. 11. 2009. Pro případ, že by soud určil Nájemní smlouvu za neplatnou, navrhl in eventum, aby pohledávka ve výši 156.120,-Kč byla uznána po právu z titulu bezdůvodného obohacení. Žalobce jako pronajímatel a dlužník jako nájemce uzavřeli dne 23. 11. 2009 nájemní smlouvu o nebytových prostorách, kterou žalobce přenechal dlužníku do užívání nebytové prostory v budově bez přiděleného čísla popisného, umístěné na pozemku č. p. 6236 v obci a k. ú. Šumperk. Měsíční nájemné bylo sjednáno ve výši 130.000,-Kč s připočtením DPH, tedy ve výši 156.000,-Kč. Neuhrazené nájemné za užívání předmětu nájmu za měsíc říjen 2012 je jednou z pohledávek přihlášených žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka. Důvodem popření pohledávky žalobce je údajná neplatnost nájemní smlouvy, kterou žalovaný spatřuje v neurčitosti předmětu nájmu z důvodu chybějícího situačního plánku a chybějící ustanovení o výši záloh. Žalobce se s tímto názorem neztotožňuje. V článku I. smlouvy je předmět nájmu vymezen jako nebytové prostory v budově občanské vybavenosti bez přiděleného čísla popisného, jež se nachází na pozemkové parcele č. 6236 v obci a katastrálním území Šumperk o celkové ploše 815,52 m2. Jelikož v budově bez přiděleného čísla popisného na pozemku č. p. 6236 v k. ú. Šumperk, se nachází pouze jeden nebytový prostor o uvedené výměře 815,52 m2, má žalobce za to, že již na základě těchto údajů je předmět nájmu naprosto určitě vymezen, a jeho neurčitost nemůže být důvodem neplatnosti smlouvy. Situační plánek, o kterém žalovaný tvrdí, že není k nájemní smlouvě připojen, je přílohou č. 32 smlouvy a je její součástí. Výše záloh na úhradu plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním předmětu nájmu je specifikována v článku VIII. odst. f) Nájemní smlouvy, a to 30,-Kč za m2 plochy předmětu nájmu s připočtením DPH. Žalobce jako pronajímatel a dlužník jako nájemce uzavřeli dne 06. 05. 2011 smlouvu o nájmu části pozemku č. 63/2011, kterou žalobce přenechal dlužníku do užívání část pozemku č. 1955/6 v katastrálním území Šumperk, o výměře 10m2. Nájemné bylo v článku 4.1 sjednáno ve výši 1.000,-Kč + DPH měsíčně. Jeho neuhrazení za měsíc říjen 2012 je druhou pohledávkou přihlášenou žalobcem. I tuto pohledávku žalovaný popřel.

Žalovaný navrhoval žalobu v plném rozsahu zamítnout. Uvedl, že trvá na tom, že předmět nájmu ve smlouvě ze dne 23. 11. 2009 je vymezen neurčitě, zejména není patrno, co je vlastně pronajímáno, zda prostory dle přílohy č. 4 nebo přílohy č. 3. Co se týká doby trvání nájmu a data uzavírání smlouvy, je na žalobci, aby objasnil, jak je možné, že smlouva, která byla údajně uzavřena 23. 11. 2009, obsahuje ustanovení, že užívání předmětu nájmu bylo schváleno kolaudačním rozhodnutím ze dne 25. 11. 2009. Nabízí se vysvětlení, že smlouva byla ve skutečnosti uzavřena až 26. 02. 2010. Samotné určení výše náhrady je ze smlouvy naprosto nese znatelné. I kdyby snad měla být smlouva platná, článek 9 smlouvy stanovil, že povinnost platby začíná teprve po předání prostor dlužníkovi. Žalobce měl tedy už k přihlášce připojit listiny prokazující vznik práva na nájemné v souladu s tímto ujednáním stran. Pokud se jedná o druhou pohledávku, pak nutno uvést, že část pozemku není způsobilým předmětem nájmu.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V průběhu řízení vzal žalobce částečně zpět žalobu, a to pokud se jedná o určení pravosti pohledávky ve výši 1.200,-Kč s příslušenstvím, a dále pokud se jedná o tzv. petit in eventum. Soud postupoval dle § 96 odst. 1, 2, 3 a 4 o.s.ř. a řízení v této části zastavil.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť přezkumné jednání, při kterém byly pohledávky popřeny žalovaným, se konalo dne 13. 02. 2013 a žaloba byla podána dne 14. 03. 2013.

