155 ICm 494/2014
Číslo jednací: 155 ICm 494/2014-38 (KSPL 54 INS 21722/2012)

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Jaroslavou Kočandrlovou v právní věci žalobkyně: Monika anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň-Lobzy, Rokycanská 1064/28, zastoupené JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem Praha 5, Štefánikova 48, proti žalované: ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., IČ 27826597, se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Tyršova 1438/38, v řízení o určení pravosti, výše a pořadí přihlášené pohledávky, k odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23.06.2015 č.j. 155 ICm 494/2014-30,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23.06.2015 č.j. 155 ICm 494/2014-30 se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Výše citovaným usnesením soud žalobu, kterou se žalobkyně domáhá vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že pohledávka věřitele (žalované) přihlášená do insolvenčního řízení za dlužníkem, vedeného před Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 21722/2012, jako nepodmíněná a zajištěná pohledávka ve výši 1.125.039,19 Kč není pohledávkou pravou, byla uplatněna v chybné výši a současně není pohledávkou nepodmíněnou a zajištěnou, odmítl (výrok I.), dále rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Ve včasném odvolání proti uvedenému usnesení žalobkyně mimo jiné namítla, že soud I. stupně nepřihlédl k jím tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady dle § 118b nebo § 175 odst. 4 část věty prvé za středníkem, neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, rozhodnutí soudu I. stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Z toho důvodu žalobkyně žádala, aby uvedené usnesení bylo zrušeno, věc vrácena soudu k dalšímu řízení a k vydání nového rozhodnutí.

Dle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud I. stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

V daném případě soud využil ustanovení citovaného § 95 insolvenčního zákona upravující tzv. autoremeduru, kdy o opravném prostředku je oprávněn rozhodnout sám soud I. stupně, který vydal napadené rozhodnutí, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je předčasné, pokud se svým návrhem žalobkyně domáhá určení, že pohledávka věřitele ČESKÉ ÚVĚROVÉ POKLADNY a.s., IČ 27826597, přihlášená do insolvenčního řízení za dlužníkem, vedeného před Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 54 INS 21722/2012, jako nepodmíněná a zajištěná pohledávka ve výši (KSPL 54 INS 21722/2012)

1.125.039,19 Kč není pohledávkou pravou, byla uplatněná v chybné výši a současně není pohledávka nepodmíněnou a zajištěnou, a je na místě se tak zabývat tím, zdali uvedená pohledávka je pohledávkou zajištěnou či nikoliv. Z uvedeného důvodu soud napadené usnesení zrušil a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomu usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dní od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soud v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Plzni dne 10.08.2015

Mgr. Jaroslava Kočandrlová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková