155 ICm 749/2014
Jednací číslo: 155 ICm 749/2014-41 (KSPL 54 INS 10311/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl Mgr. Kateřinou Horákovou jako samosoudkyní ve věci žalobce: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 proti žalovanému: JUDr. Soňa Ulčová, IČ 16676254, se sídlem Klatovská 426/286, Plzeň, insolvenční správce dlužnice Martiny Maťašové, o určení pravosti pohledávky č. 2 přihlášené do insolvenčního řízení

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce popřená insolvenčním správcem na přezkumném jednání konaném dne 29.1.2014, uvedená v přihlášce pohledávky žalobce do insolvenčního řízení ze dne 22.10.2013 za dlužníkem Martinou anonymizovano , anonymizovano , bytem Nejdek, Závodu míru 1276, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 10311/2013 je v popřené výši 18.962,10 Kč jakožto nevykonatelná nezajištěná pohledávka zcela po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce dne 28.2.2014 podal proti žalovanému insolvenčnímu správci žalobu na určení pravosti pohledávky ve výši 18.962,10 Kč. Žaloba byla odůvodněna tak, že do insolvenčního řízení dlužnice Martiny Maťašové přihlásil žalobce pohledávku ve výši 18.962,10 Kč včetně úroku z prodlení (pohledávka č. 2), která zůstala sporná, neboť na přezkumném jednání konaném 29.1.2014 tuto pohledávku žalovaný popřel, což vyplývá z vyrozumění žalovaného ze dne 30.1.2014, které žalobci bylo doručeno 3.2.2014. Žalovaný tuto pohledávku popřel z důvodu, že ujednání o vyúčtované smluvní pokutě není uzavřeno v účastnické smlouvě a tedy na smluvní pokutu nevznikl nárok. KSPL 54INS 10311/2013

Ze žalobních tvrzení dále vyplývá, že mezi dlužníkem a žalobcem došlo 14.7.2011 k uzavření účastnické smlouvy č..14235544 o poskytování služby Internet ADSL k telefonnímu číslu a dne 16.5.2011 účastnické smlouvy č.14081115 o poskytování služby elektronických komunikací a služeb souvisejících v mobilním tarifu BAV SE ke dvěma telefonním číslům a . Smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou, konkrétně na 24 měsíců. Dlužník uvedenou smlouvu řádně neplnil, nehradil vystavená vyúčtování, proto žalobce přistoupil k vyúčtování smluvní pokuty, kterou si s dlužníkem ve smlouvě sjednali s odkazem na článek 8.2 Všeobecných podmínek, které jsou nedílnou součástí smluv.

Žalovaný navrhl žalobu o určení pravosti popřené pohledávky ve výši 18.962,10 Kč jako nedůvodnou zamítnout, opíraje se o nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013, týkající se uplatnění všeobecných obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách, když ujednání o vyúčtované smluvní pokutě není obsaženo v uzavřené účastnické smlouvě a tedy nárok na smluvní pokutu nevznikl.

Po provedeném řízení má soud za prokázané, že žalovaný žalobce dopisem ze dne 30.1.2014 vyrozuměl o popření nevykonatelné pohledávky žalobcem v insolvenčním řízení přihlášené ve výši 18.962,10 Kč (pohledávka č. 2), maje za to, že ujednání o smluvní pokutě nebylo obsaženo v účastnické smlouvě a tedy na smluvní pokutu nevznikl nárok.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 10311/2013 soud zjistil, že žalobce přihlásil pohledávku ve výši 17.309,-Kč, jakožto pohledávku nezajištěnou spolu s úrokem z prodlení ve výši 1.653,10 Kč, celkem tedy pohledávku ve výši 18.962,10 Kč, jakožto smluvní pokutu za prodlení s úhradami dle článku 8.1 Všeobecných podmínek věřitele.

Z objednávky služeb učiněné dlužnicí u žalobce soud zjistil, že tato spolu se žalobcem uzavřeli účastnickou smlouvu na poskytování služeb žalobcem zde specifikovaných. Z účastnické smlouvy dále plyne, že pro případ porušení povinností vyplývajících z účastnické smlouvy sjednává se smluvní pokuta, která je uvedena ve Všeobecných podmínkách společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro spotřebitele, podmínkách služby Internet ADSL, ceníku služeb nebo v dalších obchodních podmínkách, které jsou součástí účastnické smlouvy. Pod smluvními ujednáními se drobným písmem uvádí, že všeobecné podmínky výše specifikované jsou součástí účastnické smlouvy.

Ze Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro spotřebitele vydané podle zákona č. 127/2005 Sb., v platném znění soud mimo jiné zjistil, že v článku 8 je zakotvena smluvní pokuta a finanční vypořádání, když v článku 8.2 se uvádí, že nezaplatí-li účastník 3 po sobě jdoucí vyúčtování nebo je-li v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého závazku déle než 90 dnů, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši v součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání účastnické smlouvy. Tento součet se počítá za období od začátku suspendace (viz. článek 7) během níž vznikl nárok na smluvní pokutu do konce sjednané doby trvání účastnické smlouvy. Rozhodující je měsíční paušál naposledy vyúčtovaný ve vyúčtování bez DPH.

Ostatní provedené důkazy pro jejich nadbytečnost soud nehodnotil, neboť nemají vliv na konečné posouzení dané věci. KSPL 54INS 10311/2013

Po zhodnocení všech provedených důkazů jednotlivě i v jejich vzájemných souvislostech soud uzavírá, že mezi žalobcem a dlužnicí došlo k platnému uzavření účastnické smlouvy s tím, že žalobce se domáhá určení pravosti jím přihlášené pohledávky ve výši 18.962,10 Kč, která představuje vyúčtovanou smluvní pokutu s odkazem na Všeobecné podmínky žalobce článek 8.2, neboť dlužnice své povinnosti z účastnické smlouvy neplnila. Pokud jde o samotnou smluvní pokutu, soud v tomto směru poukazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013, dle něhož v rámci spotřebitelských ujednání zakládajících smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. Všeobecných podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny), na níž spotřebitel připojuje svůj podpis. S ohledem na to, že ujednání, týkající se smluvní pokuty, bylo v daném případě pouze součástí všeobecných podmínek žalobce, posuzuje soud toto ujednání jako neplatné ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 občanského zákoníku účiném do 31.12.2013. Tvrzení žalobce, že v účastnické smlouvě je ujednání o smluvní pokutě zakotveno, když v účastnické smlouvě je uvedeno, že pro případ porušení povinností vyplývajících z účastnické smlouvy, sjednávají si účastníci smluvní pokutu, která je uvedena ve VPST podmínkách služby Internet ADSL ceníku služeb nebo v dalších obchodních podmínkách, které jsou součástí účastnické smlouvy, soud nepovažuje za platné ujednání týkající se ujednání o smluvní pokutě, když se jedná o ujednání zcela neurčité, z tohoto nelze dovodit, za jakých konkrétních podmínek sankce vyúčtování smluvní pokuty nastane, a v jaké konkrétní výši. Toto ujednání není tedy určitým a platným ujednáním o smluvní pokutě mezi účastníky daného závazkového vztahu.

Soud proto, odkazujíc na výše uvedené, žalobu jako neopodstatněnou zamítl, neboť Všeobecné podmínky, byť byly součástí smlouvy, nejsou opatřeny podpisem dlužnice, tato připojila svůj podpis pouze na účastnickou smlouvu, ujednání zakládající smluvní pokutu pak zásadně nemůže být součástí Všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné, listiny, na níž spotřebitel připojuje svůj podpis.

Výrok týkající se nákladů řízení vychází z ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona za použití § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovanému, který byl ve věci zcela úspěšný, vzniklo právo na náhradu nákladů řízení v plném rozsahu, žalovaný však náklady řízení nepožadoval, neboť mu žádné nevznikly, a proto soud rozhodl tak, jak je výroku II tohoto rozsudku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Plzni, dne 24.10.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Horáková, v. r. Kristýna Vecková samosoudkyně