Z přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka soud zjistil, že žalobce jakožto věřitel přihlásil za dlužníkem pohledávky pod čísly 1-2, a to pohledávku č. 1 ve výši 156.120,-Kč, resp. 157.644,84 Kč a pohledávku č. 2 ve výši 1.200,-Kč, resp. 1211,72 Kč. U pohledávky č. 1 uvedl jako právní titul neuhrazení nájemného za měsíc říjen 2012 dle nájemní smlouvy ze dne 23. 11. 2009 za užívání nájemních prostor v Šumperku. Jako důvod vzniku druhé pohledávky žalobce uvedl neuhrazení nájemného za měsíc říjen 2012 dle nájemní smlouvy ze dne 19. 10. 1999 za užívání pozemku v Šumperku. Jako přílohy pak byly v přihlášce uvedeny-nájemní smlouva ze dne 06. 05. 2011, nájemní smlouva ze dne 23. 11. 2009, faktura č. 120177 ze dne 01. 10. 2012 a faktura ze dne 23. 11. 2009 a výpis z OR žalobce. Ze zápisu ze schůze věřitelů a z protokolu z prvního přezkumného jednání konaného dne 13. 02. 2013 soud zjistil, že žalovaný jakožto insolvenční správce dlužníka předmětné pohledávky popřel, a to proto, že jsou odůvodněny smlouvami, které správce shledal zcela neplatnými.

Soud provedl důkaz nájemní smlouvou, která byla uzavřena mezi žalobcem, na straně pronajímatele, a dlužníkem, na straně nájemce. Smlouva je datována k 23. 11. 2009, resp. u podpisu a razítka dlužníka je prvotně napsán datum 26. 02. 2010, který je však přeškrtnut a pod ním je uvedeno 23. 11. 2009. V článku I. je uveden předmět nájmu, a to nebytové prostory v budově občanské vybavenosti bez přiděleného čísla popisného, nacházející se na pozemkové parcele č. 6236 v obci Šumperk o celkové ploše 815,52 m2 základní plochy. Jedná se o jednopodlažní budovu, kdy předmět nájmu zahrnuje čísla parcel-6236, 1955/6-viz situační plán č. 3. Ze smlouvy vyplývá, že příloha č. 4 je půdorys prostor. V článku VIII. je sjednána výše nájemného a záloh na vedlejší náklady. Měsíční nájemné bylo sjednáno na 130.000,-Kč + DPH, dále nájemné za užívání parkovacích míst ve výši 1200,-Kč + DPH. Vedlejší náklady se dle smlouvy vypočítávají dle přílohy 3 k §27 odst. 1 vyhlášky o výpočtech v bytovém hospodářství a nařízení o nákladech na topení a nese je budoucí nájemce (viz příloha č. 6). Vyúčtování se provádí 1x ročně v termínu, který určí pronajímatel. Jako paušální zálohu na vedlejší náklady je vedle nájemného nutno hradit měsíčně částku 30,-Kč/m2 nájemní plochy + DPH. Nájemné včetně záloh na vedlejší náklady se hradí měsíčně do 5. pracovního dne v měsíci předem. Jako přílohy smlouvy jsou uvedeny mj. situační plán (příloha č. 3), půdorys (příloha č. 4), předávací protokol, plány fasád. Při jednání soud provedl důkaz originálem přílohy č. 3-situačním plánem, ze kterého byl jednoznačně předmět nájmu se znatelným.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána, pokud se jedná o pohledávku č. 1), oprávněně. Soud se ztotožňuje se žalobcem v tom, že nájemní smlouva o nebytových prostorách (ať byla uzavřena dne 23. 11. 2009 nebo 26. 02. 2010) je smlouvou platnou, která splňuje veškeré náležitosti dané v § 3 zákona č. 116/1990 Sb., v tehdy platném znění. Předmět nájmu v kontextu se situačním plánkem je ve smlouvě vyjádřen jasně a určitě, stejně tak příslušnému zákonnému ustanovení vyhovují i pasáže smlouvy týkající se výše nájemného a úhrad spojených s užíváním nebytového prostoru, ve smlouvě označených jako vedlejší náklady. Dlužník zjevně nebytové prostory užíval i v říjnu 2012, výše pohledávky odpovídá smlouvě a de facto nebyla nikterak rozporována. Z uvedených důvodů soud v této části žalobě vyhověl. Ve zbytku, jak bylo uvedeno shora, soud řízení pro zpětvzetí žaloby zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona a dle § 146 odst. 1 písmeno c) o.s.ř.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 24. 9. 2013

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eva Havlíčková