155 ICm 891/2014
Jednací číslo: 155 ICm 891/2014-34 (KSPL 29 INS 21591/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobce JUDr. Martina Šípa, advokáta, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, insolvenčního správce dlužníka IPM stars, s.r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, IČ 25230557, proti žalovaným: 1. Insolvenční agentura v.o.s., IČ 29115540, se sídlem Západní 1448/16, Karlovy Vary, insolvenční správce dlužníka THERMIA-BAU a.s., 2. THERMIA-BAU a.s., IČ 25219740, se sídlem Česká 1, Karlovy Vary-Tašovice, o určení pravosti a výše pohledávky insolvenčního věřitele,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 256.439,95 Kč přihlášená v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 21591/2013 přihláškou věřitele č. 40, existuje a je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 12.03.2014 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že pohledávka žalobce ve výši 256.439,95 Kč přihlášená v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 21591/2013 přihláškou věřitele č. 40, existuje a je po právu. Svůj návrh odůvodnil žalobce tím, že podal insolvenčnímu soudu přihlášku nevykonatelné a nezajištěné pohledávky vůči dlužníkovi sestávající se z jistiny ve výši 1.806.789,38 Kč a příslušenství ve výši 119.854,46 Kč, tj. v celkové výši 1.926.643,84 Kč včetně příslušenství. Na přezkumném jednání konaném dne 05.02.2014 popřeli žalovaní pohledávku žalobce co do pravosti a výše v celé její výši. Jako důvod popření uvedli, že dle účetnictví dlužníka pohledávka zanikla započtením. Přihlášená pohledávka žalobce vznikla z titulu neuhrazených stavebních prací provedených na základě smlouvy o sdružení ze dne 16.03.2011 včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 na stavbu Rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp vyúčtovaných fakturami č. 107/2012, 127/2012, 143/2012, 144/2012, 165/2012, 166/2012, 187/2012, 188/2012, 22/2013, 23/2013, 37/2013, 38/2013, 58/2013, 76/2013 a (KSPL 29 INS 21591/2013)

77/2013. Nad rámec zápočtů uvedených v přehledu zápočtů a úhrad, který byl součástí přihlášky pohledávky, byl na základě dohody žalobce a dlužníka ze dne 11.09.2013 proveden zápočet části pohledávky přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení proti pohledávce dlužníka vůči žalobci ve výši 1.670.009,87 Kč. Na základě zápočtu došlo k částečnému zániku pohledávky žalobce, přičemž žalobce uvádí, že faktury č. 107/2012, 127/2012, 143/2012, 144/2012, 165/2012, 166/2012, 187/2012, 188/2012, 22/2013, 23/2013, 37/2013, 38/2013, 58/2013 eviduje jako zcela uhrazené ke dni 11.09.2013, fakturu č. 76/2013 eviduje jako uhrazenou pouze z části ve výši 109.680,99 Kč ke dni 11.09.2013, když zbývá uhradit částka ve výši 33.402,01 Kč, fakturu č. 77/2013 eviduje jako zcela neuhrazenou v celé její výši 103.377,-Kč. Pohledávka žalobce tak po zohlednění uvedeného zápočtu se sestává z neuhrazené jistiny v celkové výši 136.779,01 Kč a zákonných úroků z prodlení v celkové výši 119.660,94 Kč. Celkem tedy pohledávka žalobce za dlužníkem nadále trvá ve výši 256.439,95 Kč.

Žalovaní, ačkoliv byli vyzváni usnesením zdejšího soudu ze dne 13.06.2014 č.j. 155 ICm 891/2014-16 a následně urgováni o vyjádření usnesením ze dne 22.05.2015 č.j. 155 ICm 891/2014-19 a-20, se k žalobnímu návrhu nevyjádřili.

K ústnímu jednání, které se ve věci konalo dne 15.07.2015, se žalovaní bez omluvení nedostavili. Soud proto postupoval v souladu s § 101 odst. 3 o.s.ř., věc projednal a rozhodl v jejich nepřítomnosti, vyšel přitom z obsahu spisu a z předložených důkazů.

