155 ICm 871/2014
Jednací číslo: 155 ICm 871/2014-55 (KSPL 54 INS 14437/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobce: CETELEM ČR, a.s., se sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5, IČ 25085689, proti žalovaným: 1. Kateřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 2. Brátová a Krejčí, v.o.s., IČ 29103461, se sídlem Americká 1304, Stříbro, insolvenční správce dlužníka-1. žalované, o určení pravosti popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Kateřinou anonymizovano pohledávku v celkové výši 684.614,14 Kč a její popření co do částky 403.915,64 Kč v rámci řízení vedeného u zdejšího soudu pod spisovou značkou KSPL 54 INS 14437/2013 je nedůvodné.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 29.11.2013 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud shledal popření pohledávky jako nedůvodné a stanovil, že žalobce jako věřitel má za dlužníkem (1. žalovanou) pohledávku v celkové výši 684.614,14 Kč. Svůj návrh odůvodnil žalobcem tím, že zdejším soudem bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven 2. žalovaný. Žalobce uplatnil své pohledávky za dlužníkem přihláškou do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 14437/2013, kdy přihlásil celkem 3 pohledávky v celkové výši 684.614,14 Kč. Žalovaní na přezkumném jednání konaném dne 01.11.2013 popřeli dílčí pohledávku č. 3 ve výši (KSPL 54 INS 14437/2013)

403.915,64 Kč, přičemž jako důvod uvádí, že pohledávka není po právu a vůbec nevznikla. Žalovaná č. 1 však akceptovala celé znění smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42216839820007 ze dne 25.01.2012, na základě které poskytl žalobce Michalu Machovi úvěr ve výši 400.000,-Kč. Žalovaná č. 1 podepsala tuto smlouvu jako partner, přičemž v bodu G smlouvy o poskytnutí úvěru nazvaného Prohlášení klienta a partnera je uvedeno, že partner společně a nerozdílně s klientem uhradí závazky ze smlouvy o úvěru, a to včetně příslušenství, smluvních pokut a poplatků jako spoludlužník. Tato uvedená klauzule, kterou smlouva obsahuje a která zavazuje žalovanou č. 1 ke splnění závazků jako spoludlužníka, je zcela v souladu se zákonem a s požadavky kladenými na spotřebitelské smlouvy.

Oba žalovaní se žalobním návrhem nesouhlasili, na rozdíl od žalobce se domnívají, že § 533 občanského zákoníku se nemůže vztahovat na posuzovaný spor, neboť to vylučuje jeho znění: ,,Kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. K takovému úkonu ze strany žalované č. 1 a věřitele nedošlo. Žalovaná č. 1 dále uvedla, že při podpisu smlouvy byla uvedena v omyl tím, že nebyla informována o obchodních podmínkách žalobce a ze strany dlužníka Michala Macha byla informována pouze ústně, že se jedná o formální podpis jako souhlas partnerky s poskytnutím půjčky dlužníkovi Michalu Machovi, přičemž žalovaná č. 1 nevyužívala žádné peněžní prostředky z poskytnuté půjčky.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Žalovaní popřeli pohledávku žalobce na přezkumném jednání konaném dne 01.11.2013. Žaloba pak byla podána soudu dne 29.11.2013.

Soud má v dané věci za zjištěný a prokázaný následující skutkový stav. Z přihlášky pohledávek žalobce do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalobce přihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 54 INS 14437/2013 v celkové výši 684.614,14 Kč skládající se z pohledávky č. 1 ve výši jistiny 216.862,37 Kč z titulu smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42109145620005 ze dne 20.09.2001 spolu s řádným úrokem, pojištěním, pokutou ve výši 9.873,42 Kč, celková výše pohledávky č. 1 tak činí 226.735,79 Kč, která je splatná k 01.07.2013. Pohledávka č. 2 činí částku 49.660,70 Kč z titulu smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru a vydání úvěrové karty Aura č. 42109145625100 (původně č. 42109145620100) ze dne 08.09.2005 spolu s řádným úrokem, pojištěním, pokutou ve výši 4.302,01 Kč, celková výše pohledávky č. 2 činí 53.962,71 Kč, která byla splatná k 01.07.2013. Pohledávka č. 3 činí částku 387.492,60 Kč z titulu smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42216839820007 ze dne 25.01.2012 spolu s řádným úrokem, pojištěním, pokutou ve výši 16.423,04 Kč, celková výše pohledávky č. 3 činí 403.915,64 Kč a byla splatnou k 01.07.2013. K přihlášce pohledávky byly předloženy listinné důkazy, a sice výpis z obchodního rejstříku žalobce, kopie smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42109145620005, výpis z úvěrového účtu klienta č. 42109145620005, kopie smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42109145620005, kopie smlouvy poskytnutí revolvingového úvěru č. 42109145620100, výpis z úvěrového účtu klienta č. 42109145620100 plus 42109145625100, kopie odstoupení od smlouvy č. 42109145625100, kopie smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42216839820007, výpis z úvěrového účtu klienta č. 42216839820007, kopie odstoupení od smlouvy č. 42216839820007.

Z úvěrové smlouvy č. 42216839820007 ze dne 25.01.2012 uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem, Michalem Machem jako klientem a 1. žalovanou jako partnerem vyplývá, že byl poskytnut úvěr v celkové výši 400.000,-Kč s roční úrokovou sazbou 14,9 %, který se (KSPL 54 INS 14437/2013)

Michal Mach zavázal splácet v 84 měsíčních splátkách po 8.233,-Kč splatných vždy k 15. dni v měsíci s první splátkou k 15.02.2012. V bodě G) smlouvy označeném jako ,,Prohlášení klienta a partnera Michal Mach prohlásil, že se seznámil s úplným zněním všeobecných obchodních podmínek účinných ke dni 01.11.2011, které jsou nedílnou součástí smlouvy a souhlasí s nimi bez výhrady. Potvrdil, že mu byly poskytnuty zákonem vyžadované předsmluvní informace o spotřebitelském úvěru, jejichž obsah mu byl náležitě vysvětlen. Stejně tak 1. žalovaná prohlásila, že se seznámila se zněním shora uvedené žádosti klienta a se všeobecně obchodními podmínkami, jako její nedílnou součástí, souhlasí s nimi a navrhuje, že společně a nerozdílně s klientem uhradí závazky ze smlouvy o úvěru dle částí B) a C), a to včetně příslušenství, smluvních pokut a poplatků jako spoludlužník dle § 533 občanského zákoníku, že zmocňuje klienta k přijetí potvrzení o přijetí návrhu partnera podle části G) CETELEM, že vyjadřuje souhlas v rozsahu uvedeném v části D), že v případě prodlení s plněním těchto závazků klientem postupuje CETELEMU každou svou jednotlivou pohledávku za svým zaměstnavatelem ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako klient dle části F).

V daném případě dospěl soud k závěru, že žaloba byla podána oprávněně. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení za dlužníkem pohledávku v celkové výši 684.614,14 Kč, z toho dílčí pohledávka č. 3 byla žalovanými popřena, a to ve výši 403.915,64 Kč, přičemž pohledávka č. 3 vyplývá z výše uvedené smlouvy o úvěru č. 42216839820007 ze dne 25.01.2012. Ačkoliv se soud neztotožňuje s právním názorem žalobce, že žalovaná č. 1 přistoupila k závazku Michala Macha uhradit závazky z této smlouvy o úvěru, a to včetně příslušenství, smluvních pokut a poplatků jako spoludlužník dle § 533 občanského zákoníku, neboť dle obsahu této smlouvy se měla 1. žalovaná v této roli stát účastníkem úvěrového vztahu a nemohla tak již touto smlouvou přistupovat k závazku, který ještě neexistoval, nicméně žalovaná svým podpisem na této smlouvě stvrdila jednak, že se seznámila se všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasila s nimi a zároveň navrhla, že společně a nerozdílně s Michalem Machem uhradí závazky ze smlouvy o úvěru, a to včetně příslušenství, smluvních pokut a poplatků jako spoludlužník. Mezi 1. žalovanou a Michalem Machem tak vznikl spoludlužnický vztah ve smyslu ustanovení § 511 občanského zákoníku účinného ve znění do 31.12.2013 a žalobce je oprávněn uplatnit svoji pohledávku z titulu uzavřené smlouvy o úvěru i vůči 1. žalované. Pokud 1. žalovaná namítala, že byla uvedena Michalem Machem v omyl při podpisu úvěrové smlouvy, soud v tomto směru odkazuje na právní názor prezentovaný v rozsudku Nevyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 5384/2008, dle kterého dlužník, který uzavřel smlouvu v omylu vyvolaném osobou vystupující na téže straně smlouvy (spoludlužníkem), nemůže úspěšně namítat relativní neplatnost smlouvy dle § 49a občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013. Předpokladem vzniku smlouvy, coby dvoustranného právního úkonu, jsou dva jednostranné právní úkony, které jsou jejich stranami vzájemně adresovány, a to návrhu na uzavření smlouvy (oferty-§ 43a a § 43b občanského zákoníku) a přijetí návrhu (akceptace-§ 43c občanského zákoníku), které jsou obsahově shodné (koncensus-§ 44 odst. 1 občanského zákoníku). Důvodu neplatnosti se tak může s úspěchem dovolávat ten účastník smlouvy, který byl podveden druhým účastníkem smlouvy, jemuž byl adresován jednostranný právní úkon účastníka jednajícího v omylu. V případě žalované č. 1 se jedná o to, že měla být podvedena Michalem Machem jako druhým účastníkem smlouvy stojícím na téže straně jako žalovaná č. 1. Žalovaná tak nemůže úspěšně namítat relativní neplatnost smlouvy o úvěru dle § 49a občanského zákoníku ve spojení s § 40a občanského zákoníku. Žalovaná podpisem úvěrové smlouvy stvrdila ujednání obsažené v bodě G) této smlouvy, ze kterého pro ni vyplývá závazek společně a nerozdílně s Michalem Machem uhradit závazky ze smlouvy o úvěru (KSPL 54 INS 14437/2013) vyplývající. S ohledem na uvedené skutečnosti proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 202 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Plzni dne 13.07.2015

Mgr. Jaroslava Kočandrlová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková