155 ICm 792/2014
Jednací číslo: 155 ICm 792/2014-49 (KSPL 29 INS 21591/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobce: TRUTESPOL s.r.o., IČ 49789660, se sídlem Na Vlečce 179, Otovice, zastoupeného Mgr. Michalem Burešem, advokátem se sídlem Bělehradská 14, Karlovy Vary, proti žalovanému: Insolvenční agentura v.o.s., IČ 29115540, se sídlem Karlovy Vary, Západní 1448/16, insolvenční správce dlužníka THERMIA-BAU a.s., IČ 25219740, zastoupenému JUDr. Karlem Kolářem, advokátem se sídlem Klaudiánova 135/1, Mladá Boleslav, o určení pravosti popřených pohledávek

takto:

I. Žalobní návrh na určení, že peně žitá pohledávka žalobce za dlužníke m THERMIA-BAU a.s., IČ 25219740, se sídlem Česká 1, Karlovy Vary přihlášená pod pořadovým číslem přihlášky 9 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 21591/2013 v celkové výši 1.780.480,09 Kč je po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované mu plnou náhradu nákladů řízení ve výši 8.228,-Kč k rukám právního zástupce žalovaného do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 05.03.2014 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že peněžitá pohledávka žalobce za dlužníkem THERMIA-BAU a.s., IČ 25219740, se sídlem Česká 1, Kalovy Vary, přihlášená pod pořadovým číslem přihlášky 9 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 21591/2013 v celkové výši 1.780.480,09 Kč, je po právu. Svůj návrh odůvodnil žalobce tím, že jako věřitel č. 9 přihlásil do uvedeného insolvenčního řízení pohledávky: pohledávku č. 1 ve výši 297.635,71 Kč, která byla insolvenčním správcem a dlužníkem zcela uznána; pohledávku č. 2 ve výši 1.191.599,99 Kč, kterou uznal žalovaný i dlužník co do výše (KSPL 29 INS 21591/ 2013)

471.600,-Kč a popřel do výše 719.999,99 Kč s odůvodněním, že pohledávka částečně zanikla započtením ze dne 18.03.2013; pohledávku č. 3 v celkové výši 50.494,16 Kč, která byla popřena z důvodu sporné doby splatnosti pohledávky; pohledávku č. 4 ve výši 181.904,-Kč, která byla popřena co do pravosti a výše s odůvodněním, že výpočet úroku z prodlení byl uveden na základě sporné doby splatnosti; pohledávku č. 5 ve výši 1.005,83 Kč, kterou dlužník ani insolvenční správce nepopřel; pohledávku č. 6 ve výši 553.554,09 Kč, která byla popřena co do pravosti a výše s odůvodněním, že uvedená pohledávka není vedena v evidenci dlužníka, neboť byla opakovaně věřiteli vrácena; pohledávku č. 7 ve výši 1.246.338,08 Kč, která byla popřena co do pravosti a výše s odůvodněním, že pro nárok na pohledávku chybí smluvní podklad; pohledávku č. 8 ve výši 351.908,88 Kč, která byla popřena co do pravosti a výše s odůvodněním, že byl proveden chybný výpočet smluvní pokuty, když žalobce s dlužníkem uzavřel dne 09.10.2012 smlouvu o dílo č. 10361-05, jejímž předmětem byl závazek žalobce jako zhotovitele dodat a namontovat monolitické železobetonové konstrukce stavby nazvané jako Hydroterapeutické centrum Harfa, Moravská ulice, Karlovy Vary, dne 18.10.210 uzavřel žalobce s dlužníkem smlouvu o dílo č. 10344-01, jejímž předmětem byl závazek žalobce provést monolitické konstrukce na stavbě nazvané jako Dostavba LD Čajkovskij Sadová ul. + Krále Jiřího, Karlovy Vary a dne 30.11.2012 zaslal dlužník žalobci písemnou objednávku č. 10360-1234 na provedení monolitických konstrukcí, a to na akci nazvanou jako Dostavba Hotelu Prezident, Moravská ulice, Karlovy Vary . Žalobce se při podání žaloby řídil poučením insolvenčního soudu na schůzi věřitelů ze dne 05.02.2014, ve kterém soud uvedl, že věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena, ,,podávají žalobu vždy proti insolvenčnímu správci . V důsledku neúplného poučení věřitelů ze strany soudu i správce při přezkumném jednání o nutnosti podat žalobu i vůči dlužníkovi zaslal žalovaný věřitelům vyrozumění, že lhůta k podání žaloby vůči dlužníku ještě nezačala běžet. Žalobce tak má za to, že žalobu podal řádně ve lhůtě, opačný výklad je dle jeho názoru vzhledem k okolnostem v rozporu se zásadou insolvenčního řízení stanovenou v ustanovení § 5 písm. a) insolvenčního zákona.

Žalovaný se žalobním návrhem nesouhlasil, jestliže žalobce podal žalobu pouze proti žalovanému a nikoliv i vůči dlužníkovi, nastaly účinky popření pohledávky a v incidenčním řízení již nelze řešit otázku, zda byla pohledávka přihlášena po právu, neboť již je popřena a v insolvenčním řízení se k ní nepřihlíží.

Soud má v dané věci za zjištěný a prokázaný následující skutkový stav.

Žalobce přihlásil pod pořadovým číslem 9 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 29 INS 21591/2013 výše uvedené pohledávky z titulu uzavřené smlouvy o dílo č. 10344-01 ze dne 18.10.2010, smlouvy o dílo č. 10361-05 ze dne 09.10.2012, objednávky č. 10360-124 ze dne 30.11.2012, a to celkem ve výši 3.874.330,74 Kč. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 13.09.2013 č.j. KSPL 29 INS 21591/2013-A-21 byl zjištěn úpadek dlužníka THERMIA-BAU a.s., IČ 25219740, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 05.02.2014 č.j. KSPL 54 INS 21591/2013-B-20 soud povolil reorganizaci dlužníka. Na přezkumném jednání konaném dnem 05.02.2014 byly pohledávky žalobce zcela nebo částečně popřeny, a to nejen žalovaným, ale též dlužníkem. Z prezenční listiny vyplývá, že žalobce, respektive jeho právní zástupce, byl přezkumnému jednání přítomen. Žalobce byl poučen o důsledcích obou popěrných úkonů, když o nutnosti podat žalobu i vůči popírajícímu dlužníku byl informován až doplněním písemného vyrozumění ze dne 02.04.2014, které mu bylo doručeno dne 03.04.2014. Žalobce následně podal dne 11.04.2014 u zdejšího soudu žalobu na určení (KSPL 29 INS 21591/ 2013) pravosti popřených pohledávek, a to vůči dlužníku, řízení je vedeno pod sp.zn. 155 ICm 1263/2014.

Dle § 192 odst. 1 insolvenčního zákona mohou dlužník a insolvenční správce popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek.

Dle § 410 odst. 2 insolvenčního zákona má popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Dle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění dle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu k pohledávce popřené co do pravosti, se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V daném případě se soud zabýval tím, zda jsou vůbec splněny předpoklady nutné k tomu, aby se mohl zabývat důvodností žalobcova nároku samotného. Žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí popřené nevykonatelné přihlášené pohledávky podává věřitel proti insolvenčnímu správci, jestliže insolvenční správce pohledávku popřel. Proti dlužníku podává věřitel žalobu za současného splnění 2 podmínek: Dlužník musí pohledávku popřít a jeho popěrný úkon musí mít účinek na zjištění pohledávky. Tento účinek dlužníkův popěrný úkon má, jestliže dlužníkův úpadek je řešen reorganizací nebo oddlužením. Vzhledem k tomu, že v daném případě bylo vydáno rozhodnutí o povolení reorganizace dle § 328 a § 329 insolvenčního zákona a dlužník pohledávku při přezkumném jednání konaném dne 05.02.2014 spolu s insolvenčním správcem (žalovaným) popřel, bylo nutné podat žalobu na určení pravosti popřené nevykonatelné přihlášené pohledávky jak proti insolvenčnímu správci, tak proti dlužníkovi. Jestliže byla podána žaloba jen proti popírajícímu insolvenčnímu správci, přestože měla být za podmínek § 336 odst. 2 insolvenčního zákona podána též proti popírajícímu dlužníkovi, je na místě žalobu zamítnout po nařízeném jednání, v rámci kterého soud na základě dokazování došel ke zjištění, že byla pohledávka žalobce popřena insolvenčním správcem i dlužníkem za podmínek § 336 odst. 2 insolvenčního zákona. Soud tak může určit okruh osob pasivně věcně legitimovaných ve sporu, kterými by byl jak insolvenční správce, tak popírající dlužník. Vycházeje z rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.06.2011 sp. zn. 29 Cdo 1426/2010 i přes neúplné či chybné poučení insolvenčního soudu není soud ve sporu o určení pravosti nevykonatelné pohledávky oprávněn vlastními procesními úkony nahrazovat vady výzvy učiněné insolvenčním správcem a poučovat žalobce o tom, kdo má být ve věci dále žalován. Nesměřuje-li žaloba o určení pravosti nevykonatelné pohledávky proti všem osobám, tedy jak proti popírajícímu insolvenčnímu správci, tak dlužníku, soud ji zamítne pro nedostatek pasivní věcné legitimace; to platí bez zřetele k tomu, že žalobci se nedostalo ve výzvě řádného poučení o tom, proti komu má žalobu podat. Vzhledem k tomu, že podle insolvenčního zákona žaloba musí směřovat jak proti popírajícímu insolvenčnímu správci, tak i popírajícímu dlužníkovi, staví tyto do postavení nerozlučného společenství účastníků, tedy žalovaných, ve smyslu § 91 odst. (KSPL 29 INS 21591/ 2013)