Z předložených důkazů byl zjištěn a prokázán následující skutkový stav. Žalobce přihlásil pod pořadovým číslem P40 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 54 INS 21591/2013 nezajištěnou, nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 1.926.643,84 Kč včetně příslušenství z titulu neuhrazených stavebních prací provedených na základě smlouvy o sdružení ze dne 16.03.2011 včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na stavbu Rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp vyúčtovaných fakturami č. 107/2012, 127/2012, 143/2012, 144/2012, 165/2012, 166/2012, 187/2012, 188/2012, 22/2013, 23/2013, 37/2013, 38/2013, 58/2013, 76/2013 a 77/2013 s tím, že pohledávka byla splatná od 28.09.2012 v částce 171.186,-Kč, od 28.10.2012 v částce 261.531,-Kč, od 28.11.2012 v částce 221.917,71 Kč, od 28.12.2012 v částce 268.784,67 Kč, od 14.01.2013 v částce 237.142,-Kč, od 12.03.2013 v částce 150.164,-Kč, od 08.04.2013 v částce 160.330,-Kč, od 21.05.2013 v částce 89.292,-Kč, od 30.06.2013 v částce 246.460,-Kč. K přihlášce pohledávky byly přiloženy z listinných důkazů smlouva o sdružení ze dne 16.03.2011, dodatek č. 1 a dodatek č. 2, kopie zápočtů úhrady dlužníka, výpočet úroků z prodlení a citované faktury. Z dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek ke dni 11.09.2013 vyplývá, že pohledávky žalobce z faktury č. 107/2012, 127/2012, 143/2012, 144/2012, 165/2012, 166/2012, 187/2012, 188/2012, 22/2013, 23/2013, 37/2013, 38/2013, 58/2013 eviduje žalobce jako zcela uhrazené ke dni 11.09.2013 a faktura č. 76/2013 je touto dohodou o zápočtu uhrazena pouze z části ve výši 109.680,99 Kč, zbývá tak uhradit částka ve výši 33.402,01 Kč, když faktura č. 76/2013 byla vystavena dne 31.05.2013 se splatností dne 30.06.2013 na částku 143.083,-Kč. Faktura č. 77/2013 předmětem dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek ze dne 11.09.2013 nebyla. Tato faktura byla vystavena dne 31.05.2013 se splatností dne 30.06.2013 na částku 103.377,-Kč. Z přehledu výpočtu úroků z prodlení k fakturám č. 107/2012, 127/2012, 143/2012, 144/2012, 165/2012, 166/2012, 187/2012, 188/2012, 22/2013, 23/2013, 37/2013, 38/2013, 58/2013, 76/2013 za období od dne jejich splatnosti do dne provedení zápočtu vyplývá výše požadovaného zákonného úroku z prodlení v celkové výši 119.854,46 Kč. Žalovaní neunesli důkazní břemeno k prokázání svého tvrzení, že i zbývající část faktury č. 76/2013 ve výši 33.402,01 Kč a faktura č. 77/2013 v celé výši 103.377,-Kč zanikla započtením ze dne 15.09.2013. (KSPL 29 INS 21591/2013)

V dané věci na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka zcela popřena, se konalo dne 05.02.2014. Žalobce se tohoto přezkumného jednání nezúčastnil. Dne 25.02.2014 byl žalobce písemně informován o popření pohledávky vyrozuměním ze dne 20.02.2014, které obsahovalo poučení, že žaloba má být podána proti 1. žalovanému. Následně byl žalobci dne 03.04.2014 doručen dopis datovaný 02.04.2014 o popření nevykonatelné pohledávky, kde bylo neúplné poučení doplněno tak, že žalobce musí své právo uplatnit také vůči dlužníku ve lhůtě 30 dnů od účinku povolení reorganizace, načež žalobce doručil soudu dne 18.04.2014 návrh na přistoupení dlužníka. Soud usnesením ze dne 10.06.2014 č.j.-15 postupem dle § 92 odst. 1 o.s.ř. připustil, aby do řízení na straně žalovaného jako další účastník přistoupila společnost THERMIA-BAU a.s., IČ 25219740.

V daném případě soud zdůrazňuje ustanovení § 140 odst. 2 insolvenčního zákona, dle kterého započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak. Započtení je jedním ze způsobu zániku závazku (viz § 580 a násl. občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013 a § 358 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013). Započtení je důsledkem právního úkonu jednostranného nebo i dvoustranného (dohody). Projev směřující k započtení může být účinně proveden, existují-li vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele, je-li plnění těchto pohledávek stejného druhu a je-li jejich započtení přípustné i z hlediska dalších podmínek. Započtením zanikají pohledávky v rozsahu, v němž se kryjí. Zánik nastane okamžikem, kdy se pohledávky způsobilé k započtení setkaly. Žalobce prokázal, že dohodou o započtení zanikly jeho pohledávky vůči dlužníku dle výše citovaných faktur, kdy pohledávka z faktury č. 76/2013 tímto způsobem zanikla pouze částečně a faktura č. 77/2013 předmětem dohody ze dne 11.09.2013 vůbec nebyla. Uvedená dohoda o započtení byla uzavřena ve smyslu ustanovení § 364 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013, dle kterého na základě dohody stran lze započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, které mezi stranami obchodního a závazkového vztahu existují. Vzhledem k tomu, že žalovaní neunesli důkazní břemeno k prokázání svého tvrzení uvedeného při přezkumném jednání dne 05.02.2014, že pohledávky žalobce v celé jejich výši, tj. v částce 1.926.643,84 Kč, zanikly započtením, soud shledal žalobní návrh důvodným, proto mu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého nemá v zásadě žádný účastník incidenčního sporu nárok na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci i dlužníku, proto bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení nemá právo.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Plzni dne 15.07.2015

Mgr. Jaroslava Kočandrlová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková