155 ICm 696/2012
Číslo jednací: 155ICm 696/2012-33 (KSPL 54 INS 18559/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce Agentura pro revitalizaci a správu podniků-Ares, v.o.s, IČ:26330351, Karlovy vary, Jáchymovská 41/73, IS dlužníka Michala Makaroviče, zast. Mgr. Jitkou Hudouskovou, advokátkou se sídlem v Chebu, Obrněné brigády 20/20, proti žalovanému: Insolvenční agentura v.o.s, IČ: 29115540, Karlovy Vary, Západní 1448/16, insolvenčnímu správci dlužníka-MB BUS s.r.o, v řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že poheldávka žalobce za dlužníkem MB BUS s.r.o, IČ: 463 51 507, ve výši 4.252.740,-Kč ze směnečného závazku, je zjištěna jako pravá a nesporná.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se svou žalobou podanou k soudu dne 13.3.2012 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení své nevykonatelné poheldávky za úpadcem MB BUS s.r.o, jejichž celková výše činila 9.863.179,-Kč. První pohledávku vyplývající z úpadcem nezaplacených pohonných hmot, které mu byly dodávány Michalem Makarovičem, správce uznal a druhou pohledávku, která představovala směnečný závazek úpadce vůči M. Makarovičovi ve KSPL 54 INS 18559/2011 výši 4.252.179,-Kč popřel, s tím, že jednatel tvrdí, že směnka jím nebyla podepsána. Žalobce podal již před zahájením insolvence návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, který se týkal nezaplacené směnky vlastní vystavené za úpadcem MB BUS s.r.o dne 25.1.2008 na řad Michala makaroviče znějící na směnečnou sumu 3.830.668,-Kč a splatnou dne 31.12.2009, kterou mimo to avalovali jako směneční ručitelé právě jednatel úpadce JUDr. Josef vaněk a jeho dcera Jana Vaňková. K námitkácm žalovaných byl vypracován znalecký posudek z oboru písmoznalectví , přičemž závěr tohoto posudku je jednoznačný a to ten, že podpisy na směnce jsou jednoznačně podpisy pravými. ¨

Žalovaný se k žalobě vyjádřil dne 28.5.2012. Uvedl, že ppokud citovaný znalecký posudek nebude podstatně zpochybněn, vezme žalovaná své popření zpět.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Písemné popření pohledávky pochází ze dne 23.2.2012, žaloba byla podána dne 13.3.2012.

Z přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení za úpadcem soud zjistil, že žalobce byl označen jako věřitel č. 1 a přihlásil pohledávku v celkové výši 9.863,179,00,-Kč. Poheldávka zahrnovala pohledávky dvě, přičemž popřena byla poheldávka druhá ve výši 3.830.668,-kč s příslušenstvím. Jako důvod vzniku popřené pohledávky byla uvedena směnka vlastní ze dne 25.1.2008 znějící na uvedenou směnečnou sumu splatnou dne 31.12.2009. Směnku avalovali jako ručitelé jednatel dlužníka a jeho dcera, která byla taktéž jednatelkou dlužníka. Ze spisu KS v Plzni sp.zn. 49 Cm 72/2011 ,á soud za prokázané, že k návrhu žalobce proti žalovaným MB BUS s.r.o, janě Vaňkové a Josefu Vaňkovi, byl dne 30.3.2011 vydán směnečný platební rozkaz č.j. 49 Cm 72/2011-9. Tímto platebním rozkazem byla žalovaným uložena povinnost uhradit žalobci směnečný peníz ve výši 3.830.668,-Kč s 6% úrokem od 1.1.2010 do zaplacení, směnešnou odměnu a náklady řízení. jak vyplynulo ze spisu, proto tomuto rozkazu dali žalovaní námitky týkající se podpisu jednatelů na směnce. tato směnka byla provedena k důkazu i v této věci. Ve věci 49 Cm byl vypracován znalecký posudek z oboru písmoznalectví ze dne 21.11.2011. Ze závěru posudku vyplývá, že na směnce vystavené v Dolním rychnově dne 25.1.2008 je jednoznačně pravý podpis JUDr. Vaňka i Jany Vaňkové.

V dané věci soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. Žalobkyně unesla ve věci důkazní břemeno a prokázala existenci žalovaným popřené pohledávky. Směnka, která byla právním titulem popřené poheldávky je směnkou pravou, podepsanpu oběma jednateli úpadce, což bylo KSPL 54 INS 18559/2011 bezpečně prokázáno znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví. Žalovaný se ve věci nikterak nebránil a k jednání, při kterém bylo rozhodnuto ve věci, se nedostavil.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

V Plzni dne 16.10.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Petra Menclová