2 o.s.ř. a žaloba, pokud není podána proti některému z nerozlučných společníků ve sporu, v němž ohledně účastenství platí definice obsažené v § 90 o.s.ř., nutně musí vést k závěru, že žalobě nelze vyhovět pro nedostatek věcné legitimace na straně žalovaných. A to platí, i pokud se nedostalo žalobci ve výzvě řádného poučení o tom, proti komu má žalobu podat. Podstatné naopak je, že pravomocné soudní rozhodnutí, jímž byla taková žaloba zamítnuta právě proto, že nesměřuje proti všem osobám, nevytváří překážku věci pravomocně rozsouzené pro později, leč vzhledem k vadám výzvy stále včas podanou žalobu o určení pravosti téže nevykonatelné pohledávky směřující již řádně proti všem popírajícím, tedy jak proti insolvenčnímu správci, tak i dlužníkovi. Nebylo na iniciativě soudu nýbrž žalobce, pokud žalobce po doplněném poučení podal novou žalobu proti popírajícímu dlužníku, na základě které je vedeno další řízení u zdejšího soudu pod sp.zn. 155 ICm 1263/2014, aby vznesl návrh na spojení těchto věcí ke společnému projednání. Soud nemohl takto sám postupovat dle § 112 o.s.ř., neboť ke spojení věcí ke společnému řízení může dojít mimo jiné jen tím, že návrh podá více žalobců nebo že návrh směřuje proti více žalovaným, jestliže mají účastníci postavení samostatných společníků. V daném mají žalovaný v tomto řízení a žalovaný v řízení sp. zn. 155 ICm 1263/2014 mít postavení nerozlučného společenství účastníků, jak bylo uvedeno výše. Proto soudu nezbylo nic jiného, než žalobu z důvodu nedostatku pasivní legitimace, když žalobce náležitě okruh osob pasivně věcně legitimovaných ve sporu nevymezil, zamítnout.

Výrok týkající se nákladů řízení vychází z ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona a § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný byl v daném řízení úspěšný, neboť žaloba vůči němu byla zamítnuta, proto mu náleží náhrada nákladů řízení v plném rozsahu. Náklady řízení jsou představovány odměnou za zastupování účastníka advokátem dle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. v celkové výši 6.200,-Kč (1x převzetí zastoupení, 1x podání písemného vyjádření), 2 x paušální částkou náhrady hotových výdajů advokáta po 300,-Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. včetně 21% DPH z odměny za zastupování a z náhrad dle § 137 odst. 3 o.s.ř. Ke splnění povinnosti žalobci byla stanovena běžná 3 denní lhůta běžící od právní moci tohoto rozsudku dle § 160 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř., platební místo k rukám advokáta mu bylo stanoveno dle § 149 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může se oprávněný domáhat svého práva návrhem na soudní výkon rozhodnutí nebo podat exekuční návrh u exekutora.

V Plzni dne 26.08.2015

Mgr. Jaroslava Kočandrlová Za správnost vyhotovení: samosoudkyně Kristýna Vecková