155 ICm 791/2014
Jednací číslo: 155 ICm 791/2014-22 KSPL 54INS 4720/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobce: Petr anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Hluboká 158, okres Domažlice, zastoupeného Mgr. Jánem Turbou, advokátem, se sídlem Domažlice, Vodní 90, proti žalovanému: štancl-insolvence v.o.s., IČ 29105048, se sídlem Plzeň-Jižní Předměstí, Kollárova 619/44, insolvenční správce dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , v řízení o určení existence popřené vykonatelné pohledávky žalobce ve výši 267.700,-Kč za dlužníkem

takto:

I. Řízení na určení, že žalobce má za dlužníkem Josefem anonymizovano , anonymizovano pohledávku z titulu neuhrazených nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši 23.964,-Kč se zastavuje.

II. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Josefem anonymizovano , anonymizovano pohledávku z titulu neuhrazeného uznaného závazku s příslušenstvím, neuhrazených nákladů rozhodčího řízení v celkové výši 243.736,-Kč.

III.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 4.3.2014 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že žalobce má za dlužníkem Josefem anonymizovano , anonymizovano , pohledávku z titulu neuhrazeného uznaného závazku s příslušenstvím, neuhrazených nákladů rozhodčího řízení a neuhrazených nákladů oprávněného v exekučním řízení v celkové výši 267.700,-Kč. Svůj návrh odůvodnil žalobce tím, že přihláškou ze dne 8.4.2013 uplatnil v insolvenčním KSPL 54INS 4720/2013

řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. 54 INS 4720/2013 pohledávku ve výši 267.700,-Kč, která byla zaevidována pod pořadovým číslem P1. Při přezkumném jednání dne 5.2.2014 žalovaný pohledávku zcela popřel co do pravosti (důvodu) i výše s odůvodněním, že tato pohledávka není dána po právu, nevznikla, nebylo prokázáno, že by vznikla. Dlužník uzavřel s věřitelem smlouvu o půjčce a následně dne 26.5.2011 dohodu o úhradě závazku. Dlužník však svůj závazek nesplnil, proto žalobce podal rozhodčí žalobu. Následně dne 29.8.2011 byl vydán rozhodčí nález. Výkonem rozhodnutí nebylo ničehož vymoženo. Přihlášená pohledávka se sestává z jistiny ve výši 110.000,-Kč, zákonného úroku z prodlení, úroku z prodlení nákladů rozhodčího řízení ve výši 46.680,-Kč a z nákladů věřitele jakožto oprávněného v exekučním řízení ve výši 23.964,-Kč. Dle názoru žalobce oprávněnost jeho nároku byla prokázána přiloženými listinami.

Dříve, než začalo jednání, vzal žalobce svůj žalobní návrh co do částky 23.964,-Kč zpět, žádal soud, aby v tomto rozsahu bylo řízení zastaveno.

Žalovaný, ačkoliv byl soudem vyzýván usnesením ze dne 4.4.2014 č.j. 155 ICm 791/2014-9 se k žalobě nevyjádřil, k ústnímu jednání, které se ve věci konalo dne 1.7.2015, se bez omluvení nedostavil. Soud proto postupoval v souladu s § 101 odst. 3 o.s.ř., věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti žalovaného, vyšel přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

Z předložených důkazů byl zjištěn a prokázán následující skutkový stav. Žalobce přihlásil pod pořadovým číslem P1 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSPL 54 INS 4720/2013 nezajištěnou pohledávku v celkové výši 267.700,-Kč, a to z titulu smlouvy o půjčce a následné dohody o úhradě závazku ze dne 26.5.2011 ve výši 110.000,-Kč, zákonného úroku z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 110.000,-Kč od 11.7.2011 do 25.3.2013 ve výši 14.527,-Kč, smluvního úroku z prodlení ve výši 30 % ročně z částky 40.000,-Kč od 10.7.2011 do 25.3.2013 ve výši 20.449,-Kč, smluvního úroku z prodlení ve výši 20 % ročně z částky 70.000,-Kč od 10.7.2011 do 25.3.2013 ve výši 23.857,-Kč, zákonného smluvního úroku z prodlení ve výši 28.223,-Kč, náhrady rozhodčího řízení ve výši 46.680,-Kč, nákladů věřitele jako oprávněného v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem Mgr. Hynkem Sekyrkou, Exekutorský úřad Praha 1 ve výši 23.964,-Kč. Celková výše pohledávky tak činí 267.700,-Kč s tím, že se jedná o pohledávku vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu JUDr. Ing. Rostislava Pilce č.j. 2110057-7 ze dne 29.8.2011, který nabyl právní moci dne 17.9.2011. Jako listinné přílohy byly v přihlášce označeny smlouva o půjčce, dohoda o úhradě závazku ze dne 26.5.2011, rozhodčí nález č.j. 2110057-7, usnesení Okresního soudu v Domažlicích č.j. 7 EXE 4182/2011-9, výzva povinnému Exekutorského úřadu Praha 1 č.j. 145 EX 95/11-11, které však k přihlášce nebyly přiloženy.

Na přezkumném jednání, které se konalo dne 5.2.2014, popřel žalovaný pohledávku uplatněnou přihláškou P-1 věřitele (žalobce), a to co do pravosti a výše zcela s odůvodněním, že pohledávka není dána po právu, nevznikla, nebylo prokázáno, že by vznikla.

Rozhodčím nálezem rozhodce JUDr. Ing. Rostislava Pilce ze dne 29.8.2011 č.j. 2110057-7, který nabyl právní moci dne 17.9.2011 a stal se vykonatelným dne 30.9.2011, byla žalovanému (dlužníkovi) stanovena povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu částku ve výši 110.000,-Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně (repo sazba ČNB k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž byl žalovaný prvně v prodlení, zvýšená o sedm procentních bodů) za dobu ode dne 10.7.2011 do dne zaplacení, částku ve výši 28.223,-Kč, úrok z částky 40.000,-Kč ve výši 30 % ročně za dobu od 10.7.2011 do dne zaplacení a úrok z částky 70.000,-Kč ve výši KSPL 54INS 4720/2013

20 % ročně za dobu od 10.7.2011 do zaplacení, a to na účet žalobce nebo k jeho rukám. Dále byla žalovanému stanovena povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu na náhradě nákladů rozhodčího řízení-rozhodčí poplatek a expresní příplatek-částku 9.000,-Kč a na náhradě nákladů rozhodčího řízení-odměna za zastupování advokátem částku 37.680,-Kč.

Usnesením Okresního soudu v Domažlicích ze dne 13.10.2011 č.j. 7 EXE 4182/2011-9 ve spojení s opravným usnesením ze dne 28.11.2011 č.j. 7 EXE 4182/2011-14, které nabylo právní moci dne 29.11.2012, soud nařídil dle pravomocného vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Ing. Rostislava Pilce ze dne 29.8.2011 č.j. 2110057-7 k uspokojení pohledávky oprávněného (žalobce) ve výši 110.000,-Kč a 28.223,-Kč s úrokem z prodlení od 10.7.2011 do zaplacení ve výši 7,75 % ročně z částky 110.000,-Kč, s úrokem od 10.7.2011 do zaplacení ve výši 30 % ročně z částky 40.000,-Kč, s úrokem od 10.7.2011 do zaplacení ve výši 20 % ročně z částky 70.000,-Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 46.680,-Kč, pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného (dlužníka) a provedením exekuce pověřil Mgr. Hynka Sekyrku, exekutora Exekutorský úřad Praha 1, Murmanská 1475/4, Praha 10.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka zcela popřena, se konalo dne 5.2.2014, žalobce byl informován písemně o popření pohledávky vyrozuměním ze dne 13.2.2014 a žaloba byla podána soudu dne 4.3.2014. S argumentací žalovaného, že pohledávka žalobce není dána po právu, nevznikla, nebylo prokázáno, že by vznikla, se soud neztotožňuje, neboť žalobce v rámci tohoto řízení předložil příslušné listinné důkazy, jeho tvrzení prokazující. Předložením rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Ing. Rostislava Pilce č.j. 2110057-7 ze dne 29.8.2011, který nabyl právní moci dne 17.9.2011 a stal se vykonatelným dne 30.9.2011, bylo prokázáno, že se jedná o pohledávku co do částky 243.736,-Kč vykonatelnou. Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu se za vykonatelnou považuje i pohledávka vykonatelná na základě rozhodčího nálezu. Dle § 177 insolvenčního zákona se vykonatelnost pohledávky prokazuje veřejnou listinou, jestliže pohledávka je vykonatelná na základě veřejné listiny. Pohledávka musí být vykonatelná nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku, tedy ke dni zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, přičemž vykonatelnost je možné v insolvenčním řízení doložit nejpozději při přezkumném jednání. V této souvislosti je ovšem třeba upozornit, že § 177 insolvenčního zákona upravuje jen přílohy přihlášky pohledávky. Toto ustanovení se tedy týká jen uplatňování pohledávky přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení. Pokud je pohledávka přezkoumána jako nevykonatelná, protože vykonatelnost pohledávky nebyla ke dni přezkumného jednání doložena, může věřitel v případném incidenčním sporu dle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona o určení pravosti, výše nebo pořadí prokázat vykonatelnost pohledávky i později s tím účinkem, že dle § 198 odst. 3 insolvenčního zákona přechází důkazní břemeno v incidenčním sporu na žalovaného. Jiný názor soudu na (ne)vykonatelnost přihlášené pohledávky tak má pouze ten důsledek, že důkazní břemeno o tom, že uplatněná pohledávka není pravá nebo že v konkrétním rozsahu není důvodná co do výše, tíží žalovaného jako správce insolvenční podstaty, který navíc je vázán důvody, pro které pravost nebo výši pohledávky popřel (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 327/2004). S ohledem na nečinnost žalovaného v tomto směru soud neměl důvod ve zbývajícím rozsahu žalobě nevyhovět. Co do částečného zpětvzetí žalobního návrhu bylo postupováno v souladu s § 7 insolvenčního zákona ve spojení s § 96 odst. 1, 2, 3, 4 o.s.ř., v rozsahu částečného zpětvzetí bylo řízení zastaveno. KSPL 54INS 4720/2013

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého nemá v zásadě žádný účastník incidenčního sporu nárok na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení nemá právo.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Krajský soud v Plzni dne 01.07.2015

Mgr. Jaroslava Kočandrlová samosoudce Za správnost vyhotovení: Helena Mašková